Krav til anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter

Anlegg som forbrenne animalske biprodukter skal enten være godkjent av Mattilsynet eller ha driftstillatelse fra Miljødirektoratet. Et anlegg med driftstillatelse fra Miljødirektoratet, og som forbrenner animalske biprodukter skal også være registrert hos Mattilsynet, slik at Mattilsynet kan før tilsyn med krav til sporing.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Forbrenningsanlegg etter animaliebiproduktregelverket
  2. Avfallsforbrenningsanlegg med driftstillatelse etter avfallsforskriften skal registrere seg hos Mattilsynet
  3. Hvordan registre seg hos Mattilsynet
  4. Mattilsynets offisielle liste
  5. Tilsyn fra Mattilsynet i registrerte forbrenningsanlegg

Animalske biprodukter skal følges av handelsdokument for sporingsformål.

Animalske biprodukter er definert som hele kropper eller deler av dyr, produkter av animalsk opprinnelse eller andre produkter av dyr som ikke er beregnet på konsum. Avledede produkter er animalske biprodukter som er framstilt ved en eller flere behandlinger, omdanninger eller trinn i bearbeidingen.

For å sikre at animalsk biprodukter ikke sprer smittestoffer inn mot matkjeden, setter animaliebiproduktregelverket krav til bearbeiding av materialet avhengig av hva materialet skal brukes til

Animaliebiproduktregelverket tillater også at animalsk materiale kan forbrennes som avfall. Men stiller krav om at forbrenningsanlegget enten er godkjent av Mattilsynet eller har driftstillatelse fra Miljødirektoratet. Et anlegg som har driftstillatelse fra Miljødirektoratet, må også være registrert hos Mattilsynet.