Faktaartikkel

Internkontroll

Publisert 18.06.2012     Sist endret 11.06.2020

Internkontrollen skal hindre arbeidsrutiner basert på tilfeldigheter. Internkontrollen krever tydelig ledelse og gjør det lett synlig for egne medarbeidere og omgivelsene hvordan ansvar og arbeidsoppgaver organiseres og utføres for å oppfylle lovbestemte krav.

Eksempel på internkontroll for rengjøring

Rengjøring er et sentralt krav for alle som produserer og serverer mat og derfor aktuell som del av virksomhetens internkontroll. Kravene til rengjøring finner du i næringsmiddelhygieneforskriften vedlegg II kapitel V nr. 1. Her står det blant annet «alle gjenstander, anlegg og utstyr som næringsmidlene kommer i kontakt med, skal rengjøres grundig og eventuelt desinfiseres». Hvilke gjenstander som skal være omfattet av daglig rengjøring, hvordan det skal skje, hvor hyppig osv., er det opp til deg å avgjøre. Internkontrollen skal sikre at arbeidsrutinen og resultatet blir som avtalt. 

Eksempel på internkontroll for nedkjøling av mat

Nedkjøling av mat må skje raskt for å unngå bakterievekst. Hvis du skal være trygg på sluttresultatet, kan ikke oppgaven utføres tilfeldig. Kravet i regelverket er at varmebehandlet mat skal kjøles ned så raskt at det ikke gir mulighet for helserisiko, i praksis fra 60 ºC til 10 ºC i løpet av 2 timer.  Når du planlegger og organiserer rutinene for nedkjøling slik at alle medarbeidere utfører oppgaven i henhold til kravet og på samme måte, har du sammen med rutinen i forrige avsnitt fått en solid start på internkontrollen.

Internkontroll kan bety at du enkelte ganger også bør gjøre kontroller og registreringer for å være sikker på at viktige funksjoner blir som avtalt. 

Hvordan skal jeg starte?

 1. Lag en oversikt over arbeidsoppgavene som blir utført.
 2. Finn ut om arbeidsoppgavene er forbundet med et minimumskrav i regelverket.
 3. Følg også opp andre prosesser og funksjoner hvor du ønsker at arbeidet skal være ensartet, slik at du skaper sikker og trygg mat

Hva skal være med i internkontrollen?

 1. Oversikt over hvilke krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder for virksomheten
 2. Oversikt over hvordan virksomheten er organisert (ansvar og myndighet)
 3. Rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av regelverkskravene (se eksempler)
 4. Rutiner for håndtering av avvik (må være skriftlig)
 5. Rutiner virksomheten følger for å hindre gjentagelse av avvik (må være skriftlig)
 6. Eventuelle registreringer som gjøres for å sikre at rutinene i 3) fører til at målet blir nådd
 7. Rutine for regelmessig gjennomgang av internkontrollen (må være skriftlig)
 8. Rutine som sikrer at kun aktuelle og gjeldende rutiner blir benyttet (må være skriftlig)
 9. Rutine for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde kravene

Skriftlige rutiner kan også være nødvendig i andre situasjoner, spesielt når du ønsker lik forståelse og ensartet praksis for arbeidsoppgaver som det stilles krav til. Noen ganger kan det også være nødvendig å gjøre kontroller og føre skjema for å dokumentere at praksis skjer som avtalt. Men til syvende og sist er det opp til deg selv å avgjøre hvilke oppgaver som kan styres og kontrolleres gjennom et godt innarbeidet og felles arbeidsmønster, og hva som bør være gjenstand for skriftlighet for å dokumentere ensartet gjennomføring.

Du finner mer veiledning, eksempler på renholdsplan og temperaturregistrering under Publikasjoner.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledningPublikasjoner

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning