Etablering av vannverk

Publisert 04.10.2012     Sist endret 07.01.2019

Plangodkjenningspliktige vannforsyningssystem må sende søknad til Mattilsynet. Søknaden må opplyse om både råvannskilde, vannbehandling og forsyningsområde. Alle vannforsyningssystem er registreringspliktige. Søknader og registreringer gjøres elektronisk i Mattilsynets skjematjeneste.

Definisjon av vannforsyningssystem

Et vannforsyningssystem er et system som leverer drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, og som består av ett eller flere av følgende elementer: Vanntilsigsområde, råvannskilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem. Vanntilsigsområdet eller råvannskilden utgjør alene ikke et vannforsyningssystem.

Krav om plangodkjenning

Vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann, eller forsyne en eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktig etter drikkevannsforskriften § 18. Dette gjelder for nye vannforsyningssystem, eller ved endringer av betydning for hygieniske forhold i eksisterende vannforsyningssystem.

Prosedyrer for godkjenning av vannverk

I forkant av plangodkjenningen vil det normalt være en forberedende saksgang. Ved plangodkjenning av et nytt vannforsyningssystem vil planprosessen ofte være delt. Det kan derfor være hensiktsmessig å anvende delgodkjenning av planene, som for eksempel:

  • Første del av plangodkjenningen: Her kan valg av råvannskilde(r) og hovedprinsipp for vannforsyningssystemet godkjennes. Den første delen av plangodkjenningen er derfor normalt bare aktuell når det skal etableres et nytt vannforsyningssystem.
  • Andre del av plangodkjenningen: Her kan planer for de tekniske anlegg; dammer, inntak, vannbehandlingsanlegg, mv godkjennes. I denne sammenhengen skal også rammene for internkontrollsystemet legges frem.

Registrering av vannforsyningssystem

Alle vannforsyningssystemer, enten de er store eller kun leverer drikkevann til minst 2 abonnenter/husstander, skal registreres hos Mattilsynet. Dette er nytt i forhold til drikkevannsforskriften fra 2001. I påvente at vi har et enkelt registreringsskjema klart i Mattilsynets skjematjeneste gjelder ikke dette kravet før 1. juli 2017. Da vil vannverkseierne ha ett år på å gjennomføre registreringen, fordi vi har satt fristen for å registrere eksisterende vannforsyningssystem til 1. juli 2018. Nye vannforsyningssystem skal registreres før byggestart.

Skjema for registrering eller søknad om plangodkjenning

Mattilsynet har en egen skjematjeneste som skal benyttes i forbindelse med søknader eller registreringer av forskjellig art.

Registrere vannforsyningssystem

Plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem 

Fant du det du lette etter?