Regelverksprosess

Endringer i oversikten over hvilke levende dyr og animalske produkter som skal grensekontrolleres

Publisert 21.06.2022     Sist endret 21.06.2022

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen som skal gjøres på dyr og produkter som kommer til EU/EØS fra stater utenfor EØS-området. Hvilke dyr og animalske produkter som er omfattet av denne kontrollen er regulert i egne utfyllende rettsakter. Per tid er disse dyrene og animalske produkter listet opp i forordning (EU) 2021/632.

Den oppdaterte rettsakten som endring forordning (EU) 2021/632, viderefører hovedprinsippene og produktene i dagens liste over hvilke levende dyr og animalske produkter, inkl. avlsmaterie og animalske biprodukter og høy og halm, med opprinnelse fra stater utenfor EU/EØS som skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon før de kan importeres til EU/EØS.

Det nye ved endringsrettsakten er at man oppdaterer listen over produkter som er gjenstand for kontroll ved en grensekontrollstasjon, ettersom forordning (EU) 2019/625 som gir hygienekrav for import til EU/EØS er endret med flere nye produkter som tillates innført. Videre er vitamin D3 utvunnet av lanolin tatt inn i 2019/625, som nødvendiggjør en endring i positivlisten. Når det gjelder noen typer bivoks er dette nå unntatt fra kontroll på grunn av lav risiko (endring av forordning (EU) nr. 142/2011) som gjør at visse varianter av dette produktet kan tas ut av listen.

I tillegg gjøres noen justeringer av varenumre på grunn av endringer i EUs tolltariff. I den norske forskriften vil man fortsatt finne tilhørende norske varenummer basert på den norske tolltariffen.

I norsk rett er dagens rettsakt med positivlisten gjennomført i forskrift 9. mars 2020 nr. 713 om offentlig kontroll – positivlisten 2019 – forordning (EU) 2019/2007. Forordning (EU 2021/632 er per tid ikke tatt inn i EØS-avtalen og ikke gjort til norsk rett.

Rettsakten vil tre i kraft i EU den ila våren 2022, mens i Norge vil den tre kraft så snart den er tatt inn i EØS-avtalen etter denne datoen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 01.08.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon grensekontroll og kriminalitet, tlf. 22 77 83 02.