Til hovedinnhold

Melde om smittsom dyresykdom

Alle skal melde fra til Mattilsynet ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom sykdom hos dyr. Meld fra på telefon 22 40 00 00.

Faglig oppdatert

Hvis du mistenker svært alvorlig smittsom dyresykdom, må du ringe Mattilsynet umiddelbart.

Eksempler på symptomer på svært alvorlig smittsom dyresykom er

 • plutselig død
 • høy smittsomhet
 • høy feber
 • blærer på slimhinner hos produksjonsdyr
 • stort og raskt fall i produksjon

Symptomene kan opptre brått og spre seg til flere dyr. 

Husk at det er forbudt å flytte dyr inn i og ut av dyreholdet ditt dersom du har mistanke om eller påvist smittsom sykdom hos dyrene dine.

Når Mattilsynet mottar melding om mistanke om smittsom sykdom, vil vi starte undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Vi vil også sette i verk tiltak for å hindre at smitten sprer seg. Tiltakene vil i første omgang dreie seg om å isolere dyrene på anlegget fra dyr i andre anlegg. Videre vil Mattilsynet vurdere hvordan sykdommen skal bekjempes.
 

Slik gjør du

Enhver som skal melde fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Veterinær og laboratorier som skal melde fra om smittsom dyresykdom

Veterinærer og laboratorier har utvidet plikt til å melde fra om smittsomme sykdommer.

Ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom på nasjonal liste 1 og nasjonal liste 2, skal veterinæren eller laboratoriemedarbeideren melde fra til Mattilsynet så raskt som mulig. Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. 

Laboratorier melder på samme måte, eller etter nærmere avtale med Mattilsynet.

Veterinærer skal i tillegg melde fra skriftlig til Mattilsynet om påviste nasjonal liste 3-sykdommer. Du sender meldingen i Mattilsynets skjematjeneste. Bruk skjemaet for smittsomme dyresykdommer. Fristen for å melde er syv dager etter påvisningen. 

Mattilsynets skjematjenester

Regelverk

Dyrehelseforskriften med angitte paragrafer

§ 19. Meldeplikt for sykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr

Ved grunn til mistanke om forekomst eller ved påvisning av nasjonal liste 1- eller 2-sykdommer i vedlegg 1 eller B-sal hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr, skal driftsansvarlige og enhver fysisk eller juridisk person umiddelbart melde fra til Mattilsynet.
Ved påvisning av dyresykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr av nasjonal liste 3-sykdommer i vedlegg 1, foruten B-sal hos salamander, skal driftsansvarlige og enhver fysisk eller juridisk person melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig. For rabies hos flaggermus og varroainfeksjon hos honningbier skal mistanke også meldes til Mattilsynet. Meldeplikten gjelder ikke ved grunn til mistanke om forekomst eller påvisning av:
Ved unormal dødelighet, andre tegn på alvorlig sykdom eller vesentlig redusert produksjonstakt av ukjent årsak hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr, skal driftsansvarlige så snart som praktisk mulig melde fra til veterinær med henblikk på ytterligere undersøkelser.
Ved unormal dødelighet og andre tegn på alvorlig sykdom hos viltlevende landdyr, reptiler og amfibier og viltlevende sjøpattedyr, skal enhver fysisk eller juridisk person så snart som praktisk mulig melde fra til Mattilsynet.
Meldeplikt for sykdom hos kjæledyr og meldeplikt for nasjonal liste 3-sykdommer gjelder ikke for den som har meldt ifra til veterinær om mistanke om eller påvisning av sykdommen. Det er likevel ikke unntak fra meldeplikten ved mistanke om eller ved påvisning av Bsal hos salamander, rabies hos flaggermus eller varroainfeksjon hos honningbier.

§ 20. Meldeplikt som ledd i overvåkningen av brucellose

Som ledd i overvåkningen av brucellose hos storfe skal den driftsansvarlige eller veterinæren melde ifra til Mattilsynet hvis det i løpet av en periode på 12 måneder er mer enn 2 kyr i besetningen som aborterer fra og med femte drektighetsmåned og fram til 14 dager før forventet kalving.

