Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler

Publisert 18.01.2013     Sist endret 26.05.2021

Registrering av importør

Alle som vil importere matvarer må være registrert hos Mattilsynet. Registrering gjøres via Mattilsynets skjematjenester.

Skjemaet du skal bruke heter «Ny importør av næringsmidler», og finnes under fanen «Andre skjema» etter innlogging i skjematjenesten. Her registrerer du opplysninger om importvirksomheten. Du må også registrere første mottaker og tolltariffnummer for alle varene du skal importere.

Spørsmål om tolltariffnummer og avgifter må rettes til Tolletaten.

Endringer i importvirksomheten meldes til Mattilsynet på skjemaet «Endre informasjon om import av næringsmidler».

Første mottaker

Første mottaker er den første virksomhet eller person som etter import direkte mottar eller foretar en fullstendig oppdeling av et vareparti. Dette kan være speditør/tollagerholder, importør eller en annen virksomhet som mottar varene. Importøren må forsikre seg om at første mottaker er kjent med sine plikter og tar på seg oppgaven som første mottaker.

Plikter for importør og første mottaker er beskrevet i Importkontrollforskriften.

Registrering/godkjenning av første mottaker for importerte matvarer

Dersom du i tillegg til å være importør er driftsansvarlig for virksomheten som er første mottakssted, skal du også underrette Mattilsynet om denne virksomheten. Se Forskrift om næringsmiddelhygiene.

Registrering gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Skjemaet som skal brukes heter «Ny næringsmiddelvirksomhet».

Importører som bruker andre virksomheter som første mottaker må forsikre seg om at denne virksomheten også er registrert hos Mattilsynet. Ved lagring av enkelte animalske næringsmidler er det krav om godkjenning.

Driftsansvarlig må melde fra om endringer i virksomheten, slik at Mattilsynet til en hver tid har korrekte og oppdaterte opplysninger.

Meldeplikt for matvarer

Mattilsynet skal ha forhåndsmelding om alle varepartier som importeres fra land utenfor EU/EØS-området. Importkontrollforskriften gir unntak for noen typer frisk frukt og grønnsaker. Animalske næringsmidler og ikke-animalske risikoprodukter skal meldes i TRACES, mens andre ikke-animalske næringsmidler skal meldes i Mattilsynets skjematjeneste. Varepartiene skal meldes inn senest 24 timer før varens ankomst til første mottaker. Formålet med å varsle 24 timer på forhånd er at Mattilsynet skal kunne foreta stikkprøvekontroll av varepartiet. 

Lenker til meldesystemene finner du her:

Se også informasjon om Import av ikke-animalske risikoprodukter og Import av animalske varer fra tredjestat – veterinær grensekontroll

Av og til oppstår det situasjoner som gjør at enkelte næringsmidler kan omfattes av importrestriksjoner. For mer informasjon om dette se Særskilte beskyttelsestiltak og Ikke-animalske varer med importrestriksjoner

Internkontroll og rutiner for å sikre import av trygge og lovlige næringsmidler

Både importører og første mottakere må innføre og utøve internkontroll, se Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. I henhold til internkontrollforskriften § 5 nr 3 skal virksomheten ha rutiner som sikrer overholdelse av næringsmiddellovgivningen.

Forhåndsvurdering av næringsmidler

Som importør er man ansvarlig for at produktene man importerer er trygge å spise og i samsvar med regelverket. Importører må derfor ha rutiner for å undersøke om matvaren de ønsker å importere er tillatt å omsette i Norge, og da er det nødvendig å vite hvilke forskrifter som har bestemmelser om det aktuelle næringsmiddelet.

Eksempler på punkter som må vurderes før import:

 • Finnes det importrestriksjoner på produktet?
 • Kreves det helsesertifikater eller analysesertifikater ved import?
 • Er leverandøren pålitelig? Bør det foretas analyser for å kontrollere at kvaliteten er som avtalt?
 • Er merkingen korrekt eller må det gjøres endringer? Merkingen skal være på norsk eller et språk som i stavemåte ligner norsk. Merkingens formål er å gi forbrukerne tilstrekkelig og korrekt informasjon. Den skal ikke villede forbrukerne.
 • Hvilke farer kan det være i forbindelse med import av denne matvaren? Eksempler: Sykdomsfremkallende mikroorganismer, ulovlige tilsetningsstoffer, rester av plantevernmidler, ulovlig innhold av genmodifiserte organismer (GMO)

Se også Trygge frukt og grønnsaker er virksomhetens ansvar

Mottakskontroll

Første mottaker skal føre register over mottatte varepartier og gjennomføre den kontroll som er nødvendig for å sikre at varepartiet er i samsvar med de krav som er stilt i særskilt forskrift før det distribueres videre. Registeret skal inneholde avsenders navn og

avsenderland, varepartiets produksjonsland, mengde varer, varegrupper med angivelse av tolltariffnummer (8 siffer) i henhold til inndeling i norsk tolltariff, og dato for mottak.

Ved mottakskontrollen bør for eksempel følgende kontrolleres:

 • er merkingen på norsk eller må produktene merkes om 
 • er holdbarheten tilstrekkelig
 • temperatur
 • er det behov for prøveuttak
 • medfølgende dokumentasjon (f.eks. hygienesertifikat, transportdokumenter)
 • sporbarhet

Gjeldende regelverk

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer