Nødslaktordningen

Når et dyr nødslaktes, blir det avlivet på stedet, og dyreskrotten blir transportert til slakteri for videre slaktebehandling.  

Publisert

Bare friske dyr kan nødslaktes. Syke dyr skal ikke bli mat, og skal derfor ikke nødslaktes. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig. 

Nødslakting må skje raskt etter at ulykken eller den uforutsette hendelsen har inntruffet. Man kan ikke la dyr ligge over tid, selv om dyret ikke har feber. 

Hva er nødslakt?  

Kriterier som må være oppfylt for å nødslakte et dyr: 

  1. Det har skjedd en ulykke eller uforutsett hendelse. 
  2. Dyret har upåvirket allmenntilstand. 
  3. Den uforutsette hendelsen forhindrer at dyret av dyrevelferdsmessige årsaker kan transporteres levende til slakteriet.
  4. Nødslakting skal skje raskt, som hovedregel senest 24 timer fra tilstanden inntreffer til dyret avlives. Dyr som lider skal avlives så raskt som mulig. 
  5. Levendedyrkontroll må utføres av veterinær. 

Upåvirket allmenntilstand 

Med upåvirket allmenntilstand menes at dyret skal være friskt og ha normale funksjoner (som normale mage- tarmlyder, matlyst, oppmerksomhet m.fl.), bevegelser og kroppsposisjon. En ulykke eller uforutsett hendelse kan påvirke allmenntilstanden til dyret. Graden av påvirkning må vurderes opp mot skaden og innvirker på om dyret kan nødslaktes eller ikke. Allmenntilstanden skal være vurdert som normal ved generell klinisk undersøkelse. 

Se veileder for nødslakt (PDF)

Slik gjør du

Ved nødslakt skal nødslaktsertifikat fylles ut.

Regelverk

Animaliehygieneforskriften