Innførsel av grovfôr

Alle som importerer fôr, er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles til import i regelverket. Dette innebærer både kravene som stilles til trygt fôr og krav til registrering av virksomheter.

Publisert

Her finner du informasjon om

 • importkrav for alle land
 • spesielle krav for land utenfor EØS
 • spesielle krav for stater innenfor EU og EØS
 • veileder om tekniske bestemmelser

Importkrav for alle land

Du må følge reglene som gjelder for trygt fôr

Du som importør er ansvarlig for at fôret er trygt. Det vil si at fôret ikke medfører helsefare for mennesker eller dyr, eller gjør mat fra matproduserende dyr helsefarlig eller uegnet som mat. Fôret skal heller ikke spre plantesykdommer eller uønskede planter. Vær oppmerksom på at det er forbudt å importere floghavre eller produkter som inneholder floghavre. Det er heller ikke tillatt per i dag å importere genmodifiserte fôrvarer.

Du må sikre deg at dyrehelsesituasjonen i det området du tenker å importere fra, ikke utgjør noen risiko for bruken av fôret i Norge. Du har også ansvar for at gresset eller kornet er dyrket under forhold som er i samsvar med kravene i EU-regelverket, og for at produktet ikke er forurenset under bearbeiding, transport og lagring.

Kravene til kvalitetssystem hos fôrvarevirksomheter er beskrevet i fôrhygieneforskriften, artiklene 6 og 7 og vedlegg II. Du kan bare kjøpe fra virksomheter som er underlagt de samme kravene som deg selv, og du må føre register over hvem du har kjøpt hvert parti fra og hvem du eventuelt har levert hvilket fôr til. Dette gjelder både om du kjøper fra land innenfor og utenfor EU.

Se også: Risiko ved å innføre grovfôr fra utlandet

Du må være registrert hos Mattilsynet

Du må være registrert hos Mattilsynet som fôrvarevirksomhet med aktiviteten "omsetning av fôr". Når du står på listen over registrerte fôrvarevirksomheter, kan brukere av fôret (bønder og hestehold) kjøpe fôr fra deg.

Mattilsynet må kunne foreta kontroll med varepartiet, og derfor må du i tillegg være registrert som "importør". Dette gjelder også når handelen kun foregår per internett.

Den som først mottar fôret, må også være registrert som "første mottaker". Regelverket skiller ikke mellom import til egne dyr eller for videre salg. Dyreeiere som vil importere til egen besetning og andre privatpersoner som vil importere fôr, må også være registrert som importør.

Du registrerer deg i Mattilsynets skjematjeneste. Bruk skjemaet "Ny fôrvarevirksomhet" .

Gå til skjema

Slik fyller du ut skjemaet i skjematjenesten

Ta vare på dokumentasjon

Tolletaten vil etterspørre dokumentasjon som viser at du er registrert som fôrimportør. Du må derfor ta vare på kvitteringen når du registrerer deg. Dersom du ikke har skrevet ut kvittering når du registrerte deg, kan du gå inn i skjematjenesten og finne dette under Mine avsluttede saker. Har du fått hjelp av Mattilsynet i forbindelse med registreringen, må du ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet og få en bekreftelse på registreringen som fôrimportør.

Import av høy og halm fra land utenfor EU

Disse landene utenfor EU kan du importere fra

For å sikre at virksomheter i tredjeland og enkelte territorier også følger EUs/EØS' regelverk, er det noen land og territorier som er blitt godkjent av EU, og som står på en liste over land det er tillatt å importere fra.

Det er kun lov til å importere høy og halm til fôr fra tredjestater og territorier som er listet opp nedenfor (forskrift 5. mai 2021 nr. 1407 - vedtak EU 2022/575 vedlegg I):

 • Australia
 • Canada
 • Sveits
 • Chile
 • Grønland
 • Guernsey
 • Island
 • Isle of Man
 • Jersey
 • New Zealand
 • Serbia
 • Storbritannia
 • USA

Krav til dokumentasjon

Det er du som importør som må vurdere om fôret er trygt å innføre. 22. oktober 2018 ble det innført innført flere nye dyrehelsekrav for import av høy og halm fra land utenfor EØS-området.

