Til hovedinnhold
Rapport

Undersøkelse av fremmedstoffer i kongekrabber og marine oljer (2012)

Kongekrabber (Paralithodes camtschaticus) har lave nivåer av tungmetaller og organiske miljøgifter og er derfor trygge å spise. Det viser en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Publisert
Hva ble undersøkt?

230 kongekrabber fra 23 ulike posisjoner i Barentshavet.

Seks fiskeoljer, tre seloljer, en krillolje.

Tidsrom
September og oktober 2012
Hva lette vi etter?

Marine oljer:
Dioksiner (PCDD/F) og dioksinlignende PCB (dlPCB), ikke dioksinlignende-PCB (ndl-PCB, PCB6), polybromerte flammehemmere (PBDE7), arsen, kadmium, kvikksølv, bly, perfluorerte alkylstoffer (PFAS) og salmonella.

Kongekrabber:
Analyser av klokjøtt av kongekrabbe for arsen, kadmium, kvikksølv, bly, uorganisk arsen, PCDD/F, dl-PCB, PCB6 og PBDE7.

Hva fant vi?

Alle prøvene av konmgekrabber var under de grenser som er satt, for tungmetaller og organiske miljøgifter.

Alle prøvene av fiskeolje var under EUs grenser for sum dioksiner og dioksinlignende PCB, og det ble heller ikke påvist Salmonella i noen av oljene.

Hvem utførte oppdraget?

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 

Fil
Rapport_Miljøgifter i Kongekrabber 2012 (PDF)