Til hovedinnhold

Kva er eit plantesunnheitssertifikat?

Hovudregelen er at alle planter og andre smitteberande emne som blir importerte skal følgjast av eit plantesunnhetssertifikat. 

Publisert

Plantesunnheitssertifikat er eit offisielt dokument som plantehelsetenesta i eksportlandet skriv ut ved eksport av planter med meir.

Dokumentet blir skrivi ut til plantehelsemyndigheta i mottakarlandet, og det bekreftar at myndigheitene i eksportlandet går god for at plantematerialet oppfyller dei plantehelsekrava som mottakarlandet har.

Plantesunnheitssertifikat (engelsk: Phytosanitary Certificate) er eit internasjonalt anerkjent dokument som blir brukt av land som er tilslutta IPPC-konvensjonen ved handel med planter og andre produkt som kan føre med seg smitte av planteskadegjerarar.

Plantesunnheitssertifikatet inneheld opplysningar om sendingas innhald og mengde, kven som er avsendar og mottakar, kva type behandling plantematerialet eventuelt har gjennomgått, med meir.

Det finst to variantar av sunnheitssertifikatet. Det ein sertifikatet blir brukt ved eksport og det andre ved reeksport. Med reeksport meiner vi at innhaldet i sendinga opphavleg kjem frå eit anna land enn avsendarlandet.

Kva varer som skal ha sertifikat, finn du i vedlegg 5a i forskrift om plantehelse. 

International Plant Protection Convention (IPPC-konvensjonen)

Regelverk

Forskrift om plantehelse

§ 20. Krav til sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat

Sertifikatet skal være utstedt av eksportlandets offisielle planteinspeksjonstjeneste som på grunnlag av egnede offisielle undersøkelser har konstatert at de varene som omfattes av sertifikatet, er fri for planteskadegjørere i henhold til vedlegg 1 og 2, tilfredsstiller de krav som fremgår av vedlegg 4A og er i samsvar med andre importkrav etter forskriften her. Sertifikatet skal være utstedt tidligst 14 dager før avsendelse.
Sertifikatet skal være i samsvar med modellene angitt i vedlegg 5B eller vedlegg 5C. Det skal være utarbeidet og utfylt på norsk, svensk, dansk eller engelsk og skal være fullstendig utfylt med maskinskrift eller blokkbokstaver. Rettelser må ikke forekomme med mindre det klart fremgår at disse er foretatt av vedkommende lands planteinspeksjonstjeneste. Plantenes vitenskapelige navn, sendingens innhold og kvantum skal spesifiseres i sertifikatet eller i en vedheftet, bekreftet fortegnelse.
Med mindre annet følger av fjerde ledd skal en sending være fulgt av
  1. a.
    et sunnhetssertifikat utstedt i sendingens opprinnelsesland eller
  2. b.
    et reeksportsertifikat dersom avsenderlandet ikke er sendingens opprinnelsesland. Reeksportsertifikatet skal være fulgt av sunnhetssertifikatet fra opprinnelseslandet i original eller bekreftet kopi, samt eventuelle tidligere reeksportsertifikater.
For sendinger der kravene i vedlegg 4A kan oppfylles andre steder enn i opprinnelseslandet eller for sendinger som ikke omfattes av vedlegg 4A, kan sunnhetssertifikatet utstedes i avsenderlandet. Opprinnelseslandet skal i slike tilfeller framgå av sunnhetssertifikatet.
For sendinger omfattet av vedlegg 4A, der det i vedlegget er oppført alternative krav i punkter som er relevante for sendingen, skal det i sunnhetssertifikatet angis hvilket alternativ som er oppfylt.

§ 28. Utstedelse av sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat

Mattilsynet utsteder sunnhetssertifikater eller reeksportsertifikater for sendinger til land som stiller krav om at sendingene skal være fulgt av slike sertifikater. Utstedelse av sertifikat forutsetter at Mattilsynet på grunnlag av kontroller og undersøkelser har funnet at sendingen tilfredsstiller mottakerlandets plantehelsemessige krav, og at plantematerialets generelle sunnhetstilstand er god. Videre er det en forutsetning at emballasjen og de benyttede transportmidler tilfredsstiller mottakerlandets importbestemmelser.
Mattilsynet kan kreve at eksportør eller vedkommendes representant bringer sendinger til og fra det sted som Mattilsynet finner hensiktsmessig for å kunne foreta nødvendig kontroll. Eksportøren eller vedkommendes representant skal videre sørge for nødvendig arbeidshjelp under kontrollen.

Vedlegg 5A. Planter og andre smittebærende emner som ved import skal være fulgt av sunnhetssertifikat

Nr. Planter og andre smittebærende emner
1 Planter og formeringsmateriale, unntatt frø
2 Pollen for pollinering og friske greiner av:
Amelanchier Medik. (søtmispel)
Aronia Medik. (surbær)
Choenomeles Lindl. (eldkvede)
Cotoneaster Medik. (mispel)
Crataegus L. (hagtorn)
X Crataemespilus E.G. Camus
Cydonia Mill. (kvede)
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill. (eple)
Mespilus L. (ekte mispel)
Photinia Lindl.
Pyracantha M.J. Roem (ildtorn)
Pyrus L. (pære)
Sorbus L. (rogn, asal)
Stranvaesia Lindl. (stranvaesia)
3.1 Frø av:
Solanum lycopersicum L. (tomat)
Allium cepa L. var cepa (kepaløk)
Allium porrum L. (purre)
Allium schoenoprasum L. (grasløk)
3.2 Frø og korn av:
Triticum L. (hvete)
Secale L. (rug)
x Triticosecale
med opprinnelse i Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA
4.1 Avskårne blomster av:
Gerbera L. (gerbera)
Dianthus L. (nellik)
Rosa L. (rose)
4.2 Avskårne blomster av:
Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum)
Gypsophila L. (brudeslør)
Pelargonium L'Herit ex Ait. (pelargonium)
4.3 Avskårne blomster av Orchidaceae (orkidefamilien) med opprinnelse i Thailand
4.4 Avskårne greiner av Fraxinus L. (ask), med og uten blad, med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA
5.1 Friske (ikke konserverte) frukter av:
Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider av disse (sitrusfrukter)
Malus Mill. (epler)
Prunus L. (prunus, som for eksempel aprikoser, fersken , kirsebær, moreller, nektariner, plommer)
Pyrus L. (pærer)
Vitis L. (vindruer)
5.2 Friske (ikke konserverte) frukter av Vaccinium L. (bærlyng, som for eksempel blåbær, hageblåbær, tranebær, tyttebær) med opprinnelse i ikke-europeiske land
5.3 Friske (ikke konserverte) frukter, innført i perioden 16.04 til 30.09, av:
Fragaria L. (jordbær)
Ribes nigrum L. (solbær)
Ribes rubrum L. (rips)
Ribes uva-crispa L. (stikkelsbær)
Rubus idaeus L. (bringebær)
6.1 Friske (ikke konserverte) grønnsaker av:
Allium cepa L. (kepaløk, sjalottløk)
Uvaskede grønnsaker med rot
6.2 Friske (ikke konserverte) grønnsaker, innført i perioden 16.04 til 30.09, av:
Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (stilkselleri)
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.
botrytis L. (blomkål)
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.
italica Plenck) (brokkoli)
Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi (julesalat)
Cucumis melo L. (melon)
Foenicum vulgare Mill. (fennikel)
Lactuca L. (salat)
Solanum lycopersicum L. (tomat)
Solanum melongena L (eggfrukt)
7 Potet (Solanum tuberosum L.)
8 Tre, inkludert tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt treemballasje omfattet av krav i vedlegg 4A punkt 1.2) dersom det:
a) helt eller delvis er framstilt av en av følgende ordener eller slekter:
Castanea Mill. (ekte kastanje), med opprinnelse i ikke-europeiske land og Italia
Coniferales (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land og Portugal
Populus L. (poppel), med opprinnelse i ikke-europeiske land og Italia
Quercus L. (eik), med opprinnelse i ikke-europeiske land
Fraxinus L. (ask), med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA
