Faktaartikkel

Informasjon om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS

Publisert 14.07.2020     Sist endret 19.10.2020

Mateksportforskriften regulerer rettigheter og ansvar som norske virksomheter har ved produksjon, håndtering og eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr eller avlsprodukter som skal til land utenfor EØS. Mattilsynet utsteder helsesertifikater etter bestemmelsene i mateksportforskriften og fører tilsyn med at kravene i forskriften blir fulgt.

Mateksportforskriften regulerer også produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte vilkår (såkalte ikke-konforme varer).

Mateksportforskriften trådte i kraft 15. juli 2020.

Veileder til mateksportforskriften forklarer bestemmelsene i mateksportforskriften og skal hjelpe eksportører, produsenter og andre som håndterer nevnte produkter og dyr, å finne gode måter å møte disse regelverkskravene på. 

Mange land utenfor EØS-området stiller egne krav ved import av dyr og produkter fra Norge. Kravene kan bli stilt som et ultimatum for import til disse landene, eller de kan bli fremforhandlet bilateralt mellom Norges og importlandets myndigheter. Hvis kravene ikke allerede dekkes av norsk regelverk defineres de som særkrav. Disse kravene er regulert av mateksportforskriften.

Forskriften er hjemmelsgrunnlaget for Mattilsynets vurderinger av søknader om helsesertifikater. Likevel endrer den ikke etablert praksis for hvordan du skal søke om helsesertifikat, eller hvordan vi behandler søknaden fra deg.

Tilsyn med eksportvirksomheter

Forskriften legger premisser for tilsynet med eksportvirksomheter. Dersom vi skal føre tilsyn og fatte vedtak etter bestemmelsene i forskriften, kommer vi til å informere grundig om premissene for dette i forkant av tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer