Fiskehelsekrav for laksefiskprodukter til Australia

Publisert 03.05.2019     Sist endret 16.12.2020
Illustrasjon fra BarentsWatch
Foto: Barentswatch

Australia stiller en rekke krav for å redusere risiko for innførsel av alvorlige fiskesykdommer generelt og infeksiøs lakseanemi (ILA) spesielt.

Ved eksport av laksefiskprodukter til Australia skal produsent av varen erklære at betingelsene beskrevet på denne siden er ivaretatt for den aktuelle varen. Dette gjøres ved å fylle ut og signere egenerklæring 1.3.76 . Egenerklæringen legges ved forhåndsmeldingen.

Fiskehelsekrav lokaliteter

Laksefisk som eksporteres til Australia skal ikke komme:

 • fra lokalitet med mistanke om eller påvist ILA,
 • fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere en slik lokalitet
 • eller fra lokaliteter som ligger i en ILA bekjempelsessone

Disse kravene sjekker dere i BarentsWatch.

Kravene knyttes opp mot slaktedato; fisk som ble slaktet før ILA ble mistenkt eller påvist, kan eksporteres til Australia.

Fiskehelsekrav slakterier

Det kan ikke eksporteres laksefisk som er slaktet og/eller sløyd ved slakteri i ILA-bekjempelsessone.

Det kan eksporteres laksefisk som er slaktet og/eller sløyd ved slakteri innenfor 10 km sirkelen (i BW) men utenfor ILA-bekjempelsessonen dersom fisken:

 • kommer fra lokalitet utenfor ILA-bekjempelsessone og utenfor 10 km sirkelen (i BW),
 • transporteres i lukket båt innenfor sirkelen, og
 • er overført direkte fra lukket transport inn på slakteri uten kontakt med sjø.

Slakteriet skal ikke samtidig håndtere fisk fra lokaliteter som ikke oppfyller fiskehelsekravene til Australia.

Disse kravene sjekker dere i BarentsWatch.

Merk at ventemerder er lokaliteter. Det vil si at dersom en ventemerd ligger innenfor en ILA-sirkel i Barentswatch, så er eksport av fisk som har stått i ventemerden i strid med australske krav.

Mobile slakterier som slakter ved merdkant har samme status som lokaliteten de slakter ved, mht. Australias ILA-krav.

Forklaring til utfylling av egenerklæringen

 • Til avhukingsfelt nr. 4; fisken er ikke slaktet som ledd i et program for å kontrollere et utbrudd av fiskesykdom. Det vil si at slaktingen ikke er pålagt eller forsert av Mattilsynet for å bekjempe fiskesykdom. Av de vanlige fiskesykdommene er det kun ved PD og ILA at Mattilsynet pålegger eller forserer slakting for å bekjempe videre spredning.
 • Avhukingsfelt merket med *** skal kun hukes av dersom det er aktuelt
 • Ved videre bearbeiding i utlandet (sertifikat 1.1.72) skal feltet «Det foreligger avtale om videre bearbeiding i utlandet.» krysses av i egenerklæringen.
 • Ved eksport direkte til Australia (sertifikat 1.1.75) skal feltet «Hel fisk er hodekappet, sløyd og evt. rester av gjeller er fjernet» hukes av i egenerklæringen.
 • Det skal angis hva slags slakteri fisken er slaktet og/eller sløyd ved, ved hjelp av avhukingspunkt 7, 8 og/eller 9. Et, to eller alle tre alternativene skal hukes av.
 • Avhukingsfelt 10 må angis dersom avhukingsfelt 9 er angitt.
 • Alle felt som ikke er markert med *** skal krysses av i egenerklæringen.
 • Produsenten skal oppgi lokalitet, kommune, slaktedato og slakteri på egenerklæringens s. 2.

Om signering av egenerklæringen

 • Underskrift på egenerklæring skal ikke være elektronisk. I særlige tilfeller (f.eks. ved manglende tilgang til skriver i korona-indusert hjemmekontor) vil dette likevel godtas. I så fall skal det avtales med tilsynskontoret i forkant.
 • Kun ansatte ved produksjonsenheten kan signere som representant for produksjonsleder, kvalitetsansvarlig eller driftsansvarlig. Representanten skal signere med sitt eget navn.

Barentswatch

Gå til BarentsWatch. Velg «sykdom» som fargetema, nederst til venstre på nettsiden. Søk frem lokalitet ved navn eller lokalitetsnummer. Husk å zoome ut for å få med eventuell sirkel rundt lokalitet med mistenkt eller påvist ILA. Velg dato (uke og år) som fisken ble slaktet nederst på siden.

Ved offisiell mistanke om eller påvisning av ILA på en lokalitet blir lokaliteten lilla, og du ser en lilla sirkel, 10 km i radius, rundt lokaliteten. Lokalitetene innenfor sirkelen listet til høyre for kartet.

Lokaliteter med påvist PD er gule. Dermed blir lokaliteter som har både PD og ILA gule med lilla ring rundt. Bekjempelsessonen er farget mørk oransje og ligger innenfor den lys oransje overvåkningssonen. Se eksempel i bildet øverst på siden.

Laksefisk som eksporteres til Australia skal ikke komme:

 • fra lokalitet med mistanke om eller påvist ILA - dvs. lilla lokalitet
 • fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere en slik lokalitet – dvs. lokaliteter som ligger innenfor sirkelen rundt en slik lokalitet
 • eller fra lokaliteter som ligger i en ILA-bekjempelsessone – dvs. mørk oransje felt.

Sjekkliste fiskehelsekrav

 1. Det skal ikke være påvist eller mistanke om ILA i lokaliteten på slaktetidspunktet.
 2. Lokaliteten(e) skal ikke ligge 10 km eller nærmere en lokalitet med mistenkt eller påvist ILA, det vil si innenfor en 10 km sirkel i Barentswatch (BW)
 3. Lokaliteten(e) skal ikke ligge i en ILA-bekjempelsessone
 4. Laksefisken er ikke slaktet ved et slakteri i en ILA-bekjempelsessone
 5. Det er ikke påvist annen fiskesykdom på lokalitet(ene) som utløser vedtak om utslakting.
 6. Laksefisken skal ikke være slaktet og/eller sløyd ved et slakteri i en ILA-bekjempelsessone
 7. Dersom laksefisken er slaktet og/eller sløyd ved et slakteri innenfor en 10 km sirkel (i BW), men utenfor ILA-bekjempelsessone, forutsettes følgende:

  a) Transport med lukket båt gjennom 10 km sirkel
  b) Overførsel direkte fra båt til slakteri og
  c) det er ikke slaktet fisk fra 10 km sirkel (i BW) eller fra ILA-bekjempelsessone til samme tid ved samme slakteri.

ILA-status sjekkes i BarentsWatch Fiskehelse (husk å velge fargetema «sykdom», i stedet for «lakselus»).

Endret egenerklæring

I april 2020 fjernet Mattilsynet punktene under fra egenerklæringen. Alle punktene er særlige krav i norsk regelverk og er derfor ivaretatt for alle fiskerivarer som produseres i Norge:

 • Fiskens ytre og indre overflater er tilstrekkelig vasket.
 • Hver fisk er kontrollert for å sikre at fisk med synlige tegn på smittsom sykdom ikke inngår i partiet.
 • Partiet inneholder ikke kjønnsmoden fisk eller yngel.

Merk at Australia fremdeles krever at vi attesterer for disse punktene i sertifikatet.

Fant du det du lette etter?