Registrering eller godkjenning av meieri

Før dere starter med å lage mat, skal dere registrere driften hos Mattilsynet. Når dere produserer melkeprodukter, må aktiviteten i de fleste tilfeller også være godkjent av Mattilsynet.

Publisert

Godkjenningen gir rett til å omsette melkeproduktene deres i hele EU.

En innføring og oversikt over reglene for registrering og godkjenning finner du på Registrering og godkjenning av næringsmiddelverksemder.

Nedenfor finner du litt mer utfyllende informasjon som gjelder spesielt for registrering og godkjenning av meieri.

Produsere melkeprodukter for omsetning: godkjenning

Når animalske råvarer foredles, for eksempel fra rå melk til ost, skal denne aktiviteten godkjennes av Mattilsynet. Dere kan ikke produsere melkeprodukter for omsetning før virksomheten oppfyller alle kravene som stilles til aktiviteten, og er godkjent.

I en oppstartsfase kan dere få en tidsbegrenset betinget godkjenning når kravene til infrastruktur og utsyr er oppfylt. I tillegg må dere kunne vise at produksjonen er trygg. Når den betingede godkjenningen utløper, kan dere ikke produsere for omsetning hvis dere ikke har søkt og fått alminnelig godkjenning. Uten godkjenning må driften innstilles.

Skal dere gjøre vesentlige endringer i driften, må dette meldes til Mattilsynet. Selv om dere gjør endringer, trenger dere ikke ny godkjenning når aktiviteten allerede er godkjent.

Lokal produksjon og salg: registrering

Hovedkravet er at virksomheter som produserer animalsk mat, skal godkjennes, men det finnes unntak for lokal produksjon og salg. Les mer om unntak fra krav til godkjenning.

Melking og lagring av rå melk: registrering

Melkeprodusenter som driver melking og lagring av rå melk på driftsenheten, skal registrere seg hos Mattilsynet og følge hygienekrav i både næringsmiddelhygieneforskriften og animaliehygieneforskriften.

KSL-standarden (ksl.no) er anerkjent nasjonal retningslinje for melkeprodusenter, og er en hjelp til å følge disse kravene.

Sammensatte produkter: registrering

Sammensatte næringsmidler inneholder både næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse og foredlede animalske næringsmidler.

Hvis dere produserer sammensatte næringsmidler som f. eks spiseis, dessertprodukter eller margarin, skal virksomheten registreres dersom dere benytter foredlet melkeprodukt i produksjonsprosessen. Det er fordi godkjenningskravet ikke gjelder for sammensatte næringsmidler. Merk likevel at melk eller melkeproduktene som brukes til å tilberede slike næringsmidler, skal fremstilles og håndteres i samsvar med kravene i animaliehygieneforordningen (art. 1 pkt. 2).

Hvis dere i produksjonen av for eksempel spiseis bruker rå melk som blir pasteurisert i egen virksomhet, skal virksomheten godkjennes.

Definisjoner:

  • Rå melk: melk som er produsert ved sekresjon av melkekjertlene til produksjonsdyr, og som ikke har vært oppvarmet til over 40 °C eller gjennomgått en behandling med tilsvarende virkning.
  • Foredlede melkeprodukter: foredlede produkter som er framstilt ved foredling av rå melk eller ved videre foredling av slike foredlede produkter.

Ompakking av meierivarer: godkjenning

Virksomheter som pakker om eller stykker melkeprodukter som tidligere var pakket ved en annen bedrift, skal godkjennes av Mattilsynet.