Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Kina

Publisert 29.11.2012     Sist endret 20.06.2022

Her finner du informasjon om kravene som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Kina.

Kina

Viktig melding!

Nå kan sjømatvirksomheter som allerede er godkjent i Kina logge seg inn i Single Window

Kinesiske myndigheter har laget konto i Single Window for virksomheter som allerede er godkjent i Kina. Nå kan disse virksomhetene logge seg inn i Single Window. Virksomhetene må kontrollere informasjonen som er overført av kinesiske myndigheter og gi tilbakemelding innen 20. mai.
Les om dette på våre nettsider om tilgang til Single Window for godkjente virksomheter.

Registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Kina foregår i «Single Window»

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert og godkjent i Kina før eksport. Registrering skal foregå i den digitale løsningen «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter. Les om dette på våre nettsider om registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Kina.

Nytt kinesisk regelverk for eksport til Kina


Kinesiske myndigheter har innført nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina. Regelverket trådte i kraft 1. januar 2022. Les om dette på våre nettsider: Nytt regelverk for eksport av all mat til Kina

Kinesiske myndigheter stiller fortsatt koronakrav 


Det skal fortsatt ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter hvor det er påvist koronavirus hos personell og hvor det er aktivt utbrudd. Kinesiske myndigheter har vært tydelig på at de ikke vil ha varer fra virksomheter med koronasmitte. Se avsnittet om koronakrav for en oversikt over slike krav fra kinesiske myndigheter.

Registrering før eksport av sjømat

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert i Kina før eksport.

Registrering skal foregå i det digitale registreringssystemet «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter. Les om dette på våre nettsider om registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Kina.

Koronakrav ved eksport av sjømat til Kina

Kinesiske myndigheter krever at alle matprodusenter som eksporterer til Kina forholder seg til WHO og FAO sine Retningslinjer om hvordan matprodusenter skal håndtere COVID-19 - oppdatert august 2021

Det skal ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter med påvist koronavirus

Det skal ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter hvor det er påvist koronavirus hos personell og hvor det er aktivt utbrudd. Kinesiske myndigheter har vært tydelig på at de ikke vil ha varer fra virksomheter med koronasmitte.

Mattilsynet understreker at dette også gjelder varer fra utenlandske fartøy som grensekontrolleres inn i Norge og som skal eksporteres videre til Kina på norsk sertifikat. I slike tilfeller må eksportør sikre at det ikke har vært utbrudd av korona om bord det utenlandske fartøyet.

Anmodninger fra kinesiske myndigheter

Kinesiske myndigheter har utarbeidet to tekniske veiledere for forebygging og kontroll av korona. Veilederne er i utgangspunktet laget for kinesiske produsenter av kjølevarer. Kinesiske myndigheter har bedt Mattilsynet i eksportland om å informere produsenter av kjølevarer om disse veilederne.

Mattilsynet har informert kinesiske myndigheter om at vi ikke kommer til å kontrollere at norske aktører oppfyller kravene i disse veilederne, men at vi skal informere om anmodningen. Erfaring fra de siste årene viser at kinesiske myndigheter bruker disse veilederne når de inspiserer virksomheter, også i Norge.

Uoffisielle oversettelser av tekniske veiledere:

Disse tiltakene iverksetter kinesiske myndigheter ved funn av koronavirus på vareparti

