Til hovedinnhold
Risikovurdering

Scenarioframstilling: Kvikksølveksponering fra fisk

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag til å vurdere kvikksølveksponering fra fisk, ba Mattilsynet Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å lage en scenarioframstilling for inntak av fisk med forskjellige kvikksølvnivå, og en liste med norske fiskearter som kan ha høye nivå av kvikksølv.

Publisert
Hva ble undersøkt?

VKM undersøkte hvor mye fisk man kan spise ved forskjellige konsentrasjoner av kvikksølv uten at man overstiger tålegrensen for kvikksølv. I tillegg har VKM oppsummert hvilke arter i Norge som kan ha høyt kvikksølvinnhold.

Hva er vurderingen?

I scenarioberegningene har VKM tatt utgangspunkt i to konsentrasjoner av kvikksølv i fisk:

  1. lav konsentrasjon (0,05 mg/kg våtvekt) som er basert på gjennomsnitt for torsk og oppdrettslaks som man kan kjøpe i butikken
  2. høy konsentrasjon (0,33 mg/kg våtvekt) som er basert på torsk fra et forurenset område


Vurderingen er:

  • Spiser man kun fisk med lav kvikksølvkonsentrasjon, kan man spise over 1 kg i uken uten å overstige tålegrensen for kvikksølv.
  • Består 2/3 av inntaket av fisk med lav konsentrasjon og 1/3 av fisk med høy konsentrasjon, vil man overstige tålegrensen dersom man har et høyt ukentlig fiskeinntak (1 kg i uken).
  • Består 1/3 av inntaket av fisk med lav konsentrasjon og 2/3 av fisk med høy konsentrasjon, vil eksponeringen være lik tålegrensen ved inntak av 2 porsjoner (300 g) fisk i uken.
  • Spiser man kun fisk med høy konsentrasjon, vil eksponeringen overskride tålegrensen om man spiser over en porsjon (150 g) i uken.

Foster er den mest sårbare gruppen for negative helseeffekter fra kvikksølveksponering, og det er derfor viktig at gravide ikke får i seg for mye kvikksølv gjennom kosten. Gjennomsnittlig fiskeinntak hos gravide er 217g i uken. Dersom gravide kun spiser fisk med høy konsentrasjon, vil de kunne overskride tålegrensen for kvikksølv.

Kvikksølvkonsentrasjoner i fisk som vil føre til overskridelse av tålegrensen

VKM har beregnet at ved et inntak på 450 g fisk per uke (Helsedirektoratets anbefaling) kan fisken inneholde opptil 0,28 mg/kg kvikksølv før tålegrensen overskrides.

Fiskearter som kan ha høy konsentrasjon av kvikksølv

Arter som har en gjennomsnittskonsentrasjon over 0,28 mg/kg våtvekt:

  • Ferskvannsartene: lake, gjedde og abbor
  • Saltvannsartene: blålange og brosme.

Arter med en estimert kvikksølvkonsentrasjon over 0.28 mg/kg våtvekt ved 95-persentilen.:

  • Ferskvannsartene: lake, gjedde, abbor, ørret og røye.
  • Saltvannsartene: blålange, brosme, torsk, lange, uer, lysing og kveite.

Torsk fiskes ofte av fritidsfiskere. Den har sjeldent konsentrasjoner over 0,28 mg/kg, kun 5% av de målte konsentrasjonene er over 0,33 mg/kg.

Sammenheng mellom kvikksølvkonsentrasjon og lengde i noen arter

Kvikksølvkonsentrasjonen økte med økt fiskelengde for flere arter. Dette var spesielt tydelig for artene torsk, brosme, hyse, sei, kveite og ørret.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Kvikksølv i fisk

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet vil studere rapporten og vurdere om det er behov for å justere advarsler mot kvikksølv i fisk.

Rapporten vil bli brukt til å vurdere om det er behov for advarsler i områder med lokal eller luft/vannbåren langtransportert kvikksølvforurensing.

Offentliggjort