Kvalitet på fisk og fiskevarer

Publisert 20.06.2013     Sist endret 24.11.2017

For fisk og fiskevarer gjelder et eget regelverk om kvalitet i tillegg til hygieneregelverket. Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer skal fremme god kvalitet til forbruker og bidra til markedsadgang i utlandet. Forskriften gjelder for hele produksjonskjeden fra fangst og oppdrett til omsetning til forbruker.

De viktigste kvalitetskravene gjelder bløgging og sløying av fisk, håndtering og lagring av fisk om bord i båt, råstoff for ulike anvendelser samt særskilte produkter som tørrfisk, saltfisk og klippfisk. Tidligere bestemmelser fra fiskemerkeforskriften er også en del av fiskekvalitetsforskriften.

Næringen har ansvar for å etterleve disse bestemmelsene. Mattilsynet kontrollerer dette ved tilsyn.

Fra 1. januar 2015 ble forskriften endret slik at Norges Råfisklag ble gitt i oppgave å føre tilsyn med enkelte kvalitetsbestemmelser. Råfisklaget skal for fartøy i hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark, føre tilsyn med §§ 5-8 om krav til håndtering av fisk i fiskekvalitetsforskriften, etter nærmere retningslinjer fra Mattilsynet. Råfisklagets tilsyn kommer i tillegg til Mattilsynets tilsyn med de samme bestemmelsene.

For mer info se også Råfisklagets nettsider.

Nærmere om regelverket for bløgging og sløying

Hovedregelen er at fisk skal bløgges i takt med opptak. Fisk anses ikke som bløgget hvis den har blodfylte årer i buk eller som etter skylling er rød av blod i nakke og buksnitt. Det finnes flere unntaksbestemmelser om bløgging, og pelagiske arter er unntatt fra bløggekravet. Det samme gjelder for direktehåvet notfanget sei under 58 cm til visse anvendelser, blåkveite under 2 kg som fryses inn umiddelbart og senest fire timer etter opptak og for fisk bestemt til tradisjonelle produksjoner på visse vilkår.

Fisk som er påbudt bløgget skal sløyes. Det finnes også unntak fra denne bestemmelsen. Sei som er unntatt bløggekravet skal allikevel sløyes. Fisk som skal gå til produksjon av fiskemel, -olje, marine ingredienser osv beregnet til konsum er unntatt krav om sløying.

Sløying skal skje snarest mulig etter utblødning, slik at kvaliteten ikke forringes. Fisk med mye åte skal sløyes før tegn til buktæring oppstår. Dersom kvaliteten på fisk ved landing er forringet, kan for sein sløying være årsak.

Fant du det du lette etter?