Til hovedinnhold
Risikovurdering

Risikovurdering av utlekking av nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert mulig helsefare knyttet til utlekkingsnivåer og eksponering for metallene nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter.

Publisert

Med utgangspunkt i de påviste utlekkingsnivåene for de aktuelle metallene (medianverdier for utlekking) konkluderer VKM med at de fleste keramiske gjenstandene er trygge i bruk.

Det estimerte mediane inntaket av nikkel fra keramiske produkter kan være uheldig for personer som har nikkelallergi.

For noen av gjenstandene, kan imidlertid de høyeste utlekkingsnivåene medføre en vesentlig overskridelse av det tolerable inntaket. De høyeste estimerte inntakene av sink og kobber fra keramikk kan forårsake akutte effekter på mage-tarmsystemet. Det er rimelig å anta også en høyere sensitivitet hos spedbarn og barn, sammenlignet med hos voksne. 

Oral eksponering for mangan utover de nivåene som normalt finnes i mat og drikke vil kunne utgjøre en risiko for uønskede helseeffekter.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Risikovurdering av utlekking av nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter.

Offentliggjort