Eksport av fisk og sjømat til Kina

Publisert 29.11.2012     Sist endret 23.09.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Kina.

Økt kontroll med eksport av fersk laks til Kina

Mattilsynet har innført økt kontroll med eksport av fersk laks til Kina for å sikre at aktørene følger de kinesiske særkravene om at det ikke eksporteres laks fra lokaliteter med mistanke om eller påvisning av PD eller ILA.

Tiltakene gjelder for lakseslakterier og eksportører og vil ikke forsinke eksportlogistikken nevneverdig.

Konkret må eksportørene sørge for at lakseslakteriene legger ved bilde/kopi av etikett for hvert oppdrettsanlegg det slaktes fra og som inngår i sertifikatet og egenerklæringen.

Når det gjelder filet og andre bearbeidede produkter er det ikke et krav om at etiketten oppgir lokalitetsnummer. Produsentene av disse produktene skal likevel fylle ut egenerklæringen. Ved usikkerhet kan Mattilsynet kreve å få tilsendt dokumentasjon som viser hvilke oppdrettslokaliteter råvarene kommer fra.

Mattilsynet vil utføre flere fysiske kontroller av varepartier som skal til Kina.

Den økte kontrollen varer til 31. desember 2019.

Har du spørsmål? Kontakt ditt nærmeste Mattilsynkontor. Tel: 22 40 00 00

Kinesiske krav til sjømat

Kinesiske myndigheter tillater import av filet, koteletter og hel laks kun fra anlegg hvor det ikke er mistanke om eller påvist pankreas sykdom (PD)/SAV, infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyrodactylus.

Produsent må garantere for frihet fra disse sykdommene i egenerklæring, og må derfor sende inn egenerklæring med forhåndsmelding før det kan søkes om sertifikat for slike produkter til Kina.

I etterkant av besøk fra kinesiske myndigheter i mars 2018 har vi fått en del spørsmål om tolkningen av Kinas krav til mattrygghet. Her kommer en presisering:

Oppdrettsfisk som eksporteres til Kina vil etter videre bearbeiding ofte gå til konsum uten varmebehandling. Kinesiske myndigheter krever at norske produsenter tar hensyn til dette i sin egenkontroll og risikovurdering. Produsenter som eksporter til Kina må derfor gjøre en skriftlig risikovurdering i sin egenkontroll. Det er produsentens ansvar å følge kinesiske krav.

Den tidligere retningslinjen for eksport til Kina (fra 2004) gjelder ikke lenger. Mattilsynet krever ikke lenger at virksomhetene legger frem analyseresultater som viser at fisken som skal eksporteres til Kina er undersøkt for Listeria monocytogenes ved søknad om rekvisisjon. Det er produsentens ansvar å sikre at oppdrettsfisk er trygg å spise uten videre varmebehandling. Hvis produsentene får opplysninger om at makrell eller annen fisk spises uten varmebehandling, må de ta dette med i sine risikovurderinger. Dersom virksomhetene velger å ikke følge kravet fra kinesiske myndigheter, vil Mattilsynet vurdere tiltak som skal iverksettes overfor den aktuelle virksomheten.

Slakteriene må ha rutiner som sikrer at det ikke er lus på fisken som skal eksporteres til Kina.

Registrering

Krav om registrering er hjemlet i Kinas lov om mattrygghet av 1. juni 2009, regulering nr 145 og meddelelse nr 73.

Det er produsenten av sjømat for humant konsum som skal registrere seg. Dette skjer via Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Utfyllende informasjon om dette finnes i veiledning om registrering til Kina i MATS skjematjenester. For å unngå problemer ved eksport, er det viktig at opplysningene som virksomhetene sender inn er riktige og fullstendige.

Dersom virksomheten endrer navn, adresse eller sletter virksomheten vil dette oppdateres fra Brønnøysundregisteret automatisk. Når Mattilsynet tar ut ny liste vil dette fremkomme for alle virksomheter som har registrert at de ønsker produksjonsformen «Produksjon for eksport av fisk og sjømat til Kina» i MATS fra listen.

Mattilsynet sender jevnlig oppdaterte lister til kinesiske myndigheter. Mattilsynet tar ut ny liste for oversending torsdag 10. oktober 2019. Alle endringer som er foretatt i Brønnøysundregisteret før dette vil bli tatt med. Neste liste vil bli tatt ut og sendt 1. april 2020.

Godkjenning for eksport til Kina er gyldig i 4 år. Godkjente sjømatprodusenter må krysse av i Mattilsynets skjematjeneste (MATS) for at de ønsker fornyelse av godkjenning ett år før godkjenningsperioden opphører.

Alle virksomheter som er registrert og de som venter på kinesisk regodkjenning, kan fortsatt eksportere sjømat til Kina.

