Til hovedinnhold
Søk

Forbud mot jakt og fangst av fugl i åtte kommuner i Rogaland

Det er innført forbud mot jakt og fangst av fugl i åtte kommuner i Rogaland etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i kommersielle fjørfehold og på ville fugler i området. Her finner du en oversikt over det du som jeger trenger å vite.

Faglig oppdatert

Forbudet mot jakt og fangst av fugl gjelder i følgende kommuner: Stavanger, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå og Sandnes (unntatt område som tidligere utgjorde Forsand kommune).

Se her for kart over infisert sone


Forbudet er innført fordi ville fugler kan være smittet av fugleinfluensa. Jakt bidrar til at ville fugler blir skremt og flytter seg. I tillegg kan håndtering av ville fugler bidra til å spre virus i miljøet. Dette øker faren for at smitten sprer seg både i området og til andre områder. 

Unntak

Det er lov å jakte på lirype, fjellrype, storfugl, orrfugl og jerpe.

Når du jakter på lirype, fjellrype, storfugl, orrfugl og jerpe, må du fortsatt forholde deg til andre tiltak nevnt på denne siden

Forbud å flytte produkter av ville fugler

I tillegg til forbud mot jak og fangst, er det forbudt å

 • flytte produkter fra viltlevende fugler (f.eks. egg, kjøtt, innmat, fjør) innenfor og ut av infisert sone, dersom produktene har opprinnelse fra fugler i infisert sone.
   
 • transportere animalske biprodukter (slakterester og avfall) innad i og ut av infisert sone, dersom biproduktene helt eller delvis stammer fra ville fuger i sonen.

  Det er bare tillatt å transportere disse til behandling i biproduktanlegg for behandling i tråd med animaliebiproduktforskriften, etter avtale med Mattilsynet. Ta kontakt med lokal avdeling i Mattilsynet på 22 40 00 00.
   
 • sette ut fuglevilt.

Det er mulig å søke om unntak fra forbudene. Det gjør du ved å kontakte Mattilsynet på sorogvest.dispensasjoner@mattilsynet.no.

Ringmerking og skadefelling

Ringmerking defineres ikke som jakt eller fangst, og dette er derfor ikke forbudt. Husk at du må ha lisens eller særskilt tillatelse, dersom du skal ringmerke fugl. 

Det er også tillatt å ta ut fugl på flyplasser av sikkerhetsmessige årsaker og det er tillatt med skadefelling av fugl i umiddelbar nærhet av anlegg med næringsretta dyrehold. 
 

Jakt og fangst av fugl kan bidra til å spre smitte

Forbud mot jakt og fangst av fugl i 15 kommuner i Rogaland (infisert sone) er ett av mange tiltak Mattilsynet innfører for å hindre spredning av den alvorlige og svært smittsomme sykdommen fugleinfluensa. Det er viktig at ville fugler er mest mulig i ro i dette området nå. 
 

Når du under jakt og fangst håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp i miljøet. Fugleinfluensavirus kan på denne måten direkte eller indirekte spres til fugler i fangenskap. Det er stor tetthet av kommersielt fjørfehold og andre fugler i fangenskap på Jæren. Spredning av virus i dette fjørfetette området øker smittefaren for alle fugler i fangenskap. Mange fugler kan bli syke og dø, og det vil i tillegg skape store utfordringer for produksjon av egg og slaktekylling/fjørfekjøtt i området.
 

Forbudt å flytte produkter av ville fugler

I tillegg til forbud mot jakt og fangst i sonene for fugleinfluensa i Rogaland, er det forbudt å

 • flytte produkter fra viltlevende fugler (f.eks egg, kjøtt, innmat, fjær) innenfor og ut av infisert sone, dersom produktene har opprinnelse fra fugler i infisert sone.
 • transportere animalske biprodukter (slakterester og avfall) innad i og ut av infisert sone, dersom biproduktene helt eller delvis stammer fra ville fugler i sonen. Det er likevel tillatt å transportere disse til behandling i biproduktanlegg for behandling i tråd med animaliebiproduktforskriften, etter avtale med Mattilsynet. Ta kontakt med lokal avdeling i Mattilsynet på 22 40 00 00. 
 • sette ut fuglevilt. 

Det er mulig å søke om unntak fra forbudene. Det gjør du ved å kontakte Mattilsynet på sorogvest.dispensasjoner@mattilsynet.no

Viktig med god hygiene

Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt. Når du i forbindelse med jakt og fangst håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp, eller du kan komme i kontakt med smitte fra dyrets svelg, innvoller og tarminnhold. 

Ender, gjess, svaner, vadefugler og åtseletere er mest mottakelige for fugleinfluensa, men andre arter kan også bli smittet. Det kan finnes fugler som er smittet uten at de viser symptomer på det. 

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til befolkningen som svært lav, men du bør likevel ta forholdsregler for å redusere risikoen ytterligere. Husk at disse forholdsreglene også er viktige for å hindre å bli smittet av eller spre mange andre infeksjonssykdommer, som ville fugler kan være bærere av. 

Råd til deg som håndterer fuglevilt 

 • Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker. 
 • Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis. 
 • Dersom du har åpne sår på hender, må disse tildekkes før håndtering av vilt. Rens sår grundig etter at du er ferdig. 
 •  For å minske eventuell smitte gjennom støv, bør du flå fuglevilt fremfor å plukke det. Dersom du likevel velger å plukke fjærene, anbefaler vi å gjennombløte fjærdrakten først. Det gir mindre støv ved håndteringen. 
 • Flåing/plukking av vilt bør foregå utendørs. Legg avfallet i en pose og kast i restavfallet. 
 • Hvis det støver mye eller dersom du håndterer store mengder fuglevilt bør du bruke FFP3-maske (virusmaske) for å beskytte deg selv. 
 • Bruk gjerne beskyttelsesbriller dersom det er fare for støving og sprut ved håndtering av fuglevilt. 
 •  Ved uttak av innvoller fra skutt fuglevilt anbefales god håndvask. 
 • Hold arbeidsstedet hvor de rensede fuglene håndteres rent og adskilt fra håndtering av annen mat. Husk god kjøkkenhygiene.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø, vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler. Observante jegere som oppdager syke eller døde fugler under jakt, kan gi Mattilsynet verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer.

Trygt å spise kjøtt fra fuglevilt

Fuglevilt er trygt å spise. Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N1 via kjøtt fra fugl. Det er allikevel viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt. Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt. Dette er en forhåndsregel som beskytter mot flere smittsomme sykdommer, som fugler kan være bærere av.