Til hovedinnhold

Forklaring til produksjonsformer for mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger 

Når virksomhetene søker om godkjenning i skjematjenesten, skal de angi aktivitetene de driver med i form av produksjonsformer. Tabellen nedenfor gir en oversikt over produksjonsformene med forklaring for hvem de gjelder for. 

Publisert

Produksjonsformene er knyttet til godkjenning etter hygieneregelverket. Informasjon om virksomhetene og produksjonsformene fremgår av Mattilsynets offisielle lister over godkjente virksomheter som håndterer fiskerivarer. Det er derfor viktig at virksomheter til enhver tid har oppdatert informasjon om aktivitetene sine i skjematjenesten. 

Virksomheter som bearbeider og/eller foredler oppdrettet fisk 

For at Mattilsynet skal kunne identifisere virksomheter som også skal ha godkjenning etter fiskehelseregelverket, skal de aktuelle virksomhetene registrere seg med produksjonsformen Akvakulturdyr i virksomheten.  

Dette gjelder ikke for virksomheter som slakter oppdrettsfisk. De må registrere seg med produksjonsformene slakting av laksefisk/ slakting av marin fisk. 

Virksomheter som eksporter fisk og sjømat til land utenfor EU/EØS 

I skjematjenesten kan virksomheter også velge produksjonsformer som brukes ved eksport av fisk og sjømat til enkelte land utenfor EU/EØS. 

Se mer informasjon om aktuelle produksjonsformer på nettsidene for eksport av fisk og sjømat til Kina, Vietnam og Russland / EØU og Brasil. 

Oversikt produksjonsformer og hvem de gjelder for 

Navn produksjonsform 

Gjelder for 

Fiskerivarer mottak 

(FFPP) 

Virksomheter som mottar viltlevende marine fiskerivarer i første hånd, dvs. den første omsetning etter ilandføring. 

Virksomheter som slakter oppdrettsfisk, skal ha produksjonsformen slakting av laksefisk eller slakting av marin fisk. 

Definisjon: 
Med fiskerivarer menes alle saltvanns- eller ferskvannsdyr (unntatt levende muslinger, levende pigghuder, levende kappedyr og levende sjøsnegler samt alle pattedyr, krypdyr og frosker) uansett om de er viltlevende eller oppdrettet, herunder alle spiselige former, deler og produkter av slike dyr. 

Se nr. 3.1 i vedlegg I i forordning (EU) nr. 853/ 2004

Slakting av marin fisk 

(FFPP-S) 

Virksomheter og fartøyer som slakter marin fisk 

Virksomheter som er godkjent etter 

  • hygieneregelverket for å produsere oppdrettet fisk (unntatt laksefisk) til konsum 

  • slakteriforskriften for å bedøve og avlive oppdrettsfisk 

Et fartøy kan også godkjennes med produksjonsform slakting av marin fisk etter gitte kriterier. 

Definisjon: 
Med marin fisk menes fisk som lever hele livet i sjøvann 
Med slakting menes bedøving og avliving av fisk. 

Slakting av laksefisk 

(FFPP-SA) 

Virksomheter og fartøyer som slakter laksefisk 

Virksomheter som er godkjent etter 

  • hygieneregelverket for å produsere oppdrettet fisk til konsum 

  • slakteriforskriften for å bedøve og avlive oppdrettsfisk 

Et fartøy kan også godkjennes med produksjonsform slakting av laksefisk etter gitte kriterier. 

Definisjon: 
Med slakting menes bedøving og avliving av fisk. 

Akvakulturdyr i virksomheten 

 

Virksomheter som bearbeider eller foredler oppdrettsfisk 

Virksomhetene skal ha denne produksjonsformen i tillegg til de ordinære produksjonsformene bearbeiding fiskerivarer og/eller foredling fiskerivarer for å identifisere virksomheter som også skal ha godkjenning etter fiskehelseregelverket. 

Virksomheter som slakter oppdrettsfisk skal ikke være registrert med denne produksjonsformen, men med produksjonsformene slakting av laksefisk eller slakting av marin fisk. 

Ekspedisjonssentraler, rensesentraler og virksomheter som foredler muslinger skal heller ikke ha denne produksjonsformen. 

Bearbeiding fiskerivarer 

(FFPP-P) 

Virksomheter som bearbeider ferske, fryste eller tinte fiskerivarer 

De som bearbeider ferske, fryste eller tinte fiskerivarer fra oppdrettsfisk, skal i tillegg ha produksjonsformen Akvakulturdyr i virksomheten. 

Definisjoner: 
Med bearbeidede fiskerivarer menes uforedlede fiskerivarer som har gjennomgått en arbeidsoperasjon som påvirker deres anatomiske helhet, slik som sløying, hodekapping, skjæring i skiver, filetering og kverning. Se nr. 3.6 i vedlegg I i forordning (EU) nr. 853/ 2004.  

Med uforedlede produkter menes næringsmidler som ikke har vært foredlet, herunder produkter som har blitt delt, partert, utskåret, oppskåret, utbeinet, hakket, flådd, kvernet, snittet, renset, renskåret, avskallet, malt, kjølt, fryst, dypfryst eller tint. Se artikkel 2 n) i forordning (EU) nr. 852/ 2004.  

Foredling krepsdyr 

(PP-C) 

Virksomheter som foredler alle typer krepsdyr (f.eks. reker, kreps, krabbe mv) 

De som forelder alle typer oppdrettede krepsdyr skal i tillegg ha produksjonsformen Akvakulturdyr i virksomheten. 

Foredling muslinger 

(PP-M) 

Virksomheter som foredler alle typer muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler 

Foredling tørrfisk 

(PP-ST) 

Virksomheter som produserer tørrfisk. Inkluderer også «sjøltilvirkere» av tørrfisk 

Definisjon: 
Med tørrfisk menes rund, rotskjær eller filet av arter omtalt i § 25 i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer som er framstilt ved naturtørking eller industriell tørking, uten tilsetning av salt eller andre tilsetningsstoffer. Se § 3j) i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Foredling saltfisk 

(PP-SA) 

Virksomheter som produserer fullsaltet saltfisk 

Virksomheter som produserer lett- og medium saltede produkter, skal være registrert med produksjonsformen foredling – fiskerivarer. 

Definisjoner: 
Med saltfisk menes fisk av arter omtalt i § 20 i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer som er blodtømt, sløyd, hodekappet og flekket (slik at ca. to tredjedeler av ryggbeinet er fjernet), vasket og fullsaltet. 

Med fullsaltet fisk menes fisk som etter salteprosessen er saltmettet, dvs. at vannfasen i muskelen er mettet med salt (26,4 g salt/100 g vannfase). 

Se § 3d) og h) i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer 

Foredling klippfisk 

(PP-KL) 

Virksomheter som produserer klippfisk 

Definisjon: 
Med klippfisk menes saltfisk som er tørket. 

Se § 3e) i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer 

Foredling marine ingredienser til konsum 

(PP-MA) 

Virksomheter som foredler marine ingredienser til konsum 

Marine ingredienser til konsum inkluderer: 

  • foredlede produkter av akvatiske dyr (unntatt sjøpattedyr) fra råvare til videre prosesserte produkter som ulike proteinmel og oljer 

  • andre spesialingredienser som aminosyrer, peptider, enzymer, smaksstoffer, fosfolipider, fettsyrer, mineraler, nukleinsyrer, protaminer, kitosan, glukosamin, astaxanthin, gelatin oa. 

De som foredler marine ingredienser fra oppdrettede fiskerivarer, skal i tillegg ha produksjonsformen Akvakulturdyr i virksomheten. 

Foredling fiskerivarer 

(PP) 

Virksomheter som foredler annet enn krepsdyr, muslinger, tørrfisk, saltfisk eller marine ingredienser til konsum. 

Virksomheter som foredler oppdrettsfisk, skal i tillegg være registret med produksjonsformen Akvakulturdyr i virksomheten. 

Definisjon: 

Med foredling menes enhver handling som endrer det opprinnelige produktet vesentlig, herunder varmebehandling, røyking, salting, modning, tørking, marinering, ekstraksjon, ekstrudering eller en kombinasjon av disse prosessene. Se artikkel 2 m) i forordning nr. forordning (EU) nr. 852/ 2004. 

Mekanisk utbeinede fiskerivarer 

(MSM) 

Virksomheter som utbeiner fiskevarer mekanisk 

Definisjon: 
Med mekanisk utbeinede fiskerivarer menes ethvert produkt som framstilles ved at kjøttet fjernes mekanisk fra fiskerivarer slik at kjøttet mister eller endrer sin struktur. 

Se nr. 3.6 i vedlegg I i forordning (EU) 853/2004. 

Ompakking av fiskerivarer 

(RW) 

Virksomheter som ompakker fiskerivarer 

Produksjonsformen gjelder virksomheter som kun ompakker fiskerivarer. Virksomheter som ompakker som en del av sin produksjon skal ikke ha denne produksjonsformen. 

Produksjon av fiskerivarer og muslinger m.m - lokal og marginal omsetning 

(LM) 

Detaljister som produserer fiskerivarer og muslinger m.m – innenfor forståelse av forståelsen av lokal, marginal og begrenset aktivetet 

Detaljister som leverer til andre detaljister, i tillegg til at de leverer til sluttforbruker. Levering til andre detaljister skal finne sted innenfor forståelsen av marginal, lokal og begrenset aktivitet. 

