Parabener

Parabener er kjemiske stoffer som brukes som konserveringsmidler for å hindre skadelig bakterie- og soppvekst i kosmetikk, mat og legemidler. Parabener er mye brukt i kosmetikk fordi det er lite allergifremkallende sammenlignet med alternative stoffer.

Publisert

På grunn av mistanke om mulig hormonforstyrrende effekt i forsøksdyr, har stoffene gjentatte ganger blitt utredet av EUs vitenskapskomite (SCCS). På basis av SCCS opinion har EU konkludert at:

  • Bruken av metyl- og etylparaben anses som trygg innenfor tillatte maksimumkonsentrasjoner (0,4 % enkeltestere, 0,8 % i blanding).
  • Bruk av butyl- og propylparaben anses som trygg, gitt bruk i konsentrasjoner opp til 0,14 %.
  • De fem parabenene isopropyl-, isobutyl-, fenyl-, benzyl- og pentylparaben er ikke tillatt i kosmetikk pga. manglende datagrunnlag til å foreta en sikkerhetsvurdering. Det er pr. i dag derfor ikke grunnlag for å konkludere med trygg bruk.

Hvilken type stoffer er parabener

Felles for gruppen parabener er den grunnleggende kjemiske strukturen til benzosyre, et stoff som finnes naturlig i planter.

Parabener er en samlebetegnelse for para-hydroksybenzosyre (eller 4-hydroksybenzosyre) og forskjellige estere av para-hydroksybenzosyre. "Fornavnet", for eksempel metyl- og propyl- indikerer hvilket annet molekylet esteren har blitt dannet med. Metylparaben har den minste strukturen og størrelsen øker på skalaen - metylparaben < etylparaben < propylparaben < butylparaben.

Poenget med å ha forskjellige parabener, er at de har forskjellig oppløselighet i vann og fett, og derfor er egnet for forskjellige behov med hensyn til deres sammensetning.

"Cocktail-effekt" og parabener

Med “cocktail-effekt” menes at de helseskadelige effektene er større enn forventet ut fra eksponeringen; dvs. at selv om mengden parabener vi utsettes for ikke er høy nok til å gi skadelige effekter, kan vi fortsatt utsettes for en “cocktail-effekt” ved at vi samtidig eksponeres for flere andre stoffer med samme virkning som parabenene.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurderte i 2008 kombinasjonseffekter (cocktail-effekter) som følge av at man utsettes for flere ulike kjemikalier i mat, drikkevann, kosmetikk og dyrefôr. Vurderingen omfattet også parabener, som har vist svake hormoneffekter i laboratorie- og dyreforsøk. VKM konkluderer med at det generelt er lite sannsynlig at kombinasjonseffekter oppstår når stoffer opptrer sammen i doser under stoffenes trygge inntaksverdier.

Regelverk

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter