Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Kina

Publisert 29.11.2012     Sist endret 09.11.2022

Her finner du informasjon om kravene som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Kina.

Kina

Viktig melding!

Virksomheter som har fått godkjent søknad om regodkjenning i Kina, bør sende inn endringssøknad så fort som mulig.
Etter at søknad om regodkjenning er godkjent av kinesiske myndigheter, må virksomhetene sende inn endringssøknad. Slik vi forstår informasjonen vi har mottatt, må endringssøknaden være godkjent av kinesiske myndigheter innen 30. juni 2023. Vår erfaring tilsier at kinesiske myndigheter bruker lang tid på å behandle endringssøknadene og at de finner en hel del feil. Virksomhetene bør derfor sende inn endringssøknad så fort som mulig . Les mer om dette på våre nettsider om regodkjenning til Kina.

Registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Kina foregår i «Single Window»

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert og godkjent i Kina før eksport. Registrering foregår i den digitale løsningen «Single Window». Kinesiske myndigheter har laget konto i Single Window for virksomheter som allerede er godkjent i Kina. Nå kan disse virksomhetene også logge seg inn i Single Window. Les om registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Kina.

Nytt kinesisk regelverk for eksport til Kina


Kinesiske myndigheter har innført nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina. Regelverket trådte i kraft 1. januar 2022. Les om dette på våre nettsider: Nytt regelverk for eksport av all mat til Kina

Kinesiske myndigheter stiller fortsatt koronakrav

Det skal fortsatt ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter hvor det er påvist koronavirus hos personell og hvor det er aktivt utbrudd. Kinesiske myndigheter har vært tydelig på at de ikke vil ha varer fra virksomheter med koronasmitte. 8. juli 2022 publiserte kinesiske myndigheter nye tiltak som vil iverksettes overfor produsent ved funn av koronavirus på varer eller emballasje. Se avsnittet om koronakrav for en oversikt over slike krav fra kinesiske myndigheter.

Registrering før eksport av sjømat

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert i Kina før eksport.

Registrering skal foregå i det digitale registreringssystemet «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter. Les om dette på våre nettsider om registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Kina.

Koronakrav ved eksport av sjømat til Kina

Kinesiske myndigheter krever at alle matprodusenter som eksporterer til Kina forholder seg til WHO og FAO sine Retningslinjer om hvordan matprodusenter skal håndtere COVID-19 - oppdatert august 2021

Det skal ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter med påvist koronavirus

Det skal ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter hvor det er påvist koronavirus hos personell og hvor det er aktivt utbrudd. Kinesiske myndigheter har vært tydelig på at de ikke vil ha varer fra virksomheter med koronasmitte.

Mattilsynet understreker at dette også gjelder varer fra utenlandske fartøy som grensekontrolleres inn i Norge og som skal eksporteres videre til Kina på norsk sertifikat. I slike tilfeller må eksportør sikre at det ikke har vært utbrudd av korona om bord det utenlandske fartøyet.

Anmodninger fra kinesiske myndigheter

Kinesiske myndigheter har utarbeidet to tekniske veiledere for forebygging og kontroll av korona. Veilederne er i utgangspunktet laget for kinesiske produsenter av kjølevarer. Kinesiske myndigheter har bedt Mattilsynet i eksportland om å informere produsenter av kjølevarer om disse veilederne.

Mattilsynet har informert kinesiske myndigheter om at vi ikke kommer til å kontrollere at norske aktører oppfyller kravene i disse veilederne, men at vi skal informere om anmodningen. Erfaring fra de siste årene viser at kinesiske myndigheter bruker disse veilederne når de inspiserer virksomheter, også i Norge.

Uoffisielle oversettelser av tekniske veiledere:

Disse tiltakene iverksetter kinesiske myndigheter ved funn av koronavirus på vareparti

8. juli 2022 publiserte kinesiske myndigheter nye tiltak som iverksettes overfor produsent ved funn av koronavirus på varer eller emballasje. Kinesiske myndigheter oppgir at de ønsker å optimalisere og forbedre tiltakene mot korona. De skiller nå mellom tiltak for varer i kjølekjeden/kjølevarer/«cold-chain products» og varer som ikke er i kjølekjeden/«non-cold chain products». De nye tiltakene erstatter tiltakene i GACC Note 103/2022, og GACC Note 103/2022 er ikke lenger gyldig.

I henhold til informasjonen vi har mottatt, betyr det at produsenter av varer som tester positivt, ikke lenger blir automatisk suspendert.

