Til hovedinnhold

Krav til import av animalske varer

Hvilke regler og krav som gjelder avhenger av hva slags animalsk vare som skal importeres, men grunnprinsippene er de samme. 

Publisert

Informasjon til importører av animalske produkter fra Kina: 

Mattilsynet gjør oppmerksom på at særskilte beskyttelsestiltak for animalske produkter fra Kina også gjelder for sammensatte produkter. Kravet gjelder selv der det er små mengder animalske produkter i det sammensatte produktet (for eksempel nudler med egg). Det betyr at krav om analysesertifikat for kloramfenikol og nitrofuraner fra offentlig myndighet også gjelder for sammensatte produkter dersom det inneholder en animalsk bestanddel som er listeført i forskriften.

For akvakulturprodukter er det et tilleggskrav om analyse for malakittgrønt og krystallfiolett. Dette kravet gjelder både grensekontrollpliktige og ikke grensekontrollpliktige produkter. Vær oppmerksom på at dette kravet kommer i tillegg til kravet om ordinært helsesertifikat eller privat erklæring. Se nærmere beskrivelse av kravene i Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina - Lovdata

Regelverket for import baserer seg på kontrollforordningen (2017/625) og dyrehelseforodningen (2016/429). Disse er tatt inn i norske forskrifter. Videre er regelverket for hygiene og næringsmiddeltrygget implementert i matlovsforskriften (178/2022).  

Importregelverket er stadig i endring. Landlister og virksomhetslister kan for eksempel endre seg dersom det blir forandring i et lands dyrehelsestatus, eller en virksomhet mister godkjenningen for eksport til EU/EØS. Det er derfor viktig å alltid holde seg oppdatert. 

Regelverk

Dyreimportforskriften

Mathelsesertifikatforskriften

Forskrift om offentlig kontroll - lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2021/405

Akvakulturhelsesertifikatforskriften