Fiskehelsekrav for laksefiskprodukter til Australia

Publisert 03.05.2019     Sist endret 06.06.2019
Foto: 

Produsent skal bekrefte at Australias krav er oppfylt på 1.3.76 Australia, pakker av laksefisk som skal legges ved forhåndsmeldingen.

Australia stiller en rekke krav for å forebygge innførsel av alvorlige fiskesykdommer generelt og infeksiøs lakseanemi (ILA) spesielt. Derfor kan det kun eksporteres laksefisk fra lokaliteter eller slakterier i henhold til betingelsene på denne siden.

Fiskehelsekrav, kort oppsummert:

 1. Det skal ikke være påvist eller mistanke om ILA i lokaliteten på slaktetidspunktet.
 2. Lokaliteten(e) skal ikke ligge i et ILA-kontrollområde som inneholder bekjempelsessone
 3. Lokaliteten(e) skal ikke ligge innenfor en ILA-sirkel i Barentswatch, i påvente av kontrollområde
 4. Laksefisken er ikke slaktet ved et slakteri i en ILA-bekjempelsessone
 5. Laksefisken – hvis slaktet ved et slakteri i ILA-overvåkningssone som omringer en bekjempelsessone – er fra lokalitet(er) utenfor ILA-kontrollområdet, er transportert med lukket brønnbåt, er overført direkte fra båt til slakteri og det er ikke slaktet fisk fra kontrollområdet til samme tid.
 6. Det ikke er påvist annen sykdom på lokalitet(ene) som utløser vedtak om utslakting.

ILA-status sjekkes i BarentsWatch Fiskehelse (husk å velge fargetema «sykdom», i stedet for «lakselus»).

ILA-utbrudd: Lokaliteter

Australia krever at laksefisk ikke skal komme

 • fra lokalitet med mistanke om eller påvist ILA,
 • fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere en slik lokalitet
 • eller fra lokaliteter som har «tidal interchanges» med en slik lokalitet.

Kravet knyttes opp mot slaktedato; fisk som ble slaktet før ILA ble mistenkt eller påvist, kan eksporteres til Australia.

Til bildet øverst i artikkelen:
Ved ILA-utbrudd blir det i de fleste tilfeller opprettet et kontrollområde omkring utbruddslokaliteten. Når kontrollområdet etableres består det av en bekjempelsessone omgitt av en overvåkingssone. Selv om det ikke står eksplisitt i sertifikatene, forventer Australia at laksefisk fra Norge ikke kommer fra et kontrollområde som består av både bekjempelses- og overvåkingssone for fiskesykdommen ILA. Dette gjelder uavhengig av avstanden fra anlegg med påvist ILA og uavhengig av om fisken går direkte fra brønnbåt til slakteriet eller settes i ventemerd ved slakteriet.

Eksporten til Australia kan først gjenopptas når bekjempelsessonen er opphevet og kontrollområdet kun består av en overvåkingssone. Dette skjer etter at bekjempelsessonen er tømt for fisk og det er gjennomført felles brakklegging. Slaktedato må være etter opphevelse av bekjempelsessonen.

Barentswatch: Sirkel rundt lokaliteter med mistanke om/påvist ILA

Det tar vanligvis fire til seks uker fra ILA mistenkes/påvises til forskrift om kontrollområde er vedtatt og publisert i Barentswatch. I denne perioden vises det en 10 km sirkel rundt lokalitet med mistenkt/påvist ILA. Det skal ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter innenfor denne sirkelen, uansett avstand i sjølinje til ILA-lokalitet. I Barentswatch er disse lokalitetene listet til høyre for kartet.

Ved ILA i et landbasert anlegg vil ikke sirkelen forsvinne når kontrollområdet opprettes i Barentswatch. Sirkelen fjernes da først når det landbaserte anlegget er tømt for fisk og vasket og desinfisert. I disse tilfellene er det kun kontrollområdet som setter begrensninger for eksport til Australia.

ILA-utbrudd: Slakterier

Det kan ikke eksporteres laksefisk som er slaktet ved slakteri i ILA-bekjempelsessone. Det kan eksporteres laksefisk som er slaktet ved slakteri i ILA-overvåkningssone som ligger rundt en bekjempelsessone dersom fisken:

 • kommer fra lokalitet utenfor ILA-overvåkningssone, dvs. utenfor kontrollområdet
 • transporteres i lukket brønnbåt til slakteriet, og
 • transporteres direkte, uten kontakt med sjø, fra den lukkede brønnbåten inn i slakteriet.
   

Merk at ventemerder er lokaliteter. Det vil si at dersom en ventemerd ligger innenfor en ILA-sirkel i Barentswatch, så er eksport av fisk som har stått i ventemerden i strid med australske krav.

Det kan også eksporteres laksefisk som er slaktet ved slakteri i ILA overvåkningssone der bekjempelsessonen er opphevet og innlemmet i overvåkningssonen.

Andre fiskehelsekrav

 • Australia krever at fisken ikke er slaktet som ledd i et program for å kontrollere et utbrudd av fiskesykdom: Det vil si at slaktingen ikke er pålagt eller forsert av Mattilsynet for å bekjempe fiskesykdom. Av de vanlige fiskesykdommene er det kun ved PD og ILA at Mattilsynet pålegger eller forserer slakting for å bekjempe videre spredning.
 • Ved eksport direkte til Australia skal feltet "Hel fisk er hodekappet, sløyd og evt. rester av gjeller er fjernet" krysses av i egenerklæringen.
 • Ved videre bearbeiding i utlandet skal feltet «Det foreligger avtale om videre bearbeiding i utlandet. Punkt 5 og eventuelt punkt 7 (om vask av indre overflater) vil bli ivaretatt av den videre bearbeidingen i mellomlandet før eksport til Australia» krysses av i egenerklæringen.
 • Alle de andre feltene skal krysses av i egenerklæringen. Produsenten skal også opplyse om fiskens opphav i form av lokalitetsopplysninger slik at Mattilsynet kan spore opp fisken ved behov.
Fant du det du lette etter?