Til hovedinnhold

Enzymer

Her finner du informasjon om hva enzymer er og hvilke retningslinjer som gjelder for disse stoffene.

Publisert

Næringsmiddelenzymer er stoffer framstilt av planter, dyr, mikroorganismer eller deres produkter. Definisjonen omfatter også produkter som framstilles gjennom en fermenteringsprosess med mikroorganismer.

Enzymer hjelper til med visse biokjemiske prosesser i maten. Tilsetting av næringsmiddelenzymer skal ha et teknologisk formål under foredlingen, bearbeidingen, behandlingen, emballeringen, transporten eller lagringen av næringsmidler. 

Forordningen inneholder bestemmelser om hvordan og når enzymer kan brukes i mat.

Hovedpunktene er at

 • enzymet ikke må utgjøre en trussel mot forbrukernes helse
 • det må være et rimelig teknologisk behov å bruke enzymet
 • bruken av enzymet ikke må villede forbrukerne om matens egenskaper

Søknader for godkjenning av nye næringsmiddelenzymer

Vil du bruke et nytt enzym i mat, må du søke om godkjenning. Søknaden sendes direkte til Kommisjonen, som sjekker at søknaden oppfyller alle nødvendige krav. Alle disse kravene er listet opp i forordning 234/2011.

Næringsmiddelet skal alltid være helsemessig trygt, jf. matlovens bestemmelser.

Prosesshjelpemidler

Prosesshjelpemidler er stoffer som hjelper under matproduksjonen. De skal ikke ha noen effekt i det ferdige produktet. Det kan kun foreligge uunngåelige rester uten aktivitet i næringsmiddelet. Noen prosesshjelpemidler er regulert, for eksempel ekstraksjonsmidler, som er regulert i ekstraksjonsmiddelforskriften. 

Unionsliste

Det skal etableres en unionsliste for enzymer. For at et enzym skal kunne komme på denne listen må bruker eller produsent søke om godkjenning. Alle søknader må være sendt inn til Kommisjonen innen en fastsatt frist. Mer informasjon om dette kommer.

Unionslisten for enzymer vil bli offentliggjort når alle enzymene det er søkt om, er vurdert. Det vil ikke være en registreringsliste, slik som det har vært for aromaer. De søknadene som blir sendt inn etter at søknadsperioden er utløpt, vil ikke bli vurdert før Unionslisten er på plass.

Regelverk

Forskrift om næringsmiddelenzymer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1332/2008
av 16. desember 2008
om næringsmiddelenzymer og om endring av rådsdirektiv 83/417/EØF, rådsforordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité,1
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 2512 og
ut fra følgende betraktninger:
 1. 1.
  Fri omsetning av trygge og sunne næringsmidler er en nødvendig del av det indre marked, og bidrar i høy grad til å verne borgernes helse og velferd, og deres sosiale og økonomiske interesser.
 2. 2.
  Det bør sikres et høyt vernenivå for menneskers liv og helse ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk.
 3. 3.
  Næringsmiddelenzymer som ikke brukes som tilsetningsstoffer i næringsmidler, reguleres for tiden ikke eller reguleres som tekniske hjelpestoffer i henhold til medlemsstatenes lovgivning. Forskjeller i nasjonale lover og forskrifter med hensyn til vurderinger og godkjenninger av næringsmiddelenzymer kan hindre fri omsetning av disse og føre til ulike konkurransevilkår og illojal konkurranse. Det er derfor nødvendig å vedta fellesskapsbestemmelser som harmoniserer de nasjonale bestemmelsene om bruk av næringsmiddelenzymer.
 4. 4.
  Denne forordning bør omfatte bare enzymer som tilsettes næringsmidler for å utføre en teknisk funksjon under framstilling, foredling, bearbeiding, behandling, emballering, transport eller lagring av slike næringsmidler, herunder enzymer som brukes som tekniske hjelpestoffer (heretter kalt «næringsmiddelenzymer»). Denne forordning bør derfor ikke omfatte enzymer som ikke tilsettes næringsmidler for å utføre en teknisk funksjon, men som er beregnet på konsum, for eksempel enzymer for ernæringsmessige eller fordøyelsesforbedrende formål. Bakteriekulturer som normalt brukes i produksjon av næringsmidler som ost og vin, og som tilfeldig kan produsere enzymer, men ikke brukes til dette spesielt, bør ikke anses som næringsmiddelenzymer.
 5. 5.
  Næringsmiddelenzymer som utelukkende brukes til produksjon av tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler3 bør ikke omfattes av denne forordning, ettersom disse næringsmidlenes trygghet allerede er blitt vurdert og regulert. Når næringsmiddelenzymene brukes som sådan i næringsmidler, omfattes de imidlertid av denne forordning.
 6. 6.
  Næringsmiddelenzymer bør godkjennes og brukes bare dersom de oppfyller kriteriene i denne forordning. Næringsmiddelenzymer må være trygge i bruk, det må være et teknisk behov for dem, og bruken av dem må ikke villede forbrukeren. Å villede forbrukeren omfatter blant annet spørsmål som gjelder ingrediensenes art, ferskhet og kvalitet, produktets eller produksjonsprosessens naturlighet eller produktets næringsinnhold. Ved godkjenning av næringsmiddelenzymer bør det også tas hensyn til andre forhold som er relevante for saken, herunder samfunnsmessige, økonomiske, tradisjonelle, etiske og miljømessige forhold, føre-var-prinsippet samt kontrollmulighetene.
 7. 7.
  Visse næringsmiddelenzymer er godkjent for bestemte formål, for eksempel i fruktjuice og enkelte lignende drikker og i enkelte melkeproteiner beregnet på konsum, og for enkelte godkjente ønologiske behandlings- og framstillingsmåter. Bruken av slike næringsmiddelenzymer bør overholde denne forordning samt særlige bestemmelser som er fastsatt i relevante deler av Fellesskapets regelverk. Rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum,4 rådsdirektiv 83/417/EØF av 25. juli 1983 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse melkeproteiner (kaseiner og kaseinater) beregnet på konsum5 og rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin6 bør derfor endres. Ettersom alle næringsmiddelenzymer bør omfattes av denne forordning, bør europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser7 endres.
 8. 8.
  Næringsmiddelenzymer som er godkjent for bruk i Fellesskapet, bør stå oppført på en fellesskapsliste som tydelig beskriver enzymene og angir eventuelle vilkår for bruken av dem, herunder ved behov opplysninger om funksjonene de har i det endelige næringsmiddelet. Listen bør utfylles med spesifikasjoner, særlig om opprinnelse, herunder eventuelt opplysninger om allergiframkallende egenskaper, og renhetskriterier.
 9. 9.
  Med henblikk på harmonisering bør risikovurderingen av næringsmiddelenzymer og oppføringen av dem på fellesskapslisten gjennomføres etter framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.8
 10. 10.
  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet,9 skal Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten») rådspørres i saker som kan påvirke folkehelsen.
 11. 11.
  Et næringsmiddelenzym som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr,10 bør godkjennes i samsvar med nevnte forordning samt i samsvar med denne forordning.
 12. 12.
  Et næringsmiddelenzym som allerede er oppført på fellesskapslisten i henhold til denne forordning og som framstilles ved produksjonsmetoder eller av utgangsmaterialer som i vesentlig grad skiller seg fra dem som omfattes av myndighetens risikovurdering, eller fra dem som omfattes av godkjenningen og spesifikasjonene i denne forordning, bør framlegges for myndigheten for vurdering. Vesentlige forskjeller kan blant annet være en endring i produksjonsmetoden fra ekstraksjon fra en plante til produksjon gjennom fermentering ved bruk av en mikroorganisme eller en genmodifisering av den opprinnelige mikroorganismen, en endring i utgangsmaterialene eller en endring i partikkelstørrelsen.
 13. 13.
  Ettersom det allerede finnes mange næringsmiddelenzymer på markedet i Fellesskapet bør det innføres bestemmelser som sikrer en smidig overgang til en fellesskapsliste over næringsmiddelenzymer som ikke forstyrrer det nåværende markedet for næringsmiddelenzymer. Søkerne bør få tilstrekkelig tid til å gjøre tilgjengelig opplysningene som risikovurderingen av produktene krever. Det bør derfor tillates et innledende tidsrom på to år etter iverksettingsdatoen for gjennomføringstiltakene som skal fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler, slik at søkerne får tilstrekkelig tid til å framlegge opplysningene om eksisterende enzymer som eventuelt kan innlemmes i fellesskapslisten som skal utarbeides i henhold til denne forordning. Det bør også være mulig å framlegge søknader om godkjenning av nye enzymer i løpet av det innledende tidsrommet på to år. Myndigheten bør umiddelbart vurdere alle søknader om næringsmiddelenzymer som det i nevnte tidsrom er framlagt tilstrekkelige opplysninger om.
 14. 14.
  For å sikre rimelige og like vilkår for alle søkere bør fellesskapslisten utarbeides under ett. Listen bør opprettes etter avsluttet risikovurdering av alle næringsmiddelenzymer som det er framlagt tilstrekkelige opplysninger om i det innledende tidsrommet på to år. Myndighetens risikovurderinger av enkeltstående enzymer bør imidlertid offentliggjøres så snart de er fullførte.
 15. 15.
  Det forventes at det vil bli framlagt et betydelig antall søknader i det innledende tidsrommet på to år. Det vil derfor kunne ta lang tid før risikovurderingen av dem er fullført og fellesskapslisten utarbeidet. For å sikre lik adgang til markedet for nye næringsmiddelenzymer etter det innledende tidsrommet på to år, bør det i en overgangsperiode være mulig å bringe i omsetning næringsmiddelenzymer og næringsmidler som anvender næringsmiddelenzymer, i samsvar med eksisterende nasjonale bestemmelser i medlemsstatene, inntil fellesskapslisten er utarbeidet.
 16. 16.
  Næringsmiddelenzymene E 1103 invertase og E 1105 lysozym, som er godkjent som tilsetningsstoffer i næringsmidler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer,11 samt vilkårene for bruken av dem bør overføres fra direktiv 95/2/EF til fellesskapslisten når den utarbeides i henhold til denne forordning. Videre er det i henhold til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 tillatt å bruke urease, betaglukanase og lysozym i vin på de vilkår som er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 423/2008 av 8. mai 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 og om innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske behandlings- og framstillingsmåter.12 Disse stoffene er næringsmiddelenzymer og bør omfattes av denne forordnings virkeområde. De bør derfor også oppføres på fellesskapslisten når den utarbeides, med hensyn til anvendelsen i vin i samsvar med forordning (EF) nr. 1493/1999 og forordning (EF) nr. 423/2008.
 17. 17.
  Næringsmiddelenzymer omfattes fremdeles av de generelle kravene til merking som er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler13 og i gitte tilfeller i forordning (EF) nr. 1829/2003 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 om sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer og om sporbarhet av næringsmidler og fôr framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer.14 Videre bør det i denne forordning fastsettes særlige bestemmelser om merking av næringsmiddelenzymer som selges som sådan til produsenter eller forbrukere.
 18. 18.
  Næringsmiddelenzymer omfattes av definisjonen av næringsmidler i forordning (EF) nr. 178/2002 og må derfor, når de brukes i næringsmidler, oppgis som ingredienser på merkingen av næringsmiddelet i samsvar med direktiv 2000/13/EF. Næringsmiddelenzymer bør beskrives med den tekniske funksjonen de har i næringsmiddelet, etterfulgt av navnet på enzymet. Det bør imidlertid være mulig å gjøre unntak fra bestemmelsene om merking i tilfeller der enzymet ikke oppfyller en teknisk funksjon i sluttproduktet, men forekommer i næringsmiddelet bare som et resultat av overføring fra en eller flere av ingrediensene i næringsmiddelet eller når det brukes som et teknisk hjelpestoff. Direktiv 2000/13/EF bør derfor endres.
 19. 19.
  Næringsmiddelenzymer bør kontrolleres løpende og bør vurderes på nytt ved behov på bakgrunn av endringer i vilkårene for bruken av dem eller nye vitenskapelige opplysninger.
 20. 20.
  De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.15
 21. 21.
  Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å vedta egnede overgangstiltak. Ettersom det dreier seg om generelle tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, blant annet ved å supplere dem med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
 22. 22.
  For å utvikle og ajourføre Fellesskapets regelverk om næringsmiddelenzymer på en forholdsmessig og effektiv måte, må medlemsstatene samle inn opplysninger, utveksle dem seg i mellom og samordne arbeidet. Det kan derfor være hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelser om bestemte spørsmål for å forenkle beslutningsprosessen. Fellesskapet bør finansiere slike undersøkelser som en del av den årlige budsjettbehandlingen. Finansieringen av slike tiltak omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.16
 23. 23.
  Medlemsstatene skal gjennomføre offentlige kontroller for å håndheve denne forordning i samsvar med forordning (EF) nr. 882/2004.
 24. 24.
  Ettersom denne forordnings mål, nemlig å fastsette fellesskapsregler for næringsmiddelenzymer, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor, med hensyn til et enhetlig marked og et høyt nivå for forbrukervern, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte > går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene -
VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I
Formål, virkeområde og definisjoner

Artikkel 1
Formål

Ved denne forordning fastsettes regler for næringsmiddelenzymer som brukes i næringsmidler, herunder enzymer som brukes som tekniske hjelpestoffer, for å sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidig som det sikres et høyt nivå for vern av menneskers helse og et høyt nivå for forbrukervern, herunder vern av forbrukernes interesser og god forretningsskikk innen handel med næringsmidler, samtidig som det om nødvendig tas hensyn til vern av miljøet.
For disse formål inneholder denne forordning bestemmelser om
 1. a.
  en fellesskapsliste over godkjente næringsmiddelenzymer,
  1 EUT C 168 av 20.7.2007, s. 34.
  2 Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 162), Rådets felles holdning av 10. mars 2008 (EUT C 111 E av 6.5.2008, s. 32), Europaparlaments holdning av 8. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 18. november 2008.
  3 Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
  4 EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58.
  5 EFT L 237 av 26.8.1983, s. 25.
  6 EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
  7 EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1.
  8 Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1.
  9 EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
  10 EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1.
  11 EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1.
  12 EUT L 127 av 15.5.2008, s. 13.
  13 EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
  14 EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24.
  15 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
  16 EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet versjon i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
 2. b.
  vilkår for bruk av næringsmiddelenzymer i næringsmidler,
 3. c.
  regler for merking av næringsmiddelenzymer som selges som sådan.

Artikkel 2
Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på næringsmiddelenzymer som definert i artikkel 3.
2. Denne forordning får ikke anvendelse på næringsmiddelenzymer når de brukes til framstilling av
 1. a.
  tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler,
 2. b.
  tekniske hjelpestoffer.
3. Denne forordning får anvendelse uten at det berører eventuelle særskilte fellesskapsregler for bruk av næringsmiddelenzymer
 1. a.
  i visse næringsmidler,
 2. b.
  til andre formål enn dem som omfattes av denne forordning.
4. Denne forordning får ikke anvendelse på bakteriekulturer som normalt brukes i produksjonen av næringsmidler, og som tilfeldig kan produsere enzymer, men ikke brukes til dette spesielt.

Artikkel 3
Definisjoner

2. I denne forordning menes videre med:
 1. a.
  «næringsmiddelenzym» et produkt som framstilles av planter, dyr eller mikroorganismer eller produkter av disse, herunder et produkt som framstilles gjennom en fermenteringsprosess med mikroorganismer,
  1. i.
   som inneholder ett eller flere enzymer som kan katalysere en bestemt biokjemisk reaksjon, og
  2. ii.
   som tilsettes næringsmidler for et teknisk formål under et hvilket som helst ledd i framstillingen, foredlingen, bearbeidingen, behandlingen, emballeringen, transporten eller lagringen av næringsmidler,
 2. b.
  «næringsmiddelenzympreparat» en utforming som består av ett eller flere næringsmiddelenzymer og som er iblandet stoffer som f.eks. tilsetningsstoffer i næringsmidler og/eller andre næringsmiddelingredienser for å forenkle lagring, salg, standardisering, fortynning eller oppløsning.

Kapittel II
Fellesskapsliste over godkjente næringsmiddelenzymer

Artikkel 4
Fellesskapsliste over næringsmiddelenzymer

Bare næringsmiddelenzymer på fellesskapslisten kan bringes i omsetning som sådan og brukes i næringsmidler, i samsvar med spesifikasjonene og bruksvilkårene i artikkel 7 nr. 2.

Artikkel 5
Forbud mot næringsmiddelenzymer og/eller næringsmidler som ikke oppfyller kravene

Det er forbudt å bringe i omsetning et næringsmiddelenzym eller et næringsmiddel som inneholder et næringsmiddelenzym, dersom bruken av næringsmiddelenzymet ikke oppfyller kravene i denne forordning og dens gjennomføringsbestemmelser.

Artikkel 6
Alminnelige vilkår for oppføring av næringsmiddelenzymer på fellesskapslisten

Et næringsmiddelenzym kan oppføres på fellesskapslisten bare dersom det oppfyller følgende vilkår og eventuelt andre berettigede forhold:
 1. a.
  På grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon må det ikke utgjøre en trussel mot forbrukernes helse når det brukes i den foreslåtte mengden.
 2. b.
  Det må foreligge et rimelig teknisk behov.
 3. c.
  Bruken av enzymet må ikke villede forbrukeren. Å villede forbrukeren omfatter blant annet spørsmål som gjelder ingrediensenes art, ferskhet og kvalitet, produktets eller produksjonsprosessens naturlighet eller produktets næringsinnhold.

Artikkel 7
Innholdet i fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer

1. Et næringsmiddelenzym som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 6, kan etter framgangsmåten omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av næringsmidler, enzymer og aromaer i næringsmidler, oppføres på fellesskapslisten.
2. Opplysningene om et næringsmiddelenzym på fellesskapslisten skal omfatte følgende:
 1. a.
  navnet på næringsmiddelenzymet,
 2. b.
  spesifikasjonene for næringsmiddelenzymet, herunder dets opprinnelse, renhetskriterier og andre nødvendige opplysninger,
 3. c.
  næringsmidlene som næringsmiddelenzymet kan tilsettes til,
 4. d.
  vilkårene for bruk av næringsmiddelenzymet, dersom det er relevant fastsettes ingen grenseverdi for et næringsmiddelenzym. I så fall skal næringsmiddelenzymet brukes i samsvar med «quantum satis»-prinsippet,
 5. e.
  eventuelle begrensninger for direkte salg av næringsmiddelenzymet til sluttforbrukeren,
 6. f.
  om nødvendig særlige krav til merking av næringsmidler som det er brukt næringsmiddelenzymer i, for å sikre at sluttforbrukeren blir informert om næringsmiddelets fysiske tilstand eller om den særlige behandlingen det har gjennomgått.
3. Fellesskapslisten skal ajourføres etter framgangsmåten omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.

Artikkel 8
Næringsmiddelenzymer som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003

1. Et næringsmiddelenzym som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003 kan oppføres på fellesskapslisten i samsvar med denne forordning bare dersom det er blitt godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003.
2. Når et næringsmiddelenzym som allerede er oppført på fellesskapslisten, framstilles av et annet utgangsmateriale som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003, kreves ingen ny godkjenning i henhold til denne forordning, forutsatt at det nye utgangsmaterialet omfattes av en godkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003 og at næringsmiddelenzymet oppfyller spesifikasjonene som fastsettes ved denne forordning.

Artikkel 9
Fortolkningsbeslutninger

Om nødvendig kan det etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 15 nr. 2 besluttes om
 1. a.
  et gitt stoff oppfyller definisjonen av næringsmiddelenzym i artikkel 3,
 2. b.
  et bestemt næringsmiddel tilhører en næringsmiddelkategori på fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer.

Kapittel III
Merking

Artikkel 10
Merking av næringsmiddelenzymer og næringsmiddelenzympreparater som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Næringsmiddelenzymer og næringsmiddelenzympreparater som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren, uansett om de selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser, som definert i artikkel 6 nr. 4 i direktiv 2000/13/EF, kan markedsføres bare dersom de er merket i samsvar med artikkel 11 i denne forordning, og opplysningene må være lett synlige og lette å lese og ikke kunne fjernes. Opplysningene i artikkel 11 skal være på et språk som lett kan forstås av kjøperne.
2. Medlemsstaten der produktet markedsføres kan på sitt territorium i samsvar med traktatens bestemmelser kreve at opplysningene i henhold til artikkel 11 skal gis på ett eller flere av Fellesskapets offisielle språk etter medlemsstatens valg. Dette er ikke til hinder for at opplysningene gis på flere språk.

Artikkel 11
Alminnelig krav til merking av næringsmiddelenzymer og næringsmiddelenzympreparater som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Når næringsmiddelenzymer og næringsmiddelenzympreparater som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren, selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser, skal emballasjen eller beholderen merkes med følgende opplysninger:
 1. a.
  navnet som er fastsatt i henhold til denne forordning for hvert næringsmiddelenzym, eller en varebetegnelse som inneholder navnet på hvert næringsmiddelenzym eller, dersom slikt navn ikke finnes, det godtatte navnet i henhold til nomenklaturen fastsatt av International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB),
 2. b.
  opplysningen «for næringsmidler» eller «begrenset bruk i næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets beregnede bruk i næringsmidler,
 3. c.
  om nødvendig særlige vilkår for lagring og/eller bruk,
 4. d.
  et merke som identifiserer partiet,
 5. e.
  bruksanvisning, dersom mangel av en slik vil kunne hindre riktig bruk av næringsmiddelenzymet,
 6. f.
  navn eller firmanavn og adresse for produsenten, emballeringsvirksomheten eller selgeren,
 7. g.
  en angivelse av høyeste mengde av hver bestanddel eller gruppe bestanddeler som kan forekomme bare i en begrenset mengde i næringsmidler, og/eller relevante, tydelige og lett forståelige opplysninger som gjør det mulig for kjøperen å overholde bestemmelsene i denne forordning eller andre relevante deler av Fellesskapets regelverk; dersom samme mengdebegrensning gjelder for en gruppe bestanddeler som brukes hver for seg eller sammen, skal den sammenlagte prosentdelen oppgis som et enkelt tall; mengdebegrensningen skal uttrykkes enten numerisk eller etter «quantum satis»-prinsippet,
 8. h.
  nettomengden,
 9. i.
  næringsmiddelenzymets aktivitet,
 10. j.
  dato for minste holdbarhetstid eller siste forbruksdato,
 11. k.
  dersom det er relevant, opplysninger om et næringsmiddelenzym eller andre stoffer som omhandlet i denne > og oppført i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF.
2. Når næringsmiddelenzymer og/eller næringsmiddelenzympreparater selges blandet med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser, skal emballasjen eller beholderen innholde en fortegnelse over alle ingrediensene i synkende rekkefølge etter deres prosentdel av den totale vekten.
3. Emballasjen eller beholderne med næringsmiddelenzympreparater skal inneholde en liste over alle bestanddelene i synkende rekkefølge etter deres prosentdel av den totale vekten.
4. Som unntak fra nr. 1, 2 og 3 er det tilstrekkelig at opplysningene som kreves i henhold til nr. 1 bokstav e)-g) og i nr. 2 og 3, oppføres bare på dokumentene om partiet, som skal framlegges samtidig med eller før leveransen, forutsatt at opplysningen «ikke for detaljsalg» er godt synlig på emballasjen eller beholderen for det aktuelle produktet.
5. Som unntak fra nr. 1, 2 og 3, når næringsmiddelenzymer og næringsmiddelenzympreparater leveres i tanker, er det tilstrekkelig at opplysningene angis i følgedokumentene for sendingen som skal framlegges samtidig med leveransen.

Artikkel 12
Merking av næringsmiddelenzymer og næringsmiddelenzympreparater som er beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Uten at det berører direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti1 og forordning (EF) nr. 1829/2003, kan næringsmiddelenzymer og næringsmiddelenzympreparater som selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser og som er beregnet på salg til sluttforbrukeren, bare markedsføres dersom følgende opplysninger angis på emballasjen:
 1. a.
  navnet som er fastsatt i henhold til denne forordning for hvert næringsmiddelenzym, eller en varebetegnelse som inneholder navnet på hvert næringsmiddelenzym eller, dersom slikt navn ikke finnes, det godtatte navnet i henhold til nomenklaturen fastsatt av IUBMB,
 2. b.
  opplysningen «for næringsmidler» eller «begrenset bruk i næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets beregnede bruk i næringsmidler.
2. Med hensyn til opplysningene som omhandles i nr. 1 i denne artikkel, får artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2000/13/EF tilsvarende anvendelse.
1 EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21.

Artikkel 13
Andre krav til merking

Artikkel 10-12 skal ikke berøre mer detaljerte eller mer omfattende lover og forskrifter om vekt og mål eller om presentasjon, klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger eller om transport av slike stoffer og blandinger.

Kapittel IV
Bestemmelser om framgangsmåte og gjennomføring

Artikkel 14
Opplysningsplikt

1. En produsent eller bruker av et næringsmiddelenzym skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle nye vitenskapelige eller tekniske opplysninger som kan påvirke vurderingen av næringsmiddelets brukstrygghet.
2. For et næringsmiddelenzym som allerede er godkjent i henhold til denne forordning, og som framstilles ved produksjonsmetoder eller av utgangsmaterialer som i vesentlig grad skiller seg fra dem som omfattes av risikovurderingen til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten»), skal produsenten eller brukeren, før markedsføringen av næringsmiddelenzymet, framlegge for Kommisjonen de opplysninger som er nødvendig for at myndigheten skal kunne gjennomføre en vurdering av næringsmiddelenzymet med hensyn til endringen i produksjonsmetode eller egenskaper.
3. En produsent eller bruker av et næringsmiddelenzym skal på anmodning fra Kommisjonen underrette den om den faktiske bruken av næringsmiddelenzymet. Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene tilgjengelig for medlemsstatene.

Artikkel 15
Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder.
3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 16
Fellesskapsfinansiering av harmoniserte tiltak

Rettsgrunnlaget for finansieringen av tiltak på grunnlag av denne forordning er artikkel 66 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 882/2004.

Kapittel V
Overgangs- og sluttbestemmelser

Artikkel 17
Opprettelse av fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer

1. Fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer skal utarbeides på grunnlag av søknader som framlegges i samsvar med nr. 2.
2. Interesserte parter kan framlegge søknader om oppføring av et næringsmiddelenzym på fellesskapslisten.
Fristen for å framlegge slike søknader skal være 42 måneder etter anvendelsesdatoen for gjennomføringstiltakene fastsatt i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.
3. Kommisjonen skal opprette et register over alle næringsmiddelenzymer som skal vurderes oppført på fellesskapslisten og som det er framlagt en søknad for, som oppfyller de gyldighetskriterier som skal fastsettes i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler, i samsvar med nr. 2 i denne > (heretter kalt «registeret»). Registeret skal være tilgjengelig for allmennheten.
Kommisjonen skal framlegge søknadene for myndigheten med henblikk på uttalelse.
4. Fellesskapslisten skal vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler, når myndigheten har avgitt uttalelse om alle næringsmiddelenzymene i registeret.
Som unntak fra framgangsmåten skal imidlertid
 1. a.
  artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler ikke få anvendelse på myndighetens vedtakelse av sin uttalelse,
 2. b.
  Kommisjonen vedta fellesskapslisten første gang etter at myndigheten har avgitt uttalelse om alle næringsmiddelenzymene i registeret.
5. Om nødvendig skal eventuelle overgangstiltak som er nødvendige for denne > og som er utformet med sikte på endring av forordningens ikke-grunnleggende bestemmelser, blant annet ved å supplere den, vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som omhandles i artikkel 15 nr. 3.

Artikkel 18
Overgangstiltak

1. Uten hensyn til artikkel 7 og 17 i denne forordning skal fellesskapslisten, når den utarbeides, omfatte følgende næringsmiddelenzymer:
 1. a.
  E 1103 invertase og E 1105 lysozym, med angivelse av vilkårene for bruken av dem som angitt i vedlegg I og del C i vedlegg III til direktiv 95/2/EF,
 2. b.
  Urease, betaglukanase og lysozym til bruk i vin i samsvar med forordning (EF) nr. 1493/1999 og gjennomføringsbestemmelsene for nevnte forordning.
2. Næringsmiddelenzymer, næringsmiddelenzympreparater og næringsmidler som inneholder næringsmiddelenzymer, som bringes i omsetning eller merkes før 20. januar 2010 og som ikke oppfyller bestemmelsene i artikkel 10-12, kan markedsføres fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato.

Artikkel 19
Endringer av direktiv 83/417/EØF

I direktiv 83/417/EØF skal strekpunktene i vedlegg I del III bokstav d) lyde:
 • «-
  løpe som oppfyller kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer,*
 • -
* EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.»

Artikkel 20
Endring av forordning (EF) nr. 1493/1999

«3. Enzymer og enzympreparater som brukes i godkjente ønologiske behandlings- og framstillingsmåter som fastsatt i vedlegg IV, skal oppfylle kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer.*
* EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.»

Artikkel 21
Endringer av direktiv 2000/13/EF

I direktiv 2000/13/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 6 nr. 4 gjøres følgende endringer:
 1. a.
  Bokstav a) skal lyde:
  1. «a.
   Med «ingrediens» menes ethvert stoff, herunder tilsetningsstoffer og enzymer, som anvendes ved framstilling eller bearbeiding av et næringsmiddel, og som fremdeles forekommer i det ferdige produkt, eventuelt i endret form.»
 2. b.
  i bokstav c) ii) erstattes det innledende ordet «tilsetningsstoffer» med «tilsetningsstoffer og enzymer»,
 3. c.
  i bokstav c) iii) erstattes ordene «tilsetningsstoffer eller aroma» med «tilsetningsstoffer eller enzymer eller aromaer»,
2. I artikkel 6 nr. 6 skal nytt strekpunkt lyde:
 • «-
  andre enzymer enn de som omhandles i nr. 4 bokstav c) ii) skal angis med navnet på en av de kategorier av ingredienser som angis i vedlegg II, etterfulgt av deres særskilte navn,».

Artikkel 22
Endringer av direktiv 2001/112/EF

I direktiv 2001/112/EØF skal fjerde, femte og sjette strekpunkt i vedlegg I del II nr. 2 lyde:
 • «-
  pektolytiske enzymer som oppfyller kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer,*
* EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.»

Artikkel 23
Endring av forordning (EF) nr. 258/97

I artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97 skal ny bokstav d) lyde:
 1. «d.
  «næringsmiddelenzymer som hører inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer.*
* EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.»

Artikkel 24
Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4 får anvendelse fra og med den datoen da fellesskapslisten får anvendelse. Inntil da skal gjeldende nasjonale bestemmelser om å bringe i omsetning og bruke næringsmiddelenzymer og næringsmidler framstilt med næringsmiddelenzymer fortsatt få anvendelse i medlemsstatene.
Artikkel 10-13 får anvendelse fra 20. januar 2010.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008.
For Europaparlamentet For Rådet
H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE
President Formann
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Aromaforskriften

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1334/2008
av 16. desember 2008
om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité,1
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 2512 og
ut fra følgende betraktninger:
 1. 1.
  Rådsdirektiv 88/388/EØF av 22. juni 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aromaer som kan brukes i næringsmidler, og om kildematerialer beregnet på framstilling av slike aromaer3 må ajourføres i lys av den tekniske og vitenskapelige utvikling. Av klarhets- og effektivitetshensyn bør direktiv 88/388/EØF erstattes med denne forordning.
 2. 2.
  I henhold til rådsbeslutning 88/389/EØF av 22. juni 1988 om Kommisjonens utarbeidelse av en liste over stoffer og kildematerialer som brukes ved framstilling av aromaer,4 skulle nevnte liste utarbeides senest 24 måneder etter at beslutningen ble vedtatt. Beslutningen er nå foreldet og bør oppheves.
 3. 3.
  Ved kommisjonsdirektiv 91/71/EØF av 16. januar 1991 om utfylling av rådsdirektiv 88/388/EØF om tilnærming av medlemsstatens lovgivning om aromaer som kan brukes i næringsmidler, og om kildematerialer beregnet på fremstilling av slike aromaer5 fastsettes regler for merking av aromaer. Reglene erstattes med denne forordning og direktivet bør oppheves.
 4. 4.
  Fri omsetning av trygge og sunne næringsmidler er en nødvendig del av det indre marked og bidrar i høy grad til å verne borgernes helse og velferd, og deres sosiale og økonomiske interesser.
 5. 5.
  For å verne menneskers helse bør denne forordning omfatte aromaer, kildematerialer for aromaer og næringsmidler som inneholder aromaer. Den bør også omfatte visse næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper som tilsettes næringsmidler først og fremst for å gi aroma, og som i vesentlig grad bidrar til at det i næringsmidler finnes visse naturlig forekommende uønskede stoffer (heretter kalt «næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper»), deres kildematerialer og næringsmidler som inneholder dem.
 6. 6.
  Ubearbeidede næringsmidler som ikke har gjennomgått noen form for behandling, samt ikke sammensatte næringsmidler som kryddere, urter, te og uttrekk (f.eks. frukt- eller urtete) samt blandinger av kryddere og/eller urter, blandinger av te og blandinger til uttrekk, forutsatt at de konsumeres som sådan og/eller forutsatt at de ikke tilsettes til næringsmidler, omfattes ikke av denne forordning.
 7. 7.
  Aromaer brukes til å forbedre eller endre næringsmidlers lukt og/eller smak av hensyn til forbrukeren. Aromaer og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper bør brukes bare dersom de oppfyller kriteriene i denne forordning. Det skal være trygt å bruke dem, og visse aromaer bør derfor gjennomgå en risikovurdering før de tillates brukt i næringsmidler. Om mulig bør det tas hensyn til om bruken av visse aromaer kan ha negative konsekvenser for sårbare grupper. Bruken av aromaer må ikke villede forbrukeren, og forekomsten av aromaer i næringsmidler bør derfor alltid angis med passende merking. Aromaer bør særlig ikke brukes på en måte som kan villede forbrukeren om spørsmål som gjelder blant annet ingrediensenes art, ferskhet og kvalitet, produktets eller produksjonsprosessens naturlighet eller produktets næringsinnhold. Ved godkjenning av aromaer bør det også tas hensyn til andre forhold som er relevante for saken, herunder samfunnsmessige, økonomiske, tradisjonelle, etiske og miljømessige forhold, føre-var-prinsippet samt kontrollmulighetene.
 8. 8.
  Siden 1999 har Vitenskapskomiteen for næringsmidler og deretter Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet,6 uttalt seg om en rekke stoffer som forekommer naturlig i kildematerialer for aromaer og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper, som ifølge Europarådets ekspertkomité for aromastoffer er av toksikologisk betydning. Stoffer som også Vitenskapskomiteen for næringsmidler har bekreftet er av toksikologisk betydning, bør anses som uønskede stoffer som ikke bør tilsettes til slike næringsmidler.
 9. 9.
  Ettersom uønskede stoffer forekommer naturlig i planter, kan de forekomme i aromapreparater og i næringsmidler med aromagivende egenskaper. Plantene brukes tradisjonelt som næringsmidler eller næringsmiddelingredienser. Det bør fastsettes passende grenseverdier for forekomsten av disse uønskede stoffene i næringsmidler som bidrar til menneskers inntak av disse stoffene, idet det tas hensyn både til behovet for å verne menneskers helse og til stoffenes uunngåelige forekomst i tradisjonelle næringsmidler.
 10. 10.
  Grenseverdiene for visse naturlig forekommende uønskede stoffer bør først og fremst fastsettes for de næringsmidler eller næringsmiddelkategorier som bidrar mest til inntaket av stoffene gjennom kosten. Dersom andre naturlig forekommende uønskede stoffer utgjør en risiko for forbrukerens helse, bør grenseverdier fastsettes etter Myndighetens uttalelse. Medlemsstatene bør foreta kontroller på grunnlag av en risikovurdering i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.7 Næringsmiddelprodusenter er forpliktet til å ta hensyn til forekomsten av disse stoffene når de bruker næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper og/eller aromaer til framstilling av alle næringsmidler, for å sikre at næringsmidler som ikke er trygge, ikke bringes i omsetning.
 11. 11.
  Det bør fastsettes bestemmelser på fellesskapsplan for å forby eller begrense bruken av visse vegetabilske, animalske, mikrobiologiske eller mineralske materialer som gir grunn til bekymring med hensyn til menneskers helse, ved framstilling av aromaer eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper og ved bruk av dem i næringsmiddelproduksjon.
 12. 12.
  Risikovurderinger bør foretas av Myndigheten.
 13. 13.
  Med henblikk på harmonisering bør risikovurderingen og godkjenningen av aromaer og kildematerialer som må vurderes, gjennomføres etter framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.8
 14. 14.
  Aromastoffer er definerte kjemiske stoffer som omfatter aromastoffer framstilt ved kjemisk syntese eller isolert gjennom kjemiske prosesser, samt naturlige aromastoffer. Det gjennomføres for tiden et vurderingsprogram i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996 om fastsetjing av ein framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller skal nyttast i eller på næringsmiddel.9 I henhold til forordningen skal det vedtas en liste over aromastoffer innen fem år etter at programmet er vedtatt. Det bør fastsettes en ny frist for vedtakelsen av listen. Det foreslås at listen innarbeides i listen som omhandles i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008.
 15. 15.
  Aromapreparater er andre aromaer enn definerte kjemiske stoffer, framstilt av stoffer av vegetabilsk, animalsk eller mikrobiologisk opprinnelse ved egnede fysiske, enzymatiske eller mikrobiologiske prosesser, enten i uendret tilstand eller bearbeidet med sikte på konsum. Aromapreparater framstilt av næringsmidler trenger ikke å vurderes eller gjennomgå en framgangsmåte for godkjenning til bruk i og på næringsmidler med mindre det er tvil om tryggheten av dem. Aromapreparater framstilt av materiale som ikke er næringsmidler, bør imidlertid vurderes og godkjennes med tanke på trygghet.
 16. 16.
  I forordning (EF) nr. 178/2002 defineres næringsmidler som ethvert stoff eller produkt, uansett om det er bearbeidet, delvis bearbeidet eller ubearbeidet, som er bestemt til, eller med rimelighet kan forventes, å inntas av mennesker. Materiale av vegetabilsk, animalsk eller mikrobiologisk opprinnelse der dokumentasjon i tilstrekkelig grad viser at de hittil har vært brukt til framstilling av aromaer, bør for dette formål anses som næringsmiddelmaterialer, selv om noen av disse kildematerialene, som rosentre og jordbærblader, kanskje ikke er blitt brukt som sådan til næringsmidler. De trenger ikke å vurderes.
 17. 17.
  Likeledes trenger ikke reaksjonsaromaer framstilt av næringsmidler i henhold til bestemte vilkår å vurderes eller gjennomgå en framgangsmåte for godkjenning til bruk i og på næringsmidler med mindre det er tvil om tryggheten av dem. Reaksjonsaromaer som er framstilt av materiale som ikke er næringsmidler, eller som ikke overholder bestemte produksjonsvilkår, bør imidlertid vurderes og godkjennes med tanke på trygghet.
 18. 18.
  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 av 10. november 2003 om røykaromaer som brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler10 fastsettes en framgangsmåte for å trygghetsvurdere og godkjenne røykaromaer, og forordningen har som mål å opprette en uttømmende liste over tillatte primærrøykkondensater og primærtjærefraksjoner.
 19. 19.
  Aromaforløpere, f.eks. karbohydrater, oligopeptider og aminosyrer, gir aroma til næringsmidler gjennom kjemiske reaksjoner som inntreffer ved bearbeiding av næringsmidler. Aromaforløpere framstilt av næringsmidler trenger ikke å vurderes eller gjennomgå en framgangsmåte for godkjenning til bruk i og på næringsmidler med mindre det er tvil om tryggheten av dem. Aromaforløpere framstilt av materiale som ikke er næringsmidler, bør imidlertid vurderes og godkjennes med tanke på trygghet.
 20. 20.
  Andre aromaer som ikke omfattes av definisjonene av de tidligere nevnte aromaene, kan brukes i og på næringsmidler etter at de har gjennomgått en framgangsmåte for vurdering og godkjenning. Et eksempel på dette kan være aromaer som er framstilt ved å varme opp olje eller fett til ekstremt høye temperaturer i et svært kort tidsrom slik at det oppstår en grillaktig aroma.
 21. 21.
  Materiale av vegetabilsk, animalsk, mikrobiologisk eller mineralsk opprinnelse som ikke er næringsmidler, kan godkjennes til framstilling av aromaer bare etter en forutgående vitenskapelig trygghetsvurdering. Det kan bli nødvendig å bare godkjenne bruk av visse deler av materialet eller å angi vilkår for bruken.
 22. 22.
  Aromaer kan inneholde tilsetningsstoffer som er tillatt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler11 og/eller andre næringsmiddelingredienser for tekniske formål, f.eks. lagring, standardisering, fortynning eller oppløsning og stabilisering.
 23. 23.
  En aroma eller et kildemateriale som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr,12 bør godkjennes i samsvar med nevnte forordning samt i samsvar med denne forordning.
 24. 24.
  Aromaer omfattes fremdeles av de generelle kravene til merking som er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler13 og i gitte tilfeller i forordning (EF) nr. 1829/2003 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 om sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer og om sporbarhet av næringsmidler og fôr framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer.14 Videre bør det i denne forordning fastsettes særlige bestemmelser om merking av aromaer som selges som sådan til produsenter eller sluttforbrukere.
 25. 25.
  Aromastoffer eller aromapreparater bør merkes som «naturlige» bare dersom de oppfyller visse kriterier som sikrer at forbrukerne ikke villedes.
 26. 26.
  Særlige opplysningskrav bør sikre at forbrukerne ikke villedes med hensyn til kildematerialet som er brukt til å framstille naturlige aromaer. Særlig dersom uttrykket «naturlig» brukes for å beskrive en aroma, bør de aromagivende bestanddelene utelukkende være av naturlig opprinnelse. Videre bør aromaenes kildematerialer angis, unntatt når kildematerialene det vises til ikke kan gjenkjennes i næringsmiddelets aroma eller smak. Når et kildemateriale angis, skal minst 95 % av den aromagivende bestanddelen stamme fra det angitte materialet. Siden bruken av aromaer ikke bør villede forbrukeren, kan de resterende 5 % brukes bare til standardisering, for eksempel til å gi aromaen en friskere, skarpere, modnere eller ferskere nyanse. Når under 95 % av den aromagivende bestanddelen som stammer fra det angitte kildematerialet er brukt, og kildematerialets aroma fremdeles kan gjenkjennes, skal kildematerialet angis sammen med en opplysning om at andre naturlige aromaer er tilsatt, for eksempel kakaoekstrakt som det er tilsatt andre naturlige aromaer til for å gi en antydning av banan.
 27. 27.
  Forbrukerne bør informeres dersom røyksmaken i et bestemt næringsmiddel skyldes tilsetning av røykaromaer. I samsvar med direktiv 2000/13/EF bør ikke merkingen villede forbrukeren med hensyn til om produktet er røykt på tradisjonelt vis med frisk røyk eller behandlet med røykaromaer. Direktiv 2000/13/EF må tilpasses definisjonene av aromaer, røykaromaer og uttrykket «naturlig» når det gjelder beskrivelsen av aromaer som fastsettes i denne forordning.
 28. 28.
  Opplysninger om forbruk og bruk av aromastoffer er av avgjørende betydning for vurderingen av aromastoffers trygghet i forbindelse med menneskers helse. Mengden aromastoffer som tilsettes næringsmidler bør derfor kontrolleres jevnlig.
 29. 29.
  De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.15
 30. 30.
  Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å endre vedleggene til denne forordning og vedta egnede overgangstiltak med hensyn til opprettelsen av fellesskapslisten. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning å utfylle den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
 31. 31.
  Når det av tvingende hasteårsaker ikke er mulig å overholde de normale fristene for framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, bør Kommisjonen kunne anvende framgangsmåten for behandling av hastesaker fastsatt i artikkel 5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF for å vedta tiltak beskrevet i artikkel 8 nr. 2 og endringer til vedlegg II-V til denne forordning.
 32. 32.
  Vedlegg II-V til denne forordning bør ved behov tilpasses til den vitenskapelige og tekniske utvikling, idet det tas hensyn til opplysningene som produsenter og brukere av aromaer oppgir, og/eller som er et resultat av medlemsstatenes overvåking og kontroller.
 33. 33.
  For å utvikle og ajourføre Fellesskapets regelverk om aromaer på en forholdsmessig og effektiv måte, må medlemsstatene samle inn opplysninger, utveksle dem seg i mellom og samordne arbeidet. Det kan derfor være hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelser om bestemte spørsmål for å forenkle beslutningsprosessen. Fellesskapet bør finansiere slike undersøkelser som en del av den årlige budsjettbehandlingen. Finansieringen av slike tiltak omfattes av forordning (EF) nr. 882/2004.
 34. 34.
  I påvente av opprettelsen av fellesskapslisten bør det vedtas bestemmelser om vurdering og godkjenning av aromastoffer som ikke omfattes av vurderingsprogrammet som fastsettes ved forordning (EF) nr. 2232/96. En overgangsordning bør derfor fastsettes. I henhold til ordningen bør nevnte aromastoffer vurderes og godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i forordning (EF) nr. 1331/2008. Forordningens bestemmelser om fristene for Myndighetens vedtak av sin uttalelse og for Kommisjonens framleggelse for Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen av et utkast til forordning om ajourføring av fellesskapslisten bør imidlertid ikke få anvendelse, fordi det bør legges størst vekt på det pågående vurderingsprogrammet.
 35. 35.
  Ettersom denne forordnings mål, nemlig å fastsette fellesskapsregler for bruk av aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper i og på næringsmidler, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor, med hensyn til et enhetlig marked og et høyt nivå for forbrukervern, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå det nevnte målet.
 36. 36.
  Rådsforordning (EØF) nr. 1601/91 av 10. juni 1991 om alminnelige regler om definisjon av, betegnelse på og presentasjon av aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte drikker og aromatiserte cocktails av vinprodukter16 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på, presentasjon og merking av samt vern av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker17 må tilpasses til visse nye definisjoner i denne forordning.
VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I
Formål, virkeområde og definisjoner

Artikkel 1.
Formål

Ved denne forordning fastsettes regler for aromaer og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper som brukes i og på næringsmidler, for å sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidig som det sikres et høyt nivå for vern av menneskers helse og et høyt nivå for forbrukervern, herunder vern av forbrukernes interesser og god forretningsskikk innen handel med næringsmidler, samtidig som det om nødvendig tas hensyn til vern av miljøet.
For disse formål inneholder denne forordning bestemmelser om
 1. a.
  en fellesskapsliste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for bruk i og på næringsmidler, fastsatt i vedlegg I (heretter kalt «fellesskapslisten»),
  1 EUT C 168 av 20.7.2007, s. 34.
  2 Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 176), Rådets felles holdning av 10. mars 2008 (EUT C 111 E av 6.5.2008, s. 46). Europaparlamentets holdning av 8. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort) og rådsbeslutning av 18. november 2008.
  3 EFT L 184 av 15.7.1988, s. 61.
  4 EFT L 184 av 15.7.1988, s. 67.
  5 EFT L 42 av 15.2.1991, s. 25.
  6 EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
  7 EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
  8 Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1.
  9 EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1.
  10 EUT L 309 av 26.11.2003, s. 1.
  11 Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
  12 EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1.
  13 EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
  14 EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24.
  15 EUT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
  16 EFT L 149 av 14.6.1991, s. 1.
  17 EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16.
 2. b.
  vilkår for bruk av aromaer og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper i og på næringsmidler,
 3. c.
  regler for merking av aromaer.

Artikkel 2.
Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på
 1. a.
  aromaer som brukes eller er beregnet brukt i eller på næringsmidler, uten at det berører mer spesifikke bestemmelser i forordning (EF) nr. 2065/2003,
 2. b.
  næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper,
 3. c.
  næringsmidler som inneholder aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper,
 4. d.
  kildematerialer for aromaer og/eller kildematerialer for næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper.
2. Denne forordning får ikke anvendelse på
 1. a.
  stoffer som utelukkende har en søt, sur eller salt smak,
 2. b.
  ubearbeidede næringsmidler,
 3. c.
  ikke sammensatte næringsmidler, for eksempel, men ikke begrenset til, blandinger av friske, tørkede eller fryste kryddere og/eller urter, teblandinger og blandinger til uttrekk, såfremt de ikke er blitt brukt som næringsmiddelingredienser.

Artikkel 3.
Definisjoner

2. I denne forordning menes videre med:
 1. a.
  «aromaer» produkter
  1. i.
   som ikke er beregnet på konsum som sådan, og som tilsettes til næringsmidler for å tilføre eller endre duft og/eller smak,
  2. ii.
   som er laget av eller består av følgende kategorier: aromastoffer, aromapreparater, reaksjonsaromaer, røykaromaer, aromaforløpere eller andre aromaer eller blandinger av disse,
 2. b.
  «aromastoff» et definert kjemisk stoff med aromagivende egenskaper,
 3. c.
  «naturlig aromastoff» et aromastoff som er framstilt ved egnede fysiske, enzymatiske eller mikrobiologiske prosesser av stoffer av vegetabilsk, animalsk eller mikrobiologisk opprinnelse, enten i uendret tilstand eller bearbeidet med sikte på konsum ved en eller flere tradisjonelle prosesser for bearbeiding som omhandles i vedlegg II. Naturlige aromastoffer er identiske med stoffer som naturlig forekommer og er blitt identifisert i naturen,
 4. d.
  «aromapreparat» et produkt som ikke er et aromastoff og som er framstilt av
  1. i.
   næringsmidler ved egnede fysiske, enzymatiske eller mikrobiologiske prosesser, enten i uendret tilstand eller bearbeidet med sikte på konsum ved en eller flere tradisjonelle prosesser for bearbeiding av næringsmidler som omhandles i vedlegg II,
   og/eller
  2. ii.
   materiale av vegetabilsk, animalsk eller mikrobiologisk opprinnelse, bortsett fra næringsmidler, gjennom egnede fysiske, enzymatiske eller mikrobiologiske prosesser, idet materialet brukes i ubearbeidet tilstand eller bearbeides gjennom én eller flere av de tradisjonelle metodene for bearbeiding som omhandles i vedlegg II,
 5. e.
  «reaksjonsaroma» et produkt framstilt ved oppvarming av en blanding av ingredienser som selv ikke nødvendigvis har aromagivende egenskaper, og der minst én ingrediens inneholder nitrogen (aminogruppe) og en annen er et reduserende sukker. Ingrediensene som brukes ved framstilling av reaksjonsaromaer kan være
  1. i.
   næringsmidler,
   og/eller
  2. ii.
   annet kildemateriale enn næringsmidler,
 6. f.
  «røykaroma» et produkt som er framstilt ved fraksjonering og rensing av kondensert røyk, som gir primærrøykkondensater, primærtjærefraksjoner og/eller avledede røykaromaer som definert i artikkel 3 nr. 1, 2 og 4 i forordning (EF) nr. 2065/2003,
 7. g.
  «aromaforløper» et produkt som selv ikke nødvendigvis har aromagivende egenskaper, som med hensikt tilsettes til næringsmidler utelukkende for å gi aroma ved nedbrytning eller reaksjon med andre bestanddeler under bearbeidingen av næringsmidler. De kan framstilles av
  1. i.
   næringsmidler,
   og/eller
  2. ii.
   annet kildemateriale enn næringsmidler,
 8. h.
  «annen aroma» en aroma som tilsettes eller er beregnet på å tilsettes til næringsmidler for å tilføre duft og/eller smak, og som ikke omfattes av definisjonene i bokstav b)-g),
 9. i.
  «næringsmiddelingrediens med aromagivende egenskaper» en næringsmiddelingrediens, bortsett fra aromaer, som kan tilsettes til et næringsmiddel først og fremst for å tilføre eller endre aromaen, og som vesentlig bidrar til forekomsten i næringsmiddelet av visse naturlige forekommende uønskede stoffer,
 10. j.
  «kildemateriale» materiale av vegetabilsk, animalsk, mikrobiologisk eller mineralsk opprinnelse som aromaer eller aromaer med aromagivende egenskaper framstilles av. De kan være
  1. i.
   næringsmidler,
   eller
  2. ii.
   annet kildemateriale enn næringsmidler,
 11. k.
  «egnet fysisk prosess» en fysisk prosess som ikke med hensikt endrer den kjemiske strukturen til bestanddelene i aromaen, uten at det berører listen over tradisjonelle prosesser for bearbeiding i vedlegg II, og som ikke innebærer bruk av blant annet singlet oksygen, ozon, uorganiske katalysatorer, metallkatalysatorer, metallorganiske reagenser og/eller UV-stråling.
3. Når det gjelder definisjonene i nr. 2 bokstav d), e), g) og j) skal kildematerialer som ifølge omfattende dokumentasjon hittil har vært brukt til framstilling av aromaer, anses som næringsmidler i henhold til denne forordning.
4. Aromaer kan inneholde tilsetningsstoffer i næringsmidler som er tillatt i samsvar med forordning (EF) nr. 1333/2008, og/eller andre næringsmiddelingredienser som er innarbeidet for tekniske formål.

Kapittel II
Vilkår for bruk av aromaer, næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper og kildematerialer

Artikkel 4.
Alminnelige vilkår for bruk av aromaer eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper

Bare aromaer eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper som oppfyller følgende krav, kan brukes i eller på næringsmidler:
 1. a.
  Ifølge tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon må de ikke utgjøre en risiko for forbrukernes helse.
 2. b.
  Bruken av dem må ikke villede forbrukeren.

Artikkel 5.
Forbud mot aromaer og/eller næringsmidler som ikke oppfyller kravene

Ingen skal bringe i omsetning en aroma eller et næringsmiddel som inneholder en aroma og/eller en næringsmiddelingrediens med aromagivende egenskaper, dersom bruken av dem ikke overholder bestemmelsene i denne forordning.

Artikkel 6.
Forekomst av visse stoffer

1. Stoffer oppført i del A i vedlegg III skal ikke tilsettes som sådan til næringsmidler.
2. Uten at det berører forordning (EF) nr. 110/2008 skal grenseverdier for visse stoffer, som forekommer naturlig i aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper i de sammensatte næringsmidlene oppført i del B i vedlegg III, ikke overskrides som følge av bruken av aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper i og på disse næringsmidlene. Grenseverdiene for stoffene fastsatt i vedlegg III får anvendelse på markedsførte næringsmidler med mindre noe annet er angitt. Som unntak fra dette prinsippet skal grenseverdiene for tørkede og/eller konsentrerte næringsmidler som må rekonstitueres, gjelde næringsmiddelet etter at det er rekonstituert etter anvisningene på etiketten og med hensyn til minste fortynningsfaktor.
3. Nærmere regler for gjennomføringen av nr. 2 kan vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 21 nr. 2, om nødvendig etter uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»).

Artikkel 7.
Bruk av visse kildematerialer

1. Kildematerialer oppført i del A i vedlegg IV skal ikke brukes til framstilling av aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper.
2. Aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper som er framstilt av kildematerialer oppført i del B i vedlegg IV, kan brukes bare på vilkårene angitt i det vedlegget.

Artikkel 8.
Aromaer og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper som det ikke kreves vurdering og godkjenning for

1. Følgende aromaer og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper kan brukes i eller på næringsmidler uten vurdering og godkjenning i henhold til denne forordning, forutsatt at de overholder bestemmelsene i artikkel 4:
 1. a.
  aromapreparater omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i),
 2. b.
  reaksjonsaromaer omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav e) i) som oppfyller vilkårene for framstilling av reaksjonsaromaer og som ikke overskrider grenseverdiene som angis i vedlegg V for visse stoffer i reaksjonsaromaer,
 3. c.
  aromaforløpere omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav g) i),
 4. d.
  næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper.
2. Uten hensyn til nr. 1 skal Myndigheten gjennomføre en risikovurdering av en aroma eller en næringsmiddelingrediens med aromagivende egenskaper omhandlet i nr. 1, dersom Kommisjonen, en medlemsstat eller Myndigheten er i tvil om tryggheten av aromaen eller næringsmiddelingrediensen med aromagivende egenskaper. Artikkel 4, 5 og 6 i forordning (EF) nr. 1331/2008 får deretter tilsvarende anvendelse. Om nødvendig skal Kommisjonen vedta tiltak, etter Myndighetens uttalelse, som er utformet med sikte på å endre forordningens ikke-grunnleggende bestemmelser, blant annet ved å supplere den, etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som omhandles i artikkel 21 nr. 3. Slike tiltak skal fastsettes i vedlegg III, IV og/eller V når det er hensiktsmessig. Når det foreligger grunner som nødvendiggjør hastesaksbehandling, kan Kommisjonen benytte seg av framgangsmåten for behandling av hastesaker nevnt i artikkel 21 nr. 4.

Kapittel III
Fellesskapsliste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for bruk i eller på næringsmidler

Artikkel 9.
Aromaer og kildematerialer som det kreves vurdering og godkjenning for

Dette kapittel får anvendelse på
 1. a.
  aromastoffer,
 2. b.
  aromapreparater omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) ii),
 3. c.
  reaksjonsaromaer framstilt ved oppvarming av ingredienser som delvis eller helt omfattes av artikkel 3 nr. 2 bokstav e) ii) og/eller som ikke overholder vilkårene for framstilling av reaksjonsaromaer og/eller grenseverdiene for visse uønskede stoffer fastsatt i vedlegg V,
 4. d.
  aromaforløpere omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav g) ii),
 5. e.
  andre aromaer omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav h),
 6. f.
  kildematerialer som ikke er næringsmidler, omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav j) ii).

Artikkel 10.
Fellesskapsliste over aromaer og kildematerialer

Av aromaene og kildematerialene omhandlet i artikkel 9 kan bare de som står på fellesskapslisten bringes i omsetning som sådan og brukes i eller på næringsmidler, i gitte tilfeller på de bruksvilkår som er fastsatt der.

Artikkel 11.
Oppføring av aromaer og kildematerialer på fellesskapslisten

1. En aroma eller et kildemateriale kan oppføres på fellesskapslisten etter framgangsmåten fastsatt i forordning (EF) nr. 1331/2008 bare dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 i denne forordning.
2. Når en aroma eller et kildemateriale oppføres på fellesskapslisten, skal følgende opplysninger angis:
 1. a.
  identiteten til den godkjente aromaen eller det godkjente kildematerialet,
 2. b.
  ved behov vilkårene for bruk av aromaen.
3. Fellesskapslisten skal endres etter framgangsmåten omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2008.

Artikkel 12.
Aromaer eller kildematerialer som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003

1. En aroma eller et kildemateriale som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003, kan oppføres på fellesskapslisten i vedlegg I i samsvar med denne forordning bare dersom de er blitt godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003.
2. Når en aroma eller et kildemateriale som allerede er oppført på fellesskapslisten, framstilles av et annet kildemateriale som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003, kreves ingen ny godkjenning i henhold til denne forordning, forutsatt at det nye kildematerialet omfattes av en godkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003 og at aromaen oppfyller spesifikasjonene som fastsettes ved denne forordning.

Artikkel 13.
Fortolkningsbeslutninger

Om nødvendig, i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 21 nr. 2, kan det besluttes
 1. a.
  om et gitt stoff eller en gitt blanding av stoffer, materialer eller næringsmiddeltyper omfattes av kategoriene oppført i artikkel 2 nr. 1,
 2. b.
  hvilken bestemt kategori, definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b)-j) et stoff tilhører,
 3. c.
  om et bestemt produkt tilhører en næringsmiddelkategori eller er et næringsmiddel omhandlet i del B vedlegg I eller vedlegg III.

Kapittel IV
Merking

Artikkel 14.
Merking av aromaer som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Aromaer som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren, kan markedsføres bare dersom de er merket i samsvar med artikkel 15 og 16, og opplysningene må være lett synlige og lette å lese og ikke kunne fjernes. Opplysningene i artikkel 15 skal være på et språk som lett kan forstås av kjøperne.
2. Medlemsstaten der produktet markedsføres kan på sitt territorium i samsvar med traktatens bestemmelser kreve at opplysningene i henhold til artikkel 15 skal gis på ett eller flere av Fellesskapets offisielle språk etter medlemsstatens valg. Dette er ikke til hinder for at opplysningene gis på flere språk.

Artikkel 15.
Alminnelige krav til merking av aromaer som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Når aromaer som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren, selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser og/eller med andre tilsatte stoffer i samsvar med artikkel 3 nr. 4, skal emballasjen eller beholderen merkes med følgende opplysninger:
 1. a.
  varebetegnelse: enten ordet «aroma» eller en mer detaljert betegnelse eller beskrivelse av aromaen,
 2. b.
  opplysningen «for næringsmidler» eller «begrenset bruk i næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets beregnede bruk i næringsmidler,
 3. c.
  om nødvendig særlige vilkår for lagring og/eller bruk,
 4. d.
  et merke som identifiserer partiet,
 5. e.
  i synkende rekkefølge etter vekt, en liste over
  1. i.
   forekomst av kategorier av aromaer og
  2. ii.
   navnene på hvert av de andre stoffene eller materialene i produktet, eller eventuelt deres E-nummer,
 6. f.
  navn eller firmanavn og adresse for produsenten, emballeringsvirksomheten eller selgeren,
 7. g.
  en angivelse av høyeste mengde av hver bestanddel eller gruppe bestanddeler som kan forekomme bare i en begrenset mengde i næringsmidler, og/eller relevante, tydelige og lett forståelige opplysninger som gjør det mulig for kjøperen å overholde bestemmelsene i denne forordning eller andre relevante deler av Fellesskapets regelverk,
 8. h.
  nettomengden,
 9. i.
  dato for minste holdbarhetstid eller siste forbruksdato,
 10. j.
  dersom det er relevant, opplysninger om en aroma eller andre stoffer som er omhandlet i denne artikkel og oppført i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF med hensyn til angivelse av ingredienser i næringsmidler.
2. Uten at det berører nr. 1 er det tilstrekkelig at opplysningene som kreves i henhold til bokstav e) og g) i nevnte nummer oppføres bare på de dokumenter om sendingen som skal framlegges samtidig med eller før leveransen, forutsatt at opplysningen «ikke for detaljsalg» er godt synlig på emballasjen eller beholderen for det aktuelle produktet.
3. Uten at det berører nr. 1, når aromaer leveres i tanker, er det tilstrekkelig at opplysningene angis i følgedokumentene for sendingen som skal framlegges samtidig med leveransen.

Artikkel 16.
Særlige krav med hensyn til bruk av ordet «naturlig»

1. Dersom uttrykket «naturlig» brukes til å beskrive en aroma i varebetegnelsen omhandlet i artikkel 15 nr. 1 bokstav a), får bestemmelsene i nr. 2-6 i denne artikkel anvendelse.
2. Uttrykket «naturlig» kan forekomme i beskrivelsen av en aroma bare dersom den aromagivende bestanddelen består av bare aromapreparater og/eller naturlige aromastoffer.
3. Uttrykket «naturlig(e) aromastoff(er)» kan brukes bare om aromaer der den aromagivende bestanddelen utelukkende inneholder naturlige aromastoffer.
4. Uttrykket «naturlig» kan brukes i kombinasjon med en henvisning til et næringsmiddel, en næringsmiddelkategori eller en vegetabilsk eller animalsk aromakilde bare dersom den aromagivende bestanddelen utelukkende eller med en vektprosent på minst 95 er framstilt av kildematerialet som det vises til.
Beskrivelsen skal lyde «naturlig aroma fra «næringsmiddel/næringsmidler eller næringsmiddelkategori eller kilde(r)»».
5. Beskrivelsen «naturlig aroma fra «næringsmiddel/næringsmidler eller næringsmiddelkategori eller kilde(r)»» kan brukes bare dersom den aromagivende bestanddelen er delvis avledet av kildematerialet det vises til, hvis aroma er lett gjenkjennelig.
6. Uttrykket «naturlig aroma» kan brukes bare dersom den aromagivende bestanddelen er avledet av ulike kildematerialer og dersom kildematerialenes aroma eller smak ikke ville framgå av en henvisning til dem.

Artikkel 17.
Merking av aromaer som er beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Uten at det berører direktiv 2001/13/EF, rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti1 og forordning (EF) nr. 1829/2003, kan aromaer som selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser og/eller som er tilsatt andre stoffer, og som er beregnet på salg til sluttforbrukeren, markedsføres bare dersom emballasjen inneholder enten opplysningene «for næringsmidler» eller «begrenset bruk i næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets beregnede bruk i næringsmidler, og opplysningene må være lett synlige, lette å lese og ikke kunne fjernes.
2. Dersom uttrykket «naturlig» brukes til å beskrive en aroma i varebetegnelsen omhandlet i artikkel 15 nr. 1 bokstav a), får bestemmelsene i artikkel 16 anvendelse.
1 EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21.

Artikkel 18.
Andre krav til merking

Artikkel 14-17 skal ikke berøre mer detaljerte eller mer omfattende lover og forskrifter om vekt og mål eller om presentasjon, klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger eller om transport av slike stoffer og blandinger.

Kapittel V
Bestemmelser om framgangsmåte og gjennomføring

Artikkel 19.
Rapportering fra driftsansvarlige for næringsmiddelforetak

1. En produsent eller bruker av et aromastoff, eller representanten for en slik produsent eller bruker, skal på anmodning fra Kommisjonen underrette den om mengden av stoffet som er blitt tilsatt næringsmidler i Fellesskapet i et tidsrom på 12 måneder. Opplysningene i den forbindelse skal behandles som fortrolige i den grad de ikke er nødvendige for trygghetsvurderingen.
Kommisjonen skal gjøre opplysninger om bruksnivåene for bestemte næringsmiddelkategorier i Fellesskapet tilgjengelige for medlemsstatene.
2. I gitte tilfeller, for en aroma som allerede er godkjent i henhold til denne forordning, og som framstilles ved produksjonsmetoder eller av utgangsmaterialer som i vesentlig grad skiller seg fra dem som omfattes av Myndighetens risikovurdering, skal produsenten eller brukeren, før markedsføringen av aromaen, framlegge for Kommisjonen de opplysninger som er nødvendig for at Myndigheten skal kunne gjennomføre en vurdering av aromaen med hensyn til endringen i produksjonsmetode eller egenskaper.
3. En produsent eller bruker av aromaer og/eller kildematerialer skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle nye vitenskapelige eller tekniske opplysninger som kan påvirke vurderingen av aromastoffets brukstrygghet.
4. Nærmere regler for gjennomføring av nr. 1 skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 21 nr. 2.

Artikkel 20.
Medlemsstatenes overvåking og rapportering

1. Medlemsstatene skal innføre ordninger for å overvåke konsum og bruk av aromaer oppført på fellesskapslisten samt konsum av stoffer oppført i vedlegg III med hensyn til risiko, og med passende mellomrom underrette Kommisjonen og Myndigheten om resultatene.
2. Etter samråd med Myndigheten skal en felles metode for medlemsstatenes innsamling av opplysninger om konsum og bruk av aromaer på fellesskapslisten og stoffer i vedlegg III vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 21 nr. 2 innen 20. januar 2011.

Artikkel 21.
Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder.
3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 2, 4 og 6 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 22.
Endring av vedlegg II-V

Endringer av vedlegg II-V til denne forordning som gjøres for å gjenspeile den vitenskapelige og tekniske utvikling, og som er utformet for å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 21 nr. 3, eventuelt etter Myndighetens uttalelse.
Når det foreligger grunner som nødvendiggjør hastesaksbehandling, kan Kommisjonen benytte seg av framgangsmåten for behandling av hastesaker omhandlet i artikkel 21 nr. 4.

Artikkel 23.
Fellesskapsfinansiering av harmoniserte tiltak

Rettsgrunnlaget for finansieringen av tiltak på grunnlag av denne forordning er artikkel 66 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 882/2004.

Kapittel VI
Overgangs- og sluttbestemmelser

Artikkel 24.
Oppheving

2. Forordning (EF) nr. 2232/96 oppheves fra den datoen listen omhandlet i artikkel 2 nr. 2 i den forordningen får anvendelse.
3. Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 25.
Innføring av listen over aromastoffer på fellesskapslisten over aromaer og kildematerialer samt overgangsordning

1. Fellesskapslisten skal opprettes ved at listen over stoffer omhandlet i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2232/96, innføres i vedlegg I til denne forordning når den vedtas.
2. I påvente av opprettelsen av fellesskapslisten får forordning (EF) nr. 1331/2008 anvendelse med hensyn til vurdering og godkjenning av aromastoffer som ikke omfattes av vurderingsprogrammet fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 2232/96.
Uten at det berører nevnte framgangsmåte skal tidsrommet på ni måneder omhandlet i artikkel 5 nr. 1 og artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1331/2008, ikke få anvendelse på slik vurdering og godkjenning.
3. Eventuelle egnede overgangstiltak som er utformet for å endre ikke-grunnleggende deler i denne forordning, blant annet ved å supplere den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som omhandles i artikkel 21 nr. 3.

Artikkel 26.
Endring av forordning (EØF) nr. 1601/91

I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer:
 1. 1.
  Bokstav a) tredje strekpunkt første understrekpunkt skal lyde:
  • «-
   aromastoffer og/eller aromapreparater som definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) og d) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler* og/eller
   * EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.»
 2. 2.
  Bokstav b) andre strekpunkt første understrekpunkt skal lyde:
  • «-
   aromastoffer og/eller aromapreparater som definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) og d) i forordning (EF) nr. 1334/2008, og/eller»,
 3. 3.
  Bokstav c) andre strekpunkt første understrekpunkt skal lyde:
  • «-
   aromastoffer og/eller aromapreparater som definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) og d) i forordning (EF) nr. 1334/2008, og/eller».

Artikkel 27.
Endring av forordning (EF) nr. 2232/96

Artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2232/96 skal lyde:
 1. «1.
  Lista over aromastoff som er nemd i artikkel 2 nr. 2, skal vedtakast etter framgangsmåten i artikkel 7 innan 31. desember 2010.»

Artikkel 28.
Endring av forordning (EF) nr. 110/2008

I forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres følgende endringer:
 1. 1.
  Artikkel 5 nr. 2 bokstav c) skal lyde:
  1. «c.
   inneholde aromastoffer som definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler,* og aromapreparater som definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i den forordningen,
   * EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.»
 2. 2.
  Artikkel 5 nr. 3 bokstav c) skal lyde:
  1. «c.
   inneholde en eller flere aromaer som definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1334/2008
 3. 3.
  Vedlegg I nr. 9 skal lyde:
  1. «9.
   Aromatisering
   Med aromatisering menes en behandling som består i å tilsette en eller flere av aromaene definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1334/2008
 4. 4.
  I vedlegg II gjøres følgende endringer:
  1. a.
   Nr. 19 bokstav c) skal lyde:
   1. «c.
    I tillegg kan det tilsettes andre aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning, og/eller aromaplanter eller deler av slike planter, men det skal være mulig å skjelne de organoleptiske egenskaper ved einebær, selv om de noen ganger kan være svekket.»
  2. b.
   Nr. 20 bokstav c) skal lyde:
   1. «c.
    Bare aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning, skal brukes til framstilling av gin på en slik måte at smaken av einebær er den mest framtredende.»
  3. c.
   Nr. 21 bokstav a) ii) skal lyde:
   1. «ii.
    en blanding av produktet av slik destillasjon og landbruksetanol med samme sammensetning, renhet og alkoholstyrke; aromastoffer og/eller aromapreparater som nevnt i kategori 20 bokstav c), kan også brukes for å aromatisere destillert gin.»
  4. d.
   Nr. 23 bokstav c) skal lyde:
   1. «c.
    I tillegg kan det tilsettes andre aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning, men smaken av karve skal være den mest framtredende.»
  5. e.
   Nr. 24 bokstav c) skal lyde:
   1. «c.
    I tillegg kan det tilsettes andre naturlige aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning, men drikkens aroma skal for en stor del kunne tilskrives destillater av karvefrø (Carum carvi L.) og/eller dillfrø (Anethum graveolens L.), og bruk av eteriske oljer er ikke tillatt.»
  6. f.
   Nr. 30 bokstav a) skal lyde:
   1. «a.
    Alkoholsterke drikker med bitter smak eller bitter er alkoholsterke drikker med en framtredende bitter smak framstilt ved å aromatisere landbruksetanol med aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning.»
  7. g.
   Nr. 32 bokstav c) første ledd og første del av andre ledd skal lyde:
   «c) Aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning kan brukes til framstilling av likør. Imidlertid kan bare følgende aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning brukes til framstilling av følgende likører:
  8. h.
   Nr. 41 bokstav c) skal lyde:
   1. «c.
    Bare aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) i nevnte forordning kan brukes til framstilling av eggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat.»
  9. i.
   Nr. 44 bokstav a) skal lyde:
   1. «a.
    Väkevä glögi eller spritglögg er en alkoholsterk drikk framstilt ved å aromatisere landbruksetanol med en aroma av kryddernellik og/eller kanel med en av følgende metoder: maserasjon og/eller destillasjon, redestillasjon av alkoholen sammen med deler av plantene nevnt ovenfor, tilsetning av naturlige aromastoffer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1334/2008 av kryddernellik eller kanel eller en kombinasjon av disse metodene.»
  10. j.
   Nr. 44 bokstav c) skal lyde:
   1. «c.
    I tillegg kan det tilsettes andre aromaer, aromastoffer og/eller aromapreparater definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) d) og h) i forordning (EF) nr. 1334/2008, men smaken av nevnte kryddere skal være de mest framtredende.»
  11. k.
   I bokstav c) i nr. 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 og 46 skal uttrykket «preparater» erstattes med «aromapreparater».

Artikkel 29.
Endring av direktiv 2000/13/EF

«Vedlegg III
Betegnelse på aromaer i ingredienslisten
 1. 1.
  Uten at det berører nr. 2 skal aromaer betegnes ved uttrykkene
  • -
   «aromaer» eller en mer spesifikk betegnelse eller beskrivelse av aromaen, dersom den aromagivende bestanddelen inneholder aromaer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav b)-h) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler,*
  • -
   «røykaroma(er)» eller «røykaroma(er) framstilt av «næringsmiddel/næringsmidler eller næringsmiddelkategori eller kilde(r)»» (f.eks. røykaroma framstilt av bøk), dersom den aromagivende bestanddelen inneholder aromaer definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og gir næringsmiddelet røykaroma.
 2. 2.
  Uttrykket «naturlig» i beskrivelser av aromaer skal brukes i samsvar med artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1334/2008.
* EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.»

Artikkel 30.
Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Den får anvendelse fra 20. januar 2011.
Artikkel 10 får anvendelse fra og med 18 måneder etter datoen da fellesskapslisten får anvendelse.
Artikkel 26 og 28 får anvendelse fra og med datoen da fellesskapslisten får anvendelse.
Artikkel 22 får anvendelse fra 20. januar 2009. Næringsmidler som rettmessig bringes i omsetning eller merkes før 20. januar 2011, og som ikke oppfyller bestemmelsene i denne forordning, kan markedsføres fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008.
For Europaparlamentet For Rådet
H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE
President Formann

M1 Vedlegg I
Fellesskapsliste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for bruk i og på næringsmidler

Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1333/2008
av 16. desember 2008
om tilsetningsstoffer i næringsmidler

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité,1
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 2512 og
ut fra følgende betraktninger:
 1. 1.
  Fri omsetning av trygge og sunne næringsmidler er en nødvendig del av det indre marked, og bidrar i høy grad til å verne borgernes helse og velferd, og deres sosiale og økonomiske interesser.
 2. 2.
  Det bør sikres et høyt vernenivå for menneskers liv og helse ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk.
 3. 3.
  Denne forordning erstatter tidligere direktiver og vedtak om tilsetningsstoffer som kan brukes i næringsmidler, med henblikk på å sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidig som det sikres et høyt nivå for vern av menneskers helse og et høyt nivå for forbrukervern, herunder vern av forbrukernes interesser, ved hjelp av detaljerte og ensartede framgangsmåter.
 4. 4.
  Ved denne forordning harmoniseres bruken av tilsetningsstoffer i næringsmidler i Fellesskapet. Dette omfatter bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av rådsdirektiv 89/398/EØF av 3. mai 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov3 og bruk av visse fargestoffer i næringsmidler til stempelmerking av kjøtt samt til dekorasjon og stempling av egg. Videre harmoniserer forordningen bruk av tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer i næringsmidler og i næringsmiddelenzymer og sikrer på den måten stoffenes trygghet og kvalitet og forenkler lagringen og bruken av dem. Dette har hittil ikke vært regulert på fellesskapsplan.
 5. 5.
  Tilsetningsstoffer i næringsmidler er stoffer som normalt ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv, men som med hensikt tilsettes næringsmidler for å oppfylle et teknisk formål beskrevet i denne forordning, for eksempel konservering av næringsmidler. Alle tilsetningsstoffer i næringsmidler bør omfattes av denne forordning, og derfor bør listen over funksjonsgrupper ajourføres på bakgrunn av den vitenskapelige og teknologiske utvikling. Stoffer bør imidlertid ikke anses som tilsetningsstoffer i næringsmidler når de brukes for å gi aroma og/eller smak eller til ernæringsformål, som salterstatning, vitaminer og mineraler. Videre bør stoffer som anses som næringsmidler og som kan brukes i en teknisk funksjon, som natriumklorid eller safran til farging samt næringsmiddelenzymer, heller ikke omfattes av denne forordning. Preparater som framstilles av næringsmidler og andre naturlige utgangsmaterialer, som er beregnet på å virke teknisk inn på det ferdige næringsmiddelet og som framstilles gjennom en selektiv ekstraksjon av bestanddelene (f.eks. pigmenter) i forhold til de ernæringsmessige eller aromatiske bestanddelene, bør imidlertid anses som tilsetningsstoffer i henhold til denne forordning. Næringsmiddelenzymer omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer,4 som utelukker anvendelsen av denne forordning.
 6. 6.
  Stoffer som ikke inntas som næringsmidler i seg selv, men som med hensikt brukes i bearbeiding av næringsmidler, og som bare finnes som restmengder i det ferdige næringsmiddelet og ikke har en teknisk virkning på sluttproduktet («tekniske hjelpestoffer»), bør ikke omfattes av denne forordning.
 7. 7.
  Tilsetningsstoffer i næringsmidler bør godkjennes og brukes bare dersom de oppfyller kriteriene i denne forordning. Tilsetningsstoffer i næringsmidler må være trygge i bruk, det må være et teknisk behov for dem, og bruken av dem må ikke villede forbrukeren og må være til fordel for forbrukeren. Å villede forbrukeren omfatter blant annet spørsmål som gjelder ingrediensenes art, ferskhet og kvalitet, produktets eller produksjonsprosessens naturlighet eller produktets næringsinnhold, herunder innholdet av frukt og grønnsaker. Ved godkjenning av tilsetningsstoffer i næringsmidler bør det også tas hensyn til andre forhold som er relevante for saken, herunder samfunnsmessige, økonomiske, tradisjonelle, etiske og miljømessige forhold, føre-var-prinsippet samt kontrollmulighetene. Når det gjelder anvendelse av og grenseverdier for et tilsetningsstoff i et næringsmiddel bør det tas hensyn til inntaket av tilsetningsstoffet fra andre kilder og til særlige forbrukergruppers (f.eks. allergikeres) eksponering for tilsetningsstoffet.
 8. 8.
  Tilsetningsstoffer i næringsmidler må oppfylle de godkjente spesifikasjonene, som bør inneholde opplysninger som på en tilfredsstillende måte identifiserer tilsetningsstoffet, herunder opprinnelse, og beskriver godtatte renhetskriterier. Spesifikasjonene som til nå er blitt utarbeidet for tilsetningsstoffer i næringsmidler og fastsatt i kommisjonsdirektiv 95/31/EF av 5. juli 1995 om fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff som kan nyttast i næringsmiddel,5 kommisjonsdirektiv 95/45/EF av 26. juli 1995 om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler6 og kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer7 bør opprettholdes inntil de tilsvarende tilsetningsstoffene er oppført i vedleggene til denne forordning. Når dette skjer bør spesifikasjonene for tilsetningsstoffene fastsettes i en forordning. Spesifikasjonene bør være direkte tilknyttet tilsetningsstoffene som er oppført på fellesskapslistene i vedleggene til denne forordning. Ettersom slike spesifikasjoner er sammensatte i form og innhold, bør de av klarhetshensyn ikke integreres som sådan i fellesskapslistene, men fastsettes i en eller flere særskilte forordninger.
 9. 9.
  Enkelte tilsetningsstoffer i næringsmidler er godkjent for bestemte formål i visse godkjente ønologiske behandlings- og framstillingsmåter. Bruken av slike tilsetningsstoffer bør overholde denne forordning samt de særlige bestemmelsene som er fastsatt i relevante deler av Fellesskapets regelverk.
 10. 10.
  Med henblikk på harmonisering bør risikovurderingen og godkjenningen av tilsetningsstoffer i næringsmidler gjennomføres etter framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.8
 11. 11.
  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet,9 skal Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten») rådspørres i saker som kan påvirke folkehelsen.
 12. 12.
  Tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr10 bør godkjennes i samsvar med nevnte forordning samt i samsvar med denne forordning.
 13. 13.
  Tilsetningsstoffer i næringsmidler som allerede er godkjent i henhold til denne forordning og som framstilles ved produksjonsmetoder eller av utgangsmaterialer som i vesentlig grad skiller seg fra dem som omfattes av myndighetens risikovurdering, eller fra dem som omfattes av de fastsatte spesifikasjonene, bør framlegges for myndigheten for vurdering. Vesentlige forskjeller kan blant annet være en endring i produksjonsmetoden fra ekstraksjon fra en plante til produksjon gjennom fermentering ved bruk av en mikroorganisme eller en genmodifisering av den opprinnelige mikroorganismen, en endring i utgangsmaterialene eller en endring i partikkelstørrelsen.
 14. 14.
  Tilsetningsstoffer i næringsmidler bør kontrolleres løpende og må vurderes på nytt ved behov på bakgrunn av endringer i vilkårene for bruken av dem og nye vitenskapelige opplysninger. Ved behov bør Kommisjonen sammen med medlemsstatene overveie egnede tiltak.
 15. 15.
  Medlemsstater som 1. januar 1992 opprettholdt forbud mot å anvende visse tilsetningsstoffer i visse særskilte næringsmidler som anses som tradisjonelle og som framstilles på deres territorium, bør få fortsette å anvende disse forbudene. Med hensyn til produkter som «feta» eller «salame cacciatore» bør dessuten denne forordning ikke berøre anvendelsen av strengere regler for bruk av visse betegnelser i henhold til rådsforordning (EF) nr. 510/2006 av 20. mars 2006 om vern av geografiske betegnelser og opprinnelsesbetegnelser for landbruksvarer og næringsmidler11 og rådsforordning (EF) nr. 509/2006 av 20. mars 2006 om garanterte tradisjonelle spesialiteter av landbruksvarer og næringsmidler.12
 16. 16.
  Med mindre det omfattes av ytterligere begrensninger kan et tilsetningsstoff forekomme i næringsmidler på andre måter enn gjennom direkte tilførsel, som et resultat av en overføring fra en ingrediens der tilsetningsstoffet var tillatt, forutsatt at mengden av tilsetningsstoffet i det endelige næringsmiddelet ikke er høyere enn den ville vært dersom ingrediensen hadde vært brukt under vanlige tekniske forhold og i henhold til god framstillingspraksis.
 17. 17.
  Tilsetningsstoffer i næringsmidler er fremdeles omfattet av de generelle kravene til merking som er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler13 og i gitte tilfeller i forordning (EF) nr. 1829/2003 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 om sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer og om sporbarhet av næringsmidler og fôr framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer.14 Videre bør det i denne forordning fastsettes særlige bestemmelser om merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler som selges som sådan til produsenter eller sluttforbrukere.
 18. 18.
  Søtstoffer som er godkjent i henhold til denne forordning, kan brukes i bordsøtningsmidler som selges direkte til forbruker. Produsenter av slike produkter bør på en egnet måte gjøre opplysninger tilgjengelige for forbrukerne slik at de kan bruke produktet på en trygg måte. Opplysningene kan gjøres tilgjengelige på mange måter, blant annet via produktetiketter, nettsteder på Internett, forbrukeropplysningslinjer eller utsalgsstedet. Med henblikk på en ensartet framgangsmåte for gjennomføringen av dette krav kan det bli nødvendig med veiledning utarbeidet på fellesskapsplan.
 19. 19.
  De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.15
 20. 20.
  Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å endre vedleggene til denne forordning og vedta egnede overgangstiltak. Ettersom det dreier seg om generelle tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, blant annet ved å supplere dem med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
 21. 21.
  Av effektivitetshensyn bør fristene som normalt gjelder i forbindelse med framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, kortes ned for vedtak av visse endringer av vedlegg II og III med hensyn til stoffer som allerede er godkjent i henhold til andre deler av Fellesskapets regelverk samt eventuelle egnede overgangstiltak i forbindelse med stoffene.
 22. 22.
  For å utvikle og ajourføre Fellesskapets regelverk om tilsetningsstoffer i næringsmidler på en forholdsmessig og effektiv måte, må medlemsstatene samle inn opplysninger, utveksle dem seg i mellom og samordne arbeidet. Det kan derfor være hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelser om bestemte spørsmål for å forenkle beslutningsprosessen. Fellesskapet bør finansiere slike undersøkelser som en del av den årlige budsjettbehandlingen. Finansieringen av slike tiltak omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.16
 23. 23.
  Medlemsstatene skal gjennomføre offentlige kontroller for å håndheve denne forordning i samsvar med forordning (EF) nr. 882/2004.
 24. 24.
  Ettersom denne forordnings mål, nemlig å fastsette fellesskapsregler for tilsetningsstoffer i næringsmidler, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor, med hensyn til et enhetlig marked og et høyt nivå for forbrukervern, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå det nevnte målet.
 25. 25.
  Etter at denne forordning er vedtatt, skal Kommisjonen med bistand fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen gjennomgå alle eksisterende godkjenninger med hensyn til andre kriterier enn trygghet, f.eks. inntak, teknisk behov og muligheten for at forbrukeren villedes. Alle tilsetningsstoffer i næringsmidler som fortsatt skal være godkjent i Fellesskapet, bør overføres til fellesskapslistene i vedlegg II og III til denne forordning. Vedlegg III til denne forordning bør utfylles med de andre tilsetningsstoffene som brukes i tilsetningsstoffer i næringsmidler og næringsmiddelenzymer samt bærere for næringsstoffer og deres bruksvilkår i samsvar med forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler. For at overgangsperioden skal bli tilstrekkelig lang bør bestemmelsene i vedlegg III, bortsett fra bestemmelsene om bærere for tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffer i aromaer, ikke få anvendelse før 1. januar 2011.
 26. 26.
  Inntil de framtidige fellesskapslistene over tilsetningsstoffer i næringsmidler er utarbeidet, må det fastsettes en forenklet framgangsmåte som gjør det mulig å ajourføre de nåværende listene over tilsetningsstoffer i næringsmidler i eksisterende direktiver.
 27. 27.
  Med forbehold for utfallet av gjennomgangen omhandlet i betraktning 25 bør Kommisjonen senest ett år etter vedtakelsen av denne forordning iverksette et vurderingsprogram slik at myndigheten kan foreta en ny vurdering av tryggheten ved de tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i Fellesskapet. I programmet bør behovene og den prioriterte rekkefølgen for undersøkelsen av godkjente tilsetningsstoffer fastsettes.
 28. 28.
  Denne forordning opphever og erstatter følgende rettsakter: rådsdirektiv av 23. oktober 1962 om tilnærming av medlemsstatenes regler om fargestoffer som kan brukes i næringsmidler beregnet på konsum,17 rådsdirektiv 65/66/EØF av 26. januar 1965 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for konserveringsmidler som kan brukes i næringsmidler beregnet på konsum,18 rådsdirektiv 78/663/EØF av 25. juli 1978 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler som kan brukes i næringsmidler,19 rådsdirektiv 78/664/EØF av 25. juli 1978 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for antioksidanter som kan brukes i næringsmidler,20 første kommisjonsdirektiv 81/712/EØF av 28. juli 1981 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for kontroll av renhetskriterier for visse tilsetningsstoffer i næringsmidler,21 rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet på konsum,22 europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler,23 europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler,24 europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer,25 europaparlaments- og rådsvedtak nr. 292/97/EF av 19. desember 1996 vidareføring av nasjonal lovgjeving med omsyn til forbod mot bruk av visse tilsetjingsstoff i produksjonen av visse særskilde næringsmiddel26 og kommisjonsvedtak 2002/247/EF av 27. mars 2002 om midlertidig oppheving av omsetning og import av gelévarer som inneholder tilsetningsstoffet E 425 konjac.27 Visse bestemmelser i disse rettsaktene bør imidlertid fortsette å gjelde i en overgangsperiode slik at det blir tid til å utarbeide fellesskapslistene i vedleggene til denne forordning -
VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I
Formål, virkeområde og definisjoner

Artikkel 1
Formål

Ved denne forordning fastsettes regler for tilsetningsstoffer som brukes i næringsmidler, for å sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidig som det sikres et høyt nivå for vern av menneskers helse og et høyt nivå for forbrukervern, herunder vern av forbrukernes interesser og god forretningsskikk innen handel med næringsmidler, samtidig som det om nødvendig tas hensyn til vern av miljøet.
For disse formål inneholder denne forordning bestemmelser om
 1. a.
  fellesskapslister over godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler som fastsatt i vedlegg II og III,
  1 EUT C 168 av 20.7.2007, s. 34.
  2 Europaparlamentsuttalelse av 10. juli 2007 (EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 142), Rådets felles holdning av 10. mars 2008 (EUT C 111 E av 6.5.2008, s. 10), Europaparlaments holdning av 8. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 18. november 2008.
  3 EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27.
  4 Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7.
  5 EFT L 178 av 28.7.1995, s. 1.
  6 EFT L 226 av 22.9.1995, s. 1.
  7 EFT L 339 av 30.12.1996, s. 1.
  8 Se EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1.
  9 EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
  10 EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1.
  11 EUT L 93 av 31.3.2006, s. 12.
  12 EUT L 93 av 31.3.2006, s. 1.
  13 EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
  14 EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24.
  15 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
  16 EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
  17 EFT 115 av 11.11.1962, s. 2645/62.
  18 EFT 22 av 9.2.1965, s. 373.
  19 EFT L 223 av 14.8.1978, s. 7.
  20 EFT L 223 av 14.8.1978, s. 30.
  21 EFT L 257 av 10.9.1981, s. 1.
  22 EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27.
  23 EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3.
  24 EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13.
  25 EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1.
  26 EFT L 48 av 19.2.1997, s. 13.
  27 EFT L 84 av 28.3.2002, s. 69.
 2. b.
  vilkår for bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder i tilsetningsstoffer i næringsmidler og i næringsmiddelenzymer som omfattes av forordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer, og i aromaer i næringsmidler som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromatiserende egenskaper til bruk i og på næringsmidler,1
 3. c.
  regler for merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler som selges som sådan.
1 Se EUT L 354 av 31.8.2008, s. 34.

Artikkel 2
Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på tilsetningsstoffer i næringsmidler.
2. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende stoffer med mindre de brukes som tilsetningsstoffer i næringsmidler:
 1. a.
  tekniske hjelpestoffer,
 2. b.
  stoffer som brukes til vern av planter og planteprodukter i samsvar med fellesskapsregler for plantehelse,
 3. c.
  stoffer som tilsettes næringsmidler som næringsstoffer,
 4. d.
  stoffer som brukes til å behandle drikkevann og som omfattes av virkeområdet for rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet;1
 5. e.
  aromaer som omfattes av virkeområdet for forordning (EF) nr. 1334/2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromatiserende egenskaper til bruk i og på næringsmidler.
3. Denne forordning får ikke anvendelse på næringsmiddelenzymer som omfattes av virkeområdet for forordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer, med virkning fra og med den dagen da fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer vedtas i samsvar med artikkel 17 i den forordningen.
4. Denne forordning får anvendelse uten at det berører eventuelle særskilte fellesskapsregler for bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler
 1. a.
  i visse næringsmidler,
 2. b.
  til andre formål enn dem som omfattes av denne forordning.
1 EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32.

Artikkel 3
Definisjoner

2. I denne forordning menes videre med:
 1. a.
  «tilsetningsstoff i næringsmiddel» ethvert stoff som vanligvis ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv, og som vanligvis ikke brukes som en typisk ingrediens i næringsmidler, uansett om det har en næringsverdi eller ikke, som dersom det bevisst tilsettes næringsmidler med et teknisk formål i forbindelse med framstillingen, foredlingen, bearbeidingen, behandlingen, emballeringen, transporten eller lagringen av slike næringsmidler, fører til eller med rimelighet kan forventes å føre til at tilsetningsstoffet eller dets biprodukter direkte eller indirekte blir en bestanddel i slike næringsmidler.
  Følgende anses ikke som tilsetningsstoffer i næringsmidler:
  1. i.
   monosakkarider, disakkarider eller oligosakkarider samt næringsmidler som inneholder disse stoffene på grunn av deres søtende egenskaper,
  2. ii.
   næringsmidler, enten i tørket eller konsentrert form, herunder aromaer som tilsettes under framstilling av sammensatte næringsmidler, på grunn av deres aromatiske, smaksgivende eller næringsgivende egenskaper, samtidig som de har en sekundær fargevirkning,
  3. iii.
   stoffer som brukes i overtrekksmateriale, som ikke utgjør en del av næringsmidler og som ikke er beregnet på å bli konsumert sammen med næringsmiddelet,
  4. iv.
   produkter som inneholder pektin og er utvunnet av tørkede pressrester av eple eller av skall av sitrusfrukter eller kveder, eller av en blanding av dem, ved behandling med fortynnet syre etterfulgt av delvis nøytralisering med natrium- eller kaliumsalter (flytende pektin),
  5. v.
   tyggegummibaser,
  6. vi.
   hvitt eller gult dekstrin, brent eller dekstrinert stivelse, stivelse modifisert ved behandling med syre eller et alkalisk stoff, bleket stivelse, fysisk modifisert stivelse og stivelse behandlet med amylolitiske enzymer,
  7. vii.
   ammoniumklorid,
  8. viii.
   blodplasma, gelatin til konsum, proteinhydrolysater og deres salter, melkeprotein og gluten,
  9. ix.
   andre aminosyrer og deres salter enn glutaminsyre, glysin, cystein og cystin og deres salter som ikke har noen teknisk funksjon,
  10. x.
   kaseinater og kasein,
  11. xi.
   inulin,
 2. b.
  «teknisk hjelpestoff» ethvert stoff som
  1. i.
   ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv,
  2. ii.
   med hensikt brukes ved bearbeiding av råvarer, næringsmidler eller ingredienser i disse, for å oppfylle et bestemt teknisk formål under behandlingen eller bearbeidingen, og
  3. iii.
   kan resultere i en utilsiktet eller teknisk uunngåelig forekomst av restmengder av stoffet eller dets derivater i sluttproduktet, forutsatt at restmengdene ikke utgjør noen helserisiko eller virker teknisk inn på det ferdige produktet,
 3. c.
  «funksjonsgruppe» en av kategoriene fastsatt i vedlegg I basert på den tekniske funksjonen et tilsetningsstoff har i næringsmiddelet,
 4. d.
  «ubearbeidet næringsmiddel» et næringsmiddel som ikke har vært behandlet på en slik måte at dets opprinnelige tilstand er blitt vesentlig endret, og i den forbindelse anses følgende ikke å forårsake en vesentlig endring: utskåring, oppskåring, partering, utbeining, hakking, flåing, skrelling, pilling, kverning, dypfrysing, frysing, kjøling, maling, avskalling, emballering eller utpakking,
 5. e.
  «næringsmiddel uten tilsatt sukker» et næringsmiddel uten følgende:
  1. i.
   tilsatte monosakkarider eller disakkarider,
  2. ii.
   tilsatte næringsmidler som inneholder monosakkarider eller disakkarider som brukes på grunn av deres søtende egenskaper,
 6. f.
  «næringsmiddel med redusert energiinnhold» et næringsmiddel med et energiinnhold som er minst 30 % lavere enn i det opprinnelige næringsmiddelet eller et tilsvarende produkt,
 7. g.
  «bordsøtningsmiddel» preparater av tillatte søtstoffer, som kan inneholde andre tilsetningsstoffer og/eller næringsmiddelingredienser, og som er beregnet på salg til sluttforbrukeren som en erstatning for sukker,
 8. h.
  «quantum satis» at ingen numerisk grenseverdi er fastsatt og at tilsetningsstoffer skal brukes i samsvar med god framstillingspraksis, i en mengde som ikke er større enn det som er nødvendig for å oppnå den ønskede virkning, og på en slik måte at forbrukeren ikke villedes.

Kapittel II
Fellesskapslister over godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler

Artikkel 4
Fellesskapslister over tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Bare tilsetningsstoffer i næringsmidler som er oppført på fellesskapslisten i vedlegg II, kan bringes i omsetning som sådan og brukes i næringsmidler på vilkårene fastsatt i vedlegget.
2. Bare tilsetningsstoffer i næringsmidler som er oppført på fellesskapslisten i vedlegg III, kan brukes i tilsetningsstoffer i næringsmidler, næringsmiddelenzymer og aromaer i næringsmidler på vilkårene fastsatt i vedlegget.
3. Tilsetningsstoffer i vedlegg II skal oppføres med utgangspunkt i hvilke næringsmiddelkategorier de kan tilsettes.
4. Tilsetningsstoffer i vedlegg III skal oppføres med utgangspunkt i hvilke tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, aromaer og næringsstoffer eller kategorier av disse de kan tilsettes.
5. Tilsetningsstoffer skal oppfylle spesifikasjonene omhandlet i artikkel 14.

Artikkel 5
Forbud mot tilsetningsstoffer i næringsmidler og/eller næringsmidler som ikke oppfyller kravene

Det er forbudt å bringe i omsetning et tilsetningsstoff i næringsmiddel eller et næringsmiddel som inneholder et slikt tilsetningsstoff dersom bruken av tilsetningsstoffet ikke oppfyller kravene i denne forordning.

Artikkel 6
Alminnelige vilkår for oppføring og bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler på fellesskapslistene

1. Et tilsetningsstoff i næringsmidler kan oppføres på fellesskapslistene i vedlegg II og III bare dersom det oppfyller følgende vilkår og eventuelt andre berettigede hensyn, herunder miljøhensyn:
 1. a.
  i henhold til tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon må det ikke utgjøre en trussel mot forbrukernes helse når det brukes i den foreslåtte mengden,
 2. b.
  det finnes et rimelig teknisk behov som ikke kan oppfylles på andre økonomiske og teknisk gjennomførbare måter,
 3. c.
  bruken av det må ikke villede forbrukeren.
2. For å bli oppført på fellesskapslistene i vedlegg II og III må tilsetningsstoffet ha fordeler og nytteverdi for forbrukeren og derfor oppfylle minst ett av følgende formål:
 1. a.
  bevare næringsmiddelets næringsinnhold,
 2. b.
  tilføre nødvendige ingredienser eller bestanddeler til næringsmidler som framstilles for forbrukergrupper med særlige kostbehov,
 3. c.
  forbedre et næringsmiddels holdbarhet eller stabilitet eller forbedre dets organoleptiske egenskaper, forutsatt at næringsmiddelets art, beskaffenhet eller kvalitet ikke endres på en måte som kan villede forbrukeren,
 4. d.
  fungere som hjelpestoff ved framstilling, foredling, bearbeiding, behandling, emballering, transport eller lagring av næringsmidler, herunder tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler, forutsatt at tilsetningsstoffet ikke brukes til å skjule virkningene av dårlige råstoffer eller eventuelle uønskede metoder eller teknikker, herunder uhygieniske, mens disse aktivitetene pågår.
3. Som unntak fra nr. 2 bokstav a) kan et tilsetningsstoff som reduserer næringsinnholdet i et næringsmiddel, oppføres på fellesskapslisten i vedlegg II dersom
 1. a.
  næringsmiddelet ikke utgjør en vesentlig del av et normalt kostholdt, eller
 2. b.
  tilsetningsstoffet er nødvendig i framstillingen av næringsmidler for forbrukergrupper med særlige kostbehov.

Artikkel 7
Særlige vilkår for søtstoffer

Et tilsetningsstoff kan oppføres på fellesskapslisten i vedlegg II i funksjonsgruppen «søtstoffer» bare dersom det i tillegg til å oppfylle ett eller flere av formålene i artikkel 6 nr. 2, også oppfyller ett eller flere av følgende formål:
 1. a.
  erstatte sukker ved framstilling av næringsmidler med redusert energiinnhold, næringsmidler som ikke forårsaker karies eller næringsmidler uten tilsatt sukker, eller
 2. b.
  erstatte sukker dersom det gjør det mulig å forlenge næringsmiddelets holdbarhet, eller
 3. c.
  produsere næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 89/398/EØF.

Artikkel 8
Særlige vilkår for fargestoffer

Et tilsetningsstoff kan oppføres på fellesskapslisten i vedlegg II i funksjonsgruppen «fargestoffer» bare dersom det i tillegg til å oppfylle ett eller flere av formålene i artikkel 6 nr. 2, også oppfyller ett eller flere av følgende formål:
 1. a.
  gjenopprette det opprinnelige utseendet til næringsmidler der fargen er blitt påvirket av bearbeiding, lagring, emballering og distribusjon, og som derfor kan ha blitt mindre akseptable med hensyn til utseende,
 2. b.
  gjøre næringsmidler mer visuelt tiltalende,
 3. c.
  gi farge til ellers fargeløse næringsmidler.

Artikkel 9
Funksjonsgrupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler kan i vedlegg II og III tilordnes en av funksjonsgruppene i vedlegg I basert på den viktigste tekniske funksjonen tilsetningsstoffet har i næringsmiddelet.
At et tilsetningsstoff tilhører en funksjonsgruppe betyr ikke at det ikke kan ha andre funksjoner.
2. Om nødvendig ut fra den vitenskapelige og tekniske utvikling skal tiltakene som er utarbeidet for å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning med hensyn til tilføyelse av ytterligere funksjonsgrupper i vedlegg I, vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 28 nr. 3.

Artikkel 10
Innholdet i fellesskapslistene over tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 6-8 kan etter framgangsmåten omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av næringsmidler, enzymer og aromaer i næringsmidler, oppføres på
 1. a.
  fellesskapslisten i vedlegg II til denne forordning og/eller
 2. b.
  fellesskapslisten i vedlegg III til denne forordning.
2. Når tilsetningsstoffer i næringsmidler oppføres på fellesskapslistene i vedlegg II og III, skal følgende opplysninger oppgis:
 1. a.
  tilsetningsstoffets navn og E-nummer,
 2. b.
  næringsmidlene som tilsetningsstoffet kan tilsettes til,
 3. c.
  vilkårene for bruken av tilsetningsstoffet,
 4. d.
  eventuelle begrensninger for direkte salg av tilsetningsstoffet til sluttforbrukeren.
3. Fellesskapslistene i vedlegg II og III skal endres etter framgangsmåten omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.

Artikkel 11
Grenseverdier for tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Når bruksvilkårene omhandlet i artikkel 10 nr. 2 bokstav c fastsettes, skal
 1. a.
  grenseverdien fastsettes til laveste mulige verdi som oppnår ønsket virkning,
 2. b.
  grenseverdiene ta hensyn til
  1. i.
   et eventuelt akseptabelt daglig inntak eller en tilsvarende grenseverdi som er fastsatt for tilsetningsstoffet, og det sannsynlige inntaket av stoffet fra samtlige kilder,
  2. ii.
   det mulige daglige inntaket av tilsetningsstoffet til særlige forbrukergrupper dersom tilsetningsstoffet skal brukes i næringsmidler som inntas av disse gruppene.
2. Dersom det er relevant, fastsettes ingen numerisk grenseverdi for et tilsetningsstoff i et næringsmiddel («quantum satis»). I så fall skal tilsetningsstoffet brukes i samsvar med «quantum satis»-prinsippet.
3. Grenseverdiene for tilsetningsstoffer i næringsmidler fastsatt i vedlegg II får anvendelse på markedsførte næringsmidler med mindre noe annet er angitt. Som unntak fra dette prinsippet skal grenseverdiene for tørkede og/eller konsentrerte næringsmidler som må rekonstitueres, gjelde næringsmiddelet etter at det er rekonstituert etter anvisningene på etiketten og med hensyn til minste fortynningsfaktor.
4. Grenseverdiene for fargestoffer fastsatt i vedlegg II gjelder mengden aktivt fargestoff i fargepreparatet med mindre noe annet er angitt.

Artikkel 12
Endringer i produksjonen eller utgangsmaterialene for tilsetningsstoffer i næringsmidler som allerede er oppført på en fellesskapsliste

Når et tilsetningsstoff allerede er oppført på en fellesskapsliste og det forekommer en vesentlig endring i produksjonsmetoden eller utgangsmaterialene, eller en endring i partikkelstørrelsen, for eksempel ved bruk av nanoteknologi, skal tilsetningsstoffet som framstilles med de nye metodene eller materialene anses som et annet tilsetningsstoff, som krever en ny oppføring på fellesskapslistene eller en endring i spesifikasjonene før det kan bringes i omsetning.

Artikkel 13
Tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003, kan oppføres på fellesskapslistene i vedlegg II og III i samsvar med denne forordning bare dersom de er blitt godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003.
2. Når et tilsetningsstoff som allerede er oppført på fellesskapslisten, framstilles av et annet utgangsmateriale som omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003, kreves ingen ny godkjenning i henhold til denne forordning, forutsatt at det nye utgangsmaterialet omfattes av en godkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003 og at tilsetningsstoffet oppfyller spesifikasjonene som fastsettes ved denne forordning.

Artikkel 14
Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler

Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler, særlig med hensyn til opprinnelse, renhetskriterier og eventuelle andre nødvendige opplysninger, skal vedtas når tilsetningsstoffene for første gang oppføres på fellesskapslistene i vedlegg II og III etter framgangsmåten i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.

Kapittel III
Bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler

Artikkel 15
Bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler i ubearbeidede næringsmidler

Tilsetningsstoffer i næringsmidler skal ikke brukes i ubearbeidede næringsmidler, med mindre det forekommer særlige bestemmelser om dette i vedlegg II.

Artikkel 16
Bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler i næringsmidler for spedbarn og småbarn

Tilsetningsstoffer i næringsmidler skal ikke brukes i næringsmidler for spedbarn og småbarn som omhandlet i direktiv 89/398/EØF, herunder næringsmidler til spesielle medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn, med mindre det forekommer særlige bestemmelser om dette i vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 17
Bruk av fargestoffer til merking

Bare fargestoffer oppført i vedlegg II til denne forordning kan brukes til stempelmerking i henhold til rådsdirektiv 91/497/EØF av 29. juli 1991 om endring og konsolidering av direktiv 64/433/EØF om helseproblemer ved handel med ferskt kjøtt innenfor Fellesskapet med sikte på at direktivet skal omfatte produksjon og omsetning av ferskt kjøtt1 og annen merking som kreves på kjøttprodukter, til dekorativ farging av eggeskall og til stempling av eggeskall i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.2
1 EFT L 268 av 24.9.1991, s. 69.
2 EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22.

Artikkel 18
Overføringsprinsipp

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler er tillatt
 1. a.
  i andre sammensatte næringsmidler enn dem som er omhandlet i vedlegg II, dersom tilsetningsstoffet er tillatt i en av ingrediensene i det sammensatte næringsmiddelet,
 2. b.
  i et næringsmiddel som er tilsatt et tilsetningsstoff, enzym eller aroma, og der tilsetningsstoffet
  1. i.
   er tillatt i tilsetningsstoffet, enzymet eller aromaen i samsvar med denne forordning, og
  2. ii.
   er overført til næringsmiddelet via tilsetningsstoffet, enzymet eller aromaen, og
  3. iii.
   ikke har noen teknisk funksjon i det ferdige næringsmiddelet,
 3. c.
  i et næringsmiddel som skal brukes bare til framstilling av sammensatte næringsmidler, forutsatt at det sammensatte næringsmiddelet overholder denne forordning.
2. Nr. 1 får ikke anvendelse på morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat samt næringsmidler til spesielle medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn som nevnt i direktiv 89/398/EØF, med mindre det forekommer særlige bestemmelser om dette.
3. Dersom et tilsetningsstoff i en aroma, et tilsetningsstoff eller et enzym i næringsmidler, tilsettes til et næringsmiddel og har en teknisk funksjon i det næringsmiddelet, skal det anses som et tilsetningsstoff i nevnte næringsmiddel og ikke som et tilsetningsstoff i aromaen, tilsetningsstoffet eller enzymet som ble tilsatt, og må i så fall overholde de fastsatt vilkårene for bruk av nevnte næringsmiddel.
4. Uten at det berører nr. 1 skal forekomsten av et tilsetningsstoff som brukes som søtstoff, være tillatt i et sammensatt næringsmiddel uten tilsatt sukker, i sammensatte næringsmidler med redusert energiinnhold, i sammensatte næringsmidler beregnet på en energibegrenset diett, i næringsmidler som ikke forårsaker karies og i sammensatte næringsmidler med utvidet holdbarhet, forutsatt at søtstoffet er tillatt i en av ingrediensene i det sammensatte næringsmiddelet.

Artikkel 19
Fortolkningsbeslutninger

Om nødvendig, i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 28 nr. 2, kan det besluttes om
 1. a.
  et bestemt næringsmiddel tilhører en kategori av næringsmidler omhandlet i vedlegg II,
 2. b.
  et tilsetningsstoff som er oppført i vedlegg II og III og tillatt brukt etter «quantum satis»-prinsippet, brukes i samsvar med kriteriene nevnt i artikkel 11 nr. 2, eller
 3. c.
  et gitt stoff oppfyller definisjonen av tilsetningsstoff i næringsmiddel i artikkel 3.

Artikkel 20
Tradisjonelle næringsmidler

Medlemsstatene oppført i vedlegg IV kan fortsatt forby bruk av visse grupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler i tradisjonelle næringsmidler som framstilles på deres territorium og som er oppført i nevnte vedlegg.

Kapittel IV
Merking

Artikkel 21
Merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren, uansett om de selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med næringsmiddelingredienser, som definert i artikkel 6 nr. 4 i direktiv 2000/13/EF, kan markedsføres bare dersom de er merket i samsvar med artikkel 22 i denne forordning, og opplysningene må være lett synlige og lette å lese og ikke kunne fjernes. Opplysningene skal være på et språk som lett kan forstås av kjøperne.
2. Medlemsstaten der produktet markedsføres kan på sitt territorium i samsvar med traktatens bestemmelser kreve at opplysningene i henhold til artikkel 22 skal gis på ett eller flere av Fellesskapets offisielle språk etter medlemsstatens valg. Dette er ikke til hinder for at opplysningene gis på flere språk.

Artikkel 22
Alminnelige krav til merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Når tilsetningsstoffer i næringsmidler som ikke er beregnet på salg til sluttforbrukeren, selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser og/eller med andre tilsatte stoffer, skal emballasjen eller beholderen merkes med følgende opplysninger:
 1. a.
  navnet og/eller E-nummeret som er fastsatt i henhold til denne forordning, for hvert tilsetningsstoff eller en varebetegnelse som inneholder navnet og/eller E-nummeret for hvert tilsetningsstoff,
 2. b.
  opplysningen «for næringsmidler» eller «begrenset bruk i næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets beregnede bruk i næringsmidler,
 3. c.
  om nødvendig særlige vilkår for lagring og/eller bruk,
 4. d.
  et merke som identifiserer partiet,
 5. e.
  bruksanvisning, dersom mangel av en slik vil kunne hindre riktig bruk av tilsetningsstoffet,
 6. f.
  navn eller firmanavn og adresse for produsenten, emballeringsvirksomheten eller selgeren,
 7. g.
  en opplysning om høyeste mengde av hver bestanddel eller gruppe bestanddeler som kan forekomme bare i en begrenset mengde i næringsmidler, og/eller relevante, tydelige og lett forståelige opplysninger som gjør det mulig for kjøperen å overholde bestemmelsene i denne forordning eller andre relevante deler av Fellesskapets regelverk; dersom samme mengdebegrensning gjelder for en gruppe bestanddeler som brukes hver for seg eller sammen, skal den sammenlagte prosentdelen oppgis som et enkelt tall; mengdebegrensningen skal uttrykkes enten numerisk eller etter «quantum satis»-prinsippet,
 8. h.
  nettomengden,
 9. i.
  dato for minste holdbarhetstid eller siste forbruksdato,
 10. j.
  dersom det er relevant, opplysninger om et tilsetningsstoff eller andre stoffer som omhandlet i denne artikkel og oppført i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF med hensyn til angivelse av ingredienser i næringsmidler.
2. Når tilsetningsstoffer i næringsmidler selges blandet med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser, skal emballasjen eller beholderen innholde en fortegnelse over alle ingrediensene i synkende rekkefølge etter deres prosentdel av den totale vekten.
3. Når stoffer (herunder tilsetningsstoffer eller andre næringsmiddelingredienser) iblandes tilsetningsstoffer i næringsmidler for å forenkle lagring, salg, standardisering, fortynning eller oppløsning, skal emballasjen eller beholderen inneholde en fortegnelse over alle stoffene i synkende rekkefølge etter deres prosentdel av den totale vekten.
4. Uten at det berører nr. 1, 2 og 3 er det tilstrekkelig at opplysningene som kreves i henhold til nr. 1 bokstav e)-g) og i nr. 2 og 3 oppføres bare på de dokumenter om sendingen som skal framlegges samtidig med eller før leveransen, forutsatt at opplysningen «ikke for detaljsalg» er godt synlig på emballasjen eller beholderen for det aktuelle produktet.
5. Uten at det berører nr. 1, 2 og 3, når tilsetningsstoffer i næringsmidler leveres i tanker, er det tilstrekkelig at opplysningene angis i følgedokumentene for sendingen som skal framlegges samtidig med leveransen.

Artikkel 23
Merking av tilsetningsstoffer i næringsmidler som er beregnet på salg til sluttforbrukeren

1. Uten at det berører direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti1 og forordning (EF) nr. 1829/2003, kan tilsetningsstoffer i næringsmidler som selges hver for seg eller blandet med hverandre og/eller med andre næringsmiddelingredienser, og som er beregnet på salg til sluttforbrukeren, bare markedsføres dersom følgende opplysninger angis på emballasjen:
 1. a.
  navnet og E-nummeret som er fastsatt i henhold til denne forordning, for hvert tilsetningsstoff eller en varebetegnelse som inneholder navnet og E-nummeret for hvert tilsetningsstoff,
 2. b.
  opplysningen «for næringsmidler» eller «begrenset bruk i næringsmidler» eller en mer detaljert henvisning til stoffets beregnede bruk i næringsmidler.
2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) skal bordsøtningsmidlers varebetegnelse inneholde angivelsen «bordsøtningsmiddel basert på ...» fulgt av navnet eller navnene på de søtstoffer som er brukt i sammensetningen.
3. Merkingen av bordsøtningsmidler som inneholder polyoler og/eller aspartam og/eller salt av aspartam og acesulfam, skal inneholde følgende advarsler:
 1. a.
  polyoler: «overdreven bruk kan virke avførende»
 2. b.
  aspartam/salt av aspartam og acesulfam: «inneholder en fenylalanin-kilde».
4. Produsenter av bordsøtningsmidler skal på en egnet måte gjøre opplysninger tilgjengelige for forbrukerne slik at de kan bruke produktene på en trygg måte. Regler for gjennomføring av dette nummer kan vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 28 nr. 3.
5. Med hensyn til opplysningene som omhandles i nr. 1-3 i denne artikkel, får artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2000/13/EF tilsvarende anvendelse.
1 EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21.

Artikkel 24
Krav til merking for næringsmidler som inneholder visse fargestoffer

1. Uten at det berører direktiv 2000/13/EF skal merkingen av næringsmidler som inneholder fargestoffene oppført i vedlegg V til denne forordning, inneholde tilleggsopplysningene fastsatt i det vedlegget.
2. Med hensyn til opplysningene som omhandles i nr. 1 i denne artikkel, får artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2000/13/EF tilsvarende anvendelse.
3. Om nødvendig ut fra den vitenskapelige og tekniske utvikling skal vedlegg V endres gjennom tiltak som er utarbeidet for å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 28 nr. 4.

Artikkel 25
Andre krav til merking

Artikkel 21-24 skal ikke berøre mer detaljerte eller mer omfattende lover og forskrifter om vekt og mål eller om presentasjon, klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger eller om transport av slike stoffer og blandinger.

Kapittel V
Bestemmelser om framgangsmåte og gjennomføring

Artikkel 26
Opplysningsplikt

1. En produsent eller bruker av tilsetningsstoffer i næringsmidler skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle nye vitenskapelige eller tekniske opplysninger som kan påvirke vurderingen av tilsetningsstoffenes brukstrygghet.
2. En produsent eller bruker av tilsetningsstoffer i næringsmidler skal på anmodning fra Kommisjonen underrette den om den faktiske bruken av tilsetningsstoffene. Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene tilgjengelig for medlemsstatene.

Artikkel 27
Overvåking av inntak av tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Medlemsstatene skal opprettholde ordninger for å overvåke konsum og bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler med hensyn til risiko, og med passende mellomrom underrette Kommisjonen og myndigheten om resultatene.
2. Etter at myndigheten er blitt rådspurt skal det etter framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 28 nr. 2 vedtas en felles metode for medlemsstatenes innsamling av opplysninger om inntaket i Fellesskapet av tilsetningsstoffer i næringsmidler gjennom kosten.

Artikkel 28
Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder.
3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsfristene nevnt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c) og i nr. 4 bokstav b) og e) i beslutning 1999/468/EF skal være henholdsvis to måneder, to måneder og fire måneder.

Artikkel 29
Fellesskapsfinansiering av harmoniserte tiltak

Rettsgrunnlaget for finansieringen av tiltak på grunnlag av denne forordning er artikkel 66 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 882/2004.

Kapittel VI
Overgangs- og sluttbestemmelser

Artikkel 30
Opprettelse av fellesskapslister over tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som kan brukes i næringsmidler i henhold til direktiv 94/35/EF, direktiv 94/36/EF og direktiv 95/2/EF, endret på grunnlag av artikkel 31 i denne forordning, samt vilkårene for bruken av dem, skal oppføres i vedlegg II til denne forordning etter en gjennomgåelse med hensyn til deres overholdelse av artikkel 6, 7 og 8. Tiltakene knyttet til oppføringen av slike tilsetningsstoffer i vedlegg II, som er utarbeidet med sikte på å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 4. Gjennomgåelsen skal ikke omfatte en ny risikovurdering foretatt av myndigheten. Gjennomgåelsen skal være fullført innen 20. januar 2011.
Tilsetningsstoffer i næringsmidler og bruksmåter som det ikke lenger er behov for, skal ikke oppføres i vedlegg II.
2. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som kan brukes i tilsetningsstoffer i næringsmidler i henhold til direktiv 95/2/EF og vilkårene for bruken av dem, skal oppføres i del 1 i vedlegg III til denne forordning etter en gjennomgåelse med hensyn til deres overholdelse av artikkel 6. Tiltakene knyttet til oppføringen av slike tilsetningsstoffer i vedlegg III, som er utarbeidet med sikte på å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 4. Gjennomgåelsen skal ikke omfatte en ny risikovurdering foretatt av myndigheten. Gjennomgåelsen skal være fullført innen 20. januar 2011.
Tilsetningsstoffer i næringsmidler og bruksmåter som det ikke lenger er behov for, skal ikke oppføres i vedlegg III.
3. Tilsetningsstoffer i næringsmidler som kan brukes i aromaer i næringsmidler i henhold til direktiv 95/2/EF og vilkårene for bruken av dem, skal oppføres i del 4 i vedlegg III til denne forordning etter en gjennomgåelse med hensyn til deres overholdelse av artikkel 6. Tiltakene knyttet til oppføringen av slike tilsetningsstoffer i vedlegg III, som er utarbeidet med sikte på å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 4. Gjennomgåelsen skal ikke omfatte en ny risikovurdering foretatt av myndigheten. Gjennomgåelsen skal være fullført innen 20. januar 2011.
Tilsetningsstoffer i næringsmidler og bruksmåter som det ikke lenger er behov for, skal ikke oppføres i vedlegg III.
4. Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av nr. 1-3 i denne artikkel, skal vedtas i samsvar med forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler, når tilsetningsstoffene oppføres i vedleggene i samsvar med nevnte numre.
5. Tiltakene knyttet til eventuelle egnede overgangstiltak, som er utarbeidet for å endre ikke-grunnleggende deler i denne forordning, blant annet ved å supplere den, skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som omhandles i artikkel 28 nr. 3.

Artikkel 31
Overgangstiltak

Inntil fellesskapslistene over tilsetningsstoffer i næringsmidler i henhold til artikkel 30 er opprettet, skal ved behov vedleggene til direktiv 94/35/EF, direktiv 94/36/EF og direktiv 95/2/EF endres gjennom tiltak som er utarbeidet for å endre ikke-grunnleggende deler av direktivene og vedtatt av Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som omhandles i artikkel 28 nr. 4.
Næringsmidler som bringes i omsetning eller merkes før 20. januar 2010, og som ikke oppfyller bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 i) og nr. 4, kan markedsføres fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato.
Næringsmidler som bringes i omsetning eller merkes før 20. juli 2010, og som ikke oppfyller bestemmelsene i artikkel 24, kan markedsføres fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato.

Artikkel 32
Ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler

1. Myndigheten skal gjennomføre en ny risikovurdering av tilsetningsstoffer i næringsmidler som var godkjent før 20. januar 2009.
2. Etter samråd med myndigheten skal det innen 20. januar 2010 vedtas et vurderingsprogram for tilsetningsstoffene i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 28 nr. 2. Vurderingsprogrammet skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 33
Opphevinger

2. Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 34
Overgangsbestemmelser

Som unntak fra artikkel 33 skal følgende bestemmelser fortsette å gjelde inntil overføringen i henhold til artikkel 30 nr. 1-3 i denne forordning av tilsetningsstoffer i næringsmidler som allerede er godkjent i direktiv 94/35/EF, direktiv 94/36/EF og direktiv 95/2/EF, er avsluttet:
 1. a.
  artikkel 2 nr. 1, 2 og 4 i direktiv 94/35/EF og vedlegget til direktivet,
 2. b.
  artikkel 2 nr. 1-6, 8, 9 og 10 i direktiv 94/36/EF og vedlegg I-V til direktivet,
 3. c.
  artikkel 2 og 4 i direktiv 95/2/EF og vedlegg I-VI til direktivet.
Uten hensyn til bokstav c) skal de godkjenninger for E 1103 invertase og E 1105 lysozym som er fastsatt i direktiv 95/2/EF, oppheves fra og med ikrafttredelsesdatoen for fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer i samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer.

Artikkel 35
Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Den får anvendelse fra 20. januar 2010.
Artikkel 4 nr. 2 får imidlertid anvendelse på del 2, 3 og 5 i vedlegg III fra 1. januar 2011, og artikkel 23 nr. 4 får anvendelse fra 20. januar 2011. Artikkel 24 får anvendelse fra 20. juli 2010. Artikkel 31 får anvendelse fra 20. januar 2009.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008.
For Europaparlamentet For Rådet
H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE
President Formann

Vedlegg I

Funksjonsgrupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler og av tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer i næringsmidler og næringsmiddelenzymer
 1. 1.
  «Søtstoffer» er stoffer som brukes til å gi næringsmidler søt smak eller i bordsøtningsmidler.
 2. 2.
  «Fargestoffer» er stoffer som gir farge til et næringsmiddel eller gir næringsmiddelet fargen tilbake, og omfatter naturlige bestanddeler i næringsmidler og naturlige utgangsmaterialer som vanligvis ikke inntas som næringsmidler i seg selv, og som vanligvis ikke brukes som en typisk ingrediens i næringsmidler. Preparater som framstilles av næringsmidler og andre spiselige, naturlige utgangsmaterialer gjennom en fysisk og/eller kjemisk ekstraksjon, som fører til en selektiv ekstraksjon av pigmentene i forhold til de ernæringsmessige eller aromatiske bestanddelene, er farger i henhold til denne forordning.
 3. 3.
  «Konserveringsmidler» er stoffer som forlenger næringsmidlers holdbarhet ved å beskytte dem mot forringelse forårsaket av mikroorganismer og/eller som beskytter mot vekst av sykdomsframkallende mikroorganismer.
 4. 4.
  «Antioksidanter» er stoffer som forlenger næringsmidlers holdbarhet ved å beskytte dem mot forringelse forårsaket av oksidering, så som harskning av fettstoffer og misfarging.
 5. 5.
  «Bærere» er stoffer som brukes til å løse, fortynne, dispergere eller på annen måte fysisk endre et tilsetningsstoff i næringsmidler eller en aroma, et næringsmiddelenzym, et næringsstoff og/eller et annet stoff som tilsettes et næringsmiddel for et ernæringsmessige eller fysiologisk formål uten å endre dets tekniske funksjon (og uten selv å ha en teknisk rolle) for å lette håndteringen, tilsetningen eller bruken av tilsetningsstoffet.
 6. 6.
  «Syrer» er stoffer som øker et næringsmiddels surhetsgrad og/eller gir det en sur smak.
 7. 7.
  «Surhetsregulerende midler» er stoffer som endrer eller styrer et næringsmiddels surhetsgrad eller alkalitet.
 8. 8.
  «Antiklumpemidler» er stoffer som i et næringsmiddel begrenser partiklenes tendens til å klumpe seg sammen.
 9. 9.
  «Skumdempende midler» er stoffer som hindrer eller begrenser skumdannelse.
 10. 10.
  «Fyllstoffer» er stoffer som øker et næringsmiddels volum uten å øke energiinnholdet i vesentlig grad.
 11. 11.
  «Emulgatorer» er stoffer som, når de tilsettes et næringsmiddel, gjør det mulig å danne eller opprettholde en homogen blanding av to eller flere ikke-blandbare faser så som olje og vann.
 12. 12.
  «Smeltesalter» er stoffer som overfører proteinene i ost til dispergert form, og derved sørger for en homogen fordeling av fettstoffer og andre bestanddeler.
 13. 13.
  «Konsistensmidler» er stoffer som gjør eller holder frukt eller grønnsaker faste eller sprø, eller som reagerer med geleringsmidler og danner eller styrker en gelé.
 14. 14.
  «Smaksforsterkere» er stoffer som forsterker et næringsmiddels smak og/eller lukt.
 15. 15.
  «Skumdannende midler» er stoffer som gjør det mulig å oppnå en homogen fordeling av en gassfase i et flytende eller fast næringsmiddel.
 16. 16.
  «Geleringsmidler» er stoffer som, når de tilsettes et næringsmiddel, gir næringsmiddelet konsistens ved å danne en gelé.
 17. 17.
  «Overflatebehandlingsmidler» (herunder smøremidler) er stoffer som, når de påføres et næringsmiddels overflate, gir næringsmiddelet et skinnende utseende eller danner et beskyttende lag.
 18. 18.
  «Fuktighetsbevarere» er stoffer som hindrer uttørring av næringsmidler ved å oppveie effekten av omgivelser med lav fuktighetsgrad, eller som gjør det lettere å løse et pulver i et vandig miljø.
 19. 19.
  «Modifiserte stivelser» er stoffer framkommet ved en eller flere kjemiske behandlinger av spiselig stivelse, som kan ha gjennomgått en fysisk eller enzymatisk behandling og være fortynnet med syre eller et alkalisk stoff eller bleket.
 20. 20.
  «Emballasjegasser» er andre gasser enn luft innført i en beholder før, mens eller etter at et næringsmiddel ble anbrakt i beholderen.
 21. 21.
  «Drivmidler» er andre gasser enn luft som presser et næringsmiddel ut av en beholder.
 22. 22.
  «Hevemidler» er stoffer eller kombinasjoner av stoffer som frigjør gass og derved får en deig eller en røre til å ese.
 23. 23.
  «Kompleksdannere» er stoffer som danner kjemiske forbindelser med metallioner,
 24. 24.
  M85 «Stabilisatorer» er stoffer som, når de tilsettes til et næringsmiddel, gjør det mulig å opprettholde næringsmiddelets fysisk-kjemiske tilstand; til stabilisatorer hører stoffer som gjør det mulig å opprettholde en homogen fordeling av to eller flere ikke-blandbare stoffer i et næringsmiddel, stoffer som stabiliserer, bevarer eller forsterker fargen til et næringsmiddel, og stoffer som øker næringsmiddelets bindeevne, herunder dannelsen av kryssbindinger mellom proteiner, slik at deler av næringsmidler kan bindes sammen i rekonstituerte næringsmidler.◄M85
 25. 25.
  «Fortykningsmidler» er stoffer som, når de tilsettes et næringsmiddel, øker næringsmiddelets viskositet.
 26. 26.
  «Melbehandlingsmidler» er andre stoffer enn emulgatorer som, når de tilsettes mel eller deig, forbedrer melets eller deigens bakeegenskaper.
  M2
  M24
 27. 27.
  «Kontrastforsterkere» er stoffer som når de anbringes på overflaten av frukter eller grønnsaker etter pigmentfjerning av bestemte deler (f.eks. ved laserbehandling), bidrar til å skille disse delene fra resten av overflaten ved å etterlate farge etter vekselvirkning med visse komponenter i epidermis.◄M24

Vedlegg II
Unionsliste over tilsetningsstoffer som kan brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem

Del A

1. Innledning
Denne unionslisten omfatter:
 • -
  M53 tilsetningsstoffets navn og E-nummer; det kan alternativt brukes mer spesifikke E-numre og navn som oppført i kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012,* unntatt synonymer, dersom de angitte tilsetningsstoffene faktisk er tilsatt i et visst næringsmiddel. ◄M53
 • -
  næringsmidlene som tilsetningsstoffet kan tilsettes til,
 • -
  vilkårene for bruken av tilsetningsstoffet,
 • -
  begrensninger for salg av næringsmiddelet direkte til sluttforbrukeren.
2. Alminnelige bestemmelser om tilsetningsstoffer på listen og vilkårene for bruken av dem
M53
 1. 1.
  Bare stoffer oppført i del B, i henhold til forordning (EU) nr. 231/2012, kan brukes som tilsetningsstoffer i næringsmidler, med mindre annet spesifikt er fastsatt i del E.
  M53
  * ►M53 Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). ◄M53
 2. 2.
  Tilsetningsstoffer kan brukes bare i de næringsmidlene og på de vilkårene som er fastsatt i del E i dette vedlegg.
 3. 3.
  I del E i dette vedlegg er næringsmidlene oppført på grunnlag av næringsmiddelkategoriene angitt del D i dette vedlegg, og tilsetningsstoffene er gruppert på grunnlag av definisjonene i del C i dette vedlegg.
  M6
 4. 4.
  Aluminiumlakk framstilt av fargestoffene ført opp i tabell 1 i del B er godkjent til 31. juli 2014.
  Fra 1. august 2014 er bare aluminiumlakker framstilt av fargestoffene ført opp i tabell 3 i denne del A godkjente, og bare i de næringsmiddelkategorier hvor bestemmelser om grenseverdier for aluminium som kommer fra lakker er uttrykkelig angitt i del E.
  M6
  M98
 5. 5.
  Fargestoffene E 123, E 127, E 160b(i), E 160b(ii), E 161g, E 171, E 173 og E 180 og blandinger av disse kan ikke selges direkte til forbrukeren.
  M98
 6. 6.
  Stoffene oppført som nr. E 407, E 407a og E 440 kan justeres med sukker dersom dette angis i tilknytning til nummeret og betegnelsen.
 7. 7.
  Når nitritt er merket «til bruk i næringsmidler», kan det bare selges i en blanding med salt eller salterstatning.
 8. 8.
  Overføringsprinsippet fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1333/2008 får ikke anvendelse på næringsmidler oppført i tabell 1, når det gjelder tilsetningsstoffer i næringsmidler i alminnelighet, og tabell 2, når det gjelder fargestoffer i næringsmidler.
Tabell 1
Næringsmidler der tilsetningsstoffer ikke kan tillates i henhold til overføringsprinsippet fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1333/2008
1 M42 Uforedlet kjøtt som definert i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004M42
2 Honning som definert i rådsdirektiv 2001/110/EF1
3 Ikke-emulgerte oljer og fettstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse
4 Smør
5 Pasteurisert og sterilisert (herunder UHT-behandlet) melk som ikke er tilsatt aroma, og pasteurisert fløte som ikke er tilsatt aroma (unntatt fløte med redusert fettinnhold)
6 Gjærede melkeprodukter som ikke er tilsatt aroma, og som ikke er varmebehandlet etter gjæring
7 Kjernemelk ikke tilsatt aroma (unntatt sterilisert kjernemelk)
8 Naturlig mineralvann som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/54/EF,2 samt kildevann og alle andre typer vann som er tappet på flaske eller emballert
9 Kaffe (unntatt pulverkaffe tilsatt aroma) og kaffeekstrakter
10 Teblader ikke tilsatt aroma
11 Sukker som definert i rådsdirektiv 2001/111/EF3
12 Tørrpasta, unntatt glutenfri pasta og/eller pasta til bruk i kost med lavt proteininnhold, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF4
M61
13
Næringsmidler til spedbarn og småbarn, som omhandlet i forordning (EU) nr. 609/2013,* herunder næringsmidler til spesielle medisinske formål til spedbarn og småbarn ◄M61
M61
M61
Tabell 2
Næringsmidler der fargestoffer ikke kan tillates i henhold til overføringsprinsippet fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1333/2008
1 Ubearbeidede næringsmidler som definert i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008
2 Alle typer vann som er tappet på flaske eller emballert
3 Helmelk, delvis skummet melk og skummetmelk, pasteurisert eller sterilisert (herunder UHT-behandlet) (ikke tilsatt aroma)
4 Sjokolademelk
5 Surmelk (ikke tilsatt aroma)
6 Konservert melk, som omhandlet i rådsdirektiv 2001/114/EF1 (ikke tilsatt aroma)
7 Kjernemelk (ikke tilsatt aroma)
8 Fløte og fløtepulver (ikke tilsatt aroma)
9 Oljer og fettstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse
10 Modnet og umodnet ost (ikke tilsatt aroma)
11 Smør av saue- og geitemelk
12 Egg og eggprodukter som definert i forordning (EF) nr. 853/2004
13 Mel og andre malte produkter samt stivelse
14 Brød og lignende produkter
15 Pasta og gnocchi
16 Sukker, herunder alle mono- og disakkarider
17 Tomatpuré og konserverte tomater
18 Tomatbaserte sauser
19 Fruktjuice og fruktnektar, som omhandlet i rådsdirektiv 2001/112/EF,2 samt grønnsaksjuice og grønnsaksnektar
20 Frukt, grønnsaker (herunder poteter) og sopp - herunder på boks eller glass eller tørkede; bearbeidet frukt, bearbeidede grønnsaker (herunder poteter) og bearbeidet sopp
21 Syltetøy ekstra, gelé ekstra og kastanjepuré, som omhandlet i rådsdirektiv 2001/113/EF;3crème de pruneaux
22 Fisk, bløtdyr og krepsdyr, kjøtt, fjørfe og vilt, herunder i bearbeidet form, men unntatt ferdigretter som inneholder disse ingrediensene
23 Kakaoprodukter og sjokoladebestanddeler i sjokoladeprodukter, som omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/36/EF4
24 Brent kaffe, te, urtete og fruktte, sikori; ekstrakter av te, urtete, fruktte og sikori; bearbeidede produkter av te, urter, frukt og korn til uttrekk, samt blandinger og lettløselige pulverpreparater av disse produktene
25 Salt, salterstatninger, kryddere og krydderblandinger
26 Vin og andre produkter som omfattes av rådsforordning (EF) nr. 1234/2007,5 og som er oppført i forordningens vedlegg I del XII
27 Alkoholsterke drikker som definert i nr. 1-14 i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008,6 brennevin (med fruktnavnet foranstilt) framstilt ved maserasjon og destillasjon, samt London gin (henholdsvis vedlegg II nr. 16 og 22) Sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà, som definert i henholdsvis nr. 38, 39 og 43 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008
28 Sangria, Clarea og Zurra, som omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 1601/917
29 Vineddik som omfattes av rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og som er oppført i forordningens vedlegg I del XII
30 Næringsmidler til spedbarn og småbarn, som omhandlet i direktiv 2009/39/EF, herunder næringsmidler til spesielle medisinske formål til spedbarn og småbarn
31 Honning som definert i direktiv 2001/110/EF
32 Malt og maltprodukter
M6
Tabell 3
Fargestoffer som kan brukes i form av lakker
E-nummer Navn
E 100 Kurkumin
M44
E 101
Riboflavin◄M44
E 102 Tartrazin
E 104 Kinolingult
E 110 Paraoransje
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer
E 122 Azorubin, karmosin
E 123 Amarant
E 124 Nykockin
E 127 Erytrosin
E 129 Allurarød AC
E 131 Patentblå V
E 132 Indigokarmin
E 133 Briljantblå FCF
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks
E 142 Grønn S
M34
E 151

Briljantsvart PN ◄M34
E 155 Brun HT
E 163 Antocyaner
E 180 Litolrubin BK
M6
1 EFT L 10 av 12.1.2002, s. 47.
2 EUT L 164 av 26.6.2009, s. 45.
3 EFT L 10 av 12.1.2002, s. 53.
4 EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21.
1 EFT L 15 av 17.1.2002, s. 19.
2 EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58.
3 EFT L 10 av 12.1.2002, s. 67.
4 EFT L 197 av 3.8.2000, s. 19.
5 EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.
6 EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16.
7 EFT L 149 av 14.6.1991, s. 1.

Del B

Liste over alle tilsetningsstoffer
1. Fargestoffer
E-nummer Navn
E 100 Kurkumin
E 101 Riboflaviner
E 102 Tartrazin
E 104 Kinolingult
E 110 Paraoransje
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer
E 122 Azorubin, karmosin
E 123 Amarant
E 124 Nykockin
E 127 Erytrosin
E 129 Allurarød AC
E 131 Patentblå V
E 132 Indigokarmin
E 133 Briljantblå FCF
E 140 Klorofyll og klorofylliner
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks
E 142 Grønn S
E 150a Karamell1
E 150b Kaustisk sulfitert karamell
E 150c Ammoniert karamell
E 150d Ammoniert sulfitert karamell
M34
E 151

Briljantsvart PN ◄M34
E 153 Vegetabilsk karbon
E 155 Brun HT
E 160a Karotener
M93
E 160b(i)
Annattoekstrakt, bixin
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin ◄M93
E 160c Paprikaekstrakt
E 160d Lykopen
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C30)
E 161b Lutein
E 161g Kantaxantin*
E 162 Rødbetfarge
E 163 Antocyaner
E 170 Kalsiumkarbonat
M98
E 171
Titandioksid**M98
E 172 Jernoksider og hydroksider
E 173 Aluminium
E 174 Sølv
E 175 Gull
E 180 Litolrubin BK
M98

M98

2. Søtstoffer
E-nummer Navn
E 420 Sorbitol
E 421 Mannitol
E 950 Acesulfam K
E 951 Aspartam
E 952 Cyclamat
E 953 Isomalt
E 954 Sakkarin
E 955 Sukralose
E 957 Taumatin
E 959 Neohesperidin DC
M96
E 960a
Steviolglykosider fra stevia ◄M96
M96
E 960c
Enzymatisk framstilte steviolglykosider ◄M96
M105
E 960d
Glykosylerte steviolglykosider ◄M105
E 961 Neotam
E 962 Salt av aspartam-acesulfam
M13
E 964

Polyglycitolsirup ◄ M13
E 965 Maltitol
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
E 968 Erytritol
M39
E 969
Advantam ◄M39
3. Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer
E-nummer Navn
E 170 Kalsiumkarbonat
M24
E 172

Jernoksider og -hydroksider ◄M24
E 200 Sorbinsyre
E 202 Kaliumsorbat
M76 M76
E 210 Benzosyre1
E 211 Natriumbenzoat1
E 212 Kaliumbenzoat1
E 213 Kalsiumbenzoat1
E 214 Etyl-p-hydroksybenzoat
E 215 Natriumetyl-p-hydroksybenzoat
E 218 Metyl-p-hydroksybenzoat
E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat
E 220 Svoveldioksid
E 221 Natriumsulfitt
E 222 Natriumhydrogensulfitt
E 223 Natriumdisulfitt
E 224 Kaliumdisulfitt
E 226 Kalsiumsulfitt
E 227 Kalsiumhydrogensulfitt
E 228 Kaliumhydrogensulfitt
E 234 Nisin
E 235 Natamycin
E 239 Heksametylentetramin
E 242 Dimetyldikarbonat
M41
E 243
Etyllauroylarginat ◄M41
M101
E 246

Glykolipider ◄M101
E 249 Kaliumnitritt
E 250 Natriumnitritt
E 251 Natriumnitrat
E 252 Kaliumnitrat
E 260 Eddiksyre
M19
E 261

Kaliumacetat ◄M19
E 262 Natriumacetat
E 263 Kalsiumacetat
E 270 Melkesyre
E 280 Propionsyre
E 281 Natriumpropionat
E 282 Kalsiumpropionat
E 283 Kaliumpropionat
E 284 Borsyre
E 285 Natriumtetraborat (boraks)
E 290 Karbondioksid
E 296 Eplesyre
E 297 Fumarsyre
E 300 Askorbinsyre
E 301 Natriumaskorbat
E 302 Kalsiumaskorbat
E 304 Askorbinsyreester av fettsyrer
E 306 Tokoferolrik ekstrakt
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 310 Propylgallat
M81 - - ◄M81
E 315 Erytorbinsyre
E 316 Natriumerytorbat
E 319 Tertiær-butylhydrokinon (TBHQ)
E 320 Butylhydroksyanisol (BHA)
E 321 Butylhydroksytoluen (BHT)
E 322 Lecitin
M100
E 322a

Havrelecitin ◄M100
E 325 Natriumlaktat
E 326 Kaliumlaktat
E 327 Kalsiumlaktat
E 330 Sitronsyre
E 331 Natriumsitrater
E 332 Kaliumsitrater
E 333 Kalsiumsitrater
E 334 Vinsyre (L(+)-)
E 335 Natriumtartrat
E 336 Kaliumtartrat
E 337 Natriumkaliumtartrat
E 338 Fosforsyre
E 339 Natriumfosfater
E 340 Kaliumfosfater
E 341 Kalsiumfosfater
E 343 Magnesiumfosfater
E 350 Natriummalat
E 351 Kaliummalat
E 352 Kalsiummalat
E 353 Metavinsyre
E 354 Kalsiumtartrat
E 355 Adipinsyre
E 356 Natriumadipat
E 357 Kaliumadipat
E 363 Ravsyre
E 380 Triammoniumsitrat
E 385 Kalsiumdinatriumetylendiamintetraacetat (Kalsiumdinatrium-EDTA)
E 392 Ekstrakter av rosmarin
E 400 Alginsyre
E 401 Natriumalginat
E 402 Kaliumalginat
E 403 Ammoniumalginat
E 404 Kalsiumalginat
E 405 Propylenglykolalginat
E 406 Agar
E 407a Bearbeidet Eucheuma-tang
E 407 Karragenan
E 410 Johannesbrødkjernemel
E 412 Guarkjernemel
E 413 Tragant
E 414 Gummi arabicum (akasiegummi)
E 415 Xantangummi
E 416 Karayagummi
E 417 Tarakjernemel
E 418 Gellan-gummi
E 422 Glyserol
M31
E 423

Gummi arabicum modifisert med oktenylravsyre ◄M31
E 425 Konjac
E 426 Soyabønne-hemicellulose
E 427 Kasjagummi
E 431 Polyoksyetylen(40)stearat
E 432 Polyoksyetylensorbitanmonolaurat (polysorbat 20)
E 433 Polyoksyetylensorbitanmonooleat (polysorbat 80)
E 434 Polyoksyetylensorbitanmonopalmitat (polysorbat 40)
E 435 Polyoksyetylensorbitanmonostearat (polysorbat 60)
E 436 Polyoksyetylensorbitantristearat (polysorbat 65)
E 440 Pektiner
E 442 Ammoniumfosfatider
E 444 Sukroseacetatisobutyrat
E 445 Glyserolestere av trekolofonium
E 450 Difosfater
E 451 Trifosfater
E 452 Polyfosfater
M73
E 456

Kaliumpolyaspartat◄ M73
E 459 Beta-syklodekstrin
E 460 Cellulose
E 461 Metylcellulose
E 462 Etylcellulose
E 463 Hydroksypropylcellulose
M80
E 463a
Lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) ◄M80
E 464 Hydroksypropylmetylcellulose
E 465 Etylmetylcellulose
M34
E 466

Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi ◄M34
E 468 Kryssbundet natriumkarboksymetylcellulose, kryssbundet cellulosegummi
E 469 Enzymatisk hydrolysert karboksymetylcellulose, enzymatisk hydrolysert cellulosegummi
E 470a Natrium-, kalium- og kalsiumsalter av fettsyrer
E 470b Magnesiumsalter av fettsyrer
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer
E 472a Eddiksyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E 472b Melkesyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E 472c Sitronsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E 472d Vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E 472e Mono- og diacetyl vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E 472f Blandede eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer
E 473 Sukroseestere av fettsyrer
E 474 Sukroglyserider
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer
E 476 Polyglyserolpolyrisinolat
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer
E 479b Termisk oksidert soyaolje omsatt med mono- og diglyserider av fettsyrer
E 481 Natriumstearyl-2-laktylat
E 482 Kalsiumstearyl-2-laktylat
E 483 Stearyltartrat
E 491 Sorbitanmonostearat
E 492 Sorbitantristearat
E 493 Sorbitanmonolaurat
E 494 Sorbitanmonooleat
E 495 Sorbitanmonopalmitat
M27
E 499
Stigmasterolrike plantesteroler ◄ M27
E 500 Natriumkarbonat
E 501 Kaliumkarbonat
E 503 Ammoniumkarbonat
E 504 Magnesiumkarbonat
E 507 Saltsyre
E 508 Kaliumklorid
E 509 Kalsiumklorid
E 511 Magnesiumklorid
E 512 Tinnklorid
E 513 Svovelsyre
E 514 Natriumsulfat
E 515 Kaliumsulfat
E 516 Kalsiumsulfat
E 517 Ammoniumsulfat
E 520 Aluminiumsulfat
E 521 Aluminiumnatriumsulfat
E 522 Aluminiumkaliumsulfat
E 523 Aluminiumammoniumsulfat
E 524 Natriumhydroksid
E 525 Kaliumhydroksid
E 526 Kalsiumhydroksid
E 527 Ammoniumhydroksid
E 528 Magnesiumhydroksid
E 529 Kalsiumoksid
E 530 Magnesiumoksid
M57
E 534
Jerntartrat ◄M57
E 535 Natriumferrocyanid
E 536 Kaliumferrocyanid
E 538 Kalsiumferrocyanid
E 541 Natriumaluminiumfosfat, surt
E 551 Silisiumdioksid
E 552 Kalsiumsilikat
E 553a Magnesiumsilikat
E 553b Talkum
E 554 Natriumaluminiumsilikat
E 555 Kaliumaluminiumsilikat
M6
E 556

Kalsiumaluminiumsilikat*
E 558 Bentonitt**
E 559 Aluminiumsilikat (kaolin)*M6
E 570 Fettsyrer
E 574 Glukonsyre
E 575 Glukono-delta-lakton
E 576 Natriumglukonat
E 577 Kaliumglukonat
E 578 Kalsiumglukonat
E 579 Jernglukonat
E 585 Jernlaktat
E 586 4-heksylresorcinol
E 620 Glutaminsyre
E 621 Mononatriumglutamat
E 622 Monokaliumglutamat
E 623 Kalsiumdiglutamat
E 624 Monoammoniumglutamat
E 625 Magnesiumdiglutamat
E 626 Guanylsyre
E 627 Dinatriumguanylat
E 628 Dikaliumguanylat
E 629 Kalsiumguanylat
E 630 Inosinsyre
E 631 Dinatriuminosinat
E 632 Dikaliuminosinat
E 633 Kalsiuminosinat
E 634 Kalsium-5'-ribonukleotider
E 635 Dinatrium-5'-ribonukleotider
E 640 Glysin og dets natriumsalt
M54
E 641
L-leucin ◄ M54
E 650 Sinkacetat
E 900 Dimetylpolysiloksan
E 901 Bivoks, hvit og gul
E 902 Candelillavoks
E 903 Karnaubavoks
E 904 Skjellakk
E 905 Mikrokrystallinsk voks
E 907 Hydrogenert poly-1-decen
M45 -------------------- ◄M45
E 914 Oksidert polyetylenvoks
E 920 L-cystein
E 927b Karbamid
E 938 Argon
E 939 Helium
E 941 Nitrogen
E 942 Dinitrogendioksid
E 943a Butan
E 943b Isobutan
E 944 Propan
E 948 Oksygen
E 949 Hydrogen
E 999 Kvillajaekstrakt
E 1103 Invertase
E 1105 Lysozym
E 1200 Polydekstrose
E 1201 Polyvinylpyrrolidon
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon
E 1203 Polyvinylalkohol (PVA)
E 1204 Pullulan
E 1205 Basisk metakrylatkopolymer
M28
E 1206

Nøytral metakrylatkopolymer
E 1207 Anionisk metakrylatkopolymer ◄M28
M37
E 1208
Polyvinylpyrrolidon-vinylacetatkopolymer ◄M37
M43
E 1209
Polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer ◄M43
M104
E 1210
Karbomer ◄M104
E 1404 Oksidert stivelse
E 1410 Monostivelsesfosfat
E 1412 Distivelsesfosfat
E 1413 Fosfatert distivelsesfosfat
E 1414 Acetylert distivelsesfosfat
E 1420 Acetylert stivelse
E 1422 Acetylert distivelsesadipat
E 1440 Hydroksypropylstivelse
E 1442 Hydroksypropyldistivelsesfosfat
E 1450 Natriumoktenylsuksinatstivelse
E 1451 Acetylert oksidert stivelse
E 1452 Aluminiumoktenylsuksinatstivelse
E 1505 Trietylsitrat
E 1517 Glyseryldiacetat (diacetin)
E 1518 Glyseryltriacetat (triacetin)
E 1519 Benzylalkohol
E 1520 Propan-1,2-diol (propylenglykol)
E 1521 Polyetylenglykol
M6
1 Med «karamell» menes produkter med mer eller mindre sterk brunfarge som er beregnet på farging. Termen omfatter ikke det aromatiske produktet som framstilles ved oppvarming av sukker, og som brukes som aromatilsetnting i næringsmidler (f.eks. sukkervarer, bakverk og alkoholsterke drikker).
* Kantaxantin er ikke godkjent i næringsmiddelkategoriene oppført i del D og E. Stoffet er oppført på liste B1 fordi det brukes i legemidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/35/EF (EUT L 109 av 30.4.2009, s. 10).
** Titandioksid er ikke tillatt i næringsmiddelkategoriene oppført i del D og E. Stoffet er oppført på liste B1 fordi det brukes i legemidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/35/EF (EUT L 109 av 30.4.2009, s. 10).
1 Benzosyre kan forekomme i visse gjærede produkter framstilt ved en gjæringsprosess i samsvar med god framstillingspraksis.
* Godkjent til 31. januar 2014.
** Godkjent til 31. mai 2013.
M6

Del C

Definisjon av grupper av tilsetningsstoffer
1) Gruppe I
E-nummer Navn Spesifikk grenseverdi
E 170 Kalsiumkarbonat quantum satis
E 260 Eddiksyre quantum satis
M19
E 261

Kaliumacetater

quantum satisM19
E 262 Natriumacetat quantum satis
E 263 Kalsiumacetat quantum satis
E 270 Melkesyre quantum satis
E 290 Karbondioksid quantum satis
E 296 Eplesyre quantum satis
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis
E 304 Askorbinsyreester av fettsyrer quantum satis
E 306 Tokoferolrik ekstrakt quantum satis
E 307 Alfa-tokoferol quantum satis
E 308 Gamma-tokoferol quantum satis
E 309 Delta-tokoferol quantum satis
E 322 Lecitin quantum satis
E 325 Natriumlaktat quantum satis
E 326 Kaliumlaktat quantum satis
E 327 Kalsiumlaktat quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 334 Vinsyre (L(+)-) quantum satis
E 335 Natriumtartrat quantum satis
E 336 Kaliumtartrat quantum satis
E 337 Natriumkaliumtartrat quantum satis
E 350 Natriummalat quantum satis
E 351 Kaliummalat quantum satis
E 352 Kalsiummalat quantum satis
E 354 Kalsiumtartrat quantum satis
E 380 Triammoniumsitrat quantum satis
E 400 Alginsyre quantum satis 1
E 401 Natriumalginat quantum satis 1
E 402 Kaliumalginat quantum satis 1
E 403 Ammoniumalginat quantum satis 1
E 404 Kalsiumalginat quantum satis 1
E 406 Agar quantum satis 1
E 407 Karragenan quantum satis 1
E 407a Bearbeidet Eucheuma-tang quantum satis 1
E 410 Johannesbrødkjernemel quantum satis 1, 2
E 412 Guarkjernemel quantum satis 1, 2
E 413 Tragant quantum satis 1
E 414 Gummi arabicum (akasiegummi) quantum satis 1
E 415 Xantangummi quantum satis 1, 2
E 417 Tarakjernemel quantum satis 1, 2
E 418 Gellan-gummi quantum satis 1
E 422 Glyserol quantum satis
M53
E 425
Konjac
(i) Konjacgummi
(ii) Konjacglukomannan
10 g/kg, enkeltvis eller i kombinasjon123M53
M89
E 426
Soyabønnehemicellulose quantum satisM89
E 440 Pektiner quantum satis 1
E 460 Cellulose quantum satis
E 461 Metylcellulose quantum satis
E 462 Etylcellulose quantum satis
E 463 Hydroksypropylcellulose quantum satis
E 464 Hydroksypropylmetylcellulose quantum satis
E 465 Etylmetylcellulose quantum satis
M34
E 466

Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi

quantum satisM34
E 469 Enzymatisk hydrolysert karboksymetylcellulose quantum satis
E 470a Natrium-, kalium- og kalsiumsalter av fettsyrer quantum satis
E 470b Magnesiumsalter av fettsyrer quantum satis
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472a Eddiksyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472b Melkesyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472c Sitronsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472d Vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472e Mono- og diacetyl vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 472f Blandede eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 500 Natriumkarbonat quantum satis
E 501 Kaliumkarbonat quantum satis
E 503 Ammoniumkarbonat quantum satis
E 504 Magnesiumkarbonat quantum satis
E 507 Saltsyre quantum satis
E 508 Kaliumklorid quantum satis
E 509 Kalsiumklorid quantum satis
E 511 Magnesiumklorid quantum satis
E 513 Svovelsyre quantum satis
E 514 Natriumsulfat quantum satis
E 515 Kaliumsulfat quantum satis
E 516 Kalsiumsulfat quantum satis
E 524 Natriumhydroksid quantum satis
E 525 Kaliumhydroksid quantum satis
E 526 Kalsiumhydroksid quantum satis
E 527 Ammoniumhydroksid quantum satis
E 528 Magnesiumhydroksid quantum satis
E 529 Kalsiumoksid quantum satis
E 530 Magnesiumoksid quantum satis
E 570 Fettsyrer quantum satis
E 574 Glukonsyre quantum satis
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis
E 576 Natriumglukonat quantum satis
E 577 Kaliumglukonat quantum satis
E 578 Kalsiumglukonat quantum satis
E 640 Glysin og dets natriumsalt quantum satis
E 920 L-cystein quantum satis
E 938 Argon quantum satis
E 939 Helium quantum satis
E 941 Nitrogen quantum satis
E 942 Dinitrogendioksid quantum satis
E 948 Oksygen quantum satis
E 949 Hydrogen quantum satis
E 1103 Invertase quantum satis
E 1200 Polydekstrose quantum satis
E 1404 Oksidert stivelse quantum satis
E 1410 Monostivelsesfosfat quantum satis
E 1412 Distivelsesfosfat quantum satis
E 1413 Fosfatert distivelsesfosfat quantum satis
E 1414 Acetylert distivelsesfosfat quantum satis
E 1420 Acetylert stivelse quantum satis
E 1422 Acetylert distivelsesadipat quantum satis
E 1440 Hydroksypropylstivelse quantum satis
E 1442 Hydroksypropyldistivelsesfosfat quantum satis
E 1450 Natriumoktenylsuksinatstivelse quantum satis
E 1451 Acetylert oksidert stivelse quantum satis
E 620 Glutaminsyre 10 g/kg, enkeltvis eller i kombinasjon, uttrykt som glutaminsyre
E 621 Mononatriumglutamat
E 622 Monokaliumglutamat
E 623 Kalsiumdiglutamat
E 624 Monoammoniumglutamat
E 625 Magnesiumdiglutamat
E 626 Guanylsyre 500 mg/kg, enkeltvis eller i kombinasjon, uttrykt som guanylsyre
E 627 Dinatriumguanylat
E 628 Dikaliumguanylat
E 629 Kalsiumguanylat
E 630 Inosinsyre
E 631 Dinatriuminosinat
E 632 Dikaliuminosinat
E 633 Kalsiuminosinat
E 634 Kalsium-5'-ribonukleotider
E 635 Dinatrium-5'-ribonukleotider
E 420 Sorbitol Quantum satis (til annen bruk enn som søtstoff)
E 421 Mannitol
E 953 Isomalt
E 965 Maltitol
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
E 968 Erytritol
2) Gruppe II: Fargestoffer som er tillatt brukt etter quantum satis-prinsippet
E-nummer Navn
E 101 Riboflaviner
E 140 Klorofyll og klorofylliner
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks
E 150a Karamell
E 150b Kaustisk sulfitert karamell
E 150c Ammoniert karamell
E 150d Ammoniert sulfitert karamell
E 153 Vegetabilsk karbon
E 160a Karotener
E 160c Paprikaekstrakt
E 162 Rødbetfarge
E 163 Antocyaner
E 170 Kalsiumkarbonat
E 172 Jernoksider og hydroksider
3) Gruppe III: Fargestoffer med kombinert grenseverdi
M5
E-nummer Navn
E 100 Kurkumin
E 102 Tartrazin
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer
E 122 Azorubin, karmosin
E 129 Allurarød AC
E 131 Patentblå V
E 132 Indigokarmin
E 133 Briljantblå FCF
E 142 Grønn S
M34
E 151

Briljantsvart PN ◄M34
E 155 Brun HT
E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C30)
E 161b Lutein
M5
4) Gruppe IV: Polyoler
E-nummer Navn
E 420 Sorbitol
E 421 Mannitol
E 953 Isomalt
E 965 Maltitol
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
E 968 Erytritol
5) Andre tilsetningsstoffer som kan reguleres sammen
 1. a.
  E 200-202: Sorbinsyre - kaliumsorbat (SA)
  E-nummer Navn
  E 200 Sorbinsyre
  E 202 Kaliumsorbat
  M76 ----◄M76
  1 Skal ikke brukes i minibegre med gelé.
  2 Skal ikke brukes til framstilling av tørkede næringsmidler som er beregnet på å rehydreres ved inntak.
  3 Skal ikke brukes i gelévarer.
 2. b.
  E 210-213: Benzosyre - benzoater (BA)
  E-nummer Navn
  E 210 Benzosyre
  E 211 Natriumbenzoat
  E 212 Kaliumbenzoat
  E 213 Kalsiumbenzoat
 3. c.
  E 200-213: Sorbinsyre - sorbater, benzosyre - benzoater (SA + BA)
  E-nummer Navn
  E 200 Sorbinsyre
  E 202 Kaliumsorbat
  M76 ----◄M76
  E 210 Benzosyre
  E 211 Natriumbenzoat
  E 212 Kaliumbenzoat
  E 213 Kalsiumbenzoat
 4. d.
  E 200-219: Sorbinsyre - sorbater, benzosyre - benzoater, p-hydroksybenzoater (SA + BA + PHB)
  E-nummer Navn
  E 200 Sorbinsyre
  E 202 Kaliumsorbat
  M76 ----◄M76
  E 210 Benzosyre
  E 211 Natriumbenzoat
  E 212 Kaliumbenzoat
  E 213 Kalsiumbenzoat
  E 214 Etyl-p-hydroksybenzoat
  E 215 Natriumetyl-p-hydroksybenzoat
  E 218 Metyl-p-hydroksybenzoat
  E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat
 5. e.
  M76 E 200-202, 214-219: Sorbinsyre - kaliumsorbat, p-hydroksybenzoater (SA + PHB) M76
  E-nummer Navn
  E 200 Sorbinsyre
  E 202 Kaliumsorbat
  M76 ----◄M76
  E 214 Etyl-p-hydroksybenzoat
  E 215 Natriumetyl-p-hydroksybenzoat
  E 218 Metyl-p-hydroksybenzoat
  E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat
 6. f.
  E 214-219: p-hydroksybenzoater (PHB)
  E-nummer Navn
  E 214 Etyl-p-hydroksybenzoat
  E 215 Natriumetyl-p-hydroksybenzoat
  E 218 Metyl-p-hydroksybenzoat
  E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat
 7. g.
  E 220-228: Svoveldioksid - sulfitter
  E-nummer Navn
  E 220 Svoveldioksid
  E 221 Natriumsulfitt
  E 222 Natriumhydrogensulfitt
  E 223 Natriumdisulfitt
  E 224 Kaliumdisulfitt
  E 226 Kalsiumsulfitt
  E 227 Kalsiumhydrogensulfitt
  E 228 Kaliumhydrogensulfitt
 8. h.
  E 249-250: Nitritter
  E-nummer Navn
  E 249 Kaliumnitritt
  E 250 Natriumnitritt
 9. i.
  E 251-252: Nitrater
  E-nummer Navn
  E 251 Natriumnitrat
  E 252 Kaliumnitrat
 10. j.
  E 280-283: Propionsyre - propionater
  E-nummer Navn
  E 280 Propionsyre
  E 281 Natriumpropionat
  E 282 Kalsiumpropionat
  E 283 Kaliumpropionat

  M81
 11. k.
  E 310-320: Propylgallat, TBHQ og BHA
  E-nummer Navn
  E 310 Propylgallat
  E 319 Tertiær-butylhydrokinon (TBHQ)
  E 320 Butylhydroksyanisol (BHA)

  M81
 12. l.
  E 338-341, E 343 og E 450-452: Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater
  E-nummer Navn
  M38
  E 338
  Fosforsyre
  E 339 Natriumfosfater
  E 340 Kaliumfosfater
  E 341 Kalsiumfosfater
  E 343 Magnesiumfosfater
  E 450 Difosfater1
  E 451 Trifosfater
  E 452 Polyfosfater
 13. m.
  E 355-357: Adipinsyre - adipater
  E-nummer Navn
  E 355 Adipinsyre
  E 356 Natriumadipat
  E 357 Kaliumadipat
  1 E 450 (ix) omfattes ikke. ◄M38
 14. n.
  E 432-436: Polysorbater
  E-nummer Navn
  E 432 Polyoksyetylensorbitanmonolaurat (polysorbat 20)
  E 433 Polyoksyetylensorbitanmonooleat (polysorbat 80)
  E 434 Polyoksyetylensorbitanmonopalmitat (polysorbat 40)
  E 435 Polyoksyetylensorbitanmonostearat (polysorbat 60)
  E 436 Polyoksyetylensorbitantristearat (polysorbat 65)
 15. o.
  E 473-474: Sukroseestere av fettsyrer, sucroglyserider
  E-nummer Navn
  E 473 Sukroseestere av fettsyrer
  E 474 Sukroglyserider
 16. p.
  E 481-482: Stearyl-2-laktylater
  E-nummer Navn
  E 481 Natriumstearyl-2-laktylat
  E 482 Kalsiumstearyl-2-laktylat
 17. q.
  E 491-495: Sorbitanestere
  E-nummer Navn
  E 491 Sorbitanmonostearat
  E 492 Sorbitantristearat
  E 493 Sorbitanmonolaurat
  E 494 Sorbitanmonooleat
  E 495 Sorbitanmonopalmitat
 18. r.
  E 520-523: Aluminiumsulfater
  E-nummer Navn
  E 520 Aluminiumsulfat
  E 521 Aluminiumnatriumsulfat
  E 522 Aluminiumkaliumsulfat
  E 523 Aluminiumammoniumsulfat

  M6
 19. s.
  1) E 551-559: Silisiumdioksid - silikater*
  E-nummer Navn
  E 551 Silisiumdioksid
  E 552 Kalsiumsilikat
  E 553a Magnesiumsilikat
  E 553b Talkum
  E 554 Natriumaluminiumsilikat
  E 555 Kaliumaluminiumsilikat
  E 556 Kalsiumaluminiumsilikat
  E 559 Aluminiumsilikat (kaolin)
 20. s.
  2) E 551-553: Silisiumdioksid - silikater**
  E-nummer Navn
  E 551 Silisiumdioksid
  E 552 Kalsiumsilikat
  E 553a Magnesiumsilikat
  E 553b Talkum
  * Godkjent til 31. januar 2014.
  ** Godkjent fra 1. februar 2014.

  M6
 21. t.
  E 620-625: Glutaminsyre - glutamater
  E-nummer Navn
  E 620 Glutaminsyre
  E 621 Mononatriumglutamat
  E 622 Monokaliumglutamat
  E 623 Kalsiumdiglutamat
  E 624 Monoammoniumglutamat
  E 625 Magnesiumdiglutamat
 22. u.
  E 626-635: Ribonukleotider
  E-nummer Navn
  E 626 Guanylsyre
  E 627 Dinatriumguanylat
  E 628 Dikaliumguanylat
  E 629 Kalsiumguanylat
  E 630 Inosinsyre
  E 631 Dinatriuminosinat
  E 632 Dikaliuminosinat
  E 633 Kalsiuminosinat
  E 634 Kalsium-5'-ribonukleotider
  E 635 Dinatrium-5'-ribonukleotider
M105
 1. v.
  E 960a-960d: Steviolglykosider
  E-nummer Navn
  E 960a Steviolglykosider fra Stevia
  E 960c Enzymatisk framstilte steviolglykosider
  E 960d Glykosylerte steviolglykosider
M105

Del D

Næringsmiddelkategorier
Nummer Navn
0. Alle næringsmiddelkategorier
01. Melkeprodukter og melkeprodukterstatninger
01.1 Pasteurisert og sterilisert (herunder UHT-behandlet) melk som ikke er tilsatt aroma
01.2 Gjærede melkeprodukter ikke tilsatt aroma, herunder naturlig kjernemelk ikke tilsatt aroma (unntatt sterilisert kjernemelk), som ikke er varmebehandlet etter gjæring
01.3 Gjærede melkeprodukter ikke tilsatt aroma, som er varmebehandlet etter gjæring
01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter
01.5 Inndampet melk som definert i direktiv 2001/114/EF
01.6 Fløte og fløtepulver
01.6.1 Pasteurisert fløte ikke tilsatt aroma (unntatt fløte med redusert fettinnhold)
01.6.2 Fløteprodukter ikke tilsatt aroma, gjæret med levende mikroorganismer, samt erstatningsprodukter, med et fettinnhold under 20 %
01.6.3 Annen fløte
01.7 Ost og osteprodukter
01.7.1 Umodnet ost, unntatt produkter som omfattes av kategori 16
01.7.2 Modnet ost
01.7.3 Spiselig osteskorpe
01.7.4 Mysost
01.7.5 Smelteost
01.7.6 Osteprodukter (unntatt produkter som omfattes av kategori 16)
01.8 Melkeprodukterstatninger, herunder hvitemidler til drikker
M65
01.9
Kaseinater til konsum ◄M65
02. Fett og olje samt fett- og oljeemulsjoner
02.1 Hovedsakelig vannfrie fettstoffer og oljer (unntatt vannfritt melkefett)
02.2 Fett- og oljeemulsjoner, hovedsakelig av typen vann i olje
02.2.1 Smør, konsentrert smør, smørolje og vannfritt melkefett
02.2.2 Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i forordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner
02.3 Vegetabilsk olje i sprayform
03. Spiseis
04. Frukt og grønnsaker
04.1 Ubearbeidede frukter og grønnsaker
04.1.1 Hele friske frukter og grønnsaker
04.1.2 Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker
04.1.3 Fryste frukter og grønnsaker
04.2 Bearbeidede frukter og grønnsaker
04.2.1 Tørkede frukter og grønnsaker
04.2.2 Frukt og grønnsaker i eddik, olje eller saltlake
04.2.3 Frukt og grønnsaker på boks eller glass
04.2.4 Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt produkter som omfattes av kategori 5.4
04.2.4.1 Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott
04.2.4.2 Kompott, unntatt produkter som omfattes av kategori 16
04.2.5 Syltetøy, gelé, marmelade og lignende produkter
04.2.5.1 Syltetøy ekstra og gelé ekstra, som definert i direktiv 2001/113/EF
04.2.5.2 Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepuré, som definert i direktiv 2001/113/EF
04.2.5.3 Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker
04.2.5.4 Nøttesmør og smørbare nøtteprodukter
04.2.6 Bearbeidede potetprodukter
05. Sukkervarer
05.1 Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF
05.2 Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust
05.3 Tyggegummi
05.4 Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4
06. Korn og kornprodukter
06.1 Hele korn, knekte eller i flak
06.2 Mel og andre malte produkter samt stivelse
06.2.1 Mel
06.2.2 Stivelse
06.3 Frokostkorn
06.4 Pasta
06.4.1 Fersk pasta
06.4.2 Tørrpasta
06.4.3 Forkokt fersk pasta
06.4.4 Potetgnocchi
06.4.5 Fyll til pasta (ravioli og lignende)
06.5 Nudler
06.6 Røre
06.7 Forkokt eller bearbeidet korn
07. Bakervarer
07.1 Brød og rundstykker
07.1.1 Brød framstilt utelukkende av hvetemel, vann, gjær eller surdeig samt salt
07.1.2 Pain courant français, friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
07.2 Fine bakervarer
(08). M42 Kjøtt
08.1 Ferskt kjøtt, unntatt bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004
08.2 Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004
08.3 Kjøttprodukter
08.3.1 Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter
08.3.2 Varmebehandlede kjøttprodukter
08.3.3 Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt
08.3.4 Tradisjonelt saltede kjøttprodukter som omfattes av særlige bestemmelser om nitritter og nitrater
08.3.4.1 Tradisjonelle produkter saltet i bad (kjøttproduktene legges i en løsning som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre bestanddeler)
08.3.4.2 Tradisjonelle tørrsaltede kjøttprodukter (tørrsaltingsprosessen innebærer tørr påføring av en saltblanding som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre bestanddeler, på kjøttets overflate etterfulgt av en periode med stabilisering/modning)
08.3.4.3 Andre tradisjonelt saltede produkter (kombinert saltbad og tørrsalting eller der nitritt og/eller nitrat inngår i et sammensatt produkt, eller der saltløsningen sprøytes inn i produktet før koking/steking)◄M42
09. Fisk og fiskerivarer
09.1 Ubearbeidet fisk og ubearbeidede fiskerivarer
09.1.1 Ubearbeidet fisk
09.1.2 Ubearbeidede bløtdyr og krepsdyr
09.2 Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr
09.3 Fiskerogn
10. Egg og eggprodukter
10.1 Ubearbeidede egg
10.2 Bearbeidede egg og eggprodukter
11. Sukker, sirup, honning og bordsøtningsmidler
11.1 Sukker og sirup som definert i direktiv 2001/111/EF
11.2 Andre former for sukker og sirup
11.3 Honning som definert i direktiv 2001/110/EF
11.4 Bordsøtningsmidler
11.4.1 Bordsøtningsmidler i flytende form
11.4.2 Bordsøtningsmidler i pulverform
11.4.3 Bordsøtningsmidler i tablettform
12. Salt, krydder, supper, sauser, salater og proteinprodukter
12.1 Salt og salterstatninger
12.1.1 Salt
12.1.2 Salterstatninger
12.2 Urter, krydder, smaksingredienser
12.2.1 Urter og krydder
12.2.2 Smaksingredienser
M60
12.3
Eddik og fortynnet eddiksyre (fortynnet med vann til 4-30 volumprosent) ◄M60
12.4 Sennep
12.5 Supper og buljonger
12.6 Sauser
12.7 Salater og salt smørepålegg
12.8 Gjær og gjærprodukter
12.9 Proteinprodukter, unntatt produkter som omfattes av kategori 1.8
13. Næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, som definert i direktiv 2009/39/EF
13.1 Næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn
13.1.1 Morsmelkerstatning som definert i kommisjonsdirektiv 2006/141/EF1
13.1.2 Tilskuddsblandinger som definert i direktiv 2006/141/EF
13.1.3 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn som definert i direktiv 2006/125/EF2
13.1.4 Andre næringsmidler til småbarn
13.1.5 Næringsmidler til spesielle medisinske formål for spedbarn og småbarn, som definert i kommisjonsdirektiv 1999/21/EF,3 og spesialprodukter til spedbarn
13.1.5.1 Næringsmidler til spesielle medisinske formål for spedbarn og spesialprodukter til spedbarn
13.1.5.2 Næringsmidler til spesielle medisinske formål for spedbarn og småbarn, som definert i direktiv 1999/21/EF
13.2 Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5)
13.3 Næringsmidler til slanking beregnet på å erstatte det samlede daglige næringsinntaket eller ett enkelt måltid (hele eller deler av den daglige kosten)
13.4 Næringsmidler for personer med glutenallergi, som definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 41/20094
14. Drikker
14.1 Alkoholfrie drikker
14.1.1 Vann, herunder naturlig mineralvann som definert i direktiv 2009/54/EF, kildevann og alt annet vann som er tappet på flaske eller emballert
14.1.2 Fruktjuice som definert i direktiv 2001/112/EF, og grønnsaksjuice
14.1.3 Fruktnektar som definert i rådsdirektiv 2001/112/EF, grønnsaksnektar og lignende produkter
14.1.4 Aromatiserte drikker
14.1.5 Kaffe, te, urtete og fruktte, sikori; ekstrakter av te, urtete, fruktte og sikori; bearbeidede produkter av te, urter, frukt og korn til uttrekk, samt blandinger og lettløselige pulverpreparater av disse produktene
14.1.5.1 Kaffe og kaffeekstrakter
14.1.5.2 Annet
14.2 Alkoholholdige drikker og tilsvarende drikker uten alkohol eller med lavt alkoholinnhold
14.2.1 Øl og maltdrikker
14.2.2 Vin og andre produkter som definert i forordning (EF) nr. 1234/2007, og tilsvarende drikker uten alkohol
14.2.3 Eplesider og pæresider
14.2.4 Fruktvin og made wine
14.2.5 Mjød
14.2.6 Alkoholsterke drikker som definert i forordning (EF) nr. 110/2008
14.2.7 Aromatiserte vinbaserte produkter som definert i forordning (EØF) nr. 1601/91
14.2.7.1 Aromatiserte viner
14.2.7.2 Aromatiserte vinbaserte drikker
14.2.7.3 Aromatiserte cocktails av vinprodukter
14.2.8 Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %
15. Spiseferdig snacks
15.1 Snacks basert på poteter, korn, mel eller stivelse
15.2 Bearbeidede nøtter
16. Desserter, unntatt produkter som omfattes av kategori 1, 3 og 4
M82
17.
Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF
17.1 Kosttilskudd i fast form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn
17.2 Kosttilskudd i flytende form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn ◄M82
M82 M82
18. Bearbeidede næringsmidler som ikke omfattes av kategori 1 til 17, unntatt næringsmidler til spedbarn og småbarn
1 EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1.
2 EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16.
3 EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29.
4 EUT L 16 av 21.1.2009, s. 3.
5 EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51.

Del E

Tilsetningsstoffer godkjent for bruk i ulike næringsmiddelkategorier og vilkår for bruken
Kategori-
nummer
E-nummer Navn Grenseverdi (mg/l eller mg/kg, etter hva som er relevant) Fotnoter Begrensninger/unntak
M61
0
Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier, unntatt næringsmidler til spedbarn og småbarn, med mindre annet er særskilt bestemt ◄M61
M61 E 290 Karbondioksid quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 10 000 (1) (4) (57) Bare tørkede næringsmidler i pulverform (dvs. næringsmidler som er tørket under framstillingen, og blandinger av slike), unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg.
E 459 Beta-syklodekstrin quantum satis Bare næringsmidler i form av tabletter, også drasjerte, unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg.
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) (57) Bare tørkede næringsmidler i pulverform (dvs. næringsmidler som er tørket under framstillingen, og blandinger av slike), unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg.
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater quantum satis (1) Bare næringsmidler i form av tabletter, også drasjerte, unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg.
E 938 Argon quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 939 Helium quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 941 Nitrogen quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 942 Dinitro-genoksid quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 948 Oksygen quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn
E 949 Hydrogen quantum satis Kan brukes i næringsmidler til spedbarn og småbarn ◄M61
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(57): Grenseverdien gjelder med mindre det er angitt en annen grenseverdi for bestemte næringsmidler eller næringsmiddelkategorier i nr. 01-18 i dette vedlegg.
01 Melkeprodukter og melkeprodukterstatninger
01.1 Pasteurisert og sterilisert (herunder UHT-behandlet) melk som ikke er tilsatt aroma
E 331 Natriumsitrater 4 000 Bare UHT-behandlet geitemelk
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 1 000 (1) (4) Bare sterilisert og UHT-behandlet melk
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
01.2 Gjærede melkeprodukter ikke tilsatt aroma, herunder naturlig kjernemelk ikke tilsatt aroma (unntatt sterilisert kjernemelk), som ikke er varmebehandlet etter gjæring
01.3 Gjærede melkeprodukter ikke tilsatt aroma, som er varmebehandlet etter gjæring
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare kulturmelk ◄M76
01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M6 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014 ◄M6
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M5
M6
E 104 Kinolingult 10 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 104 Kinolingult 10 (61) (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 110 Paraoransje 5 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 110 Paraoransje 5 (61) (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014
E 124 Nykockin 5 (61) ◄M5 Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014
E 124 Nykockin 5 (61) (74) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 15 (94)
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 4 (94) M93
E 160d Lykopen 30
M76 E 200-213 Sorbinsyre - kaliumsorbat, benzosyre - benzoater 300 (1) (2) Bare ikke-varmebehandlede desserter basert på melkeprodukter ◄M76
E 297 Fumarsyre 4 000 Bare desserter med fruktaroma
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 3 000 (1) (4)
E 355-357 Adipinsyre - adipater 1 000 Bare desserter med fruktaroma
E 363 Ravsyre 6 000
E 416 Karayagummi 6 000
E 427 Kasjagummi 2 500
E 432-436 Polysorbater 1 000
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 2 000
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 5 000
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 5 000
E 483 Stearyltartrat 5 000
E 491-495 Sorbitanestere 5 000
E 950 Acesulfam K 350 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 1 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 250 (51) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 100 (52) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 400 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 5 Bare som smaksforsterker
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 100 (1) (60) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M105
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 350 (11)a (49) (50) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 961 Neotam 32 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M39 E 969 Advantam 10 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
M6 (74): Grenseverdi for aliminimum fra aliminiumlakker: 15 mg/kg. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013. ◄M6
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
01.5 Inndampet melk, som definert i direktiv 2001/114/EF
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Unntatt produkter ikke tilsatt aroma
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 304 Askorbinsyreester av fettsyrer quantum satis
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Bare melkepulver til bruk i salgsautomater ◄M81
E 322 Lecitiner quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 1 000 (1) (4) Bare delvis inndampet melk med under 28 % tørrstoff
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 1 500 (1) (4) Bare delvis inndampet melk med over 28 % tørrstoff
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 500 (1) (4) Bare melkepulver og skummetmelkpulver
E 392 Ekstrakter av rosmarin 200 (41) (46) Bare melkepulver til bruk i salgsautomater
E 392 Ekstrakter av rosmarin 30 (46) Bare melkepulver til framstilling av iskrem
E 407 Karragenan quantum satis
E 500(ii) Natriumhydrogenkarbonat quantum satis
E 501(ii) Kaliumhydrogenkarbonat quantum satis
E 509 Kalsiumklorid quantum satis
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
01.6 Fløte og fløtepulver
01.6.1 Pasteurisert fløte ikke tilsatt aroma (unntatt fløte med redusert fettinnhold)
E 401 Natriumalginat quantum satis
E 402 Kaliumalginat quantum satis
E 407 Karragenan quantum satis
M34 E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satisM34
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
01.6.2 Fløteprodukter ikke tilsatt aroma, gjæret med levende mikroorganismer, samt erstatningsprodukter, med et fettinnhold under 20 %
E 406 Agar quantum satis
E 407 Karragenan quantum satis
E 410 Johannesbrødkjernemel quantum satis
E 412 Guarkjernemel quantum satis
E 415 Xantangummi quantum satis
E 440 Pektiner quantum satis
E 460 Cellulose quantum satis
M34 E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satisM34
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis
E 1404 Oksidert stivelse quantum satis
E 1410 Monostivelsesfosfat quantum satis
E 1412 Distivelsesfosfat quantum satis
E 1413 Fosfatert distivelsesfosfat quantum satis
E 1414 Acetylert distivelsesfosfat quantum satis
E 1420 Acetylert stivelse quantum satis
E 1422 Acetylert distivelsesadipat quantum satis
E 1440 Hydroksypropylstivelse quantum satis
E 1442 Hydroksypropyldistivelsesfosfat quantum satis
E 1450 Natriumoktenylsuksinatstivelse quantum satis
E 1451 Acetylert oksidert stivelse quantum satis
01.6.3 Annen fløte
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare fløte tilsatt aroma
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 Bare fløte tilsatt aroma
M5 E 104 Kinolingult 10 (61) Bare fløte tilsatt aroma
E 110 Paraoransje 5 (61) Bare fløte tilsatt aroma
E 124 Nykockin 5 (61) Bare fløte tilsatt aroma ◄M5
E 234 Nisin 10 Bare clotted cream
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare sterilisert, pasteurisert, UHT-behandlet fløte og krem
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000 (1) Bare sterilisert fløte og sterilisert fløte med redusert fettinnhold
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M5 (61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M5
01.7 Ost og osteprodukter
01.7.1 Umodnet ost, unntatt produkter som omfattes av kategori 16
M22 Gruppe I Tilsetningsstoffer Unntatt mozzarella ◄M22
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare umodnet ost tilsatt aroma
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 Bare umodnet ost tilsatt aroma
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) M76
E 234 Nisin 10 Bare mascarpone
E 260 Eddiksyre quantum satis Bare mozzarella
E 270 Melkesyre quantum satis Bare mozzarella
E 330 Sitronsyre quantum satis Bare mozzarella
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 000 (1) (4) Unntatt mozzarella
E 460(ii) Cellulosepulver quantum satis Bare revet og skivet mozzarella
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis Bare mozzarella
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
01.7.2 Modnet ost
E 1105 Lysozym quantum satis
M49 E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 125 (83) Bare ost med rød marmorering og ost tilsatt rød pesto ◄M49
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Bare sage Derby-ost
M49 E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkomplekser quantum satis Bare Sage Derby-ost, ost tilsatt grønn og rød pesto, ost tilsatt wasabi og urteost med grønn marmorering ◄M49
E 153 Vegetabilsk karbon quantum satis Bare morbier-ost
E 160a Karotener quantum satis Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost
M49 E 160b Annattoekstrakter, bixin, norbixin 15 Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost og ost tilsatt rød og grønn pesto
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 15 (94) Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost og ost tilsatt rød og grønn pesto
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 15 (94) Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost og ost tilsatt rød og grønn pesto
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 50 Bare Red Leicester-ost
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 35 Bare mimolette-ost ◄M93
M49 E 160c Paprikaekstrakt, capsantin, capsorubin quantum satis Bare modnet oransje, gul og hvitaktig ost og ost tilsatt rød pesto ◄M49
E 163 Antocyaner quantum satis Bare ost med rød marmorering
E 170 Kalsiumkarbonat quantum satis
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare ferdigpakket skivet og skåret ost, ost i lag og ost tilsatt næringsmidler
E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat quantum satis Bare overflatebehandling av modnede produkter ◄M76
E 234 Nisin 12,5 (29)
M53 E 235 Natamycin 1 mg/dm2 overflate (fraværende i 5 mm dybde) Bare overflatebehandling av hel fast, halvfast og halvmyk ost. ◄M53
E 239 Heksametylentetramin Restmengde på 25 mg/kg, uttrykt som formaldehyd Bare provolone-ost
E 251-252 Nitrater 150 (30) Bare fast, halvfast og halvmyk ost
E 280-283 Propionsyre - propionater quantum satis Bare overflatebehandling
E 460 Cellulosepulver quantum satis Bare skivet og revet modnet ost
E 500(ii) Natriumhydrogenkarbonat quantum satis Bare surmelksost
E 504 Magnesiumkarbonat quantum satis
E 509 Kalsiumklorid quantum satis
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivet eller revet fast og halvfast ost Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivet eller revet fast og halvfast ost Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(29): Dette stoffet kan forekomme naturlig i visse oster som følge av gjæringsprosessen.
(30): I ystemelken, eller tilsvarende mengde dersom stoffene tilsettes etter at mysen er fjernet og vann er tilsatt.
M44 (83): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120): 3,2 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.◄M44
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄ M93
01.7.3 Spiselig osteskorpe
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
M6 Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi quantum satis (67) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M5 E 104 Kinolingult 10 (62) M5
E 160d Lykopen 30
M6 E 180 Litolrubin BK quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
E 180 Litolrubin BK quantum satis (67) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 20 (94)
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 (94) M93
M5 (62): Den samlede mengden E 104 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. ◄M6
M53 (67): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer og E 180 litolrubin BK: 10 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.◄M53
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
01.7.4 Mysost
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare ferdigpakket skivet ost, ost i lag og ost tilsatt næringsmidler ◄M76
E 251-252 Nitrater 150 (30) Bare ystemelk fra fast, halvfast og halvmyk ost
E 260 Eddiksyre quantum satis
E 270 Melkesyre quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 460(ii) Cellulosepulver quantum satis Bare revet og skivet ost
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(30): I ystemelken, eller tilsvarende mengde dersom stoffene tilsettes etter at mysen er fjernet og vann er tilsatt.
01.7.5 Smelteost
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare smelteost tilsatt aroma
E 100 Kurkumin 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma
E 102 Tartrazin 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma ►M5
M5
M6
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 100 (33) (66) Bare smelteost tilsatt aroma Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
E 122 Azorubin, karmosin 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma ►M5
M5 E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C30) 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma
E 161b Lutein 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma
E 160d Lykopen 5 Bare smelteost tilsatt aroma
E 160a Karotener quantum satis
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 15 (94)
E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 8 (94) M93
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) M76
E 234 Nisin 12,5 (29)
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 20 000 (1) (4)
E 427 Kasjagummi 2 500
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(29): Dette stoffet kan forekomme naturlig i visse oster som følge av gjæringsprosessen.
M5 (33): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e og E 161b. ◄M5
M53 (66): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013 ◄M53
M93 (94): Når E 160b(i) (annattoekstrakt, bixin) og E 160b(ii) (annattoekstrakt, norbixin) tilsettes sammen, gjelder det høyeste respektive tillatte innholdet for summen, men de høyeste respektive tillatte innholdene skal ikke overskrides. ◄M93
01.7.6 Osteprodukter (unntatt produkter som omfattes av kategori 16)
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Bare umodnede produkter tilsatt aroma
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 100 Bare umodnede produkter tilsatt aroma
E 1105 Lysozym quantum satis Bare modnede produkter
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 125 Bare produkter med rød marmorering
E 160a Karotener quantum satis Bare modnede oransje, gule og hvitaktige produkter
M93 E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 8 Bare modnede oransje, gule og hvitaktige produkter ◄M93
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare modnede oransje, gule og hvitaktige produkter
E 163 Antocyaner quantum satis Bare produkter med rød marmorering
E 170 Kalsiumkarbonat quantum satis Bare modnede produkter
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare umodnede produkter, ferdigpakkede modnede produkter i skiver, modnede produkter i lag og modnede produkter tilsatt næringsmidler
E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat quantum satis Bare overflatebehandling av modnede produkter ◄M76
E 234 Nisin 12,5 (29) Bare modnede og bearbeidede produkter
M53 E 235 Natamycin 1 mg/dm2 overflate (fraværende i 5 mm dybde) Bare overflatebehandling av hele faste, halvfaste og halvmyke produkter ◄M53
E 251-252 Nitrater 150 (30) Bare faste, halvfaste og halvmyke produkter
E 280-283 Propionsyre - propionater quantum satis Bare overflatebehandling av modnede produkter
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 000 (1) (4) Bare umodnede produkter
E 460 Cellulosepulver quantum satis Bare revne og skivede modnede og umodnede produkter
E 504 Magnesiumkarbonat quantum satis Bare modnede produkter
E 509 Kalsiumklorid quantum satis Bare modnede produkter
M6 E 551-559 Silisiumdioksid, kalsiumsilikat, magnesiumsilikat, talkum 10 000 (1) Bare skivede eller revne faste og halvfaste produkter Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivede eller revne faste og halvfaste produkter Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis Bare modnede produkter
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(29): Dette stoffet kan forekomme naturlig i visse produkter som følge av gjæringsprosessen.
(30): I ystemelken, eller tilsvarende mengde dersom stoffene tilsettes etter at mysen er fjernet og vann er tilsatt.
01.8 Melkeprodukterstatninger, herunder hvitemidler til drikker
Gruppe I Tilsetningsstoffer
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare proteinbaserte osteerstatninger
E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat quantum satis (1) (2) Bare osteerstatninger (bare overflatebehandling) ◄M76
E 251-252 Nitrater 150 (30) Bare osteerstatninger basert på melkeprodukter
E 280-283 Propionsyre - propionater quantum satis Bare osteerstatninger (bare overflatebehandling)
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare kremerstatninger
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 20 000 (1) (4) Bare smelteosterstatninger
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 30 000 (1) (4) Bare hvitemidler til drikker
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 50 000 (1) (4) Bare hvitemidler til drikker til bruk i salgsautomater
E 432-436 Polysorbater 5 000 (1) Bare melke- og fløteerstatninger
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000 (1) Bare fløteerstatninger
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 20 000 (1) Bare hvitemidler til drikker
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 5 000 Bare melke- og fløteerstatninger
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 500 Bare hvitemidler til drikker
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 1 000 Bare hvitemidler til drikker
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 5 000 Bare melke- og fløteerstatninger
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 3 000 (1) Bare hvitemidler til drikker
E 491-495 Sorbitanestere 5 000 (1) Bare melke- og fløteerstatninger og hvitemidler til drikker
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivede eller revne osteerstatninger, smelteosterstatninger og hvitemidler til drikker Gyldighetstid: 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 10 000 (1) Bare skivede eller revne osteerstatninger, smelteosterstatninger og hvitemidler til drikker Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(30): I ystemelken, eller tilsvarende mengde dersom stoffene tilsettes etter at mysen er fjernet og vann er tilsatt.
M65
01.9
Kaseinater til konsum
E 170 Kalsiumkarbonat quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
E 380 Triammoniumsitrat quantum satis
E 500 Natriumkarbonat quantum satis
E 501 Kaliumkarbonat quantum satis
E 503 Ammoniumkarbonat quantum satis
E 504 Magnesiumkarbonat quantum satis
E 524 Natriumhydroksid quantum satis
E 525 Kaliumhydroksid quantum satis
E 526 Kalsiumhydroksid quantum satis
E 527 Ammoniumhydroksid quantum satis
E 528 Magnesiumhydroksid quantum satis M65
02 Fett og olje samt fett- og oljeemulsjoner
02.1 Hovedsakelig vannfrie fettstoffer og oljer (unntatt vannfritt melkefett)
E 100 Kurkumin quantum satis Bare fett
E 160a Karotener quantum satis Bare fett
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 10 Bare fett ◄M93
M53 E 270 Melkesyre quantum satis Bare til koking og/eller steking eller til tilberedning av sauser, unntatt jomfruoljer og olivenoljer ◄M53
M53 E 300 Askorbinsyre quantum satis Bare til koking og/eller steking eller til tilberedning av sauser, unntatt jomfruoljer og olivenoljer ◄M53
E 304 Askorbinsyreester av fettsyrer quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 306 Tokoferolrik ekstrakt quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 307 Alfa-tokoferol quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 307 Alfa-tokoferol 200 Bare raffinert olivenolje, herunder olje fra olivenpressrester
E 308 Gamma-tokoferol quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 309 Delta-tokoferol quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (41) Bare fett og olje til yrkesmessig framstilling av varmebehandlede næringsmidler, stekefett og stekeolje (unntatt olje fra olivenpressrester), smult, fiskeolje og fett fra storfe, fjørfe og sau ◄M81
E 321 Butylhydroksytoluen (BHT) 100 (41) Bare fett og olje til yrkesmessig framstilling av varmebehandlede næringsmidler; stekefett og stekeolje (unntatt olje av pressrester av oliven), smult, fiskeolje og fett fra storfe, fjørfe og sau
E 322 Lecitiner 30 000 Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 330 Sitronsyre quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 331 Natriumsitrater quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 332 Kaliumsitrater quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis Unntatt jomfruolje og olivenolje
E 392 Ekstrakter av rosmarin 30 (41) (46) Bare vegetabilsk olje (unntatt jomfruolje og olivenolje) og fett med et innhold av flerumettede fettsyrer på over 15 vektprosent av det samlede fettsyreinnholdet, til bruk i ikke-varmebehandlede næringsmidler
E 392 Ekstrakter av rosmarin 50 (41) (46) Bare fiskeolje og algeolje, smult, fett fra storfe, fjørfe, sau og svin, fett og olje til yrkesmessig framstilling av varmebehandlede næringsmidler, stekefett og stekeolje, unntatt olje av pressrester av oliven
E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer 10 000 Unntatt jomfruolje og olivenolje
M53 E 472c Sitronsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis Bare til koking og/eller steking eller til tilberedning av sauser, unntatt jomfruoljer og olivenoljer ◄M53
E 900 Dimetylpolysiloksan 10 Bare stekeolje og stekefett
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
02.2 Fett- og oljeemulsjoner, hovedsakelig av typen vann i olje
02.2.1 Smør, konsentrert smør, smørolje og vannfritt melkefett
E 160a Karotener quantum satis Unntatt smør av saue- og geitemelk
E 500 Natriumkarbonat quantum satis Bare rømmesmør
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 2 000 (1) (4) Bare rømmesmør
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
02.2.2 Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner
Gruppe I Tilsetningsstoffer
E 100 Kurkumin quantum satis Unntatt smør med redusert fettinnhold
E 160a Karotener quantum satis
M93 E 160b(i) Annattoekstrakt, bixin 10 Unntatt smør med redusert fettinnhold ◄M93
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare fettemulsjoner (unntatt smør) med et fettinnhold på 60 % eller mer
E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare fettemulsjoner med et fettinnhold på under 60 % ◄M76
M81 E 310-320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (2) Bare stekefett ◄M81
E 321 Butylhydroksytoluen (BHT) 100 Bare stekefett
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 5 000 (1) (4) Bare smørbart fett
E 385 Kalsiumdinatriumetylendiamintetraacetat (Kalsiumdinatrium-EDTA) 100 Bare smørbart fett som definert i artikkel 115 i og vedlegg XV til forordning (EF) nr. 1234/2007, med et fettinnhold på høyst 41 %
M59 E 392 Ekstrakter av rosmarin 100 (41) (46) bare smørbart fett med et fettinnhold på under 80 %◄M59
E 405 Propylenglykolalginat 3 000
E 432-436 Polysorbater 10 000 (1) Bare fettemulsjoner til baking
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 10 000 (1) Bare fettemulsjoner til baking
E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer 5 000
M91 E 476 Polyglyserolpolyrisinoleat 4000 Bare smørbart fett som definert i artikkel 75 nr. 1 bokstav h) og artikkel 78 nr.1 bokstav f) samt i del VII og tillegg II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1308/2013*, med et fettinnhold på høyst 41 %, og lignende smørbare produkter med et fettinnhold på under 10 %; flytende emulsjoner med vegetabilsk olje med et fettinnhold på høyst 70 % for salg til sluttforbrukere ◄ M91
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 10 000 Bare fettemulsjoner til baking
E 479b Termisk oksidert soyaolje omsatt med mono- og diglyserider av fettsyrer 5 000 Bare fettemulsjoner til steking
E 481-482 Stearyl-2-laktylater 10 000 (1)
E 491-495 Sorbitanestere 10 000 (1)
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 30 000 (1) Bare produkter til smøring av former Gyldighetstid: til og med 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 30 000 (1) Bare produkter til smøring av former Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 900 Dimetylpolysiloksan 10 Bare stekeolje og stekefett
E 959 Neohesperidin DC 5 Bare som smaksforsterker og bare i fettstoffene oppført i gruppe B og C i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 1234/2007
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
M59 (41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre. ◄M59
M91 * EUT L 347 av 20.12.2013, s. 67.◄ M91
02.3 Vegetabilsk olje i sprayform
Gruppe I Tilsetningsstoffer
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 30 000 (1) (4) Bare vannbasert emulsjonsspray til smøring av bakeformer
E 392 Ekstrakter av rosmarin 50 (41) (46) Bare fett og olje til yrkesmessig framstilling av varmebehandlede næringsmidler
M6 E 551-559 Silisiumdioksid - silikater 30 000 (1) Bare produkter til smøring av former Gyldighetstid: 31. januar 2014
E 551-553 Silisiumdioksid - silikater 30 000 (1) Bare produkter til smøring av former Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 ◄M6
E 943a Butan quantum satis Bare vegetabilsk olje i sprayform (bare til yrkesmessig bruk) og vannbasert emulsjonsspray
E 943b Isobutan quantum satis Bare vegetabilsk olje i sprayform (bare til yrkesmessig bruk) og vannbasert emulsjonsspray
E 944 Propan quantum satis Bare vegetabilsk olje i sprayform (bare til yrkesmessig bruk) og vannbasert emulsjonsspray
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(41): Uttrykt i forhold til fettmengden.
(46): Summen av karnosol og karnosinsyre.
03 Spiseis
Gruppe I Tilsetningsstoffer
M6 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis Gyldighetstid: til og med 31. juli 2014
Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis (75) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 ◄M6
Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 150 (25)
Gruppe IV Polyoler quantum satis Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M93 E 160b(ii) Annattoekstrakt, norbixin 20 M93
E 160d Lykopen 40
E 338-452 Fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater 1 000 (1) (4)
E 405 Propylenglykolalginat 3 000 Bare vannbasert spiseis
E 427 Kasjagummi 2 500
E 432-436 Polysorbater 1 000 (1)
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider 5 000 (1)
M106 E 476 Polyglyserolpolyrisinoleat 4 000 Unntatt sorbeter ◄M106
E 477 Propylenglykolestere av fettsyrer 3 000
E 491-495 Sorbitanestere 500 (1)
E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis Bare ferdigpakkede vaffelkjeks som inneholder iskrem
E 950 Acesulfam K 800 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 951 Aspartam 800 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 100 (52) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 955 Sukralose 320 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 957 Taumatin 50 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 959 Neohesperidin DC 50 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M105 E 960a-960d Steviolglykosider 200 (1) (60) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M105
E 961 Neotam 26 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
E 962 Salt av aspartam-acesulfam 800 (11)b (49) (50) Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker
M13 E 964 Polyglycitolsirup 200 000 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker Gyldighetstid: fra 29. november 2012 ◄M13
M39 E 969 Advantam 10 Bare produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker ◄M39
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(4): Grenseverdien er uttrykt som P2 O5 .
(11): Grenseverdiene er uttrykt som a) acesulfam-K-ekvivalent eller b) aspartam-ekvivalent.
M5 (25): Mengden av hvert av fargestoffene E 122 og E 155 skal ikke overstige 50 mg/kg eller mg/l. ◄M5
(49): Grenseverdiene er avledet av grenseverdiene for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam K (E 950).
(50): Grenseverdien for E 951 og E 950 skal ikke overskrides ved bruk av salt av aspartam-acesulfam, verken når det brukes alene eller i kombinasjon med E 950 eller E 951.
(51): Grenseverdiene er uttrykt som fri syre.
(52): Grenseverdiene er uttrykt som fri limid.
M4 (60): uttrykt som steviolekvivalenter ◄M4
M6 (75): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker: 30 mg/kg. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013. ◄M6
04 Frukt og grønnsaker
04.1 Ubearbeidede frukter og grønnsaker
04.1.1 Hele friske frukter og grønnsaker
M24 E 172 Jernoksider og -hydroksider 6 Bare som kontrastforsterker til merking av sitrusfrukter, meloner og granatepler for
- å gjenta alle eller noen av de obligatoriske opplysningene som kreves i henhold til Unionens regelverk og/eller medlemsstatenes lovgivning, og/eller
- på frivillig grunnlag å angi varenavn, produksjonsmetode, PLU-kode, QR-kode og/eller strekkode
Gyldighetstid: Fra 24. juni 2013. ◄M24
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 20 Bare overflatebehandling av uskrelte friske sitrusfrukter ◄M76
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 10 (3) Bare borddruer, frisk litchi (målt på spiselige deler) og blåbær (Vaccinium corymbosum)
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare vakuumpakket sukkermais
E 445 Glyserolestere av trekolofonium 50 Bare overflatebehandling av sitrusfrukter
M24 E 464 Hydroksypropylmetylcellulose 10 Bare til sitrusfrukter, meloner og granatepler for
- å gjenta alle eller noen av de obligatoriske opplysningene som kreves i henhold til Unionens regelverk og/eller medlemsstatenes lovgivning, og/eller
- på frivillig grunnlag å angi varenavn, produksjonsmetode, PLU-kode, QR-kode og/eller strekkode
Gyldighetstid: Fra 24. juni 2013. ◄M24
M84 E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis Bare til overflatebehandling av sitrusfrukt, meloner, ananas, bananer, papaya, mango, avokado og granatepler◄ M84
E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer - sukroglyserider quantum satis (1) Bare overflatebehandling av frisk frukt
M15 E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis Bare til overflatebehandling av frukt: sitrusfrukt, meloner, epler, pærer, fersken, ananas, bananer, mango, avokado og granatepler, og som overflatebehandlingsmiddel på nøtter Gjelder for bananer, mango, avokado og granatepler: fra 25. desember 2012.◄M15
E 902 Candelillavoks quantum satis Bare overflatebehandling av sitrusfrukter, meloner, epler, pærer, ferskener og ananas, og som overflatebehandlingsmiddel til nøtter
M15 E 903 Karnaubavoks 200 Bare til overflatebehandling av frukt: sitrusfrukt, meloner, epler, pærer, fersken, ananas, granatepler, mango, avokado og papaya, og som overflatebehandlingsmiddel på nøtter Gjelder for granatepler, mangoer, avokadoer og papayaer: fra 25. desember 2012.
E 904 Skjellakk quantum satis Bare til overflatebehandling av frukt: sitrusfrukter, meloner, epler, pærer, fersken, ananas, granatepler, mangoer, avokadoer og papayaer, og som overflatebehandlingsmiddel på nøtter Gjelder for granatepler, mango, avokado og papaya: fra 25. desember 2012.
E 905 Mikrokrystallinsk voks quantum satis Bare til overflatebehandling av frukt: meloner, papaya, mango, avokado og ananas Gjelder for ananas: fra 25. desember 2012◄M15
M45 ----- M45
E 914 Oksidert polyetylenvoks quantum satis Bare overflatebehandling av sitrusfrukter, meloner, papaya, mango, avokado og ananas
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
04.1.2 Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare skrelte poteter
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 300 (3) Bare løk-, hvitløks- og sjalottløkpulp
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 800 (3) Bare pepperrotpulp
E 296 Eplesyre quantum satis Bare ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter
M94 E 300 Askorbinsyre quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker, ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter samt ferdigpakkede hvite grønnsaker beregnet på videreforedling, herunder varmebehandling, før konsum ◄M94
M22 E 301 Natriumaskorbat quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter ◄M22
M94 E 330 Sitronsyre quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker, ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter samt ferdigpakkede hvite grønnsaker beregnet på videreforedling, herunder varmebehandling, før konsum ◄M94
M22 E 331 Natriumsitrater quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter
E 332 Kaliumsitrater quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter ◄M22
M46 E 401 Natriumalginat 2400 (82): Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker som skal selges til sluttforbruker ◄M46
M71 E 501 Kaliumkarbonat Quantum satis Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter ◄M71
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
M46 (82): Kan bare brukes i kombinasjon med E 302 som overflatebehandlingsmidler og i en mengde på høyst 800 mg/kg av E 302 i det endelige næringsmiddelet. ◄M46
04.1.3 Fryste frukter og grønnsaker
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare hvite grønnsaker, herunder sopp og hvite belgfrukter
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare fryste og dypfryste poteter
E 300 Askorbinsyre quantum satis
E 301 Natriumaskorbat quantum satis
E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis
E 330 Sitronsyre quantum satis
E 331 Natriumsitrater quantum satis
E 332 Kaliumsitrater quantum satis
E 333 Kalsiumsitrater quantum satis
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
04.2 Bearbeidede frukter og grønnsaker
04.2.1 Tørkede frukter og grønnsaker
Gruppe I Tilsetningsstoffer E 410, E 412, E 415 og E 417 skal ikke brukes til framstilling av tørkede næringsmidler som er beregnet på å rehydreres ved inntak.
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 122 Azorubin, karmosin 200 (34) Bare konserver av røde frukter ►M5
M5 E 129 Allurarød AG 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 131 Patentblå V 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 133 Briljantblå FCF 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 150a-d Karamell quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160a Karotener quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 163 Antocyaner quantum satis Bare konserver av røde frukter
M76 E 200-202 Sorbinsyre - kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare tørket frukt ◄ M76
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare tørket kokosnøtt
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 50 (3) Bare bearbeidede hvite grønnsaker, herunder belgfrukter
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 100 (3) Bare tørket sopp
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 150 (3) Bare tørket ingefær
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 200 (3) Bare tørkede tomater
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 400 (3) Bare tørkede grønnsaker
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 500 (3) Bare tørkede frukter og nøtter med skall, unntatt tørkede epler, pærer, bananer aprikoser, ferskener, druer, svisker og fiken
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 600 (3) Bare tørkede epler og pærer
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 1 000 (3) Bare tørkede bananer
E 220-228 Svoveldioksid - sulfitter 2 000 (3) Bare tørkede aprikoser, ferskener, druer, svisker og fiken
E 907 Hydrogenert poly-1-decen 2 000 Bare som overflatebehandlingsmiddel til tørket frukt
(1): Tilsetningsstoffene kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon.
(2): Grenseverdien gjelder for summen, og verdiene er uttrykt som fri syre.
(3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2 -innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det ikke for å være til stede.
M5 (34): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 120, E 122, E 129, E 131 og E 133. ◄M5
04.2.2 Frukt og grønnsaker i eddik, olje eller saltlake
Gruppe I Tilsetningsstoffer
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 120 Kochenille, karminsyre, karminer 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 122 Azorubin, karmosin 200 (34) Bare konserver av røde frukter ►M5
M5 E 129 Allurarød AG 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 131 Patentblå V 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 133 Briljantblå FCF 200 (34) Bare konserver av røde frukter
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkompleks quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 150a-d Karamell quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160a Karotener quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 160c Paprikaekstrakt quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 162 Rødbetfarge quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 163 Antocyaner quantum satis Bare konserver av røde frukter
E 101 Riboflaviner quantum satis Bare grønnsaker (unntatt oliven)
E 140 Klorofyll og klorofylliner quantum satis