Faktaartikkel

Merking av ferdigpakkede matpoteter

Publisert 25.11.2020     Sist endret 25.11.2020

Definisjon av matpotet

«Rå, uskrelt potet i vasket eller uvasket tilstand som omsettes til forbruker», forskrift om matpoteter § 2.

Matpoteter skal merkes etter kravene i forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften), og med de tillegg og presiseringer som er gitt i forskrift om matpoteter.

Matinformasjonsforskriften

I matinformasjonsforskriften finner du de generelle kravene til merking av matvarer.  Disse gjelder også for matpoteter. Se en kort oppsummering.

Artikkel 9 i matinformasonsforordningen angir elementene som er obligatoriske i merkingen. I praksis er en del av kravene også regulert i matpotetforskriften, og slik spesialregulering går foran de generelle reglene, se under. 

Det er ikke krav om næringsdeklarasjon eller ingrediensliste på grunn av unntakene i hhv. vedlegg V og artikkel 19 nr. 1 a) i matinformasjonsforordningen. Det er imidlertid viktig å merke seg kravet i artikkel 9 nr. 1 h) om navn eller firma og adresse på ansvarlig virksomhet.

Matpotetforskriften

Poteter er særlig regulert i matpotetforskriften, og i tillegg til kravene nevnt over må du også merke med:

 • Varebetegnelse/sort
  På emballasjen skal det stå matpotet og sortsnavn. Disse opplysningene bør stå samlet. Mattilsynet aksepterer at det brukes ordlyden «potet» i stedet for «matpotet» på emballasjen. Se § 5 nr. 1.
   
 • Pakkedato
  Emballasjen skal være merket med opplysning om pakkedato, i form av dag og måned. Se § 5 nr. 2.
   
 • Holdbarhet
  På poteter som er pakket i Norge, skal holdbarhetsdato angis med «best før ...» fulgt av datoen i form av dag og måned.

  Importerte matpoteter som ikke er ompakket til forbrukerpakninger i Norge, har ikke krav til holdbarhetsmerking. Se § 5 nr. 3.
   
 • Oppbevaringsmåte
  Matpoteter skal merkes med at de skal lagres mørkt og kjølig. Se § 5 nr.4.
   
 • Pakkeri, produsent og opprinnelsesland
  Norske poteter pakket i Norge, skal merkes med pakkeri og produsent.

  Med produsent menes primærprodusenten, dvs. bonden.  Noen pakkerier gir hver primærprodusenten et spesifikt nummer, dette nummeret kan brukes i stedet for bondens navn. Da må pakkeriet på forespørsel kunne oppgi hvem som er primærprodusent ut fra dette nummeret.

  Importerte matpoteter, som pakkes om til forbrukerpakninger i Norge, skal merkes med pakkeri og opprinnelsesland.

  Importerte matpoteter, som importeres i forbrukerpakninger, skal være merket med opprinnelsesland. Se § 5 nr. 5.
   
 • Sortering og størrelse
  Matpoteter som omsettes til forbrukere kan være størrelsessortert eller ikke størrelsessortert. På ikke størrelsessorterte poteter skal det stå «Ikke størrelsessortert» e.l. på emballasjen.

  Generelt skal sorterte poteter merkes med størrelse i millimeter og betegnelse som bestemt i § 4

  Eksempel: Middels poteter (40 – 52 mm)
  Dersom du har nøyaktigere sorteringsmuligheter, f.eks. 40 - 48 mm, kan du skrive Middels poteter (40 – 48 mm). Se § 4 om størrelse.

  Unntatt er mandelpoteter som sorteres etter vekt. De skal merkes med vekt og betegnelse som bestemt i § 4. Se § 5 nr. 6.

Se eksempler på merking av ferdigpakkede matpoteter

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner