Internasjonalt samarbeid i forbindelse med godkjenning av plantevernmidler

Regelverket for godkjenning av plantevernmidler innebærer at Mattilsynet deltar i internasjonalt samarbeid med EU-medlemslandene.

Publisert

Mattilsynet deltar både i samarbeid med hele EU, og i samarbeid med land i Norden og Baltikum (nordre sone). Dette gjelder både godkjenning av plantevernmidler, og plantevernmidlenes aktive stoffer.

Aktive stoffer vurderes i fellesskap i EU

Aktive stoffer i plantevernmidler vurderes og godkjennes felles for landene i EU (og Norge). Mattilsynet deltar på ekspertmøtene i den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) der risikovurderingen av aktive stoffer blir diskutert, og er observatører på møtene i EU-kommisjonen der det stemmes over eventuell godkjenning.

Vurdering av aktive stoffer. 

Plantevernmidler vurderes i et sonesamarbeid

Mens godkjenning av aktive stoffer gjøres på fellesskapsnivå i EU må selve preparatet søkes godkjent i hvert enkelt medlemsland.

I forbindelse med vurderinger av søknadene er EU er delt inn i tre soner: Nordre, sentrale og sørlige sone. Norge er i den nordre sonen sammen med Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Island. Ett av landene i sonen (sonerapportør) gjør hovedvurderinga av plantevernmiddelet. De andre landene kommenterer på sonerapportørens vurdering, før de gjør nasjonale vedtak basert på sonerapportørens vurdering.

Søknad om godkjenning av et plantevernmiddel må sendes til alle landene hvor plantevernmiddelet skal markedsføres.

Veksthuspreparater, beisemidler og preparater til bruk på lager blir felles vurdert i EU. Dette innebærer at et land i EU vurderer preparatet på vegne av alle landene i EU hvor preparatet skal markedsføres.

Nordre sones veiledningsdokument

Nordre sone har utviklet et veiledningsdokument som beskriver søknadsprosessene og nasjonale krav. Dokumentet oppdateres etter behov. Det er den versjonen av veiledningsdokumentet som var gjeldende på søketidspunktet som skal brukes.

Du finner nordre sones veiledningsdokument (Guidance document on work-sharing in the Northern Zone) (veileder A1) i oversikten over veiledere.

Veileder for risikovurdering av plantevernmidler for fugl og pattedyr

Risikovurderingen av plantevernmidler for fugl og pattedyr er basert på EFSA-veilederen Guidance Document on Risk Assessment for Birds & Mammals. Det er i tillegg utviklet en veileder for høyere trinns risikovurdering som inkluderer arter og scenarier som er relevante for jordbruksarealer i nordre sone.

Du finner veilederen og tilhørende regneark i oversikten over veiledere (A1.1 og A1.2.).