Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2020

I 2020 ble 141 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi?85 fiskefôr,... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2020.43682 Publisert 29.06.2021 | Sist endret 29.06.2021

Vurdering av cyanobakterier og cyanotoksiner i drikkevann

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) samlet kunnskap om cyanobakterier i norske drikkevannskilder. Rapporten peker på tilførsel av næringssalter som en hovedutfordring, og gir gode råd til vannv... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/beredskap_for_drikkevann/vurdering_av_cyanobakterier_og_cyanotoksiner_i_drikkevann.43597 Publisert 24.06.2021 | Sist endret 24.06.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Brucellose sau og geit

Det var ingen påvisninger av brucellose hos norske sauer og geiter i 2020. Norge har hatt et overvåkningsprogram for brucellose siden 2004. Først bare for sau, siden 2007 også for geit.Brucellose er en zoonose, en sykdom som kan s... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/brucellose/overvaakingsprogram_2020__brucellose_sau_og_geit.43540 Publisert 18.06.2021 | Sist endret 10.08.2021

Risikovurdering: Risikokategorisering av planteskadegjørere

VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført risikokategoriseringer av et utvalg av skadegjører som i dag er regulert i plantehelseforskriften. Konklusjonen var at 31 av de 33 vurderte skade... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/risikovurdering_risikokategorisering_av_planteskadegjorere.43533 Publisert 18.06.2021 | Sist endret 18.06.2021

Berikning av mat - oppdatering av modell

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert hvilke mengder vitaminer og mineraler som kan tilsettes mat og drikke uten at dette har negative helsemessige konsekvenser. Hva undersøkte VKM? Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) h... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/berikning_av_mat__oppdatering_av_modell.43500 Publisert 17.06.2021 | Sist endret 17.06.2021

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2020

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. Det var to funn over grenseverdi i ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_naeringsmidler_2020.43497 Publisert 17.06.2021 | Sist endret 31.10.2022

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2020

I 2020 ble i alt 221 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. Mattilsynet innhenter disse dataene som del av arbeidet med å sikre trygt fôr og trygge produkter fra landdyr Hva unde... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2020.43467 Publisert 16.06.2021 | Sist endret 16.06.2021

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2020

I 2020 kartla Mattilsynet omfanget av genmodifisert materiale i fôr til hester og visse andre matproduserende dyr. Det ble funnet flere ulovlige fôrblandinger til hest, fjørfe og kaniner. Forekomsten av genmodifisert mat og fôr på... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/tilsyn_med_genmodifisering_i_mat_for_og_saavarer_2020.43432 Publisert 11.06.2021 | Sist endret 11.06.2021

Analyser av melaminprodukter

Mattilsynet har analysert servise av melaminplast for migrasjon av formaldehyd og melamin. For to av produktene var nivåene for høye. Disse produktene har Mattilsynet fulgt opp og skal ikke være på markedet lenger. Hva undersøkte ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/analyser_av_melaminprodukter.43368 Publisert 10.06.2021 | Sist endret 20.10.2022

Risikorangering av smittestoffer i næringsmidler som grunnlag for Mattilsynets overvåking

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM rangert 20 utvalgte mat- og vannbårne smittestoffer som kan være negative for folkehelsen og identifisert hvilke matvarer vi finner smittestoffene i. Hva undersøkte VKM? VKM rangerte risiko ut f... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/risikorangering_av_smittestoffer_i_naeringsmidler_som_grunnlag_for_mattilsynets_overvaaking.43352 Publisert 09.06.2021 | Sist endret 09.06.2021

Kontroll av salmonella i tørkede produkter 2020

I Mattilsynets kontroll ble det ikke funnet Salmonella i prøver av krydder, tørket bær, frukt- og nøtteblandinger, melkepulver og morsmelkerstatninger tatt ut på det norske markedet. Overvåkingsprogram er et tiltak som Mattilsyne... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/kontroll_av_salmonella_i_torkede_produkter__2020.43326 Publisert 08.06.2021 | Sist endret 08.06.2021

Overvåkingsprogram for krepsepest 2020

I 2020 ble smitte av krepsepest kun avdekket i sørlige deler av Rødnessjøen i Haldenvassdraget. Det var ikke tegn til spredning av krepsepest i noen av de andre områdene som ble overvåket, Mossevassdraget, Glommavassdraget og elve... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/krepsepest/overvaakingsprogram_for_krepsepest_2020.43323 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 07.06.2021

Overvåkingsprogram for skjellsykdommer 2020

Den norske populasjonen av flatøsters blir vurdert å være fri for parasitten Bonamia spp. Utbredelsen av parasitten Marteilia pararefringens i blåskjell er sannsynligvis større enn tidligere antatt. Hva er undersøkt:Dyrkingsanlegg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Marteiliose/overvaakingsprogram_for_skjellsykdommer_2020.43315 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 17.11.2022

Overvåkingsprogram VHS og IHN 2020

Det ble heller ikke i 2020 påvist VHS- eller IHN-virus i de ca. 500 prøvene tatt fra atlantisk laks, regnbueørret og ulike rensefiskarter fra oppdrettsanlegg langs store deler av kysten. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å d... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/vhs/overvaakingsprogram_vhs_og_ihn_2020.43313 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 07.06.2021

Overvåkingsprogram 2020 - Paratuberkulose hos drøvtyggere

Mattilsynet har siden 1996 gjennomført overvåkingsprogram for paratuberkulose hos drøvtyggere, deriblant storfe, småfe og kamelider. I overvåkingsprogrammet for 2020 ble det tatt prøver av storfe og geit. Det ble ikke påvist parat... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/paratuberkulose/overvaakingsprogram_2020__paratuberkulose_hos_drovtyggere.43300 Publisert 03.06.2021 | Sist endret 20.04.2022

Overvåkings- og friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salaris 2020

Det ble heller ikke i 2020 påvist Gyrocactylus salaris i prøvene tatt fra atlantisk laks og regnbueørret i oppdrettsanlegg og vill laksefisk i vassdrag. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å dokumentere fristatus for Gyrodact... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/overvaakings_og_friskmeldingsprogram_for_gyrodactylus_salaris_2020.43288 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 03.06.2021

Overvåking og kartlegging ILA og BKD 2020

Det ble ikke gjort funn i noen av de tre ILA-frie segmentene som overvåkes. I Norge er det tre ILA-frie segmenter (compartments) hvor det gjennomføres overvåking for å opprettholde den sykdomsfrie statusen.Om det er aktuelt med ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_ila_og_bkd_2020.43284 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 03.06.2021

VKM-vurdering: Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet oppdatert kunnskapen om det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr. Bestillingen kommer som en oppf... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/vkmvurdering_oppdatert_kunnskap_om_potensialet_skrantesjuke_har_for_aa_kunne_overfores_til_mennesker.43271 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 02.06.2021

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2021

Fra og med januar til og med april 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 995 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 781 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2021.43265 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 02.06.2021