Skip to main content
Rapport

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2017

Overvåkingen viser at nivået av plantevernmiddelrester i mat er generelt lavt. Det er påvist få overskridelser. Dette tilsier at maten er trygg å spise med de målte nivåene av plantevernmidler.

Publisert

Analyseresultatene for samtlige prøver i 2017 viste at det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). Av disse ble 14 prøver (1,1 %) regnet som overskridelser. Det var ingen funn over grenseverdi i norske prøver.

Hva ble undersøkt?

1283 prøver av ferske, fryste og prosesserte matvarer.

Dette omfattet 101 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter, korn/ris og andre næringsmidler fra 60 forskjellige land.

Tidsrom
2017
Hva lette vi etter?

Rester av plantevernmidler, og funn av plantevernmiddelrester over de fastsatte grenseverdiene i de undersøkte matvarene.

Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt.

  • Det var ingen funn av plantevernmiddelrester over grenseverdi i norske prøver.
  • Det ble funnet plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3%). 12 av disse var fra land utenfor EU/EØS.
  • Etter at analyseusikkerheten ble trukket fra, ble 14 av disse provene (1,1 %) regnet som overskridelse.
  • Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 34 % av prøvene. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene var over grenseverdien. Av norske produkter var det to prøver av jordbær med rester av 9 ulike plantevernmidler i samme prøve. Ingen av prøvene hadde funn over grenseverdien.
  • Det ble påvist rester av totalt 132 ulike plantevernmidler. Det er soppmidlene boskalid, fludioksonil og imazalil som ble hyppigst påvist.
  • Det ble påvist glyfosat i 8 av 13 byggprøver, alle fra Norge.
  • Det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i barnemat og animalske produkter.
  • Av 95 økologiske prøver, ble to prøver fulgt opp. Det ene tilfellet skyldtes avdrift fra konvensjonelle naboeiendommer og det andre tilfellet skyldtes manglende rengjøring ved et prosesseringsanlegg.

Resultatene fra overvåkingen viser at det er en nedgang i antall overskridelser i forhold til 2016. Det er kun meldt inn én prøve i EUs rapporteringssystem for helsefarlige funn i matvarer (RASFF).

Dette er det laveste antallet av helsefarlige funn som er påvist i perioden 2014 til 2017.

Tall- og prøvegrunnlaget varierer imidlertid fra år til år. Det er derfor naturlig at det vil kunne være variasjoner innenfor de nivåer som er påvist.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport_Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2017 (PDF)