Til hovedinnhold

Krav til dyreholdjournal for fjørfe

Alle som har fjørfe, skal ha en oppdatert dyreholdjournal.

Publisert

Disse opplysningene må stå i dyreholdjournalen

Dyreholdjournalen for fjørfeanlegget skal inneholde:

 1. Antall dyr, art og kategori av dyr som holdes på anlegget.
 2. Flokknummer på dyrene som holdes på anlegget.
 3. Dersom dyrene ikke er født på anlegget:
  • Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg.
 4. Dersom dyrene flyttes til et annet anlegg
  • Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes bestemmelsesanlegg.
 5. Informasjon om helse for alle fjørfe på anlegget

Tilleggskrav for rugerier

For rugerier skal dyreholdjournalen i tillegg inneholde opplysninger om:

 1. Arten og antallet daggamle kyllinger eller nyklekte unger av andre arter eller rugeegg som holdes i rugeriet.
 2. Forflytninger av daggamle kyllinger, nyklekte unger av andre arter og rugeegg til og fra deres anlegg, eventuelt med angivelse av
  • deres opprinnelsessted eller planlagte bestemmelsessted, herunder eventuelt det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til anlegget,
  • datoene for slike forflytninger.
 3. Antall inkuberte egg som ikke er klekket og deres planlagte bestemmelsessted, herunder eventuelt det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til anlegget.
 4. Utklekkingsresultater.
 5. Nærmere opplysninger om eventuelle vaksinasjonsprogrammer.

Du må oppdatere journalen og oppbevare den

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid.

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige. For rugeri skal dyreholdjournalen oppbevares i minimum 3 år, mens den for fjørfeanlegg skal oppbevares i minimum fem år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 4. Krav til registrering, godkjenning, registre, journalføring og sporbarhet

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som endret ved forordning (EU) 2020/1625 og forordning (EU) 2021/2168) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13x (forordning (EU) 2022/1345) om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder registrering og godkjenning av anlegg som holder landdyr og samler inn, produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Artikkel 22
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for alle anlegg hvor det holdes landdyr
Driftsansvarlige for alle registrerte eller godkjente anlegg hvor det holdes landdyr, skal journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  Identifikasjonskoden som framgår av identifikasjonsmerket, dersom det er påsatt, for hvert identifisert dyr som holdes i anlegget.
 2. b.
  Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg dersom de kommer fra et annet anlegg.
 3. c.
  Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes bestemmelsesanlegg dersom de skal til et annet anlegg.
Artikkel 25
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes fjørfe og fugler i fangenskap
Driftsansvarlige for registrerte eller godkjente anlegg hvor det holdes fjørfe, og driftsansvarlige for anlegg som holder fugler i fangenskap, skal journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  Produksjonsresultater for fjørfe.
 2. b.
  Sykelighet hos fjørfeet og fuglene i fangenskap i anlegget, med opplysninger om årsak.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no