 • Kinesiske myndigheter krever at alle matprodusenter som ønsker å eksportere til Kina skal forholde seg til WHO og FAO sine retningslinjer om hvordan matprodusenter skal håndtere COVID-19 - oppdatert august 2021.
 • Kinesiske tollmyndigheter (GACC) publiserte 11. september 2020 informasjon om hvordan de vil forholde seg til funn av COVID-19 på importert mat. Se uoffisiell oversettelse. Publikasjonen ved GACC, beskriver tiltak som vil iverksettes overfor produsent ved funn på varene eller emballasje.
 • Det er ikke kommet tilsvarende informasjon fra kinesiske myndigheter om hva som vil skje med varepartiet ved slike funn. Mattilsynet har fått indikasjoner på at funn av koronavirus på varer eller på emballasje, kan medføre at varepartiet destrueres av kinesiske myndigheter. Dette kan gjelde hele partiet, uavhengig av om deler av samme forsendelse tester negativt for koronavirus
 • Det ser også ut til at kinesiske myndigheter i slike tilfeller vil etterspørre informasjon om produksjon, pakking og transport av partiet for å finne ut om smitteforebyggende rutiner er ivaretatt i hele matkjeden
 • Det ser også ut til at kinesiske myndigheter i slike tilfeller vil etterspørre informasjon om produksjon, pakking og transport av partiet for å finne ut om smitteforebyggende rutiner er ivaretatt i hele matkjeden.
 • Det er også sannsynlig at de følger opp funn ved å gjennomføre en videoinspeksjon. Når hele produksjonskjeden nå listeføres og skal oppgis i sertifikatet, er Mattilsynet usikker på om de kun vil gjennomføre videoinspeksjon av den som er oppgitt som produsent eller av hele produksjonskjeden.
 • Mattilsynet har ikke informasjon om hvordan prøvetakingen utføres og om eventuelle positive funn bekreftes ved uttak av flere prøver.
 • Mattilsynet følger opp saken tett overfor kinesiske myndigheter sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Sjømatrådet og Norges ambassade i Beijing. Vi vil oppdatere fortløpende når vi får mer informasjon.

Fiskehelsekrav ved eksport av laks til Kina

ILA, PD og Gyrodactylus

Kina og Norge signerte i mai 2017 en protokoll som åpner for at norske virksomheter kan eksportere laks til Kina. I avtalen garanterer Mattilsynet for at det ikke eksporteres fileter, koteletter eller hel laks fra anlegg hvor det er påvist eller mistanke om pankreas sykdom (PD)/SAV, infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyrodactylus. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på kontrollområde-, sone- eller fylkesnivå.

Dersom det går laks med PD eller ILA til Kina kan det få alvorlige konsekvenser for fremtidig eksport.

Når eksportør søker om sertifikat 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk for laks via Skjematjenestene, kontrolleres automatisk sykdomsstatus på slaktetidspunktet mot Mattilsynets sykdomsdatabase.

Det vil ikke være mulig å få utstedt sertifikatet dersom laksen kommer fra anlegg der det er påvist eller mistanke om PD eller ILA.

Informasjon om hvilke lokaliteter fisken kommer fra, må eksportøren få fra produsenten.

Folkehelsekrav ved eksport av laks til Kina

Listeria monocytogenes

I Kina går ofte oppdrettsfisken til konsum uten varmebehandling. Kinesiske myndigheter krever at norske produsenter tar hensyn til dette i sin egenkontroll og risikovurdering. Produsenter må derfor gjøre en skriftlig risikovurdering i sin egenkontroll.

Mattilsynet krever ikke at virksomhetene legger frem analyseresultater som viser at fisk som skal eksporteres til Kina er undersøkt for Listeria monocytogenes ved forhåndsmelding. Det er produsentens ansvar å sikre at oppdrettsfisk er trygg å spise uten videre varmebehandling. Hvis produsentene får opplysninger om at makrell eller annen fisk spises uten varmebehandling, må de ta dette med i sine risikovurderinger. Dersom virksomheter velger å ikke følge de kinesiske kravene, vil Mattilsynet vurdere tiltak overfor den aktuelle virksomheten.

Lakselus

Slakteriene må ha rutiner som sikrer at det ikke er lakselus på fisken som skal eksporteres.

Fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum

I mai 2019 signerte Kina og Norge protokollen for mel- og olje til Kina. Kinesiske myndigheter var på inspeksjoner i Norge i juni 2019.

