God styring i småskala innlandsfiskvirksomheter

Publisert 02.03.2011     Sist endret 14.01.2013

Mattilsynet har gjennomført tilsyn med 70 småskala innlandsfiskvirksomheter høsten 2010. De fleste tilsynene, det vil si 57 tilsyn, er gjort hos rakfiskprodusenter. Resultatene viser at virksomhetene gjennomgående har god styring med det de driver med.

 Prosjektleder Aud Drotningsvik er fornøyd med at det kan konkluderes med at virksomhetene har god styring. Hun er ikke så fornøyd med at 54 % av virksomhetene hadde brudd på regelverket. De fleste feil som ble funnet var knyttet til krav om dokumentasjon og noen om manglende basiskunnskap. Det er helt sentralt at virksomhetene har kunnskap og gode rutiner for å produsere trygg mat. Men det er også viktig at virksomhetene selv kan dokumentere at maten er trygg.

Risikoprodukt

Rakfisk kan ved feil håndtering og oppbevaring bli et svært farlig produkt. Inntak av rakfisk som er produsert under dårlige hygieniske forhold har ført til flere forskjellige sykdomstilfeller. Det er spesielt de sykdomsfremkallende bakterier Clostridium botulinum (Botulisme) og Listeria monocytogenes (Listeriose) det er viktig å ha kunnskap om. Botulisme og Listeriose er forholdsvis uvanlige, men svært alvorlige sykdommer som i verste fall kan føre til dødsfall.

Vakuumert røykt, salta og grava fisk er også langtidsholdbare produkter, som har større risiko med hensyn på Listeria monocytogenes.

Alle virksomhetene som produserte rakfisk fra oppdrettsfisk tok prøver for Listeria monocytogenes, det er bra. Det er mindre bra at ikke alle aktuelle produsenter tar slike prøver. Dette må det settes større fokus på.

Tradisjonskunnskap

Mange virksomheter baserer sin produksjon på tradisjonskunnskap. I dette ligger det at fremgangsmåter og kunnskap overføres fra generasjon til generasjon. Dette er verdifullt, men det kan skje endringer i farer og deler av tradisjonskunnskapen kan gå tapt underveis. Det ble ved flere tilsyn avdekket at det manglet teoretisk bakgrunnskunnskap. Dette er utfordringer som næringen må ta til etterretning og forbedre.

Retningslinje

Som for melkeområdet og kjøttområdet skal det utarbeides en retningslinje. Retningslinjene blir laget til bruk for Mattilsynets inspektører men de blir også gjort tilgjengelige for virksomhetene på Mattilsynets hjemmesider under småskala.

Bakgrunn for gjennomføring

Landbruks- og mat departementet (LMD) satser på småskala matproduksjon og ønsker en positiv utvikling i landbruksnæringen med god utnyttelse av gårdens ressurser. Mattilsynet har derfor satset på småskalamatområdet i flere år. Forbrukerne etterspør også mer lokalprodusert mat.

Fokus under tilsynet var om innlandsfiskvirksomhetene hadde tilstrekkelig kompetanse og rutiner for produksjon av trygg mat. Det ble lagt vekt på om virksomhetene hadde styring med farene i produksjonen.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Aud Drotningsvik, leder arbeidsgruppe innlandsfisk, Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark, tlf. 32 86 79 06, mobil 974 98 275.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Aud Drotningsvik, leder arbeidsgruppe innlandsfisk, Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark, tlf. 32 86 79 06, mobil 974 98 275.