Import av bier og humler

Det er flere krav du må oppfylle hvis du flytter eller importerer levende bier (Apis mellifera) eller humler (Bombus spp.) fra utlandet.

Faglig oppdatert

Du må oppfylle krav til dyrehelse når du flytter bier og humler til Norge fra land i EU/EØS

Du kan flytte bier og humler til Norge fra land i EU/EØS dersom du oppfyller visse dyrehelsekrav. Biene eller humlene skal følges av helsesertifikat. Flyttingen skal være meldt til myndighetene i opprinnelseslandet før biene flyttes. 

Du må oppfylle krav til dyrehelse når du importerer bier og humler fra land utenfor EØS (tredjeland)

Du kan importere

  • bidronninger med maksimum 20 følgebier
  • humlekolonier med maksimum 200 individer

fra listeførte tredjeland hvis du oppfyller visse dyrehelsekrav. Blant annet skal biene eller humlene følges av helsesertifikat. Det gjelder også spesielle krav til hvordan forsendelsene skal håndteres etter import.  

Du må ha tillatelse hvis du vil flytte bier midlertidig til Norge

Det er i utgangspunktet forbudt å flytte bier midlertidig til Norge. Dette er for å unngå at vi får inn og sprer plantesykdommen pærebrann. I noen tilfeller kan Mattilsynet likevel gi tillatelse til midlertidig flytting av bier til Norge. Ta kontakt med Mattilsynet i din region hvis du vil søke tillatelse.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Landdyrforflytningsforskriften

Landdyrhelsesertifikatforskriften

Forskrift om plantehelse