Nasjonale mål for vann og helse

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Norge har satt mål for bedre vannkvalitet under protokollen for vann og helse, som er en internasjonal avtale. Målet er at drikkevannet vårt skal være trygt.

Drikkevannet i Norge er trygt, men vi har utfordringer

I Norge tar vi det for gitt at vannet i springen er rent og trygt. De aller fleste er tilknyttet et vannforsyningssystem som leverer trygt drikkevann. Likevel blir det registrert tilfeller og utbrudd av sykdom som kan skyldes drikkevann hvert år. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange sykdomstilfeller det gjelder. Sannsynligvis er det relativt få, men det er uansett viktig å redusere antallet.

Den største utfordringen for drikkevannet i Norge er distribusjonssystemet. Vannrørene våre er gjennomgående gamle, og utskiftingen går sakte. En av tre liter produsert drikkevann forsvinner i lekkasjer, og når aldri abonnenten. Hull i rørene kan også gjøre at forurensninger blir sugd inn.

Protokollen om vann og helse er en internasjonal avtale

har bakgrunn i FNs vannkonvensjon av 1992. Konvensjonen skal styrke tiltak for vern av overflate- og grunnvann. Som medlem av FN er Norge forpliktet til å følge vannkonvensjonen.

Protokollen ble fastsatt i 1999. Målet er å sikre befolkningen sikker tilgang til nok og trygt drikkevann, og tilfredsstillende sanitære forhold. Norge ratifiserte avtalen i 2004 og plikter dermed å følge den, i likhet med en rekke andre nasjoner.

Norge har satt seg konkrete mål

Protokollen sier at hver part skal sette nasjonale mål for å bedre forholdene innen både vann og avløp. Dessuten skal vi holde oversikt over fremdriften. Hensikten er å øke bevisstheten rundt utfordringer og hvilke tiltak som er nødvendig. Planen skal også bidra til at ansvarlige sektormyndigheter samarbeider. Regjeringen vedtok mål for Norge i 2014, sammen med en plan for måloppnåelse.

For å måle fremgangen, må partene samle inn relevante data. Den årlige rapporteringen fra vannverkseierne til Mattilsynet er en viktig del av dette. Hvert tredje år blir statusen rapportert til sekretariatet i UNECE/WHO-Europe. Etter hvert som målene blir oppnådd, må landene sette nye mål.

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en gjennomføringsplan for sitt ansvarsområde. Mattilsynet er sentralt direktorat og koordinerer rapporteringen til sekretariatet. Andre involverte er bl.a. FHI og Miljødirektoratet.

De nasjonale målene gir føringer til vannverkseierne

Sammen med regelverket for drikkevann gir de nasjonale målene føringer for arbeidet med å levere trygt og nok drikkevann. I praksis betyr det at vannverkseierne må fokusere på områder som er utpekt som særlig viktige. Eksempler er leveringssikkerhet og utbedring av vannrørene. Det er også gitt føringer for avløp og avløpsslam. De fleste kommunene våre leverer både vann- og avløpstjenester.

Mattilsynet styrer utviklingen gjennom tilsynsfokuset vårt. Les mer om tilsyn med drikkevann (lenke til «Tilsyn med drikkevann»).

Trygt drikkevann er viktig for folkehelsen

Sikker leveranse av trygt drikkevann er viktig. Bedre vann, sanitærforhold og hygiene kan redusere diarésykdommer og andre vannrelaterte sykdommer betydelig. Situasjonen i Europa er bra i mange områder, mens mange fortsatt har store utfordringer.

  • Mer enn 40 % av befolkningen på landsbygda i Øst-Europa bor i boliger uten trygg drikkevannsforsyning (tall fra 2015).
  • Av 912 millioner mennesker i WHOs europeiske region lever mer enn 67 millioner uten tilstrekkelige sanitærforhold. 19 millioner har ikke tilgang til en sikker drikkevannskilde.
  • Det er store forskjeller mellom by og land. 62 % av befolkningen på landsbygda i enkelte områder har ikke innlagt vann. I byer og tettsteder er tilsvarende andel 10 %.
  • Det er anslått at 14 daglige dødsfall i Europa skyldes diaré som følge av urent drikkevann og manglende sanitærforhold.
  • I WHOs europeiske region ble det rapportert 470 000 tilfeller av vannrelaterte sykdommer i 2010, bl.a. campylobakteriose, viral hepatitt A, giardiase, shigellose (dysenteri), legionellose, kolera og sykdom som følge av E. coli-infeksjon. Mange tilfeller, men ikke alle, skyldes urent drikkevann og mangelfulle sanitærforhold.

Opplysningene er tilpasset fra WHO.

Møter og internasjonalt arbeid i tilknytning til protokollen finner du på vannsidene til United Nations Economic Comission for Europe ().

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer