Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Mattilsynets nasjonale tilsynsprogram for skjellproduksjon

Gjennom nasjonalt tilsynsprogram for skjellproduksjon, fører Mattilsynet tilsyn med produksjonsområder for skjell og med skjell som skal omsettes. Målet for tilsynet er å dokumentere produksjonsområdenes tilstand over tid med hensyn til forekomst av algetoksiner og mikrobiologisk og kjemisk forurensning.

Publisert

Gjennom tilsynsprogrammet undersøkes produksjonsområder ved å ta ut skjellprøver til mikrobiologisk analyse, analyse av algetoksiner og tungmetall- og miljøgiftanalyser. I tillegg tas det vannprøver for algetellinger.

Mikrobiologiske analyser brukes for å vurdere klassifiseringsstatus, både for nye områder og områder som allerede er klassifisert. Analyse av tungmetaller og miljøgifter danner grunnlag for å vurdere forurensningsgrad i produksjonsområdene. Resultatene fra algetellinger og fra algetoksinanalyser brukes for å vurdere forekomsten av algetoksiner langs kysten og i det produksjonsområdet som prøven tas.

I tillegg til å ta prøver i produksjonsområder, undersøker Mattilsynet også forekomsten av toksinproduserende alger og algetoksiner i noen områder langs kysten der det ikke er kommersiell produksjon av skjell, men hvor publikum plukker skjell til eget bruk eller prøvetaking kan gi nyttig informasjon. Sammen med toksinresultatene fra produksjonsområdene i tilsynsprogrammet, gir denne prøvetakingen grunnlaget for Mattilsynets blåskjellvarsel (se Matportalen) som publiseres hver fredag. Blåskjellvarslet gir informasjon om hvor skjell kan være giftige, og er en tjeneste for publikum som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Merk at Blåskjellvarselet alene ikke gir god nok dokumentasjon for kommersiell høsting.

Prøvetaking i produksjonsområder

Mattilsynets avdelingskontorer velger ut produksjonsområder som omfattes av tilsynsprogrammet ut i fra aktivitet. Antallet produksjonsområder som omfattes av tilsynsprogrammet varierer fra år til år ut i fra aktivitet og Mattilsynets økonomiske rammer. Mattilsynet fører ikke tilsyn med alle produksjonsområder samtidig, og det er derfor en rullering på de områdene som er omfattet. Når et produksjonsområde deltar i tilsynsprogrammet, blir prøvetaking gjennomført gjennom hele kalenderåret.

Produksjonsområdene som omfattes av tilsynsprogrammet undersøkes på følgende måte:

 • Klassifisering og oppfølging av klassifiseringsstatus: Tolv prøveuttak i året for E. coli-analyser i skjell, prøvetaking omtrent hver fjerde uke
 • Toksinproduserende alger: prøvetaking av vann hver uke gjennom året
 • Algetoksiner i skjell: 12 prøveuttak i året, prøveuttak omtrent hver fjerde uke
 • Kjemiske forurensende stoffer (tungmetaller og enkelte miljøgifter): prøveuttak to ganger i året
 • Prøvetaking pågår gjennom et kalenderår.

Høstekontroller og sluttproduktkontroll

Mattilsynet gjennomfører også stikkprøvebasert prøvetaking under høsting (høstekontroller) og når skjellene er på veg til sluttforbruker (sluttproduktkontroll). Slik prøvetaking har til hensikt å undersøke om skjellene overholder de kravene som er gitt i regelverket spesielt med hensyn til innhold av algetoksiner og mikroorganismer.

Tilsynsprogrammet for skjell - 2022

Hva ble undersøkt?

Blåskjell, kamskjell, flatøsters, stillehavsøsters, knivskjell, O-skjell, teppeskjell, kongsnegl og Drøbakkråkebolle.

Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB, samt polyaromatiske hydrokarboner (PAH).

Hva fant vi?

E. coli og Salmonella: 

 • Rundt 90 prosent av alle innsendte muslinger var under grenseverdien for E. coli som gjelder ved omsetning, og det var ingen påvisninger av Salmonella. 
 • Totalt ble det analysert 465 E. coli prøver og 42 salmonella prøver. Alle overskridelser av E. coli var av blåskjell. 


Miljøgifter:

 • Blåskjell: Alle 53 prøver var under grensene for miljøgifter. 
 • Kamskjell: Ingen overskridelser av miljøgifter i muskel og gonade. 
 • Flatøsters: Det ble påvist kadmium over grenseverdien i to prøver. 
 • O-skjell og kongsnegl: Tungmetallet kadmium ble ikke påvist over fastsatte grenseverdien. 
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet.

Fil
Tilsynsprogrammet for skjell - 2022 (PDF)

Tilsynsprogrammet for skjell - 2019

Hva ble undersøkt?

Blåskjell, kamskjell, flatøsters, stillehavsøsters, kuskjell, O-skjell, teppeskjell, kongsnegl og Drøbakkråkebolle.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB, samt polyaromatiske hydrokarboner.

Hva fant vi?

Rundt 90 prosent av alle innsendte muslinger var under grenseverdien for E. coli og det var ingen påvisninger av Salmonella. Totalt ble det analysert 453 E. coli prøver og 26 salmonella prøver.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Tilsynsprogrammet for skjell - 2019 (PDF)

Tilsynsprogrammet for skjell - 2018

Hva ble undersøkt?

Blåskjell, kamskjell, østers, stillehavsøsters, kuskjell, O-skjell og teppeskjell.

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB samt polyaromatiske hydrokarboner.

Hva fant vi?
 • Blåskjell: rundt 85 prosent var under grenseverdi for E. coli, ingen påvisninger av salmonella og alle undersøkte skjell var under grensene for miljøgifter.
 • Flatøsters: En av åtte inneholdt for høye nivå av kadmium.
 • O-skjell: Kadmium og bly funnet over grensen. Hovedmengden av kadmium og bly er tidligere blitt lokalisert til nyrene. Mattilsynet anbefaler derfor at nyrene fjernes før konsum.
 • Kongsnegl: Kadmium over grenseverdien og høyere totalt arsen enn andre arter.
 • Kamskjell: Ingen overskridelser av miljøgifter i muskel og gonade.
   
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Tilsynsprogrammet for skjell - 2018 (PDF)

Tilsynsprogrammet for skjell - 2015


 

 

Hva ble undersøkt?

Blåskjell, østers og o-skjell

Tidsrom
2015
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB samt polyaromatiske hydrokarboner.

Hva fant vi?
 • Blåskjell: 87 prosent under grenseverdi for E.coli, ingen med salmonella og alle under grensene for miljøgifter
 • Østers: En av fire inneholdt for høye nivå av kadmium
 • O-skjell: Kadmium og bly over grensen. Disse er i nyrene som skal fjernes før man spiser o-skjell
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Tilsynsprogrammet for skjell - 2015 (PDF)