Faktaartikkel

Om åtejakt

Publisert 04.10.2019     Sist endret 14.02.2022

Jegere kan benytte slakteavfall fra dyr slaktet på slakteri til humant konsum som åte i forbindelse med jakt og fotografering. Dyreeiere kan ikke overlate selvdøde produksjonsdyr til bruk som åte og må levere slike dyr til godkjent mottak. Slakteavfall etter jakt på ville dyr kan benyttes til åtejakt i samme område hvor dyret levde – dyrets naturlige habitat.

Åtejakt er lovlig og regulert gjennom viltloven og Forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt. Hva jegere kan benytte til åte og hvordan de skaffer seg det, er delvis regulert i Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)

Smittefare avgjør hva som kan brukes til åte

Animalske biprodukter deles inn i tre kategorier basert på hvilken risiko de har for å spre smitte:

Kategori 1: Materiale med stor smitterisiko
Det er f.eks. animalsk materiale fra dyr som har dødd av en sykdom eller materiale som betraktes som spesifisert risikomateriale og som skal destrueres i trygg avstand til matkjeden.

Slikt materiale skal aldri anvendes til åtejakt.

Kategori 2: Materiale med en viss smitterisiko
Det er f.eks. dyr som dør på gården uten at de slaktes til mat. Håndtering av selvdøde produksjonsdyr stiller større krav til kompetanse. Derfor skal de leveres til kadaverbil med mindre det er tillatt å forbrenne dem på gården. Slakteavfall fra produksjonsdyr som er hjemmeslaktet på gården for privat bruk, er å anse som kategori 2-materiale og kan ikke legges ut som åte. Dyreeier kan ikke overlate selvdøde dyr til jegere til bruk som åte.

Slakterier kan bare utlevere kategori 2 materiale til virksomheter som er registrert hos Mattilsynet og som i tillegg har fått dispensasjon, men ikke til vanlige jegere.

Kategori 3: Materiale med liten smitterisiko
Det er f.eks. tidligere animalske næringsmidler og avskjær fra slakt av dyr.

Mattilsynet anser det forsvarlig å anvende kategori 3 materiale til åtejakt, og slakterier kan utlevere slikt materiale til jegere som er registrert hos Mattilsynet.

Se Godkjenning / registrering av animalsk biproduktvirksomhet 

Bruk av materiale fra ville dyr til åte

Animalske biprodukter fra ville dyr er i utgangspunktet unntatt fra biproduktregelverket. Bruk av slike dyr som åte i det naturlige habitatet som dyret levde i, er derfor tillatt.

Er det mistanke om smittsom sykdom eller dyret flyttes ut av sitt naturlige habitat, kommer biproduktregelverket til anvendelse. Da kan det ikke bli brukt som åte.

Skrantesjuke og Afrikansk svinepest

Kadaver fra selvdøde og avliva ville hjortedyr, oppdrettshjort og tamrein skal være testet for skrantesyke og prøven negativ før de kan benyttes som åte.

Slakteavfall fra jaktet hjortevilt kan legges igjen i området hvor dyret har levd uten at det tas prøve av dyret. Slikt slakteavfall kan også brukes til åtejakt.

Jegere må ha kunnskap om risikoen for skrantesyke i områdene de jakter.

Det skal ikke benyttes materiale fra svin, verken tamme eller ville, til åtejakt. Slakterier skal ikke utlevere materiale fra svin til slik jakt.

Det er for å forhindre spredning av Afrikansk svinepest.

Råd til åtejakt

Mattilsynet trenger ikke melding ved utlegg av åte, men vi har noen råd til jegere:

  • Ikke bruk større åte enn nødvendig.
  • Åteplassen skal ikke forstyrre lovlig beitebruk.
  • Åteplassen skal ikke være til sjenanse for publikum.
  • Rydd opp etter avsluttet jakt.
Fant du det du lette etter?