Tilsyn med næringsmiddelimportører i 2022

Publisert 28.02.2022     Sist endret 19.07.2022

I 2022 vil Mattilsynet prioritere tilsyn med virksomheter som importerer grensekontrollpliktige næringsmidler og importører av kjøtt av storfe og svin fra eller via EU/EØS. Vi vil fortsatt tilby egen veiledning til nye næringsmiddelimportører.

Importører av grensekontrollpliktige næringsmidler

Dette ser vi etter

Alle importører av animalske og ikke-animalske grensekontrollpliktige næringsmidler skal i løpet av første tertial kartlegges av regionene. Dette for å påse at virksomhetene ivaretar plikten til å være registrert med riktig opplysninger i vårt fagdatasystem MATS. Vi vil blant annet kartlegge om importøren er:

 • registrert med aktiviteten «Import av næringsmidler»
 • i tillegg kan vi, der det er aktuelt, kontrollere om importøren er korrekt registrert med varegrupper i henhold til tolltariff, kontaktopplysningene og første mottakere

Alle importører skal til enhver tid holde registreringene oppdatert via Skjematjenesten.

Etter kartleggingsperioden, vil næringsmiddelimportører plukkes ut til enten fysisk eller digitalt tilsyn, hvor vi hovedsakelig vil bruke revisjonsmetodikk. Vi vil velge ut virksomheter etter følgende prioriterte kriterier:

 • Tidligere historikk (tidspunkt for siste tilsyn, tidligere avvik, hendelser knyttet til tilbaketrekkinger mv.)
 • Type produkter og antall ulike varer, etter følgende prioriterte kriterier:
  a. Ferskt kjølt og frosset kjøtt av storfe og svin
  b. Ikke-animalske risikoprodukter som kan inneholde rester av etylenoksid eller aflatoksin iht. vedleggene i forordning (EU) 2019/1793 forordning (EU) 2019/1793
  c. Ikke-animalske risikoprodukter fra Tyrkia iht. vedleggene i forordning (EU) 2019/1793
  d. Øvrige animalske produkter (inkl. fisk og sjømat) og ikke-animalske risikoprodukter iht. vedleggene i forordning (EU) 2019/1793
 • • Innført volum/mengde
 • • Distribusjon i Norge (salg i egen butikk, lokal, regional eller nasjonal distribusjon)

Dette bør dere være forberedt på

Når vi gjennomfører tilsyn, enten fysisk eller digitalt vil vi ha søkelys på følgende punkter:

 • Registreringsplikten
 • Forhåndsvurdering av produkt, land og leverandør, som en del av virksomhetens fareanalyse
 • Mottakskontroll inkl. avtale med første mottaker hvis dette ikke er egen virksomhet
 • Sporbarhet
 • Varslingsrutiner når noe går galt og produkt må trekkes fra markedet

Her finner du tilsynsmalen vi bruker i 2022 

I avdeling Agder vil det bli kjørt et pilotprosjekt, hvor vi vil benytte en spørreundersøkelse utarbeidet i Forms, som sendes ut til de aktuelle næringsmiddelimportørene.

Importører av kjøtt av storfe og svin fra eller via EU/EØS

Dette ser vi etter

Som en oppfølging av saken om funn av Salmonella i storfekjøtt fra Tyskland i 2021, ønsker vi å kartlegge alle importører av ferskt, kjølt eller frosset kjøtt av storfe og svin fra EU/EØS eller innført kjøtt av storfe eller svin fra tredjestat via EU/EØS (heretter kalt kjøttimportør). Via kartleggingen vil vi finne ut om virksomhetene ivaretar plikten til å være registrert riktig i vårt fagdatasystem MATS. Vi vil blant annet kartlegge om importørene er:

 • registrert med aktiviteten «Import av næringsmidler»
 • i tillegg kan vi, der det er aktuelt, kontrollere om importøren er korrekt registrert med varegrupper i henhold til tolltariff, kontaktopplysningene og første mottakere

Alle kjøttimportører skal til enhver tid holde registreringene oppdatert via Skjematjenesten.

Etter kartleggingsperioden, skal kjøttimportører plukkes ut til fysisk eller digitalt tilsyn, hvor vi hovedsakelig vil bruke revisjonsmetodikk. Disse plukkes ut etter følgende kriterier:

 • Behov for verifiserende tilsyn etter fjorårets Salmonella-hendelse
 • Tidligere historikk (tidspunkt for siste tilsyn, hendelser knyttet til tilbaketrekkinger mv.)
 • Type produkter og antall varelinjer, etter følgende kriterier:
  o Ferskt kjølt/frosset kjøtt av storfe og svin i hele etter halve skrotter for videre bearbeiding/nedskjæring
  o Ferskt kjølt/frosset kjøtt av storfe eller svin i emballerte stykningsdeler klar for salg
 • Innført volum/mengde
 • Distribusjon (salg i egen butikk, lokal, regional eller nasjonal distribusjon)

Dette bør dere være forberedt på

 • Når vi gjennomfører tilsyn (fysisk eller digitalt) for å sjekke om importørene etterlever regelverksvilkårene, vil vi ha søkelys på følgende punkter:
 • Registreringsplikten
 • Forhåndsvurdering av produkt, land og leverandør, som en del av virksomhetens fareanalyse
 • Avtale med første mottaker om oppfyllelse av plikter, hvis dette ikke er egen virksomhet
 • Mottakskontroll, inkludert oppfyllelse av kravene iht. Salmonellagarantien
 • Sporbarhet
 • Varslingsrutiner når noe går galt og produkt må trekkes fra markedet

Her finner du tilsynsmalen vi bruker i 2022

Næringsmiddelimportører som importerer andre varer og fra andre land må også kunne forvente at Mattilsynet kan komme på tilsyn. Dette kan være tilsyn knyttet til håndtering og oppfølging av hendelser f.eks. knyttet til meldinger om distribusjon av helsefarlig mat rapportert via EU-meldesystemet RASFF.

Vi tilbyr også en egen veiledning til nye næringsmiddelimportører. Denne veiledningen dekker de punktene vi vil se nærmere på ved et tilsynsbesøk.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle næringsmiddelimportører i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn, gjerne knyttet til en konkret hendelse/avvik. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Veiledning til nye næringsmiddelimportører

For nye næringsmiddelimportører har Mattilsynet etablert en veiledningsordning for å hjelpe til med å navigere i regelverket som gjelder. Vi har utviklet en egen startpakke for nye matimportører.

Fant du det du lette etter?