Må man oppgi en postadresse for den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket?

Publisert 05.05.2015     Sist endret 05.05.2015

Det er obligatorisk å merke ferdigpakkede næringsmidler med navn eller firma og adresse for den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som nevnt i artikkel 8 nr. 1 (Det fremgår av forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) § 1 jf. artikkel 9 nr. 1 bokstav h) i forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen))

Etter artikkel 8 nr. 1 i matinformasjonsforordningen skal den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som er ansvarlig for næringsmiddelopplysningene, være den driftsansvarlige i hvis navn eller firma næringsmidlet omsettes. Dersom virksomheten ikke er etablert innenfor EØS, er det den som importerer næringsmidlet til EØS. I det videre omtales dette bare som «virksomhet».

Mattilsynet tolker ordlyden i artikkel 9 nr. 1 bokstav h) i matinformasjonsforordningen slik at det i utgangspunktet og som den klare hovedregel, stilles krav om merking med postadresse. Virksomhetene kan imidlertid velge om de i merkingen, på frivillig basis, i tillegg ønsker å opplyse om internettadresse og telefonnummer.

Mattilsynet har kommet til at vi i visse tilfeller og under visse forutsetninger, aksepterer at virksomhetene i stedet for å oppgi en postadresse i merkingen, bare oppgir alternativ kontaktinformasjon. I slike tilfeller vil Mattilsynet kreve at virksomheten oppgir både telefonnummer og internettadresse – ikke bare en av delene. Selv om de fleste forbrukere i dag har tilgang til internett, gjelder dette fortsatt ikke for alle. Kontaktinformasjon til virksomheten kun i form av internettadresse, vil derfor ikke oppfylle formålet med matinformasjonsforskriften. En ytterligere forutsetning for at merking med internettadresse og telefonnummer skal kunne aksepteres i stedet for postadresse, er at forbrukene og tilsynsmyndighetene ved å gå inn på internettadressen eller eventuelt ved å ringe, enkelt og tydelig vil få nødvendig, tilstrekkelig og oppdatert informasjon for å kunne komme i kontakt med virksomheten.

I denne sammenheng er det viktig at virksomhetene er klar over at de fleste medlemsstatene i EU, har gitt uttrykk for at de alltid vil kreve merking med opplysning om postadresse for virksomheten. Merking med opplysninger om internettadresse og telefonnummer blir i så fall betraktet som frivillige tilleggsopplysninger som ikke kan erstatte merking med postadresse. Dette kan ha konsekvenser for merking av næringsmidler som skal omsettes innen hele EØS.

Fant du det du lette etter?