Lokal, marginal og begrenset aktivitet er ikke godkjenningspliktig. Virksomheter som produserer/omsetter utover begrensningene for lokal, marginal og begrenset aktivitet, skal søke om godkjenning for slik produksjon med aktuelle produksjonsformer. 

Forståelsen av marginal, lokal og begrenset aktivitet: 
Marginal aktivitet: Detaljist ukentlig leverer inntil 600 kg næringsmidler av animalsk opprinnelse til andre detaljister. Denne mengden kan beregnes som et ukentlig gjennomsnitt over en periode på inntil 6 måneder. 

Lokal aktivitet: Detaljist leverer næringsmidler av animalsk opprinnelse til andre detaljister i samme fylke eller innenfor en maksimal avstand på 100 km. Detaljister som kan vise at deres naturlige salgsområde går ut over disse grensene, kan levere i et større område. 

Begrenset aktivitet: Detaljist leverer næringsmidler av animalsk opprinnelse utelukkende til andre detaljister som leverer disse næringsmidlene direkte til sluttforbruker. 

Se informasjon i kap. V om utfyllende nasjonale bestemmelser om forståelse av marginal, lokal og begrenset detaljistaktivitet i Forskrift om særlig hygieneregler for næringsmidler av animalske opprinnelse.  

Produksjon av spiseferdige næringsmidler 

Virksomheter som produserer spiseferdige næringsmidler for direkte konsum 

Definisjon: 
Med spiseferdige næringsmidler menes næringsmidler som produsenten eller fabrikanten har framstilt med henblikk på direkte konsum uten at koking eller annen tilberedning er nødvendig for å fjerne, eller redusere til et akseptabelt nivå, uønskede mikroorganismer. 

Se artikkel 2g) i forordning (EU) nr. 2073/2005 Mikrobiologiske kriterier 

Virksomheter som produserer råvarer som kan gå til produksjon av spiseferdige næringsmidler, som lakseslakterier, skal ikke tildeles denne produksjonsformen. Dette med mindre de selv produserer forbrukerpakninger av fisk som spises uten varmebehandling. 

Sjøvannsanlegg 

Virksomheter med eget sjøvannsanlegg skal ha denne produksjonsformen 

Ekspedisjonssentral 

(DC) 

Virksomheter som har ekspedisjonssentral 

Definisjon: 
Med ekspedisjonssentral menes landbasert eller flytende anlegg for mottak, kondisjonering, spyling, rengjøring, sortering, innpakking og emballering av levende muslinger som er egnet til konsum. 

Se definisjon i nr. 2.7 i vedlegg I i forordning (EU) 853/2004.  

Et fartøy kan også godkjennes som ekspedisjonssentral etter gitte kriterier. 

Rensesentral 

(PC) 

Virksomheter som har rensesentral 

Definisjon: 
Med rensesentral menes anlegg med tanker som tilføres rent sjøvann, der levende muslinger plasseres den tid det som er nødvendig for å redusere forurensning, slik at de blir egnet til konsum. 

Se definisjon i nr. 2.8 i vedlegg I i forordning (EU) 853/2004. 

Produksjon for eksport av ikke- konforme varer 

Virksomheter som produserer og omsetter varer som ikke oppfyller alle krav i nasjonalt regelverk og derfor ikke er tillatt å omsette innenfor EØS. 

Varene kan eksporteres til land utenfor EØS dersom mottakerlandet tillater omsetning av disse. Det forutsetter at virksomhetene oppfyller gjeldende vilkår for produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS. 

 

Forklaring til forkortelse for produksjonsformene:  

FFPP: Fresh fishery products plant/Fiskerivarer mottak 

FFPP-S: Slaughtering of marine fish/Slakting av marin fisk 

FFPP-SA: Slaughtering of farmed fish/Slakting av laksefisk 

FFPP-P: Prepared fishery products/Bearbeiding ferske fiskerivarer 

PP: Processing plant/foredling fiskerivarer 

PP-A: Processing plant-farmed fish/Foredling fiskerivarer akvakultur 

PP-C: Processing plant crustaceans/Foredling krepsdyr 

PP-M: Processing plant molluscs/Foredling muslinger 

PP-ST: Processing plant stock fish/Foredling tørrfisk 

PP-SA: Processing plant salted fish/Foredling saltfisk 

PP-KL: Processing plant klipp fish/Foredling klippfisk 

PP-MA: Processing plant marine ingredients for human comsumption/Foredling marine ingredienser til konsum 

MSM: Mechanically separated meat establishment/Mekanisk utbeinede fiskerivarer 

RW: Re-wrapping establishment/Ompakking av fiskerivarer 

LM: Local and marginal/Produksjon av fiskerivarer og muslinger m.m - lokal og marginal omsetning 

AH: Auction hall/Auksjonshall, WM: Wholesale markets/Engrosmarkedet