Følgende krav gjelder (forskrift om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr):

 • Produktene må ledsages av en bekreftelse fra produsenten på at produktet er lagret i minst to måneder i avsenderlandet, og at produktet er høstet fra gårder der det ikke er gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste to årene.
 • Produktene må ledsages av en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at produktet er høstet fra gårder hvor det ikke er fastsatt restriksjoner på grunn av smittsom dyresykdom.
 • Høy og halm fra USA og Canada må også ledsages av en attest fra offentlig veterinær om at produktet er høstet i stater eller provinser hvor det ikke er påvist Chronic Wasting Disease på hjortedyr.

Importen må igjennom grensekontroll

Høy og halm er vegetabilske fôrmidler som er forbundet med større risiko for å spre smittestoffer enn produkter som er varmebehandlet eller ensilert. Hvis du skal importere høy eller halm fra et land utenfor EØS, må fôret derfor gjennom en veterinær grensekontrollstasjon.

I Norge er det grensekontrollstasjonene Borg Havn, Oslo Havn og Haugesund Havn som kan kontrollere høy og halm fra land utenfor EØS. Høy og halm fra Island er ikke grensekontrollpliktig.

Kontrollen er gebyrpliktig. Satsen er 3 125 kr per vareparti/forsendelse og 105 kr per tonn høy og halm (2024).

Importen må meldes i TRACES

Den ansvarlige for importen skal melde fra om importen i TRACES før varen ankommer Norge. Dette gjøres ved å fylle ut del 1 av CHED, som skal sendes til den grensekontrollstasjonen der partiet skal gjennomgå veterinær grensekontroll. Hver sending med fôr må meldes til Mattilsynet minimum 24 timer før partiet ankommer landet.

Mer om TRACES

Innførsel av høy og halm fra stater innenfor EU og EØS

Det er ikke krav om grensekontroll eller forhåndsmelding for import av høy og halm fra EU/EØS. Som ansvarlig for innførselen har du likevel ansvaret for at fôret er trygt, og du må være registrert hos Mattilsynet både som fôrvarevirksomhet og som importør.

Du må sjekke om virksomheten som du kjøper av er registrert hos myndigheten i det landet du kjøper fra: Approved establishments (food.ec.europa.eu)

Slik registrering er en bekreftelse på at de følger regelverket og er underlagt tilsyn fra sin myndighet. 

Island har publisert en liste over registrerte omsettere av høy (skyrslur.mast.is).

I tillegg må du sikre deg at dyrehelsesituasjonen i det området du tenker å importere fra, ikke utgjør noen risiko for bruken av fôret i Norge.

Ikke lenger krav om egenerklæring fra produsent eller attest fra veterinær ved innførsel av høy og halm fra EU

Risikovurdering

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjennomført en kunnskapsvurdering av konsekvenser og risiko ved innførsel av grovfôr: Konsekvenser av å importere grovfôr (vkm.no)

Tekniske bestemmelser

Veileder om tekniske bestemmelser ved import og samhandel av fôr (PDF) finner du mer informasjon om innførsel og import.

Innførsel av høy og halm brukt til strø

Når høy og halm skal benyttes til strø, og ikke til fôr, er det ikke regulert i noe EU-regelverk.  Derfor kommer det nasjonale regelverket i forskrift 2. juli 1991 nr. 507 om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander (Importplakaten) til anvendelse. 

Formålet med forskriften er å sikre dyrehelsen ved å forebygge spredning av smittsomme sykdommer. Det er derfor et forbud mot innførsel av dyr og produkter som kan føre med seg smitte. Med innførsel i denne forskriften menes det som tas inn fra utlandet. Det vil si både fra EU og tredjestater.

Høy og halm brukt til strø kan medføre smitte. Det kreves derfor at høy og halm innført fra EØS-området og visse tredjeland, hvor det er tillatt å innføre varen fra, må oppfylle kravet om at den skal følges av en bekreftelse fra produsenten om at varen er høstet på arealer som ikke har vært gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste 2 år. Det er også et krav at varen skal følges av en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at den kommer fra et område hvor det ikke er restriksjoner på grunn av smittsom dyresykdom. Se forskriftens §8 punkt 3 og punkt 4.

Mer hos andre

Veileder for deg som skal innføre fôr (animalia.no)

Regelverk

Forskrift om forhygiene

Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander