Til hovedinnhold

Uønskede stoffer i mat

Forurensende stoffer i mat er i mange tilfeller regulert med grenseverdier. Dette gjelder både for råvarer og ferdige produkter.

Mer informasjon

Rapporter

Liten risiko for plantevernmiddelrester gjennom drikkevann Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr Fremmedstoffer i villfisk 2019-2022: flekksteinbit, gråsteinbit, vassild og strømsild Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i matvarer Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2022 Miljøgifter i villfisk – brosme, lange og bifangst (2013–2015) Statusrapport 2013 - kadmium i krabber Undersøkelse av blyinnhold i kvernet elgkjøtt (2014) Undersøkelse av fremmedstoffer i kongekrabbe og marine oljer (2012) Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon Nitrat i salat og spinat 2013 Miljøgifter i fisk – marine oljer Miljøgifter i fisk 2020: Fremmedstoffer i vanlig uer og snabeluer fra norske farvann Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016 – atlantisk kveite Veterinær grensekontroll sjømat 2020 Veterinær grensekontroll sjømat 2019 Veterinær grensekontroll sjømat 2015 Veterinær grensekontroll sjømat 2017 Veterinær grensekontroll sjømat 2018 Veterinær grensekontroll sjømat 2016 Fremmedstoffer i villfisk 2016-2018: rødspette, breiflabb og lyr Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2021 Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2017 - 2020 Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn Mykotoksiner i mat Analyser av fluorerte stoffer i matkontaktmaterialer av papp og papir (2016) Radioaktivitet i mat - 2019 Strategi for håndtering av radioaktivitet i næringsmidler Prøvetaking og måling av næringsmidler ved en atomhendelse Risikovurdering av kadmiuminntak fra mat i den norske befolkningen Smittestoffer i importerte bær 2015-2016 Kunnskapsbase - et verktøy for å prioritere overvåkning av uønskede kjemiske stoffer i mat Risikorangering av fremmedstoffer for overvåking i mat, drikke og kosttilskudd Scenarioframstilling: Kvikksølveksponering fra fisk Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk Risikovurdering av utlekking av nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter Rester av plantevernmidler i bær 2012–2015 Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke Risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskelever Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler Rester av plantevernmidler i næringsmidler Maritimt råstoff til produksjon av olje for humant konsum – rapport 2019 Dioksiner og dioksin-liknende PCB i norskproduserte hønseegg og storfemelk i perioden 2014 – 2017 Kartleggjing av mykotoksin i næringsmiddel Kartlegging av bly, kadmium og tinn i vegetabilske produkter Kombinasjonseffekter av plantevernmiddel­rester i mat