Vannbehandlingskjemikalier

Publisert 02.12.2019     Sist endret 31.12.2021

Produkter til behandling av drikkevann må være godkjent av Mattilsynet. Kravet gjelder for produkter til bruk i vannverk og i interne fordelingsnett, men ikke til privat bruk.

Godkjenningen gjør det enklere for brukeren

Godkjenningsordningen skal sikre at produkter som blir tilsatt drikkevannet er trygge. I løpet av søknadsbehandlingen gjør Folkehelseinstituttet en vurdering av helserisikoen for alle komponentene i produktet.

For brukere er det ofte krevende å vurdere helsemessige konsekvenser av vannbehandlingskjemikalier på egen hånd. Når produktet er godkjent av Mattilsynet, trenger ikke brukeren å tilegne seg slik kunnskap. Det kan også bli enklere å orientere seg på markedet.

Godkjente produkter finner du i listen over godkjente vannbehandlingskjemikalier, som oppdateres jevnlig.

Mattilsynet eller FHI vurderer ikke om produktet har den effekten produsenten eller leverandøren oppgir. Godkjenningen er ikke å forstå som en garanti for dette. Kravet til godkjenning står i drikkevannsforskriften § 14.

Produsenter og importører skal søke

Produsenten eller importøren av en vannbehandlingskjemikalie er ansvarlig for søknadsprosessen. Søknaden må være ferdigbehandlet og godkjent før et produkt kan tas i bruk. Det er sluttbrukeren som er ansvarlig for å benytte godkjente produkter.

Produkter som er søknadspliktige

Alle vannbehandlingskjemikalier til bruk i vannforsyningssystemer og interne fordelingsnett på land og offshore, og ved drikkevannsproduksjon på skip, er omfattet av søknadsplikten. Les mer i veiledningen til drikkevannsforskriften § 14.

Produkter som ikke er søknadspliktige

Vannbehandlingskjemikalier til privat bruk, altså i enkeltvannforsyninger, er ikke søknadspliktige. Dette gjelder kun produkter som ikke skal tilsettes vannforsyningssystemer eller interne fordelingsnett.

Kjemikalier som ikke etterlater rester i drikkevannet, og filtermateriale som ikke er i suspensjon, trenger ikke godkjenning. Det kan for eksempel gjelde rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler som blir skylt vekk før normal drift.

Teknisk vannbehandlingsutstyr er vanligvis ikke søknadspliktig. Ta kontakt med oss hvis du er i tvil om du må søke.

Søknadsbehandlingen er gebyrbelagt

Les mer om dette i forskrift om gebyrer til Mattilsynet.

Varighet og tilfeller der godkjenningen kan bortfalle

Godkjenningen varer i ti år fra den datoen søknaden ble innvilget. Etter ti år blir produktet fjernet fra godkjentlisten. Produsenten eller leverandøren må sende ny søknad i god tid før godkjenningen utløper. Søknaden utformes som beskrevet over, med oppdatert obligatorisk vedlegg, og annen relevant dokumentasjon. Oppgi om mulig tidligere saksnummer hos Mattilsynet.

Godkjenningen er basert på kunnskapen ved søknadsbehandlingen. Vesentlige endringer i produktet, toksikologiske egenskaper hos komponentene, eller status i kjemikalieregelverket, kan føre til at godkjenningen faller bort.

Endre produktnavn

Ved navnebytte for allerede godkjente vannbehandlingskjemikalier skal søker sende Mattilsynet opplysninger om nytt produktnavn, samt en bekreftelse på at produktet har lik sammensetning og bruksområde som ved godkjenningstidspunktet.

Desinfeksjonsmidler må også følge kravene i biocidforskriften

Desinfeksjonsmidler eller konserveringsmidler må være registrert hos Miljødirektoratet, i tillegg til godkjenningen fra Mattilsynet. Søkeren må selv undersøke om vannbehandlingskjemikalien kan være omfattet av andre reguleringer enn det som er gitt i og med godkjenningen fra Mattilsynet.

Se Miljødirektoratets sider om kjemikalier for mer informasjon.

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Drikkevann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer