Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Kina

Publisert 29.11.2012     Sist endret 01.09.2021

Her finner du informasjon om kravene som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Kina.

Kina

Viktig melding!

Enkelte nye krav kan tre i kraft for fersk laks til Shanghai fra 10. september.

Nettsiden Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina er blitt oppdatert med informasjon om disse kravene.

Nytt kinesisk regelverk for eksport til Kina

Kinesiske myndigheter har informert om at det innføres nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022. Mattilsynet kjenner foreløpig ikke til alle konsekvenser av regelverket, og ber om tilbakemelding fra berørte næringer. Les om dette på våre nettsider Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina.

Nye krav til helsesertifikat og listeføring for eksport til Kina

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav til helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter. Alle land som eksporterer sjømat til Kina, må forholde seg til disse kravene.

Vi oppdaterer siden Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina fortløpende med informasjon om de nye kravene.

Ikke lenger forhåndsmelding for sjømat til Kina

Listeføring ved eksport av sjømat til humant konsum.

Kinesiske myndigheter har informert om at det innføres nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina, som trer i kraft 1. januar 2022. Mattilsynet ber nå om tilbakemelding fra alle berørte næringer. Les om dette på våre nettsider om Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina.

Kinesiske myndigheter stiller nye krav til listeføring. Listen over produsenter som er listeført i Kina ble oppdatert februar 2021. Les om dette på våre nettsider om Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina.

Den oppdaterte listen ligger her:
Det kinesiske tolldepartementets (GACC) liste over listeførte norske sjømatprodusenter - oppdatert februar 2021

Fiskehelsekrav ved eksport av laks til Kina

ILA, PD og Gyrodactylus

Kina og Norge signerte i mai 2017 en protokoll som åpner for at norske virksomheter kan eksportere laks til Kina. I avtalen garanterer Mattilsynet for at det ikke eksporteres fileter, koteletter eller hel laks fra anlegg hvor det er påvist eller mistanke om pankreas sykdom (PD)/SAV, infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyrodactylus. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på kontrollområde-, sone- eller fylkesnivå.

Dersom det går laks med PD eller ILA til Kina kan det få alvorlige konsekvenser for fremtidig eksport.

Når eksportør søker om sertifikat 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk for laks via Skjematjenestene, kontrolleres automatisk sykdomsstatus på slaktetidspunktet mot Mattilsynets sykdomsdatabase.

Det vil ikke være mulig å få utstedt sertifikatet dersom laksen kommer fra anlegg der det er påvist eller mistanke om PD eller ILA.

Informasjon om hvilke lokaliteter fisken kommer fra, må eksportøren få fra produsenten.

Les mer om dette:

Listeria monocytogenes

I Kina går ofte oppdrettsfisken til konsum uten varmebehandling. Kinesiske myndigheter krever at norske produsenter tar hensyn til dette i sin egenkontroll og risikovurdering. Produsenter må derfor gjøre en skriftlig risikovurdering i sin egenkontroll.

Mattilsynet krever ikke at virksomhetene legger frem analyseresultater som viser at fisk som skal eksporteres til Kina er undersøkt for Listeria monocytogenes ved forhåndsmelding. Det er produsentens ansvar å sikre at oppdrettsfisk er trygg å spise uten videre varmebehandling. Hvis produsentene får opplysninger om at makrell eller annen fisk spises uten varmebehandling, må de ta dette med i sine risikovurderinger. Dersom virksomheter velger å ikke følge de kinesiske kravene, vil Mattilsynet vurdere tiltak overfor den aktuelle virksomheten.

Lakselus

Slakteriene må ha rutiner som sikrer at det ikke er lakselus på fisken som skal eksporteres.

Fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum

Etter en lang prosess har endelig kinesiske myndigheter godkjent fiskemel og fiskeolje til ikke humant konsum til Kina. I mai 2019 signerte Kina og Norge protokollen for mel- og olje til Kina. Kinesiske myndigheter var på inspeksjoner i Norge i juni 2019.

Kinesiske myndigheter krever at produsenter av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum listeføres i Kina. Mattilsynet tok imot registreringer til denne listen og oversendte registreringene til kinesiske myndigheter 1. mars 2021. Kinesiske myndigheter publiserte en ny liste med oppdateringer til de virksomhetene som var listeført fra før. Listen ligger her: Det kinesiske tolldepartementets (GACC) liste over listeførte produsenter av fiskemel og fiskeolje NHC - oppdatert mars 2020. Nettsiden er kinesisk, men den norske listen ligger i den nederste lenken på denne nettsiden.

De har samtidig informert om at de krever mer dokumentasjon for å godkjenne nye virksomheter på listen. Mattilsynet har etterspurt hvilken dokumentasjon dette dreier seg om og venter på tilbakemelding.

Sertifikat for disse produktene finner du nederst på denne siden.

Nye arter og historisk handel

Mattilsynet har sendt lister med arter som norsk næring ønsker å få inn på den kinesiske listen over godkjente arter.

I tillegg har vi sendt liste med arter og produkter som har vært eksportert til Kina før 2012. Dersom Mattilsynet kan dokumentere handel med varer fra før 2012, kan kinesiske myndigheter ta disse produktene inn i den kinesiske listen uten omfattende inspeksjoner og prosedyrer.

I desember 2018 ga kinesiske myndigheter beskjed om at kinesiske myndigheter foreløpig vil godkjenne historisk handel fra Norge til Kina for taskekrabbe (Cancer pagurus) og lange (Molva molva).

Under møter med kinesiske myndigheter oktober 2019 fikk Mattilsynet forelagt et forslag til ny protokoll som skal omfatte alle villfanget sjømatprodukter fra havet. Mattilsynet vil vurdere denne protokollen og i neste omgang gå i dialog med kinesiske myndigheter. Når protokollen er ferdigforhandlet og signert kan Norge motta inspeksjoner og videre forhandle et eget helsesertifikat for disse produktene.   

Helsesertifikater

Fisk og sjømat (unntatt laks)

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjenester.

For laks gjøres det en automatisk kontroll av lokalitetens sykdomsstatus. 

Fiskeolje, fiskemel og hydrolyserte proteiner til ikke humant konsum

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes.

Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i lenken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Se: Slik søker du om helsesertifikater for fiskebiprodukter og kosttilskudd, som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Produsentens avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00

Ved spørsmål om utfylling av attest; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet.

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet eller informasjon om når din bedrift ble godkjent av CNCA for første gang, kontakt Victoria Braathen, Norges Sjømatråd, tlf. +47 913 44 035Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Produsentens avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00

Ved spørsmål om utfylling av attest; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet.

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet eller informasjon om når din bedrift ble godkjent av CNCA for første gang, kontakt Victoria Braathen, Norges Sjømatråd, tlf. +47 913 44 035