§ 21. Meldeplikt som ledd i overvåkningen av TSE

Som ledd i overvåkningen av TSE hos storfe, hjort og småfe skal driftsansvarlig, praktiserende veterinær eller transportør umiddelbart melde ifra til Mattilsynet om storfe eldre enn 48 måneder, hjort eldre enn 12 måneder og småfe eldre enn 18 måneder, som har dødd eller blitt avliva. Meldeplikten gjelder ikke dyr som har blitt slaktet for humant konsum. Meldingen kan også gis til veterinæren som tar prøver etter avtale med Mattilsynet.
Slakteriet skal på forhånd underrette Mattilsynet om at storfe eldre enn 48 måneder, hjort eldre enn 12 måneder og småfe eldre enn 18 måneder skal slaktes.
Driftsansvarlige skal underrette slakteriet senest tre arbeidsdager før storfe, hjort og småfe som er innført fra utlandet, sendes til slakteri.

§ 38. Hastemeldingsplikt for veterinærer og laboratorier

Veterinærer og laboratorier skal sende hastemelding etter § 19 første ledd om nasjonal liste 1- og 2-sykdom eller Bsal hos landdyr, reptiler, amfibier eller sjøpattedyr skriftlig via Mattilsynets meldesystem. For nasjonal liste 1-sykdommer og andre sykdommer som Mattilsynet bestemmer skal meldingen også skje muntlig.
Veterinærer og laboratorier plikter også umiddelbart å melde fra til Mattilsynet på samme måte ved påvisning av, eller grunn til mistanke om, at landdyr, reptiler, amfibier eller sjøpattedyr har sykdom som oppfyller ett eller flere av disse vilkårene:
 1. a.
  kan medføre fare for død eller alvorlig helseskade hos mennesker
 2. b.
  kan føre til at et større antall dyr blir utsatt for sykdom
 3. c.
  kan utløse store økonomiske tap for samfunnet
 4. d.
  kan gi andre vesentlige samfunnsmessige konsekvenser
 5. e.
  antas ikke å forekomme i Norge
 6. f.
  har uvanlig utbredelse
 7. g.
  svekker dyrets helsetilstand på uvanlig måte eller i uvanlig høy grad.
Plikten til å gi hastemelding gjelder ikke nye tilfeller i samme sykdomshendelse.

§ 39. Melding for veterinærer og laboratorier

Laboratorier som påviser nye tilfeller av sykdom hos landdyr, reptiler, amfibier eller sjøpattedyr i anlegg som Mattilsynet har pålagt restriksjoner, skal gi Mattilsynet skriftlig melding innen 24 timer etter påvisningen.
Laboratorier som påviser antibiotikaresistente bakterier som fastsatt i vedlegget over nasjonal liste 3-sykdommer, skal sende melding etter § 19 annet ledd skriftlig til Mattilsynet. Meldingen skal sendes senest innen 7 dager etter påvisningen. Dette gjelder likevel ikke dersom det er inngått avtale mellom laboratoriet og Mattilsynet om at melding skal gis på en annen måte eller på et annet tidspunkt.
Veterinærer som påviser nasjonal liste 3-sykdom hos landdyr, andre dyr som lever på land eller sjøpattedyr, foruten Bsal, skal sende melding etter § 19 annet ledd skriftlig til Mattilsynet. Meldingen skal sendes senest 7 dager etter påvisningen. Når prøver sendes til analyse for undersøkelse i laboratorium utenfor Norge, skal skriftlig melding sendes av veterinær som er ansvarlig for prøvetakingen.

§ 40. Nødvendige opplysninger i meldinger

Når veterinærer og laboratorier sender meldinger etter § 19 eller dette kapittel skal meldingen inneholde nødvendige opplysninger om
 1. a.
  melderen
 2. b.
  sykdommen, herunder symptomer og eventuell diagnose
 3. c.
  stedet dyrene holdes og art
 4. d.
  dyrene som er rammet av sykdommen
 5. e.
  tidspunktet for mistanke eller påvisning.

§ 41. Isolater og nye prøver

Laboratorier skal på anmodning fra Mattilsynet sende bakterieisolater til Veterinærinstituttet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Nasjonal liste for sykdommer hos landdyr, reptiler og amfibier og sjøpattedyr

Liste 1. Sykdommer

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Afrikansk hestepest *
(AHP)
African horse sickness
(AHS)
AHS-virus (Orbivirus, Rheoviridae) A (Equidae)
Afrikansk svinepest *
(ASP)
African swine fever
(ASF)
ASF-virus (ASF-virus, Asfariviridae) A (Suidae)
Aviæar influensa *
(AI)
Avian influenza
(AI)
AI-virus (Infuensavirus A, Orthomyxoviridae)
Gjelder høypatogen (HP) AI hos alle fugler og Lavpatogen (LP) AI subtype H5 eller H7 hos tamme fugler
HPAI = A (Aves)
Blåtunge * Bluetongue Bluetongue-virus (Orbivirus, Rheoviridae) Serotype 1-24 C (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
Brucellose * Brucellosis Brucella ssp B/D/E (se forordning (EU) 2018/1882)
Ebola- og Marburgvirus Ebola hemorrhagic fever and Marburg hemorrhagic fever Ebolavirus (Ebolavirus, Filoviridae), Marburg virus (Marburgvirus, Filoviridae) D (apes)
Epizootisk hemoragisk* sjukdom hos hjortedyr Epizootic haemorrahgic disease of deer (EHD) EHD-virus (Orbivirus, Rheoviridae) D (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
Klassisk svinepest * (KSP) Classical swine fever (CSF) KSP-virus (Pestivirus, Flaviviridae) A (Suidae, Tayassuidae)
Kvegpest ** Rinderpest Rinderpestvirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) A (Artiodactyla)
Lumpy skin disease *
Lumpy skin disease (LSD) LSD-virus (Capropoxvirus, Poxviridae) A (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Miltbrann *
Anthrax Bacillus anthracis
D (Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea)
Munn- og klovsyke * (MKS)
Foot and mouth disease (FMD) FMD-virus (Aphtovirus, Picornaviridae) A (Artiodactyla, Proboscidea)
Newcastlesyke *
Newcastle disease (ND) ND-virus (Aviært paramyxovirus 1, Avulavirus, Paramyxoviridae) A (Aves)
Ondartet beskjelersyke * Dourine Trypanosoma equiperdum D (Equidae)
Ondartet lungesjuke storfe *
Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) Mycoplasma, mycoides subsp. mycoides, SC A (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer)
Ondartet smittsom griselammelse Teschen disease
Porcine teshovirus serotype 1 (PTV-1) (Teschovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Pseudorabies *
Aujeszky's disease AD-virus (Suis herpesvirus1, Alphaherpes-virinae, Herpesviridae) C (Suidae)
Rabies *
Rabies Rabiesvirus (Lyssavirus, Rhabdoviridae) B (Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae)
E (Chiroptera)
Rift Valley Fever *
Rift Valley Fever (RVF) RVF-virus (Phlebovirus, Bunyaviridiae) A (Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea)
Saue- og geitekopper *
Sheep and goat pox Saue- og geitekoppevirus (Capripoxvirus, Poxviridae) A (Ovis ssp., Capra ssp.)
Smittsom gastroenteritt
Transmissible gastroenteritis of swine (TGE) TGE-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom pleuro-pneumoni hos geit *
Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae A (Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.)
Smittsomt blæreutslett gris
Swine vesicular disease (SVD) SVD-virus (Enterovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Småfepest *
Peste des petits ruminants (PPR) PPR-virus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) A (Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
Snive * Glanders Burkholderia mallei A (Equidae, Capra ssp., Camelidae)
Vesikulær stomatitt (VS)
Vesicular stomatitis (VS) VS-virus (Vesikulovirus, Rhabdoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.
** Erklært utryddet på verdensbasis i 2011.

Liste 2. Sykdommer

1. Sykdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Aviær klamydiose *
Avian chlamydiosis Chlamydophila ssp, C. psittaci, C.avium ogC. gallinacea D (Psittaciformes)
Ekinokokkose *
Echinococcosis/hydatidosis Echinococcus multilocularis og Echinococcus granulosus C (Canidae)
Infesiøs bovin rhinotrakeitt, Infeksiøs pustuløs vulvovagenitt * Infectious bovine rhinotracheitis Infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV) IBR/IPV-virus (Bovine herpesvirus 1 (BoHV-1), Herpesviridae)
C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.) + D (Camelidae, Cervidae)
Overførbare spongiforme encefalopatier *, unntatt skrapesjuke hos småfe og BSE hos storfe Transmissible spongiform encephalopathy (TSE), inkludert Chronic wasting disease Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
Paratuberkulose *
Paratuberculosis John's disease Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis E (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
Q-feber
Q-fever Coxiella burnetii
E (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)
Salmonellainfeksjoner Salmonellosis Salmonella spp. D (Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.)
Saueskabb
hos småfe og kameldyr
Scabies psoroptica Psoroptes ovis Ikke-listeført i EU
Surra Surra Trypanosoma evansis D (Equidae, Artiodactyla)
Trikinoser * Trichinellosos Trichinella spp. D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Tuberkulose *
Tubercolosis M.bovis, M.tuberculosis og M.caprae B/D/E (se forordning (EU) 2018/1882)
Vestnilfeber * West Nile fever (WNF) WNF-virus (Alphavirus, Togaviridae) E (Equidae, Aves)
* Meldepliktig OIE.

2. Hest

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksiøs anemi *
Equine infectious anaemia (EIA) EIA-virus (Lentivirus, Retroviridae) D (Equidae)
Kverke Strangles Streptococcus equi subsp. equi Ikke-listeført i EU
Virusencefalomylitt hos hest * i form av Venezuelan equine encefalomyelitis (VEE), Eastern equine encephalomyelitis (EEE), Western equine encephalomyelitis (WEE) og Japanese encephalomyelitis (JE) Equine encephalomyelitis VEE-virus (Alphavirus, Togaviridae)
EEE-virus (Alphavirus, Togaviridae) WEE-virus (Alphavirus, Togaviridae og JE-virus (Alphavirus, Togavirdae)
D (Venezuelan equine encephalomyelitis - Equidae)
* Meldepliktig OIE.

3. Storfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Bovin genital campylobakteriose * Bovine genital campylobacteriosis Campylobacter fetus subsp. veneralis D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Bovine spongiform encefalopati * (BSE) Bovine spongiform encephalopathy Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
Bovin tritrichomoniasis * Trichomonosis Tritrichomonas foetus D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Bovin virusdiare Bovin viral diarrhoea (BVD) Bovint virus diaré virus C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Enzootisk bovin leukose * Enzootic bovin leukosis (EBL)
BL-virus (Retrovirus, Retroviridae) C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Leptospirose Leptospirosis Leptospira sejroe Ikke-listeført i EU
Mykoplasma bovis Mycoplasma bovis Mycoplasma bovis Ikke-listeført i EU
Ringorm Ringworm Trichophyton verrucosum Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

4. Småfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Border disease Border disease (BD) BD-virus (Pestivirus, Flaviviridae) Ikke-listeført i EU
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Enzootisk abort hos søye * Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis) Chlamydophila abortus Ikke-listeført i EU
Ondarta fotråte Infectous foot rot Virulente stammer av Dichelobacter nodosus Ikke-listeført i EU
Infeksiøs agalakti * Contagious agalactia Mycoplasma agalactiae Ikke-listeført i EU
Lentivirus infeksjoner hos småfe* (Artritt-encefalitt hos sau og geit og mædi) Caprine arthritis-encephalitis (CAE) og maedi-visna viral infection CAE-virus og MV-virus (Lentivirus og Retrovirus, Retroviridae) Ikke-listeført i EU
Lungeadenomatose Ovine pulmonary adenocarsinoma Jaagsiekte sheep virus (retrovirus, Retroviridae) Ikke-listeført i EU
Skrapesjuke * Scrapie Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
* Meldepliktig OIE.

