Til hovedinnhold

Forhåndstillatelse til innførsel av animaliebiprodukter

Virksomheter som vil samhandle animalske biprodukter eller avledede produkter kategori 1 eller 2 fra andre land i EØS til Norge, må først søke og få forhåndstillatelse fra Mattilsynet.

Publisert

Det er vanligvis forhandler eller første mottaker i Norge som søker forhåndstillatelse for innførsel.

Søknadsskjema og saksbehandling

Søknadsskjemaet merkes med navn på avdeling i aktuell region og sendes til:

Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

eller e-post: postmottak@mattilsynet.no

Saksbehandler i den aktuelle region i Mattilsynet vil senest fire uker etter at søknad er mottatt, gi skriftlig tilbakemelding med endelig svar eller informasjon om antatt saksbehandlingstid.

Mattilsynet kan enten avvise, godta eller gi vilkår for innførsel.

Virksomheter som gis forhåndstillatelse blir registrert av Mattilsynet som forhandler eller annen type animaliebiproduktvirksomhet, og er oppført i Mattilsynets offisielle liste over registrerte og godkjente virksomheter.

Godkjente produkter og virksomheter

Godkjenning og registrering av animalsk biproduktvirksomhet

Aktuelle bestemmelser i animaliebiproduktregelverket

Se artikkel 48 punkt 1 i hovedforordning (EF) 1069/2009 og vedlegg XVI avsnitt 12 i gjennomføringsforordning (EU) 142/2011 innført i norsk rett ved animaliebiproduktforskriften.

Se utfyllende veiledning om animalske biprodukter

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften

Artikkel 48
Kontroll av forsendelser til andre medlemsstater

1. Når en driftsansvarlig har til hensikt å sende kategori 1-materiale, kategori 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk fett framstilt av kategori 1- og kategori 2-materiale til en annen medlemsstat, skal vedkommende underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten og i bestemmelsesmedlemsstaten om dette.
Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal etter søknad fra den driftsansvarlige innen en fastsatt frist beslutte
 1. a.
  å avvise forsendelsen,
 2. b.
  å godta forsendelsen uten vilkår, eller
 3. c.
  å motta forsendelsen på følgende vilkår:
  1. i.
   dersom de avledede produktene ikke er blitt trykksterilisert, skal denne behandlingen foretas, eller
  2. ii.
   de animalske biproduktene eller avledede produkter skal oppfylle alle vilkår som er knyttet til sending av forsendelsen og som er begrunnet ut fra hensynet til vern av folkehelsen og dyrehelsen, for å sikre at animalske biprodukter og avledede produkter håndteres i samsvar med denne forordning.
2. Formater for driftsansvarliges søknader i henhold til nr. 1 kan vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3.
3. Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten skal ved hjelp av TRACES-systemet i samsvar med vedtak 2004/292/EF underrette vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten om sending av alle forsendelser som sendes til bestemmelsesmedlemsstaten og som inneholder
 1. a.
  animalske biprodukter eller avledede produkter nevnt i nr. 1,
 2. b.
  bearbeidet animalsk protein framstilt av kategori 3-materiale.
Når vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten underrettes om forsendelsen, skal den gjennom TRACES-systemet underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om hver forsendelses ankomst.
4. Kategori 1- og kategori 2-materiale, kjøttbeinmel og animalsk fett nevnt i nr. 1 skal transporteres direkte til bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget, som skal være registrert eller godkjent i henhold til artikkel 23, 24 og 44, eller, dersom det gjelder husdyrgjødsel, til bestemmelsesdriftsenheten.
5. Når animalske biprodukter eller avledede produkter sendes til en annen medlemsstat gjennom en tredjestats territorium, skal transporten skje i forsendelser som har blitt forseglet i opprinnelsesmedlemsstaten, og de skal følges av et hygienesertifikat.
Forseglede forsendelser kan bare gjeninnføres til Fellesskapet over en grensekontrollstasjon, i samsvar med artikkel 6 i direktiv 89/662/EØF.
6. Som unntak fra nr. 1-5 kan animalske biprodukter eller avledede produkter som er nevnt der, og som er blandet eller kontaminert med avfall som er oppført som farlig i vedtak 2000/532/EF, bare sendes til en annen medlemsstat dersom kravene i forordning (EF) nr. 1013/2006 er oppfylt.
7. Det kan vedtas gjennomføringstiltak for denne artikkel med hensyn til følgende:
 1. a.
  en bestemt frist for vedkommende myndighets beslutning som nevnt i nr. 1,
 2. b.
  ytterligere vilkår for sending av animalske biprodukter eller avledede produkter nevnt i nr. 4,
 3. c.
  modeller for hygienesertifikatene som skal følge forsendelser som sendes i samsvar med nr. 5, og
 4. d.
  vilkår for når animalske biprodukter og avledede produkter som skal brukes i forbindelse med utstillinger, kunstnerisk virksomhet, diagnostikk, undervisning eller forskning, kan sendes til andre medlemsstater, som unntak fra nr. 1-5 i denne artikkel.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
8. I gjennomføringstiltakene for denne artikkel kan det angis på hvilke vilkår vedkommende myndigheter som unntak fra nr. 1-4 kan tillate
 1. a.
  sending av husdyrgjødsel som transporteres mellom to steder på samme driftsenhet, eller mellom driftsenheter som ligger i grenseområder i medlemsstater som har en felles grense,
 2. b.
  sending av andre animalske biprodukter eller avledede produkter mellom virksomheter eller anlegg som ligger i grenseområder i medlemsstater som har en felles grense, og
 3. c.
  transport av døde kjæledyr som skal kremeres, til en virksomhet eller et anlegg som ligger i grenseområdet i en annen medlemsstat som har en felles grense med avsenderstaten.
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
M2
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no