Skip to main content

Plantevernmidler og kontrollen med plantevernmiddelrester i mat

Plantevernmidler brukes til å bekjempe skadegjørere som ugras, sopp og insekter på frukt, grønnsaker og korn, eller for å regulere plantenes vekst. Plantevernmidler kan ha uheldig virkning for mennesker og miljø dersom de forekommer i for høye mengder.

Publisert

Hva er plantevernmidler?

Vanligvis er det kjemiske forbindelser som brukes som, men også biologiske metoder finnes til plantevernformål, som for eksempel bruk av nytteinsekter.

Som plantevernmidler regnes også de naturlige stoffene som kan brukes i økologisk landbruk, blant annet jernfosfat og fettsyresalter.

Plantevernmidler er en hjelp til å opprettholde høy kvalitet på produktene. Det har blitt anslått at omtrent 30 prosent av jordas avlinger ville gått tapt uten bruk av plantevernmidler.

Godkjenning og bruk av plantevernmidler i Norge

I Norge er det bare lov å bruke plantevernmidler som er godkjent av Mattilsynet. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø.

Den norske kontrollen av plantevernmiddelrester i mat

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for å føre tilsyn med plantevernmiddelrester i mat, og vi har et løpende overvåkingsprogram der det tas ut cirka 1350 prøver av frukt, grønnsaker, korn, barnemat med mer.

Prøvene til overvåkingsprogrammet blir tatt ut hos importører, grossistlagre, butikker, dyrkere og torg av et utvalg av Mattilsynets distriktskontorer, og blir umiddelbart sendt til analyse.

Analysen gjøres av hele matvaren, inkludert skall, også for frukt og grønnsaker der skallet ikke spises. Det tar omtrent 10 virkedager før endelig svar på prøven foreligger. Derfor er varen ofte spist før resultatet foreligger. I tilfeller der man finner rester av plantevernmidler over grenseverdiene, kan Mattilsynet stoppe neste vareparti for kontroll før det slippes ut på markedet. Mattilsynet kan også reagere overfor produsenter, importører og grossister med dårlig egenkontroll ved f. eks å ilegge tvangsmulkt.

Resultatene fra overvåkingsprogrammet viser at det svært sjelden påvises så høye rester av plantevernmidler at det kan ha helsemessig betydning.

Fra et helsefaglig synspunkt er ikke rester av plantevernmidler i norske og importerte produkter noen helserisiko.