5. Svin

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Influensa Swine influenza Influensa virus A, (unntatt H1N1 pdm 09), Orthomyxo viridae) Ikke-listeført i EU
Leptospirose Leptospirosis Leptospira pomona og L. australis Ikke-listeført i EU
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Mycoplasma hyopneumoniae Porcine enzootic pneumonia Mycoplasma hyopneumoniae Ikke-listeført i EU
Nekrotiserende enteritt (tarmbrann) Clostridium perfringens type C infection Clostridium perfringens type C Ikke-listeført i EU
Porcin epidemisk diaré Porcine epidemic diarrhoea (PED) PED-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom * Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) PRRS-virus (Arterivirus, Arteriviridae) D (Suidae)
* Meldepliktig OIE

6. Fjørfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Aviær mycoplasmose * Avian mycoplasmosis M. gallisepticum, M. meleagridis og M. synoviae D (Gallus gallus, Meleagris gallopavo)
Aviær rhinotrakeitt hos kalkun Turkey rhinotracheitis (TRT) Aviært metapneumo-virus (Metapneumo-virus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
Egg dropp syndrom Egg drop syndrome (EDS-76) EDS-76-virus (Adenovirus, Adenoviridae) Ikke-listeført i EU
Hønsekolera * Fowl cholera Pasteurella multocida subsp. multocida Ikke-listeført i EU
Infeksiøs bronkitt * Avian infectious bronchitis (IB) IB-virus (Gammacoronavirus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Infeksiøs laryngotrakeitt *
Avian infectious laryngotracheitis (ILT) ILT-virus (Gallid herpesvirus 1, Alphaherpes-virinae, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Paramyxovirus-infeksjon hos tamduer, unntatt Newcastlesyke Avian paramyxovirus infection (except Newcastle disease) Aviært paramyxovirus 1, (Avulavirus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
Tuberkulose * Tubercolosis M.avium subsp avium Ikke-listeført i EU
Virusenteritt hos and Duck virus enteritis (DVE) Andeenterittvirus (Alphaherpes-virus, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Virushepatitt hos and * Duck virus hepatitis (DVH) DVH I, II, III. DVH I (Avihepatovirus, Picornaviridae) DVH II og III (Astrovirus 1og 2, Avastrovirus, Astroviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

7. Bier og humler

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Liten kubebille * Small Hive Beetle Aethina tumida D (Apis, Bombus ssp.)
Lukket yngelråte * American foulbrood of honeybees Paenibacillus larvae D (Apis)
Steinyngel Stonebrood Aspergillus flavus, A. fumigatus eller A. niger Ikke-listeført i EU
Tropilaelaps-midd * Infestation with Tropilaelaps of honeybees Tropilaelaps ssp. D (Apis)
Åpen yngelråte * European foulbrood Melissococcus plutonius Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

8. Hund, katt, pelsdyr, gnagere, haredyr og primater

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Apekopper Monkey Pox Poxviridae Ikke-listeført i EU
Europeisk brunharesyndrom (EHBS) European brown hare syndrom Lagovirus (Calciviridae) Ikke-listeført i EU
Leishmaniose Leishmaniose Leishmania spp Ikke-listeført i EU
Leptospirose
hos hund
Leptospirosis Leptospira canicola Ikke-listeført i EU
Myxomatose * Myxomatosos Myxomavirus (Leporipoxvirus, Poxviridae) Ikke-listeført i EU
Ringorm
hos pelsdyr
Ringworm Microsporum canis Ikke-listeført i EU
Korona virus
hos mink
SARS Covid 19 SARS-CoV-2 Ikke-listeført i EU
Sarcoptesskabb
hos rev i fangenskap
Sarcopic mange in foxes Sarcoptes scabiei Ikke-listeført i EU
Viral hemorrhagisk sjukdom hos kanin * Rabbit haemorrarhagisc disease (RHD) RHD-virus (Lagovirus, Caliciviridae) Ikke-listeført i EU
Virusenteritt
hos mink
Parvovirus enteritis Parvovirus (Parvoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

Liste 3. Sykdommer

1. Hest

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Godartet beskjelersyke * Equine coital exanthema Equin herpesvirus 3 (EHV-3) Herpesviridae Ikke-listeført i EU
Hesteinfluensa * Equine influenza Influenza virus A H7N7 eller H3N8 (Influenzavirus A, Orthomyxo-viridae) Ikke-listeført i EU
Rhinopneumonitt * (virusabort) Equine rhinopneumonitis Equine herpevirus -1 eller -4 (EHV-1, EHV-4) (Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom metritt * Contagious equine metritis (CEM) Taylorella equigenitalis Ikke-listeført i EU
Virusarteritt * Equine viral artheritis (EVA) Equine arteritis virus (Arteriviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

2. Storfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Cysticerkose hos storfe * Bovine cysticercosis Taenia saginata Ikke-listeført i EU
Infeksjon med Schmallenbergvirus (SBV) Schmallenberg Bunyaviridae Ikke-listeført i EU
Smittsom diare
(Vinterdysenteri)
Winter dysentery in cattle Bovine coronavirus (BCV)(Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsomme luftveisinfeksjoner hos storfe Contagious respiratory tract infections in bovine animals Bovin respiratorisk syncytial virus, (BRSV) og Parainfluensa virus type 3 (PIV-3) Ikke-listeført i EU
Streptococcus agalactiae Streptokokkus agalactie Streptokokkus agalactie Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

3. Småfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Byllesjuke Caseous lymphadenitis in sheep and goats Actinobacillius lignieresii og Corynebacterium pseudo-tuberculosis Ikke-listeført i EU

4. Svin

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Cysticerkose hos svin * Porcine cysticercosis Taenia solium Ikke-listeført i EU
Infeksjon med porcint respiratorisk coronavirus Porcine respiratory coronavirus infection (PRCV) PRC-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Influensa Swine influenza Influensavirus: H1N1pdm09 Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

5. Fjørfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksiøs bursitt (Gumboro) * Infectious bursal disease (IBD) Gumboro disease IBD-virus (Avibirnavirus, Birnaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom hjerne- og ryggmargbetennelse hos høns - aviær encefalomyelitt (AE) Avian encephalomyelitis (AE) Aviært encephalomyelitvirus (AE-virus) (Hepatovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom hønselammelse Marek's disease (MD) MD-virus (Mardivirus, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

6. Bier og humler

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Trakémiddinfeksjon Acarapiosis of honeybees Acarapis woodi Ikke-listeført i EU
Varroainfeksjon * Varroosis of honey bees Varroa destructor C (Apis)
* Meldepliktig OIE.

7. Sjukdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksjon med Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) * Infection with Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) Batrachochytrium salamandrivorans D (Caudata)
Klamydiainfeksjoner hos andre dyrearter enn småfe, fjørfe og andre fugler Chlamydia infections Chlamydia spp.
Ikke-listeført i EU
Kopper og koppelignende sjukdommer - unntatt saue- og geitekopper Cow pox Swine pox Orthipoxvirus (Poxviridae), Swinepox virus (Suipoxvirus, Poxviridae) Ikke-listeført i EU
Leptospirose Leptospirosis Leptospira ssp, ikkeL. pomona og L. australis (svin), L. sejroe (storfe) og L.canicola (hund) Ikke-listeført i EU
Lever- og hjernebetennelse hos rev og hund Fox encephalitis/hepatitis contagiosa canis (HCC) Canian adenovirus 1 (CAV-1) (Adenoviridae) Ikke-listeført i EU
Louping ill Louping ill Louping ill virus, (Flavivirus, Flaviviridae) Ikke-listeført i EU
Ondartet katarrfeber Malignant catarrhal fever (MCF) MCF-virus (ovine herpesvirus 2, (OvHv-2), Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Parafilariose Parafilariosis Parafilaria multipapillosa (hest), Parafilaria bovicola (storfe) Ikke-listeført i EU
Parvovirus-infeksjoner, unntatt virusenteritt hos mink Parvovirus Parvovirus (Parvoviridae) Ikke-listeført i EU
Pasteurellose
hos rein
Pasteurellosis Pasturella multocida/Manheimia haemolytica Ikke-listeført i EU
Rabies *
hos flaggermus
Rabies Rabiesvirus (Lyssavirus, Rhabdoviridae) E (Chiroptera)
Ringorm som ikke er Liste 2-sykdom Ringworm Microsporum spp. og Trichophyton spp. Ikke-listeført i EU
Tuberkulose hos pattedyr, unntatt M. tuberculosis , M. bovis og M.caprae Tuberculosis Mycobacterium avium subsp. hominisuis Ikke-listeført i EU
Tularemi (harepest) Tularemia Francisella tularensis Ikke-listeført i EU
Valpesjuke Distemper Valpesjukevirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