Hver enkelt produsent må sørge for at informasjonen registrert hos GACC er i samsvar med opplysningene i Enhetsregisteret, og at de har huket av for regodkjenning til riktig tid.

Dersom søknad om fornyelse ikke sendes i rett tid, vil godkjenningen bli annullert i henhold til artikkel 10 i regulering nr. 145.

Listeføring av sjømatprodusenter

Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer fra dem kan importeres til Kina. Kravet gjelder utelukkende sjømat for humant konsum, bortsett fra levende sjømat og ikke fôr. Det er kun virksomheter som er på listen som er godkjent for import av sjømat til humant konsum til Kina.

Ny liste ble publisert av Tolldepartementet i Kina (GACC) i mai 2019 

Mattilsynet ser at det fremdeles er noen endringer som ikke er registrert, at siste listen Mattilsynet har sendt over i 2019 ikke er blitt tatt inn enda.

Vi ser også at kinesiske myndigheter i denne listen ikke har tatt med poststed og postnummer. Mattilsynet vil igjen gjøre kinesiske myndigheter oppmerksomme på disse feilene.

Mattilsynet vil utstede sertifikater til Kina på vanlig måte, men dersom virksomheter opplever utfordringer på grunn av informasjonen på listene vil vi være fleksible med å bytte.

De tre virksomhetene som har vært utestengt fra listen siden 2015 er nå endelig godkjente etter inspeksjoner og oversendelse av omfattende informasjon fra Mattilsynet og virksomheter.

Godkjenning av fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum

Mattilsynet startet i 2017 opp prosessen med å få godkjent fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum. Offisiell søknad er oversendt og et omfattende spørreskjema ble besvart i august 2017. Kinesiske myndigheter har bekreftet gjentatte ganger at det arbeides med risikovurderinger for disse produktene. Mattilsynet har sendt over liste over norske virksomheter som ønsker å eksportere disse produktene til Kina.

I mai 2019 ble det signert en protokoll mellom Norge og Kina for disse produktene. Kinesiske myndigheter vil komme på inspeksjoner til Norge i juni 2019. Etter inspeksjonene vil det normalt komme oppfølgingspunkter som må besvares av Mattilsynet, videre vil det bli utarbeidet en liste over godkjente produsenter som publiseres i Kina og tilslutt vil Mattilsynet forhandle frem et nytt helsesertifikat.

Nye arter og historisk handel

Mattilsynet har sendt lister med arter som norsk næring ønsker å få inn på den kinesiske listen over godkjente arter.

I tillegg har vi sendt liste med arter og produkter som har vært eksportert til Kina før 2012. Dersom Mattilsynet kan dokumentere handel med varer fra før 2012, kan kinesiske myndigheter ta disse produktene inn i den kinesiske listen uten omfattende inspeksjoner og prosedyrer.

I desember 2018 fikk Mattilsynet beskjed om at kinesiske myndigheter foreløpig vil godkjenne historisk handel fra Norge til Kina for taskekrabbe (cancer pagurus) og lange (molva molva). Mattilsynet vil i samarbeid med bransjens organisasjoner sende inn mer dokumentasjon om nye arter som bransjen ønsker å eksportere til Kina. Dette vil gå høsten 2019 til kinesiske myndigheter.

Frihandelsforhandlinger

Norge og Kina innledet forhandlinger i 2008, men etter åtte forhandlingsrunder stanset prosessen opp i 2010. Etter normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge har flere forhandlingsrunder funnet sted. Den 15 runden vil finne sted i Oslo i juni 2019. Sanitære og fytosanitære tiltak (SPS) er en del av forhandlingene.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du søker om forhåndsmelding og sertifikatet i Mattilsynets skjematjenester.

For laks som skal eksporteres til Kina kreves følgende egenerklæring

Utfylt egenerklæring 1.3.227 sendes inn sammen med forhåndsmeldingen. Du finner egenerklæringen som redigerbar PDF-fil i linken over. I tillegg må det legges ved bilde/kopi av etikett for hvert oppdrettsanlegg det slaktes fra og som inngår i sertifikatet og egenerklæringen.

Se også:

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Produsentens avdelingskontor tlf. 22 40 00 00

Ved spørsmål om utfylling av attest; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet.

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet eller informasjon om når din bedrift ble godkjent av CNCA for første gang, kontakt Victoria Braathen, Norges Sjømatråd, tlf. +47 913 44 035


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Produsentens avdelingskontor tlf. 22 40 00 00

Ved spørsmål om utfylling av attest; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet.

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet eller informasjon om når din bedrift ble godkjent av CNCA for første gang, kontakt Victoria Braathen, Norges Sjømatråd, tlf. +47 913 44 035