Risikovurdering

Liten risiko for plantevernmiddelrester gjennom drikkevann

I rapporten konkluderes det med at det ikke er grunn til å forvente at det nivået av plantevernmiddelrester i grunnvannsbrønner og drikkevann som er målt utgjør en helserisiko, hverken for stoffene enkeltvis eller i kombinasjon.

Publisert

Prosjektet er finansiert over Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler.

Hva ble undersøkt?

På oppdrag fra Mattilsynet har Folkehelseinstituttet vurdert hva inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann kan bety i form av mulige kroniske helseeffekter.

Hva er vurderingen?

Rapporten viser at det ikke er grunn til å forvente at inntak av plantevernmiddelrester i de konsentrasjoner som er funnet i grunnvannsbrønner og drikkevann vil kunne gi helseskade. Dette gjelder både for plantevernmiddelrestene sett hver for seg, og for stoffene når de foreligger i kombinasjon (såkalt coctaileffekt). Denne konklusjonen er basert på beregnet daglig eksponering for plantevernmiddelrester via drikkevann i forhold til EUs angivelse av akseptabelt daglig inntak (ADI), både for barn og for voksne.

Det er imidlertid utrykt bekymring over funn av plantevernmiddelrester i grunnvannsbrønner i nivåer som overstiger drikkevannsgrensen på 0,1 μg/L. Det er videre påpekt at det ikke eksisterer noen systematisk overvåking av rester av plantevernmidler i drikkevann verken fra brønner eller vannverk og heller ikke noe system for innrapportering av analysedata. Rapporten foreslår at det bør vurderes om regelverket bør endres med hensyn til dette.

Videre påpekes det at det er begrenset kunnskap om hvilke metabolitter som kan gjenfinnes i grunnvann og overflatevann. Metabolitter er nedbrytningsprodukter. Plantevernmidler brytes ned og det kan dannes flere forskjellige stabile metabolitter. Det er imidlertid relativt få metabolitter som er med i søkespektret når prøvene blir analysert.

Les rapporten fra FHI

Offentliggjort