Til hovedinnhold

Øremerking av storfe

Alle storfe skal merkes med øremerker som er godkjent av Mattilsynet. Dette gjelder også storfe i dyrehold som er hobbypreget.

Faglig oppdatert

Alle storfe skal merkes med et vanlig øremerke i hvert øre eller et vanlig øremerke i det ene øret og et elektronisk øremerke i det andre. Dyret skal være merket senest 20 dager etter fødsel, men likevel før det flyttes fra anlegget det er født på. Begge øremerkene skal være godkjent av Mattilsynet og de skal vise dyrets individuelle identifikasjonskode. Denne koden er sammensatt av:

  1. Landskoden NO eller 578,
  2. dyreholds-ID til den som er driftsansvarlig (7 siffer), og
  3. et individnummer (5 siffer).

Se avsnitt lenger ned om hvor du kan bestille godkjente øremerker til storfe.

Erstatningsmerker 

Øremerkene storfeet får ved fødselen skal ikke fjernes, endres eller skiftes ut. Det kan allikevel skje at storfeet mister ett eller begge øremerkene, eller at merkene blir uleselige. For å underlette identifikasjon av storfeet i slike situasjoner må du kunne legge fram dokumentasjon som sannsynliggjør storfeets identitet. Mattilsynet anbefaler derfor at dyreholdsjournalen;

  • til enhver tid er oppdatert,
  • inneholder en beskrivelse av hvert storfe (farge, avtegn mm.),
  • inneholder et bilde av hvert storfe med lesbare øremerker og
  • inneholder eventuelle identifikasjonsdokument for storfeet.

Vi minner også om at rapportering til Husdyrregisteret er et regelverkskrav. Oppdaterte opplysninger i Husdyrregisteret, Kukontrollen og storfekjøttkontrollen kan være med på å understøtte identifikasjon av storfeet.

Dersom ett øremerke mistes eller blir uleselig

Dersom storfeet har mistet ett av øremerkene sine eller ett av øremerkene har blitt uleselig, skal det tapte eller uleselige øremerket erstattes med et nytt. Dette skal gjøres innen 30 dager etter at øremerket gikk tapt eller ble uleselig, men likevel før storfeet flyttes til et annet anlegg.

Mattilsynet anbefaler at du erstatter det tapte eller uleselige øremerket så raskt som mulig. Da reduserer du risikoen for at identiteten til storfeet ikke kan fastslås dersom det andre øremerket også skulle gå tapt eller bli uleselig. Erstatningsmerket skal vise den samme individuelle identifikasjonskoden som det gjenværende øremerket.

Dersom begge øremerkene mistes eller blir uleselige

Dersom storfeet har mistet begge øremerkene sine, eller begge øremerkene har blitt uleselige, må du søke Mattilsynet om tillatelse til å merke storfeet på nytt. Mattilsynet kan bare gi slik tillatelse dersom;

  • merkingen ikke går ut over sporbarheten av storfeet (muligheten til å spore fødselsanlegget og eventuelle andre anlegg storfeet har vært på),  
  • det fortsatt er mulig å identifisere storfeet individuelt, og
  • det er mulig å fastslå identiteten til storfeet med rimelig sikkerhet og at identifikasjonskoden ikke blir endret

For å oppfylle disse kravene er det viktig at du har en oppdatert dyreholdjournal og at du følger regelverkskrav om rapportering til Husdyrregisteret.

Søknaden sendes til Mattilsynet med post eller e-post.Adressen finner du her. Merk søknaden med “Søknad om å merke storfe på nytt” og navnet på Mattilsynets lokalkontor som du ønsker å sende søknaden til.

I søknaden må du oppgi den individuelle identifikasjonskoden til storfeet du søker om å få merke på nytt. I tillegg må du legge ved innsamlet dokumentasjon som kan sannsynliggjøre storfeets identitet (f.eks. kopi av opplysninger om storfeet i dyreholdjournal, eventuelt identifikasjonsdokument (storfepass) for dyret eller et bilde av dyret med øremerker).

Her finner du mal for søknad

Dersom Mattilsynet gir tillatelse til å merke storfeet på nytt, må storfeet merkes innen 30 dager etter at tillatelsen ble gitt, men likevel før dyret flyttes til et annet anlegg.

Merking av storfe fra utlandet

Storfe som er innført fra et land innenfor EØS-området, skal beholde identifikasjonsmerkene sine. Det er ikke krav om at de skal merkes med et lakserødt øremerke i tillegg.

