Til hovudinnhald

Hva skal du som har storfe rapportere til Husdyrregisteret?

Fødsler, flytting og død skal rapporteres til Mattilsynet. 

Faglig oppdatert

Det er driftsansvarlig (dyreholder) som er ansvarlig for at opplysningene blir rapportert inn til Husdyrregisteret innen tidsfristen. 

Du skal rapportere om dyr som blir født på anlegget 

Storfe som blir født på anlegget, skal registreres i Husdyrregisteret seinest innen syv dager etter at dyret ble øremerket

Når du rapporterer kalver som er født til Husdyrregisteret, skal du oppgi 

 • navn og adresse til driftsansvarlig  
 • produsentnummeret til anlegget  
 • dyrets fødselsdato og dato for merking av dyret 
 • dyrets identifikasjonskode (øremerke) 
 • dyrets kjønn 
 • mordyrets øremerke 

Dersom kalver på anlegget dør før de er merket, kreves ikke rapportering til Husdyrregisteret.  

Du skal rapportere om flytting av storfe til og fra anlegg i Norge 

Flytting av storfe mellom anlegg skal registreres i Husdyrregisteret senest innen syv dager etter at flyttingen fant sted.

Driftsansvarlig har ansvar for å rapportere flytting av dyr både til og fra anlegget. Driftsansvarlig på både avsender- og mottakeranlegg må registrere flyttingen. Dette er viktig dersom det blir nødvendig med smittesporing. Dersom ikke begge anleggene har registrert flytting av dyr, kan det skape problemer dersom dyret skal flyttes til nye anlegg. 

Du må registrere flyttingen selv om den bare er for en kort periode, for eksempel dersom du skal låne bort dyr til andre. All flytting av dyr inn og ut av anlegget ditt skal rapporteres, enten det gjelder kjøp, salg, lån eller annen flytting. 

Når du rapporterer flytting til Husdyrregisteret, må du oppgi

 • navn og adresse til driftsansvarlig på avsenderanlegget
 • navn og adresse til driftsansvarlig på mottakeranlegget
 • produsentnummeret til avsender og mottakeranlegg
 • dyrets identifikasjonskode (nummer på øremerket) 
 • dato for dyrets ankomst på mottakeranlegget eller dato for når dyret er sendt ut av avsenderanlegget. 
 • referansenummer på medfølgende helsesertifikat, dersom forflytningen skjer til driftsenhet i en annen EØS-stat 

Du skal rapportere om flytting av storfe til anlegg i Norge fra annen EØS-stat 

Forflytning av storfe fra annen EØS-stat skal rapporteres til Husdyrregisteret senest innen syv dager etter at hendelsen fant sted. Det er driftsansvarlig på mottakeranlegget som må registrere flyttingen.

Rapporten skal inneholde de samme opplysningene som ved flytting mellom anlegg i Norge:

 • navn og adresse til driftsansvarlig på avsenderanlegget
 • navn og adresse til driftsansvarlig på mottakeranlegget
 • produsentnummeret til avsender og mottakeranlegg
 • dyrets identifikasjonskode (nummer på øremerket) 
 • dato for dyrets ankomst på mottakeranlegget eller dato for når dyret er sendt ut av avsenderanlegget

I tillegg må følgende registreres: 

 •  type elektronisk identifikasjonsmerke hos dyr som kommer fra utlandet. 

Du skal rapportere om dødsfall, inkludert slakting, av storfe på anlegget 

Informasjon om storfe som dør eller blir slaktet på anlegget skal registreres i Husdyrregisteret senest syv dager etter at hendelsen fant sted. 

Driftsansvarlig må registrere følgende opplysninger: 

 • navn og adresse til driftsansvarlig 
 • produsentnummeret til anlegget 
 • dyrets identifikasjonskode (nummer på øremerket) 
 • datoen for dyrets dødsfall 

Slik gjør du

Slik rapporterer du

Velg mellom disse alternativene:

Rapportering via husdyrkontrollene 

For medlemmer av husdyrkontrollene skal opplysningene rapporteres via kontrollenes innrapporteringssystemer (per i dag kukontrollen og storfekjøttkontrollen). 

Rapportering via Mattilsynets skjematjeneste 

Ved innlogging må du logge inn med organisasjonsnummer. Hvis du ikke har et organisasjonsnummer, kan du bruke personnummer. 

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften § 36

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 37

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 38

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 39

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no