Kinesiske myndigheter krever at produsenter av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum listeføres i Kina. Mattilsynet tok imot registreringer til denne listen og oversendte registreringene til kinesiske myndigheter 1. mars 2021. Kinesiske myndigheter publiserte en ny liste med oppdateringer til de virksomhetene som var listeført fra før. Listen ligger her: Det kinesiske tolldepartementets (GACC) liste over listeførte produsenter av fiskemel og fiskeolje NHC. Nettsiden er kinesisk, men den norske listen ligger i den nederste lenken på denne nettsiden.

De har samtidig informert om at de krever mer dokumentasjon for å godkjenne nye virksomheter på listen. Mattilsynet har etterspurt hvilken dokumentasjon dette dreier seg om og venter på tilbakemelding.

Sertifikat for disse produktene finner du nederst på denne siden.

Nye arter og historisk handel

Mattilsynet har sendt lister med arter som norsk næring ønsker å få inn på den kinesiske listen over godkjente arter.

I tillegg har vi sendt liste med arter og produkter som har vært eksportert til Kina før 2012. Dersom Mattilsynet kan dokumentere handel med varer fra før 2012, kan kinesiske myndigheter ta disse produktene inn i den kinesiske listen uten omfattende inspeksjoner og prosedyrer.

I desember 2018 ga kinesiske myndigheter beskjed om at kinesiske myndigheter foreløpig vil godkjenne historisk handel fra Norge til Kina for taskekrabbe (Cancer pagurus) og lange (Molva molva).

Under møter med kinesiske myndigheter oktober 2019 fikk Mattilsynet forelagt et forslag til ny protokoll som skal omfatte alle villfanget sjømatprodukter fra havet. Mattilsynet vil vurdere denne protokollen og i neste omgang gå i dialog med kinesiske myndigheter. Når protokollen er ferdigforhandlet og signert kan Norge motta inspeksjoner og videre forhandle et eget helsesertifikat for disse produktene.   

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjenester.

For laks gjøres det en automatisk kontroll av lokalitetens sykdomsstatus.

Fisk og sjømat fra land utenfor Norge

Når varen ikke bearbeides eller foredles i Norge

Dersom varene er produsert i et annet land enn Norge, ikke bearbeides eller foredles her og skal eksporteres videre til Kina på sertifikat 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Eksportør må kontakte sertifikatkontoret for å få tilsendt utfyllbar PDF-versjon av sertifikatet. Utfyllbar PDF ble oppdatert 22. september 2021, pass på at du har riktig PDF!
 • Korrekt produksjonsland utenfor Norge må fylles inn på engelsk i det nye utfyllbare feltet «Country of production».
 • Adresse og godkjenningsnummeret til produsenten utenfor Norge skal fylles inn i feltet «Address(es) and number(s) of preparation or processing establishment(s) authorized for export by competent authority».
 • Dersom varene kommer fra et land utenfor EU/EØS: varene skal være forskriftsmessig importert til Norge, kopi av godkjent CHED må være vedlagt sertifikatsøknaden.
 • Dersom det er villfanget fisk: utfylt egenerklæring fra produsenter av villfanget fisk (eksportør/speditør kan fylle ut og signere på vegne av produsent) skal følge med sertifikatsøknaden.

Når varen bearbeides eller foredles i Norge

Ved bearbeiding i Norge blir varen norsk og derfor får godkjenningsnummer fra den norske produsenten. Da skal eksportør søke om sertifikatet som vanlig via Skjematjenestene.

Fiskeolje, fiskemel og hydrolyserte proteiner til ikke humant konsum

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes.

Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i lenken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Se: Slik søker du om helsesertifikater for fiskebiprodukter og kosttilskudd, som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av sertifikatet; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet eller Norges Sjømatråd ved Thomas Tolla Jakobsen (+47 957 92 770) og Silje Gjerp Solstad (+47 458 75 519).Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av sertifikatet; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet eller Norges Sjømatråd ved Thomas Tolla Jakobsen (+47 957 92 770) og Silje Gjerp Solstad (+47 458 75 519).