8. Antibiotikaresistente bakterier

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori t.o.
Kolistinresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp . og Pseudomonas spp . Colistin-resistant Enterobacterales, Acinetobacter spp. and Pseudomonas spp. Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli og Klebsiella spp.), Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. resistente mot kolistin (MIC ECOFF > 2 mg/L, 2 mg/L og 4 mg/L, respektivt, eller ved påvist mcr gener).
Unntatt fra meldingsplikt er Enterobacterales som er naturlig resistent mot kolistin: Proteus spp., Morganella morganii, Serratia spp. og Providencia spp.
Ikke-listeført i EU
ESBL/AmpC beta-laktamase produserende Enterobacterales og Pseudomonas spp. ESBL/pAmpC betalactamase producing Enterobacterales and Pseudomonas spp. Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli og Klebsiella spp.) og Pseudomonas spp. resistente mot 3. og 4. generasjons cefalosporiner.
E. coli; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.25 mg/L (< 21 mm)
• Ceftazidime MIC > 0.5 mg/L (< 20 mm)
Salmonella spp.; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.5 mg/L (< 20 mm)
• Ceftazidime MIC > 2 mg/L (< 20 mm)
K. aerogenes; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.5 mg/L (-)
• Ceftazidime MIC > 1 mg/L (-)
K. oxytoca; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.125 mg/L (-)
• Ceftazidime MIC > 0.5 mg/L (-)
K. pneumoniae; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.25 mg/L (< 21 mm)
• Ceftazidime MIC > 0.5 mg/L (< 19 mm)
Pseudomonas aeruginosa; MIC (sonediameter):
• Ceftazidime MIC > 8 mg/L (< 16 mm)
Unntak fra meldingsplikt er påvisning av iboende/naturlig resistens; f.eks. resistens for cefotaxime hos Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa og Stenotrophomonas maltophilia.
Ikke-listeført i EU
Karbapenemaseproduserende/Karbapenemresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp . og Pseudomonas spp . Carbapenemase producing/Carbapenem-resistant Enterobacterales, Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp.), Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. resistente mot karbapenemer.
Enterobacterales; MIC (sonediameter):
• Meropenem MIC > 0.125 mg/L (< 25 mm)
Acinetobacter baumannii og Pseudomonas aeruginosa; MIC (sonediameter for P. aeruginosa):
• Meropenem MIC > 2 mg/L (< 24 mm)
Unntatt fra meldingsplikt er Enterobacterales som er naturlig resistent mot karbapenemer slik som Stenotrophomonas maltophilia.
Ikke-listeført i EU
Linezolidresistente enterokokker
(LRE)
Linezolid-resistant Enterococcus spp. (LRE) Enterococcus spp. resistente mot linezolid (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 19 mm) og/eller isolater med påvist overførbart linezolidresistensgen
Ikke-listeført i EU
Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen.
Ikke-listeført i EU
Meticillinresistente Staphylococcus pseudintermedius
(MRSP)
Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) Staphylococcus pseudintermedius resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen. Ikke-listeført i EU
Linezolidresistente stafylokokkker
(LRS)
Linezolid-resistant Staphylococcus spp. Staphylococcus spp. resistente mot linezolid (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 19 mm) og/eller isolater med påvist overførbart linezolidresistensgen.
Ikke-listeført i EU
Vancomycinresistente enterokokker
(VRE)
Vancomycin-resistant Enterococcus spp. Enterococcus spp. resistente mot vancomycin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 12 mm). Unntatt fra meldingsplikt er Enterococcus gallinarum og E. casseliflavus som er naturlig resistente.
Ikke-listeført i EU
Fluorokinolonresistente termofile Campylobacter spp . Fluoroquinolone-resistant Campylobacter spp. Termofile Campylobacter spp. (f. eks.C. jejuni og C. coli) resistente mot fluorokinoloner:
• Ciprofloxacin MIC > 0.5 mg/L (sonediameter < 26 mm).
Ikke-listeført i EU
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no