Til hovedinnhold

Import av hest fra tredjeland (land utenfor EU og EØS)

Når du importerer hest fra land utenfor EU/EØS, stilles det flere krav til dokumentasjon av dyrehelse. Du må også føre hesten inn på en godkjent grensekontrollstasjon for hest. 

Publisert

Etter Brexit gjelder disse reglene også for import av hester fra Storbritanna. Dette er hovedpunkter ved import av hest fra tredjeland:

1. Importør og første mottaker må registrere seg hos Mattilsynet

Du som importerer hesten er importøren, mens første mottaker er stallen i Norge som hesten flyttes til.

Dersom du ikke har stallen hjemme, vil importør og første mottaker ha ulike navn og adresser.

Selve transporten av hesten kan gjøres av importøren selv, eller av en tredjepart.

2. Transportøren må registrere seg hos myndighetene

Alle som transporterer hest mellom EØS-stater, eller mellom en EØS-stat og et tredjeland (land utenfor EU og EØS), skal være registrert hos myndighetene og få tildelt et entydig registreringsnummer. Dette gjelder også for private transportører, for eksempel de som skal frakte egen hest til og fra utlandet. Slik registrerer du deg som transportør..

3. Dyrehelsemessige krav må oppfylles

Dyrehelsemessige krav som stilles i forbindelse med innførsel fra et godkjent tredjeland framgår av dyreimportforskriften.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme særskilte beskyttelsestiltak overfor enkelte land.

4. Helsesertifikat og melding om importen

Hesteeieren må sørge for at hesten har godkjent helsesertifikat (TRACES/CHED/tilsvarende) fra landet den reiser fra. Disse reglene gjelder for helsesertifikatet:

  • Helsesertifikatet skal være i original (ikke kopi), utfylt av offentlig veterinær i avsenderlandet, og det skal følge hesten på reisen.
  • Helsesertifikatet skal utstedes i løpet av de siste to døgn før avreise, og er gyldig i ti dager.
  • Dersom flere hester skal reise samlet fra en stall i utlandet til en stall i Norge, kan de føres på samme helsesertifikat. Om hestene skal reise til ulike staller i Norge eller fra ulike staller i utlandet, må de ha hvert sitt helsesertifikat.

Melding om importen gjøres ved at offentlig veterinær i avsenderlandet sender helsesertifikatet elektronisk via TRACES 24 timer før ankomst i Norge til Mattilsynet.  

5. Hesten skal ha hestepass 

Dersom hesten importeres permanent (holdes i Norge i mer enn 90 dager), skal hestepasset (Identifikasjonsdokumentet) sendes inn til et passutstedende organ i Norge senest 30 dager etter at tollprosedyren er sluttført. Hvilket passutstedende organ avgjøres av kategorien av hesten (se oversikt over passutstedende organer under hestepass

Unntak fra dette kravet er midlertidig opphold for hingster i bedekningssesongen, opphold på veterinærklinikk av medisinske årsaker og hester som slaktes senest 10 dager etter innførsel. 

Passutstedende organ som får tilsendt et hestepass utstedt i et tredjeland skal avgjøre om hestepasset tilfredsstiller kravet om utforming og innhold (se krav i landdyrsporbarhetsforskriften). Dersom opprinnelig hestepass ikke tilfredsstiller kravene, kan det eventuelt oppgraderes eller det må utstedes et erstatningspass. I sistnevnte tilfelle tas hesten permanent ut av matkjeden. 

Passutstedende organ skal også registrere identitetsopplysninger om hesten i sin database. Deretter returneres opprinnelig, eller eventuelt erstatningspass, til hesteeier/hesteholder. 

6. Stopp for veterinær grensekontroll på grensen 

Hester fra tredjeland skal føres inn i EØS-området over godkjent grensekontrollstasjon, hvor veterinær grensekontroll gjennomføres. Hester som innføres via andre EØS/EU-land må gjennomgå veterinær grensekontroll på godkjent grensekontrollstasjon i EØS/EU-landet. Det kreves da ikke ny veterinær grensekontroll i Norge. 

I Norge har vi to aktuelle grensekontrollstasjoner for hest: 

Gardermoen (Oslo) 

Telefon: (+ 47) 22 77 79 00 
Telefaks: (+ 47) 64 82 04 01 
E-post: BIP-osloairport@mattilsynet.no 

Storskog (Kirkenes) 

Telefon: (+ 47) 957 79 121 
Telefaks: (+ 47) 78 99 75 00 
E-post: BIP-Storskog@mattilsynet.no 

7. Ikke flytt hesten fra første mottaker de første to døgnene 

Hesten skal ikke flyttes fra første mottaker (det første stedet / den første adressen hvor dyret skal oppholde seg når det kommer til Norge) de første to døgnene etter ankomst. Dette kravet gjelder ikke for midlertidig innførte registrerte hester til konkurranser og lignende.