Storfe som importeres til Norge fra tredjeland (utenfor EØS-området), skal merkes med to lakserøde øremerker innen 20 dager, men likevel før storfeet flyttes fra anlegget det er innført til. Merking med lakserøde øremerker kreves ikke dersom storfeet innføres direkte til et slakteri og slaktes innen fem dager etter innførsel.

Slik finner du dyreholds-ID i Mattilsynets skjematjeneste

Skjematjenesten dyreholdsID.JPG
Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.

 

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften § 18

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 19

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 20

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 23

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 26

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 31

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 38, 39, 40 og 41

Artikkel 38 Plikter for driftsansvarlige som holder storfe, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdt storfe og deres påsetting og bruk

1. Driftsansvarlige som holder storfe, skal sikre at storfe kan identifiseres individuelt med et konvensjonelt øremerke som nevnt i bokstav a) i vedlegg III, som

a) skal festes på begge ørene på dyret, og som tydelig, lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode på identifikasjonsmerket,

b) skal påsettes storfe i det anlegget der de er født,

c) ikke skal fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet i den medlemsstaten der storfeet holdes.

2. Driftsansvarlige som holder storfe, kan skifte ut

a) ett av de konvensjonelle øremerkene nevnt i nr. 1 med en elektronisk identifikator som er godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten der storfeet holdes,

b) begge de konvensjonelle øremerkene nevnt i nr. 1 med en elektronisk identifikator som er godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten der storfeet holdes, i samsvar med unntakene fastsatt i artikkel 39 nr. 1.

Artikkel 39 Unntak som vedkommende myndighet gir driftsansvarlige for lukkede anlegg og driftsansvarlige med hensyn til identifikasjon av storfe som holdes for kulturelle, historiske, fritidsrelaterte, vitenskapelige eller idrettsrelaterte formål

1. Vedkommende myndighet kan unnta driftsansvarlige for lukkede anlegg og driftsansvarlige som holder storfe for kulturelle, historiske, fritidsrelaterte, vitenskapelige eller idrettsrelaterte formål, fra identifikasjonskravene for storfe fastsatt i artikkel 38 nr. 1 bokstav a).

2. Dersom vedkommende myndighet gir unntak som fastsatt i nr. 1, skal den sikre at minst ett av identifikasjonsmerkene angitt i bokstav d) og e) i vedlegg III, er godkjent av vedkommende myndighet for påsetting av identifikasjonsmerker på storfe som holdes av driftsansvarlige som er unntatt i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen.

Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåtene som driftsansvarlige skal følge når de søker om unntak som fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen.

Artikkel 40 Særlige bestemmelser for identifikasjon av storfe av raser som er oppdrettet særlig med sikte på tradisjonelle kultur- og idrettsarrangementer Vedkommende myndighet kan tillate at driftsansvarlige som holder storfe av raser som er oppdrettet særlig med sikte på tradisjonelle kultur- og idrettsarrangementer, identifiserer hvert av disse dyrene med et alternativt identifikasjonsmerke som er godkjent av vedkommende myndighet etter fjerning av det konvensjonelle øremerket nevnt i artikkel 38 nr. 1 bokstav a), forutsatt at det opprettholdes en entydig forbindelse mellom det identifiserte dyret og dets identifikasjonskode.

Artikkel 41 Utskifting av det konvensjonelle øremerket på holdt storfe som nevnt i artikkel 38 nr. 1

1. Medlemsstatene kan tillate at ett av de konvensjonelle øremerkene nevnt i artikkel 38 nr. 1 bokstav a) kan skiftes ut med ett av identifikasjonsmerkene angitt i bokstav c), d) og e) i vedlegg III for alle eller bestemte kategorier av storfe som holdes på deres territorium.

2. Medlemsstatene skal sikre at identifikasjonsmerkene angitt i bokstav a), c), d) og e) i vedlegg III oppfyller følgende krav:

a) De viser dyrets identifikasjonskode.

b) De er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der storfeet holdes.

3. Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for følgende:

a) Søknad fra produsenter om godkjenning av identifikasjonsmerker for storfe som holdes på deres territorium.

b) Søknad fra driftsansvarlige som holder storfe, om tildeling av identifikasjonsmerker til deres anlegg.

4. Medlemsstatene skal utarbeide og offentliggjøre en liste over raser av storfe som holdes på deres territorium, som er oppdrettet særlig med sikte på tradisjonelle kultur- og idrettsarrangementer.

 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 (PDF, lovdata.no)