Til hovedinnhold
Rapport

Fremmedstoffer i villfisk 2016-2018: rødspette, breiflabb og lyr

Overvåkningsprogrammet «Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære farvann» har i over tre år utført en omfattende kartlegging av miljøgifter i rødspette, breiflabb og lyr.

Publisert

Resultatene fra kartleggingen viste at det i fileten stort sett var lavt innhold av miljøgifter og ingen av disse fiskeartene inneholdt fremmedstoffer over grenseverdiene for filet.

Hva ble undersøkt?
  • Rødspette (Pleuronectes platessa) 448 stk
  • Breiflabb (Lophius piscatorius) 315 stk
  • Lyr (Pollachius pollachius) 296 stk
Tidsrom
Prøvene ble samlet inn langs norskekysten og i Nordsjøen ved hjelp av kystreferanseflåten, andre fiskere og tokt mellom 2016 og 2019.
Hva lette vi etter?

Metaller: kadmium, bly, kvikksølv m.fl.

Organiske miljøgifter: Dioksiner og PCB, bromerte flammehemmere (PBDE, HBCD, og TBBP-A), klorerte pesticider, perfluorerte alkylstoffer (PFAS).

Hva fant vi?

Generelt var det lavt innhold av miljøgifter i filet av rødspette, breiflabb og lyr. Ingen fileter inneholdt konsentrasjoner av kvikksølv, kadmium, bly, sum dioksiner, sum dioksiner og dioksinlignende PCB eller sum PCB6 over grenseverdiene.

Filet av breiflabb hadde høyere gjennomsnittlig nivå av kvikksølv (0,27 mg/kg våtvekt) sammenlignet med lyr og rødspette. Breiflabb er en rovfisk som kan bli veldig stor, og den har en særskilt høy grenseverdi for kvikksølv på 1,0 mg/kg våtvekt, mens det for de fleste fiskeslag er 0,5 mg/kg våtvekt.

Lever av lyr og breiflabb inneholdt både dioksiner og dioksinlignende PCB og PCB6 over grenseverdiene som er satt for lever av fisk.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport_ Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære farvann 2016-2018 (PDF)