Kunngjøring

Utsatt gjennomføring av EUs nye kontrollforordning og sekundærlovgivning i norsk rett

Publisert 16.12.2019     Sist endret 19.12.2019

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625 - Official Control Regulation, vil ikke tre i kraft i Norge på samme tidspunkt som i EU, 14. desember 2019.

Etter planen skulle Norge gjennomføre den nye kontrollforordningen samtidig som resten av EU, 14. desember 2019. De formelle prosedyrene med å få regelverket i kraft i EØS-avtalen er ennå ikke sluttført og gjennomføringen av den nye kontrollforordningen må derfor utsettes til første halvår av 2020. Dagens kontrollregelverk på fôr- og matområdet vil fortsatt gjelde frem til den nye kontrollforordningen er tatt inn i norsk rett.

Dette betyr at dagens regler for gjennomføring av kontroll og innholdet i kontrollen vil være den samme som næringen er vant med i dag og har brukt de siste årene. Det påpekes at utsettelsen vil medføre at særbestemmelser i de nye rettsaktene fra EU, som skiller seg fra dagens importregler, ikke vil komme til anvendelse før den nye kontrollforordningen blir tatt inn i norsk rett, eksempelvis videretransport av importforsendelser av ikke-animalske risikoprodukter i påvente av analysesvar. Her vil man forholde seg til dagens regler på området. Dette medfører også at importen av levende dyr og animalske produkter fortsetter med det samme kontrollregime som i dag.

På grunn av utsettelsen vil rettsgrunnlaget for norske og EU-grensekontrollstasjoner være forskjellig, og dette kan medføre at virksomheter kan oppleve endrede rutiner ved første grensepassering i EU hvor påbegynt kontroll gjøres.

Det vil ikke være noe endringer i listen over de norske grensekontrollstasjonene eller innførselsstedene, selv om disse er nå plassert i samme liste.

Det påpekes at EUs meldesystem for levende dyr, animalske produkter og ikke-animalske risikoprodukter, TRACES, vil komme i ny drakt fra 14. desember 2019 og vil benyttes av Norge. Dette vil også innebære oppdaterte innførselsdokumenter (CHED, tidl. CVED og CED) og sertifikater som Norge vil akseptere inntil de formelt tas inn i norsk rett. Hygienekravene vil fortsatt være de samme som i dag.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00


Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00