Til hovedinnhold

Når skal du melde fra om en planteskadegjører?

Du skal melde fra til Mattilsynet ved mistanke om planteskadegjørere som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser. 

Publisert

Med "samfunnsmessige konsekvenser" menes både miljømessige og økonomiske konsekvenser.

Hvem har meldeplikt?

  • Virksomheter
  • Eiere av fast eiendom
  • Brukere av fast eiendom, dvs også de som låner eller leier en eiendom.

Hvilke planteskadegjørere er det meldeplikt for?

  • Karanteneskadegjørere som er listet i vedlegg 1 og vedlegg 2 i forskrift om plantehelse. For planteskadegjørere i vedlegg 2 gjelder meldeplikten dersom de forekommer på de planter og smittebærende emnene som er oppgitt i vedlegget.
  • Phytophthora ramorum (Ramorum-greinvisning)
  • Andre alvorlige planteskadegjørere enn de som er listet i forskrift om plantehelse. Dette kan for eksempel være «potensielle karanteneskadegjørere» som er under vurdering med tanke på listing i forskrift om plantehelse, eller andre nye trusler som EPPO eller andre land advarer mot. Les mer om potensielle karanteneskadegjørere.

Merk: Meldeplikten gjelder ikke for alle alvorlige planteskadegjørere. Det er for eksempel ikke meldeplikt for planteskadegjørere som er vanlige i Norge, med mindre de likevel er listet i forskrift om plantehelse.

Ikke flytt eller omsett planter ved mistanke om smitte

Har du mistanke om smitte av karanteneskadegjørere, må du ikke flytte eller omsette plantene, men fryse situasjonen slik at det blir mulig å ta ut prøver med mer. Overtredelse av forbudet mot å flytte og mot å omsette varer når det er mistanke om eller fastslått funn av alvorlig planteskadegjører er straffbart jf. matloven § 28.

Meldeplikt

Les mer om meldeplikten og tiltak dere kan sette i verk ved funn eller mistanke om funn av alvorlige planteskadegjørere i Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B – Generelle krav.

Slik gjør du

Melde fra om skadegjører

Hvis du mistenker planteskadegjørere som er oppført i plantehelseforskriften vedlegg 1 og vedlegg 2, skal du varsle via Mattilsynets skjematjeneste. Det samme gjelder planteskadegjørere som er regulert i eventuelle andre forskrifter.

Bruk skjemaet "Mistanke om sykdomstilfelle/skadegjører"

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Matloven § 6. Forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak

Foreligger det grunn til mistanke om fare for helseskadelige næringsmidler eller helse- eller miljøskadelige innsatsvarer, skal virksomheten umiddelbart varsle tilsynsmyndigheten.

Virksomheten og enhver annen har tilsvarende varslingsplikt ved grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser. Ved grunn til mistanke om planteskadegjørere som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, har virksomheten og eier eller bruker av fast eiendom varslingsplikt.

Virksomheten skal umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger, herunder stanse omsetning og iverksette tilbaketrekking fra markedet.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om forebygging av fare, varsling, og iverksetting av tiltak, herunder informasjon til allmennheten.

Kongen kan tilsvarende gi forskrifter om forebygging av uredelighet, varsling og iverksetting av tiltak, herunder informasjon til allmennheten.