Til hovedinnhold

Import av hest fra tredjeland (land utenfor EU og EØS)

Når du importerer hest fra land utenfor EU/EØS, stilles det flere krav til dokumentasjon av dyrehelse. Du må også føre hesten inn på en godkjent grensekontrollstasjon for hest. 

Publisert

Etter Brexit gjelder disse reglene også for import av hester fra Storbritanna. Dette er hovedpunkter ved import av hest fra tredjeland:

1. Importør og første mottaker må registrere seg hos Mattilsynet

Du som importerer hesten er importøren, mens første mottaker er stallen i Norge som hesten flyttes til.

Dersom du ikke har stallen hjemme, vil importør og første mottaker ha ulike navn og adresser.

Selve transporten av hesten kan gjøres av importøren selv, eller av en tredjepart.

2. Transportøren må registrere seg hos myndighetene

Alle som transporterer hest mellom EØS-stater, eller mellom en EØS-stat og et tredjeland (land utenfor EU og EØS), skal være registrert hos myndighetene og få tildelt et entydig registreringsnummer. Dette gjelder også for private transportører, for eksempel de som skal frakte egen hest til og fra utlandet. Slik registrerer du deg som transportør..

3. Dyrehelsemessige krav må oppfylles

Dyrehelsemessige krav som stilles i forbindelse med innførsel fra et godkjent tredjeland framgår av dyreimportforskriften.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme særskilte beskyttelsestiltak overfor enkelte land.

4. Helsesertifikat og melding om importen

Hesteeieren må sørge for at hesten har godkjent helsesertifikat (TRACES/CHED/tilsvarende) fra landet den reiser fra. Disse reglene gjelder for helsesertifikatet:

  • Helsesertifikatet skal være i original (ikke kopi), utfylt av offentlig veterinær i avsenderlandet, og det skal følge hesten på reisen.
  • Helsesertifikatet skal utstedes i løpet av de siste to døgn før avreise, og er gyldig i ti dager.
  • Dersom flere hester skal reise samlet fra en stall i utlandet til en stall i Norge, kan de føres på samme helsesertifikat. Om hestene skal reise til ulike staller i Norge eller fra ulike staller i utlandet, må de ha hvert sitt helsesertifikat.

Melding om importen gjøres ved at offentlig veterinær i avsenderlandet sender helsesertifikatet elektronisk via TRACES 24 timer før ankomst i Norge til Mattilsynet.  

5. Hesten skal ha hestepass 

Dersom hesten importeres permanent (holdes i Norge i mer enn 90 dager), skal hestepasset (Identifikasjonsdokumentet) sendes inn til et passutstedende organ i Norge senest 30 dager etter at tollprosedyren er sluttført. Hvilket passutstedende organ avgjøres av kategorien av hesten (se oversikt over passutstedende organer under hestepass

Unntak fra dette kravet er midlertidig opphold for hingster i bedekningssesongen, opphold på veterinærklinikk av medisinske årsaker og hester som slaktes senest 10 dager etter innførsel. 

Passutstedende organ som får tilsendt et hestepass utstedt i et tredjeland skal avgjøre om hestepasset tilfredsstiller kravet om utforming og innhold (se krav i landdyrsporbarhetsforskriften). Dersom opprinnelig hestepass ikke tilfredsstiller kravene, kan det eventuelt oppgraderes eller det må utstedes et erstatningspass. I sistnevnte tilfelle tas hesten permanent ut av matkjeden. 

Passutstedende organ skal også registrere identitetsopplysninger om hesten i sin database. Deretter returneres opprinnelig, eller eventuelt erstatningspass, til hesteeier/hesteholder. 

6. Stopp for veterinær grensekontroll på grensen 

Hester fra tredjeland skal føres inn i EØS-området over godkjent grensekontrollstasjon, hvor veterinær grensekontroll gjennomføres. Hester som innføres via andre EØS/EU-land må gjennomgå veterinær grensekontroll på godkjent grensekontrollstasjon i EØS/EU-landet. Det kreves da ikke ny veterinær grensekontroll i Norge. 

I Norge har vi to aktuelle grensekontrollstasjoner for hest: 

Gardermoen (Oslo) 

Telefon: (+ 47) 22 77 79 00 
Telefaks: (+ 47) 64 82 04 01 
E-post: BIP-osloairport@mattilsynet.no 

Storskog (Kirkenes) 

Telefon: (+ 47) 957 79 121 
Telefaks: (+ 47) 78 99 75 00 
E-post: BIP-Storskog@mattilsynet.no 

7. Ikke flytt hesten fra første mottaker de første to døgnene 

Hesten skal ikke flyttes fra første mottaker (det første stedet / den første adressen hvor dyret skal oppholde seg når det kommer til Norge) de første to døgnene etter ankomst. Dette kravet gjelder ikke for midlertidig innførte registrerte hester til konkurranser og lignende.

8. Importør og første mottaker må ha register over mottatte hester

Importør og første mottaker skal føre register over mottatte hester. Register og helsesertifikater skal oppbevares i minst ti år, og Mattilsynet kan be om å få se dokumentene. Du må varsle oss dersom det ikke er samsvar mellom hestens identitet og innførselsdokumenter. 

Se informasjon om tollbestemmelser ved import av hest

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Forordning (EU) 2016/429, artikkel 84, 87, 229, 234, 237

Dyreimportforskriften

Forordning (EU) 2020/692, artikkel 11-14, 20-24 og 26