Til hovedinnhold
Søk

Dyresykdommer - hvem har ansvar for hva?

Faglig oppdatert

Alle har ansvar for å melde fra

Alle har ansvar for å unngå å spre smitte av dyresykdommer, og å melde fra Mattilsynet ved mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser: Melde om smittsom dyresykdom

Næringsrettede dyrehold skal ha oppdatert kompetanse

Det krav om at dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse: Du må ha kompetanse om sjukdom og smittevern

Mattilsynet har ansvar for beredskap og bekjempelse

Mattilsynet har ansvar for beredskap, risikohåndtering og bekjempelse av dyresykdommer. Mattilsynet setter blant annet i verk overvåking, kartlegging, bekjempelse (blant annet fastsettelse av beskyttelsessoner og avliving), importforbud og deltar i internasjonale fora.

Veterinærinstituttet har ansvar for risikovurderinger

Veterinærinstituttet har ansvar for risikovurdering tilknyttet dyresykdom, de analyserer prøver tatt i Norge og har ansvar for ulike overvåkingsprogram, se www.vetinst.no

Helsedirektoratet skal forebygge smitte til mennesker

Helsedirektoratet, har ansvar for beredskap, håndtering og bekjempelse dersom dyresykdommer spres til mennesker. Direktoratet har myndighet på sosial- og helselovgivningsområdet og kan iverksette forebyggende tiltak i samfunnet, se Helsedirektoratets nettsider

Folkehelseinstituttet har ansvar for overvåking av sykdom hos mennesker

Folkehelseinstituttet har ansvar for overvåking av sykdom hos mennesker, rådgivning om smittevern for mennesker og vaksineberedskap. Instituttet deltar i internasjonale overvåkingsnettverk innen smittevern og gir råd og informasjon til helsemyndighetene, helsetjenesten og publikum om sykdom, smitte, smittevern og vaksinasjon, se www.fhi.no