Nye tiltak ved funn av koronavirus på varer i kjølekjeden/«cold-chain products»: 

 • I stedet for å suspendere produsenter av parti som tester positivt for koronavirus, skal kinesiske myndigheter fokusere mer på de forebyggende tiltakene som er iverksatt i eksportlandet.
 • Kinesiske myndigheter fortsetter å overvåke import av kjølevarer og gjennomfører nukleinsyre-testing for koronavirus på importerte kjølevarer som før.
 • Mattilsynet har fortsatt ikke fått informasjon om hvordan prøvetakingen utføres og om eventuelle positive funn bekreftes ved uttak av flere prøver.
 • Avhengig av prøveresultatene, vil kinesiske myndigheter kontrollere de forebyggende koronatiltakene i eksportlandet for å verifisere om tiltakene og kontrollsystemet samsvarer med kinesiske importkrav. Det er sannsynlig at dette vil gjennomføres som videoinspeksjoner.
 • Dersom det ikke er samsvar mellom tiltak i eksportlandet og de kinesiske importkravene, vil kinesiske myndigheter kreve at berørte produsenter iverksetter relevante krav innen en viss tidsfrist, eventuelt kan kinesiske myndigheter suspendere eller utestenge produsenten.
 • Importerte vareparti som tester positivt for nukleinsyre, skal håndteres («be disposed off») i henhold til varekategori og risiko. Mattilsynet kjenner ikke til hvordan kinesiske myndigheter risikovurderer ulike varekategorier i forhold til positiv test, og vi har dermed ikke kjennskap til konsekvensene for varepartiene ved positiv test.
 • Mattilsynet følger opp saken tett overfor kinesiske myndigheter sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Sjømatrådet og Norges ambassade i Beijing. Vi vil oppdatere fortløpende når vi får mer informasjon.
 • Her kan dere lese den uoffisielle oversettelsen av de nye kravene for kjølevarer i sin helhet.

Nye tiltak ved funn av koronavirus på varer utenfor kjølekjeden/«non-cold chain products»:

 • Det gjennomføres ikke lenger nukleinsyre-testing for koronavirus på importerte varer som er utenfor kjølekjeden. 
 • Fôr, levende dyr, frukt, grønnsaker og farlige kjemikalier regnes som uegnet for desinfeksjon, og skal håndteres med andre relevante tiltak.
 • Det gjennomføres fortsatt desinfeksjon av varer utenfor kjølekjeden dersom de defineres som «høy risiko».
 • Lokale kinesiske myndigheter har fått forbud mot å iverksette ekstra koronakrav for varer som er utenfor kjølekjeden.
 • Her er lenken til de nye kravene for slike varer. Nettsiden er på kinesisk, og kan oversettes ved hjelp av oversettelsesverktøy.

Fiskehelsekrav ved eksport av laks til Kina

ILA, PD og Gyrodactylus

Kina og Norge signerte i mai 2017 en protokoll som åpner for at norske virksomheter kan eksportere laks til Kina. I avtalen garanterer Mattilsynet for at det ikke eksporteres fileter, koteletter eller hel laks fra anlegg hvor det er påvist eller mistanke om pankreas sykdom (PD)/SAV, infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyrodactylus. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på kontrollområde-, sone- eller fylkesnivå.

Dersom det går laks med PD eller ILA til Kina kan det få alvorlige konsekvenser for fremtidig eksport.

Når eksportør søker om sertifikat 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk for laks via Skjematjenestene, kontrolleres automatisk sykdomsstatus på slaktetidspunktet mot Mattilsynets sykdomsdatabase.

Det vil ikke være mulig å få utstedt sertifikatet dersom laksen kommer fra anlegg der det er påvist eller mistanke om PD eller ILA.

Informasjon om hvilke lokaliteter fisken kommer fra, må eksportøren få fra produsenten.

Folkehelsekrav ved eksport av laks til Kina

Listeria monocytogenes

I Kina går ofte oppdrettsfisken til konsum uten varmebehandling. Kinesiske myndigheter krever at norske produsenter tar hensyn til dette i sin egenkontroll og risikovurdering. Produsenter må derfor gjøre en skriftlig risikovurdering i sin egenkontroll.

Mattilsynet krever ikke at virksomhetene legger frem analyseresultater som viser at fisk som skal eksporteres til Kina er undersøkt for Listeria monocytogenes ved forhåndsmelding. Det er produsentens ansvar å sikre at oppdrettsfisk er trygg å spise uten videre varmebehandling. Hvis produsentene får opplysninger om at makrell eller annen fisk spises uten varmebehandling, må de ta dette med i sine risikovurderinger. Dersom virksomheter velger å ikke følge de kinesiske kravene, vil Mattilsynet vurdere tiltak overfor den aktuelle virksomheten.

