Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Kina

Publisert 29.11.2012     Sist endret 03.07.2020

Her finner du informasjon om kravene som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Kina.

Kinesiske krav til sjømat

Kinesiske myndigheter tillater import av filet, koteletter og hel laks bare fra anlegg hvor det ikke er mistanke om eller påvist pankreas sykdom (PD)/SAV, infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyrodactylus.

Produsent må garantere for frihet fra disse sykdommene i egenerklæring, og egenerklæringen må derfor sendes med forhåndsmelding før det kan søkes om sertifikat for slike produkter til Kina.

I Kina går ofte oppdrettsfisken til konsum uten varmebehandling. Kinesiske myndigheter krever at norske produsenter tar hensyn til dette i sin egenkontroll og risikovurdering. Produsenter må derfor gjøre en skriftlig risikovurdering i sin egenkontroll.

Mattilsynet krever ikke at virksomhetene legger frem analyseresultater som viser at fisk som skal eksporteres til Kina er undersøkt for Listeria monocytogenes ved forhåndsmelding. Det er produsentens ansvar å sikre at oppdrettsfisk er trygg å spise uten videre varmebehandling. Hvis produsentene får opplysninger om at makrell eller annen fisk spises uten varmebehandling, må de ta dette med i sine risikovurderinger.

Dersom virksomheter velger å ikke følge de kinesiske kravene, vil Mattilsynet vurdere tiltak overfor den aktuelle virksomheten.

Slakteriene må ha rutiner som sikrer at det ikke er lakselus på fisken som skal eksporteres.

Registrering

Krav om registrering er hjemlet i Kinas lov om mattrygghet av 1. juni 2009, regulering nr 145 og meddelelse nr 73.

Det er produsenten av sjømat for humant konsum som skal registrere seg. Dette skjer via Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Utfyllende informasjon finner du i veiledning om registrering til Kina i MATS skjematjenester. For å unngå problemer ved eksport, er det viktig at opplysningene som virksomhetene sender inn er riktige og fullstendige.

Dersom virksomheten endrer navn, adresse eller sletter virksomheten vil dette oppdateres fra Brønnøysundregisteret automatisk. Når Mattilsynet tar ut ny liste vil dette fremkomme for alle virksomheter som har registrert at de ønsker produksjonsformen «Produksjon for eksport av fisk og sjømat til Kina» i MATS fra listen.

Mattilsynet sender jevnlig oppdaterte lister til kinesiske myndigheter. Neste liste blir tatt ut 1. april 2020 og oversendt innen 1. mai 2020.

Godkjenning for eksport til Kina er gyldig i 4 år. Godkjente sjømatprodusenter må krysse av i Mattilsynets skjematjeneste (MATS) for at de ønsker fornyelse av godkjenning ett år før godkjenningsperioden opphører.

Alle registrerte virksomheter og de som venter på kinesisk regodkjenning, kan fortsatt eksportere sjømat.

Hver produsent må sørge for at informasjonen registrert hos GACC er i samsvar med opplysningene i Enhetsregisteret, og at de har huket av for regodkjenning til riktig tid.

Dersom søknad om fornyelse ikke sendes i rett tid, blir godkjenningen annullert i henhold til artikkel 10 i regulering nr. 145.

Listeføring av sjømatprodusenter

Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer fra dem kan importeres til Kina.

Kravet gjelder utelukkende sjømat for humant konsum, bortsett fra levende sjømat og ikke fôr.

Det er kun virksomheter som er på listen som er godkjent for import av sjømat til humant konsum til Kina.

Det kinesiske tolldepartementets (GACC) liste over listeførte norske sjømatprodusenter - oppdatert november 2019. / Kinesisk liste oppdatert 12.11.2019.

Listen over godkjente norske sjømatvirksomheter er nå på 345 virksomheter.

Godkjenning av fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum

Etter lang prosess har endelig kinesiske myndigheter godkjent fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum til Kina. Kina har godkjent en liste over norske virksomheter, samt godkjent helsesertifikat for produktene.

I mai 2019 signert Kina og Norge en protokoll for disse produktene. Kinesiske myndigheter var på inspeksjoner i Norge i juni 2019. Så snart kinesiske myndigheter publiserer liste med godkjente norske virksomheter kan disse produktene eksporteres fra de listeførte virksomhetene til Kina.

Nye arter og historisk handel

Mattilsynet har sendt lister med arter som norsk næring ønsker å få inn på den kinesiske listen over godkjente arter.

I tillegg har vi sendt liste med arter og produkter som har vært eksportert til Kina før 2012. Dersom Mattilsynet kan dokumentere handel med varer fra før 2012, kan kinesiske myndigheter ta disse produktene inn i den kinesiske listen uten omfattende inspeksjoner og prosedyrer.

I desember 2018 ga kinesiske myndigheter beskjed om at kinesiske myndigheter foreløpig vil godkjenne historisk handel fra Norge til Kina for taskekrabbe (cancer pagurus) og lange (molva molva).

Under møter med kinesiske myndigheter oktober 2019 fikk Mattilsynet forelagt et forslag til ny protokoll som skal omfatte alle villfanget sjømatprodukter fra havet. Mattilsynet vil vurdere denne protokollen og i neste omgang gå i dialog med kinesiske myndigheter. Når protokollen er ferdigforhandlet og signert kan Norge motta inspeksjoner og videre forhandle et eget helsesertifikat for disse produktene.   

Frihandelsforhandlinger

Norge og Kina innledet forhandlinger i 2008. Etter normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge har flere forhandlingsrunder funnet sted.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du søker om forhåndsmelding og sertifikatet i Mattilsynets skjematjenester.

For laks som skal eksporteres til Kina kreves følgende egenerklæring

Utfylt egenerklæring 1.3.227 sendes inn sammen med forhåndsmeldingen. Du finner egenerklæringen som redigerbar PDF-fil i lenken over.

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger nødvendig å legge ved bilde/kopi av etikett for hvert oppdrettsanlegg.

Fiskeolje, fiskemel og hydroliserte proteiner til Ikke humant konsum

5.1.301 Kina helsesertifikat NHC fiskeolje fiskemel og hydroliserte proteiner kinesisk-engelsk 2019 11 Specimen 

 

Se også:

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Produsentens avdelingskontor tlf. 22 40 00 00

Ved spørsmål om utfylling av attest; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet.

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet eller informasjon om når din bedrift ble godkjent av CNCA for første gang, kontakt Victoria Braathen, Norges Sjømatråd, tlf. +47 913 44 035


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Produsentens avdelingskontor tlf. 22 40 00 00

Ved spørsmål om utfylling av attest; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet.

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet eller informasjon om når din bedrift ble godkjent av CNCA for første gang, kontakt Victoria Braathen, Norges Sjømatråd, tlf. +47 913 44 035