Til hovedinnhold

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom (PRRS)

PRRS er en sykdom som rammer gris. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Viruset forekommer over store deler av verden, men har ikke vært påvist i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom (PRRS)

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) er en virussykdom hos gris som gir aborter, dødfødte og svakfødte griser som dør kort tid etter fødsel. Viruset infiserer også luftveiene og kan forårsake alvorlige infeksjoner med høy dødelighet, særlig hos smågriser. Sykdommen smitter bare griser, den gir ikke sykdom hos andre dyr eller hos mennesker.

PRRS er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Symptomene på sykdommen varierer mye. I enkelte besetninger kan grisene være smittet uten at de viser tegn på sykdom. I avlsbesetninger kan sykdommen gi tap på opptil 20 prosent av produksjonen på grunn av omløp, aborter, høyt antall dødfødte eller svakfødte griser, syke purker med påfølgende melkemangel og høy dødelighet blant spedgrisene. Hos smågriser og slaktegriser forårsaker infeksjonen lungebetennelse, redusert tilvekst og økt dødelighet.

Hvordan smitter sykdommen?

Viruset skilles ut med utåndingsluft, spytt, slim, sæd, urin, melk og avføring, og smitter til andre dyr via luftveiene, munnen eller sår i huden. Det spres mellom besetninger og land først og fremst via handel med infiserte griser og med sæd fra infiserte råner.

Smitten kan også spres med luft, via personer, transportmidler, sprøytespisser, klær og redskaper som er forurenset. Dyretransporter er vist å ha vært viktig årsak til spredning av viruset over lange avstander.

Sykdommen smitter bare griser, den gir ikke sykdom hos andre dyr.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.

Bekjempe sykdommen