Regelverksprosess

Forslag til nye regler om lister over tredjeland, eller regioner i tredjeland, godkjent for innførsel til EU/EØS av visse dyr og produkter av animalsk opprinnelse til konsum

Publisert 18.12.2019     Sist endret 25.02.2020

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, kalt OCR, trådde i kraft i EU 14. desember 2019 og erstattet dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. De formelle prosedyrene med å få regelverket i kraft i EØS-avtalen er ennå ikke sluttført og gjennomføringen i Norge må derfor utsettes til første halvår av 2020.

Gjennomføringsforordning EU 2019/626 av 5. mars 2019 er en del av den strukturelle endringen som gjennomføres av EUs kontrollregelverk på matområdet. Forordningen omhandler lister over tredjeland og regioner i tredjeland som er godkjent for innførsel til EU/EØS av bestemte dyr og varer ment til konsum. For visse dyr og produkter av animalsk opprinnelse fremkommer listene direkte av rettsakten eller vedlegg til denne, mens det for andre er henvist til andre rettsakter der listene fremkommer.

Kontrollforordningen, OCR, fastslår i Art. 126 andre ledd bokstav a) at innførsel av visse dyr og varer fra tredjeland eller regioner i et tredjeland kun kan gjøres dersom landet eller regionen fremkommer på en liste EU- Kommisjonen har utferdiget til dette formål. I den delegerende forordning (EU) 2019/625 fastsettes regler som supplerer OCR når det gjelder særlige hygienekrav og andre krav som skal være oppfylt ved import til EU/EØS av visse dyr og produkter med animalsk opprinnelse. Gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 må dermed ses i sammenheng med forordning (EU) 2019/625.

Gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 innebærer i liten grad endringer i rettstilstanden i Norge knyttet til innførsel av produkter med animalsk opprinnelse fra tredjeland eller regioner i tredjeland. Rettsakten samler bestemmelsene om listene på et sted og de knyttes opp mot OCR. I norsk rett i dag fremkommer slike lister om hvilke tredjeland eller regioner i tredjeland det kan innføres aktuelle produkter fra i mange forskjellige forskrifter. Gjennomføringsforordningen viser enten til andre rettsakter der listene fremkommer eller for noen dyrearter eller produkter fremkommer aktuelle tredjestater eller lister for disse direkte av bestemmelsene eller i vedlegg til rettsakten. I tilknytning til dette bemerkes at forordningen endrer innholdet i forordning (EU) 2016/759 ved at denne forordnings Artikkel 1 og Vedlegg 1 oppheves. Endringen innebærer kun en endring av hjemmel og ikke en faktisk endring i listeføringen for hvilke tredjeland eller regioner i tredjeland disse produktene kan innføres fra.

Den 29. oktober 2019 ble det i EU besluttet endringer i noen av bestemmelsene i forordning (EU) 2019/626. Disse endringene finnes i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1981. Før den endelige vedtakelsen var endringen kjent under D-nummer: D064233 og SANTE/11582/2019. Endringene gjøres for at rettstilstanden ikke skal endres ved innføringen av den nye forordningen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen omfatter to rettsakter som allerede er vedtatt i EU og det er lite påvirkningsmulighet på forskriftenes materielle innhold.

 

Høringsfrist: 15.01.2020
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 15.01.2020
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 03.01.2020
Veterinærinstituttet 20.12.2019

Fastsettelse av ny forskrift

Forskriften vil ikke bli fastsatt før tidligst i mars 2020.

Mars 2020 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marius Kallerud Beck, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 24