Til hovedinnhold
Rapport

Miljøgifter i villfisk – brosme, lange og bifangst (2013–2015)

I enkelte områder lang kysten inneholder dypvannsfisken brosme høye verdier av kvikksølv i filetene. Høyest nivå i deler av Sognefjorden og Hardangerfjorden. Nivåene i lange og hyse er under grenseverdiene.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Brosme (1204), lange (826) og bifangst - hovedsakelig hyse (227) og taskekrabbe.

Tidsrom
2013–2015
Hva lette vi etter?

Metaller: kvikksølv, kadmium, bly, arsen og selen.

Organiske miljøgifter: dioksin, dioksinlignende polyklorerte bifenyl (PCB), PCB6, perfluorerte akrylstoff (PFAS) og brommerte flammehemmere (PBDE).

Hva fant vi?
  • Brosme: Påvist høye verdier av kvikksølv i brosme fra Landegode (Vestfjorden), Sognefjorden, Ryfylkefjordene og Skagerrak utenfor Sørlandet. Nivåene under grenseverdi når man tar hensyn til måleusikkerheten Nivåene over grenseverdi i deler av Sognefjorden og Hardangerfjorden. Innhold av andre stoffer under grenseverdiene.
  • Lange og hyse: Innhold under grenseverdier.

Hvem utførte oppdraget?

Nasjonalt institutt for ernæings- og sjømatforskning (NIFES)

Fil
Rapport_ Miljøgifter i villfisk 2013-2015 – brosme, lange og bifangst (PDF)