8. Importør og første mottaker må ha register over mottatte hester

Importør og første mottaker skal føre register over mottatte hester. Register og helsesertifikater skal oppbevares i minst ti år, og Mattilsynet kan be om å få se dokumentene. Du må varsle oss dersom det ikke er samsvar mellom hestens identitet og innførselsdokumenter. 

Se informasjon om tollbestemmelser ved import av hest

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4.Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2016/429, artikkel 84, 87, 229, 234, 237

Forordning (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)

Artikkel 84

Driftsansvarliges plikt til å registrere anlegg

1. Driftsansvarlige for anlegg som holder landdyr eller samler inn, produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale, skal gjøre følgende for å få sine anlegg registrert i samsvar med artikkel 93, og før de starter driften:

a) Informere vedkommende myndighet om ethvert slikt anlegg som de har ansvar for.

b) Framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet:

i) Den driftsansvarliges navn og adresse.

ii) Anleggets beliggenhet og beskrivelse av dets lokaler.

iii) Kategoriene, artene og antallet eller mengden av holdte landdyr eller avlsmateriale som de har til hensikt å holde på anlegget, og anleggets kapasitet.

iv) Anleggstype.

v) Andre sider ved anlegget som er relevante for å fastsette hvilken risiko det utgjør.

2. Driftsansvarlige for anleggene nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende:

a) Eventuelle endringer ved anlegget med hensyn til forholdene nevnt i nr. 1 bokstav b).

b) Opphør av den driftsansvarliges eller anleggets aktiviteter.

3. Anlegg som skal godkjennes i samsvar med artikkel 94 nr. 1, skal ikke være forpliktet til å legge fram opplysningene nevnt i nr. 1.

Artikkel 87

Registreringsplikt for transportører av holdte hov- og klovdyr, og delegerte rettsakter

1. Transportører som transporterer holdte hov- og klovdyr mellom medlemsstater, eller mellom en medlemsstat og et tredjeland, skal gjøre følgende for å kunne bli registrert i samsvar med artikkel 93, og før de starter driften:

a) Informere vedkommende myndighet om sine aktiviteter.

b) Oversende til vedkommende myndighet opplysninger om følgende:

i) Den berørte transportørens navn og adresse.

ii) Kategoriene og artene av og antallet holdte hov- og klovdyr som det planlegges transport for.

iii) Typen transport.

iv) Transportmiddel.

2. Transportørene nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende:

a) Eventuelle endringer i forholdene nevnt i nr. 1 bokstav b).

b) Opphør av transportvirksomheten.

3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 som utfyller reglene fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, når det gjelder forpliktelsen for andre typer transportører hvis transportvirksomhet utgjør en særlig og vesentlig risiko for visse arter eller kategorier av dyr, om å legge fram relevante opplysninger med henblikk på registrering av deres virksomhet.

Artikkel 229

Krav ved innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse

1. Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller territorier bare dersom forsendelsene oppfyller følgende krav, med mindre dyrene, avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse omfattes av et unntak som er gitt i henhold til artikkel 239 nr. 2:

a) Uten hensyn til artikkel 230 nr. 2, de kommer fra et tredjeland eller et territorium som er listeført i samsvar med artikkel 230 nr. 1 for de berørte artene og kategoriene av dyr, det berørte avlsmaterialet eller de berørte produktene av animalsk opprinnelse, eller fra en sone eller et segment av disse.

b) De kommer fra anlegg som er godkjent og listeført, dersom slik godkjenning og oppføring på en liste kreves i henhold til artikkel 233.

c) De oppfyller kravene til dyrehelse for innførsel til Unionen fastsatt i artikkel 234 nr. 1 og i eventuelle delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 234 nr. 2 dersom slike krav er fastsatt for det berørte dyret, avlsmaterialet eller produktet av animalsk opprinnelse.

d) De ledsages av et helsesertifikat og av erklæringer og andre dokumenter dersom dette kreves etter artikkel 237 nr. 1 eller i regler vedtatt i henhold til artikkel 237 nr. 4.

2. Driftsansvarlige som har ansvar for den aktuelle forsendelsen, skal forevise forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller territorier for offentlig kontroll i henhold til artikkel 3 i direktiv 91/496/EØF og artikkel 3 i direktiv 97/78/EF

Artikkel 234

Krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen av arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse

1. Kravene til dyrehelse for innførsel til Unionen av arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller territorier skal

a) være like strenge som kravene til dyrehelse i denne forordningen, og i reglene vedtatt i henhold til denne, som gjelder for forflytninger innenfor Unionen av berørte arter og kategorier av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse, eller

b) gi garantier som er likeverdige med kravene til dyrehelse som gjelder for artene og kategoriene av dyr, avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse fastsatt i del IV (artikkel 84–228) i denne forordningen.

2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til krav til dyrehelse for

a) innførsel til Unionen av arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller territorier,

b) forflytning innenfor Unionen og håndtering av dyrene, avlsmaterialet og produktene av animalsk opprinnelse etter at de er innført til Unionen, dersom dette er nødvendig for å redusere risikoen i den forbindelse.

3. Inntil det vedtas delegerte rettsakter som fastsetter kravene til dyrehelse med hensyn til en bestemt art eller kategori av dyr, avlsmateriale eller produkt av animalsk opprinnelse i henhold til nr. 1, kan medlemsstatene etter en vurdering av de tilknyttede risikoene anvende nasjonale regler, forutsatt at disse reglene oppfyller kravene fastsatt i nevnte nummer, og forutsatt at de tar hensyn til forholdene nevnt i artikkel 235 og 236

Artikkel 237

Helsesertifikater, erklæringer og andre dokumenter for innførsel til Unionen

1. Medlemsstatene skal bare tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse dersom forsendelsene er ledsaget av det ene eller begge av følgende:

a) Et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller -territoriet, med mindre det er gitt unntak etter nr. 4 bokstav a).

b) Erklæringer eller andre dokumenter, dersom dette kreves etter reglene vedtatt i henhold til nr. 4 bokstav b).

2. Medlemsstatene skal ikke tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse med mindre helsesertifikatet nevnt i nr. 1 bokstav a) har blitt kontrollert og undertegnet av en offentlig veterinær i et tredjeland eller et territorium i samsvar med sertifiseringskrav som er likeverdige med dem som er fastsatt i artikkel 149 nr. 3 eller  artikkel 216 nr. 3, og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 149 nr. 4 eller artikkel 216 nr. 4.

3. Medlemsstatene skal tillate at elektroniske helsesertifikater som er utarbeidet, håndtert og overført ved hjelp av TRACES, erstatter ledsagende helsesertifikater som nevnt i nr. 1, dersom slike elektroniske helsesertifikater

a) inneholder alle opplysninger som helsesertifikatet nevnt i nr. 1 bokstav a) skal inneholde i samsvar med artikkel 238 nr. 1 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 238 nr. 3,

b) sikrer sporbarhet for forsendelsene av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse, og knytter disse forsendelsene til det elektroniske helsesertifikatet.

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende:

a) Unntak fra helsesertifikatkravene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og nr. 2 ved forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse, og i særlige regler for utstedelse av helsesertifikater for slike forsendelser dersom de aktuelle forsendelsene utgjør en uvesentlig risiko for dyrehelsen eller folkehelsen i Unionen, på grunn av én eller flere av følgende faktorer:

i) Artene og kategoriene av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse dette gjelder.

ii) Metodene for dyrehold og typene produksjon av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse.

iii) Deres tiltenkte bruk.

iv) Alternative risikoreduserende tiltak som er innført i opprinnelses- eller transittredjelandene eller -territoriene, eller etter deres ankomst på Unionens territorium, og som gir et like godt vern for dyrehelsen og folkehelsen i Unionen som denne forordningen fastsetter.

v) Framlegging av garantier for at det berørte tredjelandet eller territoriet vil overholde kravene ved innførsel til Unionen, som vises på andre måter enn ved et helsesertifikat.

b) Regler om at forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som innføres til Unionen, skal være ledsaget av erklæringer eller andre dokumenter som er nødvendige for å vise at dyrene, avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse det gjelder, oppfyller kravene til dyrehelse for innførsel til Unionen fastsatt i reglene vedtatt i henhold til artikkel 234 nr. 2.

 

Dyreimportforskriften

§ 3. Import fra tredjestater

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13f (forordning (EU) 2020/692 sist endret ved forordning (EU) 2022/54) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for import til Unionen og forflytning og håndtering etter import av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2020/692, artikkel 11-14, 20-24 og 26