Lakselus

Slakteriene må ha rutiner som sikrer at det ikke er lakselus på fisken som skal eksporteres.

Fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum

I mai 2019 signerte Kina og Norge protokollen for mel- og olje til Kina. Kinesiske myndigheter var på inspeksjoner i Norge i juni 2019.

Kinesiske myndigheter krever at produsenter av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum listeføres i Kina. Mattilsynet tok imot registreringer til denne listen og oversendte registreringene til kinesiske myndigheter 1. mars 2021. Kinesiske myndigheter publiserte en ny liste med oppdateringer til de virksomhetene som var listeført fra før. Listen ligger her: Det kinesiske tolldepartementets (GACC) liste over listeførte produsenter av fiskemel og fiskeolje NHC. Nettsiden er kinesisk, men den norske listen ligger i den nederste lenken på denne nettsiden.

De har samtidig informert om at de krever mer dokumentasjon for å godkjenne nye virksomheter på listen. Mattilsynet har etterspurt hvilken dokumentasjon dette dreier seg om og venter på tilbakemelding.

Sertifikat for disse produktene finner du nederst på denne siden.

Nye arter og historisk handel

Mattilsynet har sendt lister med arter som norsk næring ønsker å få inn på den kinesiske listen over godkjente arter.

I tillegg har vi sendt liste med arter og produkter som har vært eksportert til Kina før 2012. Dersom Mattilsynet kan dokumentere handel med varer fra før 2012, kan kinesiske myndigheter ta disse produktene inn i den kinesiske listen uten omfattende inspeksjoner og prosedyrer.

I desember 2018 ga kinesiske myndigheter beskjed om at kinesiske myndigheter foreløpig vil godkjenne historisk handel fra Norge til Kina for taskekrabbe (Cancer pagurus) og lange (Molva molva).

Under møter med kinesiske myndigheter oktober 2019 fikk Mattilsynet forelagt et forslag til ny protokoll som skal omfatte alle villfanget sjømatprodukter fra havet. Mattilsynet vil vurdere denne protokollen og i neste omgang gå i dialog med kinesiske myndigheter. Når protokollen er ferdigforhandlet og signert kan Norge motta inspeksjoner og videre forhandle et eget helsesertifikat for disse produktene.   

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjenester.

For laks gjøres det en automatisk kontroll av lokalitetens sykdomsstatus.

Fisk og sjømat fra land utenfor Norge

Når varen ikke bearbeides eller foredles i Norge

Dersom varene er produsert i et annet land enn Norge, ikke bearbeides eller foredles her og skal eksporteres videre til Kina på sertifikat 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Eksportør må kontakte sertifikatkontoret for å få tilsendt utfyllbar PDF-versjon av sertifikatet. Utfyllbar PDF ble oppdatert 22. september 2021, pass på at du har riktig PDF!
 • Korrekt produksjonsland utenfor Norge må fylles inn på engelsk i det nye utfyllbare feltet «Country of production».
 • Adresse og godkjenningsnummeret til produsenten utenfor Norge skal fylles inn i feltet «Address(es) and number(s) of preparation or processing establishment(s) authorized for export by competent authority».
 • Dersom varene kommer fra et land utenfor EU/EØS: varene skal være forskriftsmessig importert til Norge, kopi av godkjent CHED må være vedlagt sertifikatsøknaden.
 • Dersom det er villfanget fisk: utfylt egenerklæring fra produsenter av villfanget fisk (eksportør/speditør kan fylle ut og signere på vegne av produsent) skal følge med sertifikatsøknaden.

Når varen bearbeides eller foredles i Norge

Ved bearbeiding i Norge blir varen norsk og derfor får godkjenningsnummer fra den norske produsenten. Da skal eksportør søke om sertifikatet som vanlig via Skjematjenestene.

Fiskeolje, fiskemel og hydrolyserte proteiner til ikke humant konsum

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes.

Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i lenken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Se: Slik søker du om helsesertifikater for fiskebiprodukter og kosttilskudd, som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av sertifikatet; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet eller Norges Sjømatråd ved Silje Gjerp Solstad (+47 458 75 519).Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av sertifikatet; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet eller Norges Sjømatråd ved Silje Gjerp Solstad (+47 458 75 519).