Skip to main content
Rapportserie

Miljøgifter i fisk – marine oljer

Overvåkningsprogrammet "Miljøgifter i fisk og fiskevarer".

Publisert

Miljøgifter i fisk 2021 – marine oljer

Hva ble undersøkt?
 • Syv fiskeoljer
 • To seloljer
 • En blandingsolje av fisk- og planteolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2021
Hva lette vi etter?

Organiske miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og polybromerte flammehemmere

Metaller: arsen, kadmium, kvikksølv og bly

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3- MCPD, 3-MCPD-estere og glysidylestere

Hva fant vi?

Resultatene viste at det var stor variasjon i innholdet av organiske

miljøgifter mellom de undersøkte oljene.

Konsentrasjonene av tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly var lave i alle de undersøkte oljene, og ingen hadde nivåer over gjeldende grenseverdier for tungmetaller i kosttilskudd.

Dette er det fjerde året hvor marine oljer også blir analysert for de prosessfremkalte stoffene 3- MCPD, 3-MCPD-estere og glysidylestere. Dette er stoffer som dannes under raffinering av vegetabilske og marine oljer ved høye temperaturer (ca. 200°C), men dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen.

Nivåene varierte mye mellom oljene, men ingen hadde nivåer av sum 3-MCPD+3-MCPDE over grenseverdien som ble innført i EU fra 1. januar 2021 og i Norge fra mars 2021.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport_ Miljøgifter i fisk 2021 - marine oljer (PDF)

Miljøgifter i fisk 2020 – marine oljer

Hva ble undersøkt?
 • Ni fiskeoljer
 • En mikroalgeolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2020
Hva lette vi etter?

Organiske miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og polybromerte flammehemmere

Metaller: arsen, kadmium, kvikksølv og bly

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3-MCPD-estere og glysidylestere

Hva fant vi?

Resultatene viste at det var stor variasjon i innholdet av organiske miljøgifter mellom de undersøkte oljene.

 • Ni av de ti oljene hadde nivåer som lå under gjeldende grenseverdier i Norge og EU.
 • Én av oljene, Bioform Omega-3 olje, (fiskeolje framstilt fra havmus og laks) hadde konsentrasjoner av organiske miljøgifter som oversteg grenseverdien for sum dioksiner og grenseverdien for sum dioksiner og dioksinlignende PCB. Mattilsynet har fulgt opp dette produktet overfor virksomheten og produktene er trukket fra markedet.

Konsentrasjonene av tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly var lave i alle de undersøkte oljene, og ingen hadde nivåer over gjeldende grenseverdier for tungmetaller i kosttilskudd.

Dette er det tredje året hvor marine oljer også blir analysert for de prosessfremkalte stoffene 3-MCPD-estere og glysidylestere. Dette er stoffer som dannes under raffinering av vegetabilske og marine oljer ved høye temperaturer (ca. 200°C), men dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen.

 • Nivåene varierte mye mellom oljene, men ingen hadde nivåer av sum 3-MCPD+3-MCPDE over grenseverdien som ble innført i EU fra 1. januar 2021 og i Norge fra mars 2021.
 • Én av oljene, Metode Omega-3 Høykonsentrert, (høykonsentrert fiskeolje framstilt fra ansjos og sardin) hadde imidlertid en svært høy konsentrasjon av glysidylestere og var 12 ganger høyere enn grenseverdien for glysidylestere i marine oljer. Siden oljen var innkjøpt i november 2020 og dermed før grenseverdien trådte i kraft, var den ikke ulovlig å omsette på kjøpstidspunktet.
 • De øvrige undersøkte oljene hadde alle nivåer av glysidylestere under den nylig innførte grenseverdien.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport_ Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2020 - Marine oljer (PDF)

Miljøgifter i fisk 2019 – marine oljer

Hva ble undersøkt?
 • Tre fiskeoljer
 • Tre seloljer
 • Tre krilloljer
 • En raudåteolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2019
Hva lette vi etter?

Organiske miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og polybromerte flammehemmere

Metaller: arsen, kadmium, kvikksølv og bly

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3-MCPD-estere og glysidylestere

Hva fant vi?

Ingen av oljene som var med i undersøkelsen hadde nivåer av miljøgifter som er over Norge og EUs grenseverdier.

Konsentrasjonen av tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv var i de fleste oljene svært lav og lå under eller rett over kvantifiseringsgrensen, det vil si det som er mulig å påvise. Raudåteolje inneholdt forholdsvis høy konsentrasjon av kadmium, men allikevel var det lavere enn grenseverdien for kosttilskudd.

Det ble funnet stor variasjon i innhold av organiske miljøgifter mellom de ulike marine oljene, men ingen av oljene hadde nivåer som overskred de øvre grenseverdiene i Norge og EU. Høyest konsentrasjon av organiske miljøgifter ble funnet i de tre seloljene og en laks- og villfiskolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere nivåer av de organiske miljøgiftene.

Dette er det andre året hvor marine oljer også blir analysert for de prosessfremkalte stoffene 3-MCPD-estere og glysidylestere. Dette er stoffer som dannes under raffinering av vegetabilske og marine oljer ved høye temperaturer (ca 200°C), men denne dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen. Det finnes i dag ikke grenseverdier for disse stoffene i marine oljer til humant konsum. Fastsettelse av grenseverdier for marine oljer er under utarbeidelse i EU og vil trolig bli innført i løpet av 2020. Ingen av oljene hadde konsentrasjoner av 3-MCPD-estere og glysidylestere over de foreslåtte grenseverdiene.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2019 Marine oljer (PDF)

Miljøgifter i fisk 2018 – marine oljer

Hva ble undersøkt?
 • Fire fiskeoljer
 • Tre blandingsoljer (fiskeolje og planteolje)
 • En krillolje
 • To mikroalgeoljer
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2018
Hva lette vi etter?

Miljøgifter: Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og arsen

Tungmetaller: kadmium, kvikksølv og bly,

Næringsstoff: selen

Prosessframkalte stoffer: 3-MCPD estere og glysidylestere.

Hva fant vi?

Ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdier.

De høyeste nivået av organiske miljøgifter ble funnet i en kaldpresset torskeleverolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere verdier av alle organiske miljøgifter.

Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene, altså det som er mulig å påvise, for de fleste oljene.

Oljene ble også analysert for de prosessframkalte stoffene 3-MCPD estere og glysidylestere. Det finnes i dag ikke grenseverdier for disse stoffene i marine oljer til humant konsum. Det jobbes med å fastsette dette i EU, og det vil trolig bli innført i løpet av 2020.

Alle de undersøkte oljene hadde konsentrasjoner av 3-MCPM estere og glysidylestere under foreslått grenseverdi. Disse stoffene dannes i raffineringsprosessen av vegetabilske og marine oljer og denne dannelsen kan reduseres ved å optimalisere raffineringsprosessen.

Oppdatering 18. mai 2020: I den første versjonen av denne saken, publisert 9. oktober 2019, sto det at en krillolje hadde en konsentrasjon av glysidylestere som var langt over den foreslåtte grenseverdien. Ny kunnskap har vist at analysemetoden som ble benyttet ikke var egnet for krilloljer, og metoden kan ha gitt feilaktig høye nivåer av glysidylestere i krilloljen som ble analysert i undersøkelsen. Disse resultatene er derfor fjernet fra rapporten 15. mai 2020. Teksten i rapporten og denne artikkelen er revidert i henhold til dette.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018-Marine oljer (Nr. 2019-33) -revidert 15.05.2020 (PDF)

Miljøgifter i fisk 2017 – marine oljer

Hva ble undersøkt?
 • Syv fiskeoljer
 • En blandingsolje av fiskeolje og planteolje
 • En selolje
 • En mikroalgeolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2017
Hva lette vi etter?

Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Hva fant vi?

Ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdier.

De høyeste konsentrasjonene ble funnet i en kaldpresset haileverolje, en lakseolje og en kaldpresset selolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere verdier av alle organiske miljøgifter.

Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene, altså det som er mulig å påvise, for de fleste oljene.

For arsen varierte mengden i de ulike oljene, men i de fleste oljene var nivåene svært lave.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Rapport_ Miljøgifter i fisk 2017 - marine oljer (PDF)

Miljøgifter i fisk 2016 – marine oljer

Hva ble undersøkt?
 • To torskeleveroljer
 • En lakseolje
 • En laks/tobis-olje
 • To haileveroljer
 • To havmusleveroljer
 • En selolje
 • En ansjos/sardin-olje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2016
Hva lette vi etter?

Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Hva fant vi?

Én torskeleverolje og én havmusleverolje var over grenseverdi.

De andre oljene hadde forholdvis lave nivå av organiske miljøgifter, med konsentrasjoner til dels langt under grenseverdiene

Resultatene tyder på at de fleste oljene var blitt renset i tilstrekkelig grad, men at rensemetodene som ble brukt for de kaldpressede oljene ikke har vært tilstrekkelig til å sikre lave nivåer av miljøgifter.

Hvem utførte oppdraget?

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fil
Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016 (PDF)

Miljøgifter i fisk 2015 – marine oljer

Hva ble undersøkt?
 • Tre torskeleveroljer
 • Tre lakseoljer
 • En haileverolje
 • En havmusolje
 • En selolje
 • En hvalolje
Tidsrom
1. januar til 31. desember 2015
Hva lette vi etter?

Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Hva fant vi?

To av oljene – hvaloljen og havmusoljen - hadde svært høye konsentrasjoner av dioksin, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB. Dette var over grenseverdiene og begge oljene ble trukket fra markedet.

Innholdet i resten av oljene varierte, men ingen var over grenseverdiene.

Fil
7e3c291640e8e5b0f756ef7b5870902f287eb9ff (PDF)