Betula L. (bjørk), med opprinnelse i Canada, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, USA, Vietnam.
Acer L. (lønn), Aesculus L. (hestekastanje), Alnus Mill. (or), Carpinus L. (agnbøk), Corylus L.(hassel), Fagus L. (bøk), Morus L., Platanus L. (platan), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Salix L., (pil,), og Ulmus L. (alm), med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, USA, Vietnam
Albizia Durazz, Cercidiphyllum Siebold et Zucc. (hjertetre), Elaeagnus L., Koelreuteria Laxm., Tilia L. (lind), med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, USA
Casuarina L., Citrus L., Cornus L. (kornell), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), Cryptomeria D. Don., Ficus L., Hibiscus L., Juglans L. (valnøtt), Lagerstroemia L., Litchi Sonn., Malus Mill. (eple), Mallotus Lour., Melia L., Rosa L. (rose), Vaccinium L. og Zanthoxylum L., med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Vietnam.
og
b): svarer til et av følgende underposisjonsnumre eller varenumre i tolltariffen:
44.01.11 Ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter eller liknende av bartrær
44.01.12 Ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter eller liknende av lauvtrær
44.01.21 Tre i form av fliser eller spon av bartrær
44.01.22 Tre i form av fliser eller spon av lauvtrær
44.01.40 Sagflis og treavfall, ikke agglomerert
44.03.21
44.03.22
44.03.23
44.03.24
44.03.25
44.03.26
Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av bartrær
44.03.91 Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av eik (Quercus spp .)
44.03.93
44.03.94
Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av bøk (Fagus spp.)
44.03.95
44.03.96
Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av bjørk (Betula spp.)
44.03.97 Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av poppel og osp (Populus spp.)
44.03.99 Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av annet enn bartrær, tropiske tresorter, eik (Quercus spp.), bøk (Fagus spp.), bjørk (Betula spp.), poppel og osp (Populus spp.) og eukalyptus (Eucalyptus spp.)
44.04.10 Kløyvde stokker, stolper og staurer, spissede, men ikke saget i lengderetningen, av bartrær
44.04.20 Kløyvde stokker; stolper og staurer, spissede, men ikke saget i lengderetningen, av lauvtrær
44.06.11
44.06.12
Jernbane og sporvegssviller av tre, uimpregnerte
44.07.11
44.07.12
44.07.19
Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av bartrær.
44.07.91 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av eik (Quercus spp.).
44.07.92 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av bøk (Fagus spp.)
44.07.93 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av lønn (Acer spp.)
44.07.94 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av kirsebærtre (Prunus spp.)
44.07.95 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av ask (Fraxinus spp.)
44.07.96 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av bjørk (Betula spp.)
44.07.97 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av poppel og osp (Populus spp.)
44.07.99 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av annet enn bartrær, tropiske tresorter, eik (Quercus spp.), bøk (Fagus spp.), lønn (Acer spp.), kirsebærtre (Prunus spp.), av ask (Fraxinus spp.), bjørk (Betula spp.) og poppel og osp (Populus spp.)
44.15.10 Kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av tre; kabeltromler av tre
44.15.20 Lastepaller, kassepaller og andre paller av tre; pallekarmer
44.16.0010 Fat, tønner, kar, baljer, og annet bøkkerarbeid, samt deler dertil av tre, herunder tønnestaver, av eik (Quercus spp.)
94.06.10 Prefabrikkerte bygninger av tre
9 Jord, dyrkingsmedium, jorddekkings- og jordforbedringsmidler, organisk gjødsel og organisk-mineralsk gjødsel som består helt eller delvis av:
Jord
Plantedeler
Torv1
Bark
Kompost
Organisk gjødsel i fast form
10 Isolert bark, dersom den ikke er omfattet av nummer 9, av
Fraxinus L. (ask) med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA
Betula L.(bjørk) med opprinnelse i Canada og USA
Unntatt fra sertifikatkravet er ublandet torv med opprinnelse i europeiske land.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no